PRESTACIONS
SOCIALS
PRESTACIONS SOCIALS NO
CONTRIBUTIVES
Què són?
• Finalitat: proporcionar rendes de compensació
de necessitats a qui, per no haver treballat o no
haver-ho fet du...
Tipus
 Pensió de jubilació.
 Pensió d’invalidesa.
 Assingacions econòmiques per fill o menor acollit
a càrrec.
Assignació econòmica per fill o
menor acollit a càrrec
 Prestació familiar  Llei General de la
Seguretat Social.
Consist...
CAUSANT
És la persona que genera el dret a que una altra
persona rebi aquesta assignació econòmica:
Requisits:
 Menor de ...
BENEFICIARI
És la persona que rep (es beneficia) l’assignació
econòmica.
*CAUSANT ≠ BENEFICIARI
És el progenitor, adoptant...
 Resident en territori espanyol.
 Causants (és a dir, fills) també residents en
territori espanyol.
 Rendes inferiors a...
QUANTIA:
CAUSANT
QUANTIA
ANUAL
MENORS 18 ANYS SENSE DISCAPACITAT 291 €
MENORS 18 ANYS + DISCAPACITAT => 33% 1.000 €
MAJORS...
EXERCICI:
1. La Maria és mare soltera. Té dos fills: el Pau, de 4
anys i l’Albert, de 10. Tots tres estan en plenes
capaci...
EXERCICI:
SOLUCIÓ:
Límit anual:
 2 fills menors de 18 anys sense discapacitat =
11.519,16 € * 1,30 = 14.974,91 €
Els fill...
of 10

Prestacions socials - Assignació Econòmica per fill o menor acollit a càrrec

Introducció a les diferents prestacions, requisits i durada. En aquesta classe, introduirem l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      


Transcripts - Prestacions socials - Assignació Econòmica per fill o menor acollit a càrrec

  • 1. PRESTACIONS SOCIALS PRESTACIONS SOCIALS NO CONTRIBUTIVES
  • 2. Què són? • Finalitat: proporcionar rendes de compensació de necessitats a qui, per no haver treballat o no haver-ho fet durant el període de temps adequat, quedarien exclosos del nivell contributiu, acreditant insuficiència de mitjans de subsistència. • Caràcter universal. • No es financien amb cotitzacions de treballadors i empreses  recursos de tota la població/públics.
  • 3. Tipus  Pensió de jubilació.  Pensió d’invalidesa.  Assingacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec.
  • 4. Assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec  Prestació familiar  Llei General de la Seguretat Social. Consisteix en una assignació econòmica per cada fill o menor acollit a càrrec, que convisqui i depengui econòmicament del beneficiari, sempre que sigui menor de 18 anys o tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • 5. CAUSANT És la persona que genera el dret a que una altra persona rebi aquesta assignació econòmica: Requisits:  Menor de 18 anys o amb discapacitat >= 65%.  Ha de conviure i dependre econòmicament del beneficiari de l’assignació econòmica.  No obté ingressos.
  • 6. BENEFICIARI És la persona que rep (es beneficia) l’assignació econòmica. *CAUSANT ≠ BENEFICIARI És el progenitor, adoptant o acollidor = pare/mare.
  • 7.  Resident en territori espanyol.  Causants (és a dir, fills) també residents en territori espanyol.  Rendes inferiors als límits següents:  11.519,16 € anuals. 15% per cada fill/menor acollit.  Cas famílies nombroses. Condicions:
  • 8. QUANTIA: CAUSANT QUANTIA ANUAL MENORS 18 ANYS SENSE DISCAPACITAT 291 € MENORS 18 ANYS + DISCAPACITAT => 33% 1.000 € MAJORS 18 ANYS + DISCAPACITAT => 65% 4.390,80 € MAJORS 18 ANYS + DISCAPACITAT => 75% + necessiti una persona per ajudar-lo a fer les coses més essencials 6.586,80 €
  • 9. EXERCICI: 1. La Maria és mare soltera. Té dos fills: el Pau, de 4 anys i l’Albert, de 10. Tots tres estan en plenes capacitats i viuen junts a un pis modest del Raval. La Maria treballa en una fruiteria, pel que cobra 1000€ nets cada mes i amb això ha de fer malabarismes per arribar a final de mes, ja que no té cap altre ingrés a part d’una assignació econòmica per fill a càrrec. Podries determinar quin és el límit anual d’ingressos per sobre del qual la Maria ja no tindria dret a l’assignació econòmica per fill a càrrec? Quina és la quantitat anual que percep en concepte d’assignació econòmica per fill a càrrec?
  • 10. EXERCICI: SOLUCIÓ: Límit anual:  2 fills menors de 18 anys sense discapacitat = 11.519,16 € * 1,30 = 14.974,91 € Els fills són causants? Sí Ѵ La Mare té les condicions per ser beneficiària? Sí Ѵ Rendes anuals = 1000*14= 14.000€ < 14.974,91 € Quantia= 291 *2 causants = 582€ anuals.

Related Documents