แบบทดสอบกอนเรียน บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห รายวิชา ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาป...
17. พิจารณาเสนตรงสองเสน y = −2 x + 4, y= x + 1 วาตั้งฉากหรือขนานกัน ...
16. จงหาจุดศูนยกลางและความยาวรัศมีของวงกลม จากสมการ (x – 4)2 + (y + 2)2 = 12 ก. จุดศูนยกลาง (– 4 , – 2) และความยาว...
of 3

Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์

  • 1. แบบทดสอบกอนเรียน บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห รายวิชา ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 50 นาที *********คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวผลการเรียนรูที่คาดหวัง  1. หาระยะระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหวางเสนตรงกับจุดได 2. หาความชันของเสนตรง สมการเสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉาก และนําไปใชได 3. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัดกรวย เมื่อกําหนดสวนตาง ๆ ของภาคตัดกรวยให และเขียนกราฟของความสัมพันธนั้นได 4. นําความรูเรืองการเลื่อนแกนทางขนานไปใชในการเขียนกราฟได ่ 5. นําความรูเรืองเรขาคณิตวิเคราะหไปใชแกปญหาได ่1. จงหาระยะระหวางจุด (2 , –2) และ (2 , 4) ก. 5 หนวย ข. 6 หนวย ค. 7 หนวย ง. 8 หนวย2. จงหาระยะระหวางจุด (–2,1) และ (3,5) ก. 41 หนวย ข. 42 หนวย ค. 44 หนวย ง. 45 หนวย3. จงหาวาจุด(1 , 1) , (4 , 4) , และ (9 , –1) เปนจุดยอดของสามเหลี่ยมชนิดใด ก. รูปสามเหลี่ยมดานเทา ข. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ค. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ง. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากหนาจั่ว4. จุดกึ่งกลางระหวางจุด(3, –6) และ (–1 , 2) คือจุดใด ก. (1 , –2) ข. (–1 , –2) ค. (–1 , 2) ง. (1 , 2)5. จงหาความชันของเสนตรง 3x + 4y – 5 = 0 ก. − 2 ข. 2 7 7 3 3 ค. ง. − 4 46. จงตรวจสอบวาจุดทีกําหนดใหเปนจุดยอดของสามเหลี่ยมมุมฉาก ่ ก. (2 , 3) , (2 , 6) , (6 , 3) ค. (8 , 3) , (5 , 2) , (1 , 9) ข. (2 , 4) , (1 , 1) , (7 , –1) ง. (2 , 4) , (–1 , 6) , (–3 , 1)
  • 2. 17. พิจารณาเสนตรงสองเสน y = −2 x + 4, y= x + 1 วาตั้งฉากหรือขนานกัน 2 ก. ตั้งฉากกัน ข. ขนานกัน 1 18. พิจารณาเสนตรงสองเสน y= x + 2, y= x−3 วาตั้งฉากหรือขนานกัน 3 3 ก. ตั้งฉากกัน ข. ขนานกัน9. จงหาสมการของเสนตรงที่มีความชันเทากับ –2 และลากผานจุด (2 , –3) ก. y = 2x + 1 ข. y = – 2x – 1 ค. y = 2x – 1 ง. y = –2x + 110. เสนตรงที่ขนานกับเสนตรงที่ผานจุด (–5 , 6) และ (2 , 4) มีคาความชันเทาไร ก. − 2 ข. 2 7 7 3 3 ค. ง. − 4 411. ถาเสนตรงสองเสนที่ไมขนานกับแกน y ตั้งฉากกันแลว ขอใดตอไปนี้ถูกตอง ก. ผลคูณของความชันของเสนตรงทั้งสองมีคาเทากับ 1 ข. ผลคูณของความชันของเสนตรงทั้งสองมีคาเทากับ – 1 ค. ความชันของเสนตรงทั้งสองมีคาเทากัน ง. ผลบวกของความชันของเสนตรงทั้งสองมีคาเทากับ 112. เสนตรงที่ตั้งฉากกับเสนตรงที่ผานจุด (4 , –4)และ (0 , 7) มีคาความชันเปนเทาไร ก. − 2 ข. 2 7 7 4 ค. ง. – 4 11 1113. การเลื่อนกราฟเสนตรงซึ่งตั้งฉากและแบงครึ่งสวนของเสนตรงที่เชื่อมจุดระหวาง (–1 , 3) และ (5 , 7) คือกราฟขอใด ก. 2y + 3x – 8 = 0 ข. 2y + 3x – 3 = 0 ค. 2y + 3x – 16 = 0 ง. 3y + 2x – 19 = 014. ระยะหางระหวางเสนตรง 4x – 3y + 7 = 0 กับเสนตรง 4x – 3y +17 = 0 เปนเทาไร ก. 2 หนวย ข. 4 หนวย ค. 6 หนวย ง. 8 หนวย15. ถาเสนตรงที่มสมการ 8x –15y –24 = 0 เปนเสนสัมผัสของวงกลมทีมีจุดศูนยกลางที่ (–2 , 3) ี ่ แลวเสนผานศูนยกลางของวงกลมวงนี้ มีความยาวเปนเทาไร ก. 6 หนวย ข. 7 หนวย ค. 9 หนวย ง. 10 หนวย
  • 3. 16. จงหาจุดศูนยกลางและความยาวรัศมีของวงกลม จากสมการ (x – 4)2 + (y + 2)2 = 12 ก. จุดศูนยกลาง (– 4 , – 2) และความยาวรัศมี – 8 หนวย ข. จุดศูนยกลาง (– 4 , 2) และความยาวรัศมี – 8 หนวย ค. จุดศูนยกลาง (4 , 2) และความยาวรัศมี 8 หนวย ง. จุดศูนยกลาง (4 , – 2) และความยาวรัศมี 8 หนวย y2 x217. วงรีวงหนึงมีสมการ ่ + = 1 จุดโฟกัสจุดหนึ่งของวงรีนี้คือ 169 144 ก. (0 , 0) ข. (0 , 5) ค. (5 , 0) ง. (0 , 13)18. จงหาจุดศูนยกลาง โฟกัส ความยาวแกนเอก และความยาวแกนโท ของรูปวงรี จากสมการ 36x2 + 81y2 = 2,916 ก. จุดศูนยกลาง (0,0) โฟกัส (0 ,± 2 ) ความยาวแกนเอก 18 หนวยความยาวแกนโท 12 หนวย ก. จุดศูนยกลาง (0,0) โฟกัส (0,± 2 ) ความยาวแกนเอก 12 หนวยความยาวแกนโท 18 หนวย ค. จุดศูนยกลาง (0,0) โฟกัส (0,± 6 ) ความยาวแกนเอก 18 หนวยความยาวแกนโท 12 หนวย ง. จุดศูนยกลาง (0,0) โฟกัส (0,± 6 ) ความยาวแกนเอก 12 หนวยความยาวแกนโท 18 หนวย19. จงหาพิกดจุดยอด โฟกัส และสมการไดเรกตริกซ จากสมการพาราโบลา (y – 4)2 = 4(x – 2) ั ก. พิกดจุดยอด (4 , 2) โฟกัส (3 , 4) และสมการไดเรกตริกซ x = 1 ั ข. พิกัดจุดยอด (2 , 4) โฟกัส (3 , 4) และสมการไดเรกตริกซ x = 1 ค. พิกัดจุดยอด (4 , 2) โฟกัส (3 ,4) และสมการไดเรกตริกซ x = 2 ง. พิกดจุดยอด (2 , 4) โฟกัส (3 , 4) และสมการไดเรกตริกซ x = 2 ั20. จงหาพิกดจุดยอด จุดศูนยกลาง โฟกัส จากสมการไฮเพอรโบลา x2 – 2y2 = 2 ั ก. จุดยอด (± 3 ,0) จุดศูนยกลาง (0,0) โฟกัส(± 2 ,0) และสมการไดเรกตริกซ x = 1 ข. จุดยอด (± 2 ,0) จุดศูนยกลาง (0,0) โฟกัส (± 3 ,0) และสมการไดเรกตริกซ x = 1 ค. จุดยอด (± 3 ,0) จุดศูนยกลาง (0,0) โฟกัส (± 2 ,0) และสมการไดเรกตริกซ x = 2 ง. จุดยอด (± 2 ,0) จุดศูนยกลาง (0,0) โฟกัส (± 3 ,0) และสมการไดเรกตริกซ x = 2http://www.tutormaths.com/mathapa5.dochttp://www.math.psu.ac.th/nuke/math/Subject%20in%20Math/322-111/html/eBook/chapter3.doc

Related Documents