Osnovni elementi Visual Basic- a
Programski jezik Visual Basic koristi sledeće simbole:
- slova engleske azbuke
A, B, C, D...
Variant (tekst)
Dužina+22 bytes
Kao znakovni tip
Praviladeklarisanjapromenljivih
Promenljivima se u Visual Basic-u dode...
PublicClass Form1
PrivateSub Button3_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button3.C...
Opštinsko takmičenje I zadatak
1.
Zamak u daljini 6 dasaka .Prva duzine K druga K+20, treca K+40, cetvrta kao trda, peta k...
PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button1.Click
Dim K AsInteger...
PublicClass Form1
PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button1.Cli...
PublicClass Form1
PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button1.Cli...
* svaka If ... Then ... Else struktura mora da se završi sa End If. Ponekad nije neophodno da se
koristi Else.
3.Maksimal...
PublicClass Form1
PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button1.Cli...
PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button1.Click
Dim B AsInteger...
PublicClass Form1
PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button1.Cli...
PrivateSub cmdObrada_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cmdObrada.Click
Dim x AsInt...
TextBox4.Text = ""
EndSub
PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles But...
of 13

Nasa skripta

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasa skripta

 • 1. Osnovni elementi Visual Basic- a Programski jezik Visual Basic koristi sledeće simbole: - slova engleske azbuke A, B, C, D, ..., X, Y, Z - cifre dekadnog brojnog sistema 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - simbole aritmetičkih operacija +-*/^ - simbole relacija <><= >= <>>< = - simbole logičkih operacija And, or, Xor, Not - specijalne simbole ?!"%$ - službene ili ključne reči END, IF, FOR, NEXT, THEN, ELSE, CASE... * Stringovisemoguupoređivatikorišćenjemrelacijskihoperatora. Postojepravilakojatrebapoštovati: "Velikaslovasumanjanegomalaslova, "A"<"B"<"C"<"D".......<"Z" ibrojevisumanjiodslova. Osnovni tipovi podataka Tabela 2.1 : Numerički tipovi podataka Tip podataka Byte Integer Long Memorijski prostor 1 byte 2 bytes 4 bytes Single 4 bytes Double 8 bytes Currency 8 bytes Decimal 12 bytes Interval vrednosti 0 to 255 -32,768 to 32,767 -2,147,483,648 to 2,147,483,648 -3.402823E+38 to -1.401298E-45 za negativne vrednosti 1.401298E-45 to 3.402823E+38 za pozitivne vrednosti -1.79769313486232e+308 to -4.94065645841247E-324 za negativne vrednosti 4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232e+308 za pozitivne vrednosti -922,337,203,685,477.5808 to 922,337,203,685,477.5807 +/- 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 ako nisu korišćena decimalna mesta +/- 7.9228162514264337593543950335 (28 decimalnihmesta) Tabela 2.2: Nenumerički tipovi podataka Tip podataka String (fiksne dužine) String (promenljivedužine) Date Boolean Object Variant (broj) Memorijskiprostor Dužinastringa Dužina + 10 bytes 8 bytes 2 bytes 4 bytes 16 bytes Interval vrednosti 1 to 65,400 karaktera 0 to 2 billionakaraktera January 1, 100 to December 31, 9999 True or False Any embedded object Kaorealnidvostruki 1
 • 2. Variant (tekst) Dužina+22 bytes Kao znakovni tip Praviladeklarisanjapromenljivih Promenljivima se u Visual Basic-u dodeljuju podaci. Zato bi trebalo da se program Visual Basic- a obavesti o tome kakve će tekuće vrednosti promenljiva moći da dobija u programu. Dakle, treba deklarisati promenljive pre njihovog korišćenja dodeljujući im ime i tip podatka. U jeziku Visual Basic postoji onoliko tipova promenljivih koliko ima tipova podatka. Postupak prijavljivanja vrste promenljive naziva se deklarisanje promenljive. Dozvoljena su dva načina deklarisanja promenljive: eksplicitni i implicitni. Eksplicitni način deklarisanja promenljive koristi službenu reč Dim. Ova naredba izgleda ovako: Dim ImePromenljive As Vrsta promenljive, ImePromenljive As Vrsta promenljive... 1. Zbirdvabroja PublicClass Form1 PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim A AsSingle, B AsSingle, C AsSingle A = TextBox1.Text B = TextBox2.Text C = A + B TextBox3.Text = C EndSub EndClass Zbir, razlika, proizvod, količnik 2
 • 3. PublicClass Form1 PrivateSub Button3_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click Dim A AsSingle, B AsSingle, C AsSingle, D AsSingle, F AsSingle, M AsSingle A = txtPrviBroj.Text B = txtDrugiBroj.Text C = A + B txtZbir.Text = C D = A - B txtRazlika.Text = D F = A * B txtProizvod.Text = F M = A / B txtKolicnik.Text = M EndSub PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click txtPrviBroj.Text = " " txtDrugiBroj.Text = " " txtZbir.Text = " " txtKolicnik.Text = " " txtProizvod.Text = " " txtRazlika.Text = " " EndSub EndClass Srednja vrednost Napisati Visual Basic program za određivanje srednje vrednosti unetih brojeva a1 , a 2 , a3 , a 4 . Srednja vrednost unetih brojeva dobija se kada se oni saberu i zbir podeli brojem 4: A a1 a2 a3 a4 4 3
 • 4. Opštinsko takmičenje I zadatak 1. Zamak u daljini 6 dasaka .Prva duzine K druga K+20, treca K+40, cetvrta kao trda, peta kao drugai šesta kao prva. 4
 • 5. PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim K AsInteger, KU AsInteger K = TextBox1.Text KU = 6 * K + 120 TextBox2.Text = KU EndSub 1. ( pravougaona parcela sa plavim paradaizom, koliko metara kanapa je potrebno da se oiviči parcela sa crvenim paradaizom ako se zna sirina S duzina D i rastojanje izmedju parcela R) Crveni paradaiz se sadi okolo plavog. PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim D AsSingle, S AsSingle, R AsSingle, O AsSingle D = TextBox1.Text S = TextBox2.Text R = TextBox3.Text O = (S + 4 * R + D) * 2 TextBox4.Text = O EndSub Mama je poslala Pericu da kupi nešto u radnji. Dala mu je A kovanica od 5 dinara, B kovanica od 10 dinara. T Institut za šumarstvo je kokstatovao da je stanje šuma i šumskog zemljišta područja Srbije nepovoljno sa više aspekata i da su funkcije šuma redukovane neracionalnim gazdovanjem u prošlosti. U želji da se obnovi šumski fond , šumsko gazdinstvo omorika napravilo je stručni plan strategije pošumljavanja. U okviru zaštite i unapređenja šumskih ekosistema sprovode se mere obnavljanja šumskih resursa.Strategija predviđa da se svaka pravougaona parcela širine L i dužine H ogradi tako što se polazeći od jednog temena postavi stablo na svakih S metara po ivicama šume ili paralelno njima unutar šume. Napisati program POŠUMLJAVANJE kojim se unose celi brojevi L,H,S i izračunava koliko stabala šumsko gazdinstvo Omorika treba da postavi tako da na opisan način način ogradi maksimalnu površinu šume . 5
 • 6. PublicClass Form1 PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim L AsInteger, H AsInteger, S AsInteger, Stabla AsInteger L = TextBox1.Text H = TextBox2.Text S = TextBox3.Text Stabla = 2 * (L S + H S) TextBox4.Text = Stabla EndSub EndClass Na takmičenju mladih izviđača timovi uvek rešavaju nekoliko različitih zadataka. Prvi zadatak je bio da naprave viseći most .Most treba da se sastoji od dva paralelna kanapa koja su vezana za obale . Treći kanap treba da se čvorovima pričvrsti za oba kanapa u cik cak tako da formira određeni broj trouglova jednakih stranica.Napisati program koji će da pomogne izviđačima da izračunaju koliko čvorova ukupno treba napraviti ako se zna da treba formirati T trouglova. T=4 izlaz : 6 6
 • 7. PublicClass Form1 PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim T AsInteger, C AsInteger T = TextBox1.Text C = T + 2 TextBox2.Text = C EndSub EndClass Petlje i upravljačke strukture Struktura If ... Then ... Else Struktura If ... Then ... Else je najjednostavnija uslovna logička struktura. Opšti format ove strukture je: If uslov Then VB naredbe Else VB naredbe End If Oblici ove naredbe su: 1. If uslov Then naredba 2. If uslov Then naredba1 naredba2 ... naredban End If 3. If uslov Then blok naredbi1 Else blok naredbi2 End if 4. If uslov1 Then blok naredbi1 Else If uslov2 Then blok naredbi2 End if 7
 • 8. * svaka If ... Then ... Else struktura mora da se završi sa End If. Ponekad nije neophodno da se koristi Else. 3.Maksimalanbroj PublicClass Form1 PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim A AsSingle, B AsSingle, Max AsSingle A = TextBox1.Text B = TextBox2.Text If A > B Then Max = A Else Max = B EndIf TextBox3.Text = Max EndSub EndClass 2. Da li je istinitizraz 4.Brojdanaprestupnagodina 8
 • 9. PublicClass Form1 PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim redniBrojM AsInteger, BrojDana AsInteger, obradamsg AsString, prestupnamsg AsString, nButtons AsInteger redniBrojM = TextBox1.Text If redniBrojM < 1 Or redniBrojM > 12 Then obradamsg = MsgBox("Broj meseca je nekorektan", 0, "Poruka o greski") Else SelectCase redniBrojM Case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 TextBox2.Text = "31" Case 4, 6, 9, 11 TextBox2.Text = "30" CaseIs = 2 nButtons = vbYesNo prestupnamsg = MsgBox("Da li je godina prestupna", nButtons, "Prestupna godina DA/Ne") If prestupnamsg = vbYes Then BrojDana = "29" TextBox2.Text = BrojDana EndIf If prestupnamsg = vbNo Then BrojDana = "28" TextBox2.Text = BrojDana EndIf EndSelect EndIf EndSub PrivateSub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click TextBox1.Text = "" TextBox2.Text = "" EndSub EndClass 9
 • 10. PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim B AsInteger, K AsInteger, D AsInteger, M AsInteger, MU1 AsInteger, MU2 AsInteger B = TextBox1.Text K = TextBox2.Text D = TextBox3.Text M = TextBox4.Text MU1 = B * K MU2 = B * D If MU2 > M Then TextBox5.Text = MU2 TextBox6.Text = "KARTON" EndIf If MU1 < M Then TextBox5.Text = MU1 TextBox6.Text = "DRVO" EndIf 10
 • 11. PublicClass Form1 PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim a AsInteger, b AsInteger, c AsInteger, k AsInteger a = TextBox1.Text b = TextBox2.Text c = TextBox3.Text k = a + b + c If (a + b * c > k) Then k = a + b * c If (a * b + c > k) Then k = a * b + c If (a * b * c > k) Then k = a * b * c TextBox4.Text = k EndSub PrivateSub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click TextBox1.Text = "" TextBox2.Text = "" TextBox3.Text = "" TextBox4.Text = "" EndSub EndClass U jednom od zadataka mladi izviđači treba da za što kraće vreme pređu stazu na kojoj se nalazi pokretni most. Takmičaru jedne ekipe od polazne tačke do mosta treba T sekundi. Tačno P sekundi nakon što može da pođe sa polazne tačke ( od početka merenja) most počinje da se podiže. O trenutka podizanja pa do spuštanja Protiče N sekundi I prelaz preko mosta za to vreme nije moguc. Nakon toga most ostaje spušten. Takmičari za čekanje na prelaz kod mosta dobijaju negativne poene I zato je ovaj takmičar rešio da tačno odredi kad treba da krene da bi preko mosta prešao bez zaustavljanja.Napisati program koji učitava vremena T,P I N i određuje nakon koliko sekundi , od početka merenja vremena takmičar treba da krene da bi najbrže prešao most , bez zaustavljanja. 5. Funkcije 11
 • 12. PrivateSub cmdObrada_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdObrada.Click Dim x AsInteger, y AsInteger x = txtUnetiBroj.Text If x < 0 Then y = -5 ElseIf x < 1 Then y = x + 2 ElseIf x < 5 Then y = 3 * x - 1 Else y = 2 * x EndIf txtResenje.Text = y EndSub Sa takmičenja :Potrebno je odreditibrojpločicaoblika kvadrata dimenzije P, koje su potrebne da bi se popločala prostorija dimenzija D i S . PrivateSub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click TextBox1.Text = "" TextBox2.Text = "" TextBox3.Text = "" 12
 • 13. TextBox4.Text = "" EndSub PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim D AsSingle, S AsSingle, P AsSingle, R AsInteger D = TextBox1.Text S = TextBox2.Text P = TextBox3.Text R = 0 If (D Mod P <> 0) And (S Mod P = 0) Then R = S P ElseIf (D Mod P = 0) And (S Mod P <> 0) Then R = D P ElseIf (D Mod P <> 0) And (S Mod P <> 0) Then R = (D P) + (S P) + 1 EndIf TextBox4.Text = R EndSub 6. Štampanjetrocifrenihbrojevauzuskov A*B*C= (A*B)2- C2 0<A=<9, 0<=B<=9, 0<=B<=9 PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim z AsInteger, y AsInteger, A AsInteger, B AsInteger, C AsInteger For A = 1 To 9 For B = 0 To 9 For C = 0 To 9 z = A * 100 + B * 10 + C y = (10 * A + B) ^ 2 - C ^ 2 If z = y Then TextBox1.Text = z EndIf Next C Next B Next A EndSub EndClass 13

Related Documents