Composite
C M Y CM MY CY CMY K
PISCANCJA
PECENA
SUNKA
PISCANCJA
PECENA
SUNKA
NjamËek je takole poskrbel,
da mu deæ ni zmoË...
of 1

Najdi napake

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Food      


Transcripts - Najdi napake

  • 1. Composite C M Y CM MY CY CMY K PISCANCJA PECENA SUNKA PISCANCJA PECENA SUNKA NjamËek je takole poskrbel, da mu deæ ni zmoËil malice. Pri prerisovanju je mojsternaredil 10 napak. PoiπËi jih! Okusni NJAMI izdelki iz Pivke so namenjeni vsem, ki cenijo izbrane okuse, predvsem pa tistim, ki skrbijo za uravnoteæeno prehrano. Prvovrstno piπËanËje inpuranjemesosmospremenilivokusnepaπtetke,salameinhrenovke,kisejihnebostenikolinaveliËali.Kerposamezniizdelkinevsebujejokonzervansov, imajo manjπo vsebnost maπËob ali so jim dodane pomembne Omega-3 maπËobne kisline, so primerni za zajtrk, malico ali veËerjo. Med 16.3. in 13.4.2006 v æivilskih prodajalnah Mercator poiπËite nagradni kupon in sodelujte v nagradni igri NJAMI, saj vas Ëakajo simpatiËne NJAMI nagrade. www.njami.si

Related Documents