แผนที่จากบ้านถึงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ชื่อ-สกุล นายปรมัตถ์ แสงสีสด เลขประจาตัว 45048 เลขที่ 45
ชื่อเล่น ปอ กรุ๊ปเลือด B
ท...
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ชื่อบิดา นายธีรวิทย์ แสงสีสด โทรศัพท์
ชื่อมารดา นางกิ่งกาญจน์ แสงสีสด โทรศัพท์ 081-2872715
ชื่อผู้ปกค...
of 2

Poramat 608 45

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poramat 608 45

  • 1. แผนที่จากบ้านถึงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชื่อ-สกุล นายปรมัตถ์ แสงสีสด เลขประจาตัว 45048 เลขที่ 45 ชื่อเล่น ปอ กรุ๊ปเลือด B ที่อยู่ 27/6 หมู่ 3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ นายปรมัตถ์ แสงสีสด ชั้น ม6/8.เลขที่ 45
  • 2. โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ชื่อบิดา นายธีรวิทย์ แสงสีสด โทรศัพท์ ชื่อมารดา นางกิ่งกาญจน์ แสงสีสด โทรศัพท์ 081-2872715 ชื่อผู้ปกครอง นางกิ่งกาญจน์ แสงสีสด โทรศัพท์ 081-2872715 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็นมารดา อาชีพ รับจ้าง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ ความใฝ่ฝันในอนาคต คติธรรมประจาใจ ความขยันอดทน เป็นสิ่งที่ขมขื่น แต่ผลของมัน หวานชื่นเสมอ สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนห้องแอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.82 จาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ คะแนนเฉลี่ย ม.5 3.21 ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี เล่นกีฬา อยากเรียนต่อด้านใด วิทยาศาสตร์ การแพทย์

Related Documents