NASYONALISMONG ASYANOCHINA THAILAND JAPAN BURMAINDIA INDONESIAK. ASYA VIETNAMPILIPINAS N.ASYA
NASYONALISMONG ASYANO
NASYONALISMO isang kamalayan ngpagiging kabilang sa isangnasyon na may iisanglahi, kasaysayan, kultura, wika at pagpapah...
NASYONALISMO pagtatanto ng isangnilalang o lahi na mahalagangipagtanggol ang kanyangbansa laban sa panlulupig ng...
NASYONALISMO nagsilbing isang gabay omatibay na reaksyon laban saimperyalismo atkolonyalismong dumating...
NASYONALISMOSA SILANGANG ASYA
NASYONALISMO SA CHINA
TAIPING REBELLION - may impluwensyangKristyanismo kaya hinangadna baguhin ang tradisyunal nalipunang Tsino.
BOXER REBELLION - sumuporta sa mgaManchu at bumatikos sa mgaKanluranin - layuning palayasing angmga mapanghimasok ...
BOXER REBELLION - kaya tinawag na BoxerRebellion sapagkat ang grupona naghimagsik ay kasapi ngsamahang BOXER...
- sa pagpasok ng ika-20siglo, dalawang ideolohiya angnamayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO - alin ang dap...
DEMOKRASYA KOMUNISMO“ang kapanyarihan ng “ang lahat ay pag-aari ngpamahalaan ay nasa mga estado”mamamayan”Isi...
DEMOKRASYA KOMUNISMO - Ang - Ang lahatkapangyarihan ng ay pag-aari ngpamahalaan aynasa mamam...
SUN YAT SEN
SUN YAT SEN - nagsusulong ngdemokrasya atrepublikanismo sa China - tinaguriang “Ama ngRepublikang...
SUN YAT SEN - nangampanya parapalakasin at pag-isahin angmga Tsino dahil sakawalan ng pagkakaisa atpagkakahiwa-hiwalay n...
SUN YAT SEN TATLONG PRINSIPYO1. Nasyonalismo2. Demokrasya3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisaupang...
SUN YAT SEN para sa kanya1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan.
SUN YAT SEN para sa kanya2. Hindikailangan angtunggalian ng mga uriupang makamit angkaunlaran
SUN YAT SEN para sa kanya3. Maiiwasan ang alitan atmaisusulong ang kaunlaransa pamamagitan ngpagkakasundo ...
*October 10, 1911-Naitatag ang Republikang China *1912 – natatag angKuomintang oNationalist Party
SUN YAT SEN namatay siyanoong March25, 1925
CHIANG KAI SHEK
CHIANG KAI SHEK - pumalit kay SunYat Sen bilang pinunong Kuomintang nangito ay namatay.
CHIANG KAI SHEK - ipinagpatuloyniya ang paglabansa mga warlord.
CHIANG KAI SHEK - pagkatapos ng mgawarlord, hinarap namanniya ang mga komunistana pinamunuan ni MaoZedong.
MAO ZEDONG
MAO ZEDONG - nagpasimula ngMarxism sa China. - isang magbubukidsa Hunan
MARXISM - tunggalian ng mgakapitalista o bourgeious atmanggagawa o proletariat. - mananaig ang mgamanggagawa at itatat...
MARXISM - lahat aypag-aari ngestado
MAO ZEDONG - kabilang sa mganagtatag ng PartidoKomunista ng Chinasa Shanghai noong1921.
MAO ZEDONG - ipinalaganap angMarxism ng mgatagapayong Russiansa mga nasapamahalaan.
MAO ZEDONG - ipinagbawal niChiang ang Marxismupang mapanatili angpamhalaangnasyonalista
MAO ZEDONG - naglunsad siya ngkampanya laban sa mgakomunista. Madami angnadakip at napatay.
MAO ZEDONG - nakatakas si Mao atnagtatag ngpamahalaangkomunista.
MAO ZEDONG - ang kanilangpagtakas ay tinawag naLONG MARCH dahilsa haba ng nilakad nainabot ng isang taon.
MAO ZEDONG - marami ang mganasawi dahil sa hirap,gutom at sa kampanyalaban sa mgakomunista.
UNITED FRONT - ang pagkakaisa ngmga nasyonalista atkomunista noong 1930nang salakayin ng mgaHapones ang China.
UNITED FRONT - pagkatapos ngdigmaan, mulingnaglaban ng 2 panig saisang digmaang sibil.
UNITED FRONT - ang mganasyonalista aytinulungan ng UnitedStates.
UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
UNITED FRONT - nagwagiang mgakomunista
MAO ZEDONG - October1, 1949, naitatag angPeople’s Republic ofChina (PROC)
MAO ZEDONG - si Mao angchairman ng PROC - napalayas ang mgaKanluranin sa China.
MAO ZEDONG - nakamtan muli ngmga Tsino ang ganapna kalayaan atdignidad.
CHIANG KAI SHEK - tumakas si Chiangpapuntang Taiwan atdon itinatag angRepublic of China.
SA MADALING SALITA ideolohikal opaniniwala angnaging hatian ngnasyonalismo ng mgaTsino RETURN
NASYONALISMO SA JAPAN
JAPAN- Dalawang yugto ng pagpasok-ng mga Kanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. ang muling pagbubukas ngJapan noong 1853
TOKUGAWA SHOGUNATE - dumating ang mgadayuhang misyonero - kahit gusto nilangmakipagkalakalan sa mgaKanluranin, tuto...
TOKUGAWA SHOGUNATE - naglabas ngkautusan si ShogunIyeyasu na patayin angmga Kristiyanongmisyonero.
IYEYASU
TOKUGAWA SHOGUNATESAKOKU - isinara angmga daungan sa Japanupang mapigilan angpagpasok ngKristiyanismo.
IKALAWANG YUGTO - muling nagbukasang Japan noong 1853 sapagdating niCommodore MatthewPerry
MATTHEW PERRY
IKALAWANG YUGTO - bumagsak angpamahalaang shogunatoat muling naluklok sakapangyarihan angemperador ng Japan.
IKALAWANG YUGTOMEIJI RESTORATION- Ang mulingpagkakaluklok niEmperor Mutsuhito.
MUTSUHITO
IKALAWANG YUGTO - niyakap angimpluwensyangKanluranin atsumailalim samodernisasyon.
PAG-ANGKOP SA KANLURANINSaligang Batas 1889 athukbong militar –Germany
PAG-ANGKOP SA KANLURANINHukbong pandagat –England
PAG-ANGKOP SA KANLURANINEdukasyon – UnitedStates
PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Maraming Haponesang tumungo sa Europeupang mag-aral
PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Pinahintulutan angKristiyanismo at ibangrelihiyon
PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Iniangkop ng mga Hapones angkanilang kultura at institusyon samga modelong Kanluranin upangmapal...
PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan.1. Sino-Japanese War (1894-1895)2. Russo-Japanes...
RUSSO – JAPANESE WAR
RUSSO – JAPANESE WARDAHILAN:upang makontrol angManchuria na lalawaigansa China.
RUSSO – JAPANESE WAR
SINO – JAPANESE WAR
SINO – JAPANESE WARDAHILAN:Kung sino ang mananaigsa Korea
SINO – JAPANESE WAR
SA MADALING SALITA modernisasyon angreaksyon ng mga Hapon.Humiram sila ngimpluwensiyang Kanlura...
NASYONALISMOSA TIMOG ASYA
NASYONALISMO SA INDIA
INDIA- sakop ng mga English- Pinakinabangan ng likasna yaman at lakas-paggawang mga Indian
INDIA- nagpatupad ng mgapatakarangpampulitika, pang-ekonomiya at panlipunanna hindi katanggap-tanggap sa mga ...
SATI/SUTTEE
SATI/SUTTEE - pagsunog sabiyudang babae pagpumanaw na angkanyang asawa
FEMALE INFANTICIDE
FEMALE INFANTICIDE- Pagpatay sa mgabatang babae
INDIA - magkaiba ang mga Englishat sa mga Indian salahi, kulay, kaugalian atrelihiyon at isang isyu sa di-pagkakaunaw...
SEPOY MUTINY - unang pag-aalsa ng mgaIndian laban sa mga English(1857)- Dahil sa pag-insulto ng mgaEnglish sa re...
SEPOY MUTINY
PAGTANGGI NG LAHI - isa sa mga sanhi ng galit ngmga Indian sa mga English.- Tanging mga puti lamangang mga binibigyan ngpo...
AMRITSAR MASSACRE- pamamaril ng mgasundalong English sa mgagrupo ng mga Indian sa isangselebrasyong Hindu noongAp...
AMRITSAR MASSACRE- lalong sumiklabang galit ng mgaIndian sa mgaEnglish
AMRITSAR MASSACRE
NASYONALISMO - RELIHIYON HINDU MUSLIMSAMAHAN Indian National Muslim League CongressNANGUNA Al...
MOHANDAS K. GANDHI
MOHANDAS GANDHI- mahalaga angpapel sa kalayaan ngIndia.
MOHANDAS GANDHI- isang Hindu nanakapag-aaral saEngland atnagtrabaho sa SouthAfrica
MOHANDAS GANDHI- ipinaglaban niyaang hinaing ng mgaIndian sa SouthAfrica.
MOHANDAS GANDHI- ang kanyang paraan ngpakikibaka sa kalayaan aysa pamamagitan ngAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN
MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha
MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN2. Pagdarasal3. Meditasyon4. pag-aayuno
MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN5. pagboykot/hindi pagbilisa mga kalakal oproduktong English.
MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbiga...
MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbiga...
MOHANDAS GANDHI- Dahil dito siya ay ipinakulong, kahit nakakulong ay ipinagpatuloy ng mga ...
MOHANDAS GANDHI- Labas-masok man sa kulungan, hindi siya natakot. Patuloy pa rin siya sa kanyang ...
MOHANDAS GANDHI- Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL ...
AUGUST 15, 1947- Natamo ng mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal ...
JAWAHARLAL NEHRU
AUGUST 15, 1947- Natatagang bansangPakistan sapamumuno niMohamed Ali Jinnah.
MUHAMMAD ALI JINAH
JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi niNathuram Godse na tumutolsa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu atMuslim sa ii...
SA MADALING SALITA relihiyon angnaging batayan ngnasyonalismo ng mgaHindu at mga Muslim RETURN
NASYONALISMOSA KANLURANG ASYA
OTTOMAN EMPIRE MAP
KANLURANG ASYA nasa ilalim ngOttoman Empiremula 1453 hanggang1918.
KANLURANG ASYA nakalasap ng ImperyongKanluranin matapos gumuhoang Ottoman Empire sapagtatapos ng World War Inoong 1918
KANLURANG ASYA unti-unting humingi ngkalayaan ang mga taga-Kanlurang Asya mula saOttoman Empire noonguna at Kanluranin n...
KANLURANG ASYAKuwait – 1759Lebanon at Egypt – 1770
KANLURANG ASYAArmenia – tinangkangmagtatag ng isangmalayang estado ngunitpinigilan ng mga Turks nasumakop sa kanila.
KANLURANG ASYALebanon – matagumpayna nakahiwalay sa Syrianoong 1926 ngunitnanatiling nasa mandatong France
KANLURANG ASYAIraq – naging monarkiyanang umalis ang mgaEnglish (1932)
KANLURANG ASYA namulat ang watak-watakna lahing Arabo na maykakayahan silangmagkaisa, bumuo ng sarilingpama...
KANLURANG ASYA ito ang nagbigay agnagbigay-daan sapaglaya ng mga datingkolonya ng mgaEuropeo sa rehiyong...
JEW O ISRAELITE sumailalim saHolocaust o sistematikongat malawakang pagpatayng mga Nazi German samga Jew
JEW O ISRAELITE sumailalim saHOLOCAUST osistematikong atmalawakang pagpatay ngmga Nazi German s...
JEW O ISRAELITE ZIONISM – angpag-uwi ng mgaJews sa Palestine
ISRAEL - 1948 natatag angRepublika ng Israel. tutol ang mgaArabo dito
ISRAEL - 1948 natatag ang isangbansang Jewish(Israel) sa gitna ngmga bansang Muslim
ISRAEL - 1948 tutol ang mga Araboat mga Palestine naukupahan ng mga Jewsang Palestine
SA MADALING SALITA Huling nakaranas ngimperyalismo ang KanlurangAsya sa ilalim ng sistemangmandato. Matahimik ...
NASYONALISMO SA TIMOGSILANGANG ASYA
DALAWANG ANYO NG NASYONALISMO1. Marahas2.Diplomatiko at banayad
NASYONALISMO SA PILIPINAS
PILIPINAS ipinamalas ang dalawang anyong nasyonalismo.*marahas noong panahon ng mga Kastila*banayad noong panahon ng mg...
PILIPINAS SAILALIM NG SPAIN
PILIPINAS - SPAIN - nagtatag ngsentralisadong pamahalaan - nahati sa mgalalawigan, bayan, lungsodat bar...
PILIPINAS - SPAIN - nagkalapit-lapit angmga Pilipino - nagpatupad ang mgaKastila ng mga batas atpatakaran na tinutulan...
PILIPINAS - SPAIN -lumitaw ang mgailustrado pagdating ng ika-19 siglo. - nabuo ang KilusangPropaganda at huming...
PILIPINAS - SPAIN - nabuo ang Katipunanat humingi ng kalayaan samga Kastila - sumiklab angrebolusyon noong 1896
PILIPINAS - SPAIN - lumaya ang Pilipinasnoong June 12, 1896 at nagingkauna-unahang republika saAsya. - hindi nagtagal ...
PILIPINAS SA ILALIM NGUNITED STATES
PILIPINAS – U.S.A - tinutulan ng mgaPilipino ang pananakopng mga Amerikano - sumiklab angFilipino – American War
PILIPINAS – U.S.A - nanglumaon, hiningi ngmga Pilipino angkalayaan samapayapang paraan.
PILIPINAS – U.S.A - ipinakita nila angkakayahang pamahalaan angsarili kasabay ng presyurupang magpasa ang US ngbatas ...
PILIPINAS – U.S.A - pagkatapos ngWorld War II,nakamtan ng Pilipinasang kalayaan noongJuly 4, 1946
PILIPINAS – U.S.A - nanatilingmakapangyarihan atimpluwensyal ang USsa Pilipinas dahil samga base - militar
PILIPINAS – U.S.A - ganundin angdominasyon ngAmerika saekonomiya ngPilipinas
PILIPINAS – U.S.A - malakas angkulturang Amerikanoo neokolonyalismo
IBA PANG BANSA SA TIMOGSILANGANG ASYA
THAILAND
THAILAND - hindi ito nasakopng mga Kanluraninang dahil sa paraangdiplomsya ng hari ngThailand
THAILAND - buo na angkanyangnasyonalismo kayananatili siyang malaya
MALAYSIA AT BURMA
MALAYSIA AT BURMA - humingi ngkalayaan sa England samapayapang paraan atlumaya pagkatapos ngWorld War II
INDONESIA
INDONESIA - hinawakan ng mgaDutch. - Budi Otomo(1908), isang samahangmakabayan
INDONESIA - 1919, itinatag niSukarno ang PartidoNasyonalista at nangunasa pagpapamalas ngnasyonalismo.
SUKARNO
INDONESIA - nakamtan ngIndonesia ang kalayaansa pamamagitan ngisang rebolusyonmatapos ang World WarII
VIETNAM
VIETNAM - isang matagalangdigmaan ang ginawang Vietnam upangmakamit ang kalayaan
VIETNAM - nahati ang Vietnamsa dalwang bansapagkatapos ng WorldWar II - North Vietnamat South Vietnam
VIETNAM
VIETNAM - ang North Vietnamay sosyalismo atkomunismo - ang South Vietnamay demokratiko
VIETNAM - ipinasa ng France saUS ang problema saVietnam. - nagkaroon ngVietnam War (1959-1975)
VIETNAM - natalo ang US saVietnam War atmuling nagkaisa angdalawang bansanoong 1975.
SA MADALING SALITA Marahas atmapayapa ang dalawangnabuong anyo ngnasyonalismo sa TimogSilangang Asya ...
NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA
HILAGANG ASYA - nabuo angnasyonalismo sa harap nghamon ng pamumuhay samga lupain ngtaiga, tun...
HILAGANG ASYA - bigong makapagsaka - naging mandirigmadahil sa kakulangan ngpangangailangan sa pang-araw-araw.
HILAGANG ASYA - tuluyang nagkaisaang mga Mongol sapamumuno niGenghis Khan
HILAGANG ASYA
HILAGANG ASYA - hindi na naibalikang ningning ngpagiging isangimperyo
HILAGANG ASYA PAN-MONGOLISM -prinsipyo ng isangmatatag atnagkakaisang lahingMongol
SA MADALING SALITA Ang rurok ngnasyonalismo ng mgaMongol ay sa panahon niGenghis Khan. Nabuo angprinsipyong ...
MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni: JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan II December 1-6, 2011
PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA: PAG-USBONG NG KABIHASNAN, Vibal PublishingInc. Quezon City, 2008, pp. 3...
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
of 189

Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)

 • 1. NASYONALISMONG ASYANOCHINA THAILAND JAPAN BURMAINDIA INDONESIAK. ASYA VIETNAMPILIPINAS N.ASYA
 • 2. NASYONALISMONG ASYANO
 • 3. NASYONALISMO isang kamalayan ngpagiging kabilang sa isangnasyon na may iisanglahi, kasaysayan, kultura, wika at pagpapahalaga.
 • 4. NASYONALISMO pagtatanto ng isangnilalang o lahi na mahalagangipagtanggol ang kanyangbansa laban sa panlulupig ngmga dayuhan.
 • 5. NASYONALISMO nagsilbing isang gabay omatibay na reaksyon laban saimperyalismo atkolonyalismong dumating saiba’t ibang panig ng rehiyongito. RETURN
 • 6. NASYONALISMOSA SILANGANG ASYA
 • 7. NASYONALISMO SA CHINA
 • 8. TAIPING REBELLION - may impluwensyangKristyanismo kaya hinangadna baguhin ang tradisyunal nalipunang Tsino.
 • 9. BOXER REBELLION - sumuporta sa mgaManchu at bumatikos sa mgaKanluranin - layuning palayasing angmga mapanghimasok atmapagsamantalangKanluranin.
 • 10. BOXER REBELLION - kaya tinawag na BoxerRebellion sapagkat ang grupona naghimagsik ay kasapi ngsamahang BOXERHARMONY FISTS
 • 11. - sa pagpasok ng ika-20siglo, dalawang ideolohiya angnamayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO - alin ang dapat ipalit sapamumuno ng mga emperor atdinastiya?
 • 12. DEMOKRASYA KOMUNISMO“ang kapanyarihan ng “ang lahat ay pag-aari ngpamahalaan ay nasa mga estado”mamamayan”Isinulong ni Sun Yat Isinulong ni MaoSen ZedongNasyonalista ang Komunista ang tawagtawag sa mga sa mga sumusuportasumusuporta
 • 13. DEMOKRASYA KOMUNISMO - Ang - Ang lahatkapangyarihan ng ay pag-aari ngpamahalaan aynasa mamamayan estado - isinulong ni - isinulongSun Yat Sen ni Mao Zedong - Nasyonalista - Komunista
 • 14. SUN YAT SEN
 • 15. SUN YAT SEN - nagsusulong ngdemokrasya atrepublikanismo sa China - tinaguriang “Ama ngRepublikang Tsina”
 • 16. SUN YAT SEN - nangampanya parapalakasin at pag-isahin angmga Tsino dahil sakawalan ng pagkakaisa atpagkakahiwa-hiwalay ngmga lalawigan
 • 17. SUN YAT SEN TATLONG PRINSIPYO1. Nasyonalismo2. Demokrasya3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisaupang labanan ang imperyalismo
 • 18. SUN YAT SEN para sa kanya1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan.
 • 19. SUN YAT SEN para sa kanya2. Hindikailangan angtunggalian ng mga uriupang makamit angkaunlaran
 • 20. SUN YAT SEN para sa kanya3. Maiiwasan ang alitan atmaisusulong ang kaunlaransa pamamagitan ngpagkakasundo atkonsilasyon
 • 21. *October 10, 1911-Naitatag ang Republikang China *1912 – natatag angKuomintang oNationalist Party
 • 22. SUN YAT SEN namatay siyanoong March25, 1925
 • 23. CHIANG KAI SHEK
 • 24. CHIANG KAI SHEK - pumalit kay SunYat Sen bilang pinunong Kuomintang nangito ay namatay.
 • 25. CHIANG KAI SHEK - ipinagpatuloyniya ang paglabansa mga warlord.
 • 26. CHIANG KAI SHEK - pagkatapos ng mgawarlord, hinarap namanniya ang mga komunistana pinamunuan ni MaoZedong.
 • 27. MAO ZEDONG
 • 28. MAO ZEDONG - nagpasimula ngMarxism sa China. - isang magbubukidsa Hunan
 • 29. MARXISM - tunggalian ng mgakapitalista o bourgeious atmanggagawa o proletariat. - mananaig ang mgamanggagawa at itatatagang lipunang sosyalista.
 • 30. MARXISM - lahat aypag-aari ngestado
 • 31. MAO ZEDONG - kabilang sa mganagtatag ng PartidoKomunista ng Chinasa Shanghai noong1921.
 • 32. MAO ZEDONG - ipinalaganap angMarxism ng mgatagapayong Russiansa mga nasapamahalaan.
 • 33. MAO ZEDONG - ipinagbawal niChiang ang Marxismupang mapanatili angpamhalaangnasyonalista
 • 34. MAO ZEDONG - naglunsad siya ngkampanya laban sa mgakomunista. Madami angnadakip at napatay.
 • 35. MAO ZEDONG - nakatakas si Mao atnagtatag ngpamahalaangkomunista.
 • 36. MAO ZEDONG - ang kanilangpagtakas ay tinawag naLONG MARCH dahilsa haba ng nilakad nainabot ng isang taon.
 • 37. MAO ZEDONG - marami ang mganasawi dahil sa hirap,gutom at sa kampanyalaban sa mgakomunista.
 • 38. UNITED FRONT - ang pagkakaisa ngmga nasyonalista atkomunista noong 1930nang salakayin ng mgaHapones ang China.
 • 39. UNITED FRONT - pagkatapos ngdigmaan, mulingnaglaban ng 2 panig saisang digmaang sibil.
 • 40. UNITED FRONT - ang mganasyonalista aytinulungan ng UnitedStates.
 • 41. UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
 • 42. UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
 • 43. UNITED FRONT - nagwagiang mgakomunista
 • 44. MAO ZEDONG - October1, 1949, naitatag angPeople’s Republic ofChina (PROC)
 • 45. MAO ZEDONG - si Mao angchairman ng PROC - napalayas ang mgaKanluranin sa China.
 • 46. MAO ZEDONG - nakamtan muli ngmga Tsino ang ganapna kalayaan atdignidad.
 • 47. CHIANG KAI SHEK - tumakas si Chiangpapuntang Taiwan atdon itinatag angRepublic of China.
 • 48. SA MADALING SALITA ideolohikal opaniniwala angnaging hatian ngnasyonalismo ng mgaTsino RETURN
 • 49. NASYONALISMO SA JAPAN
 • 50. JAPAN- Dalawang yugto ng pagpasok-ng mga Kanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. ang muling pagbubukas ngJapan noong 1853
 • 51. TOKUGAWA SHOGUNATE - dumating ang mgadayuhang misyonero - kahit gusto nilangmakipagkalakalan sa mgaKanluranin, tutol sila saKristyanismo
 • 52. TOKUGAWA SHOGUNATE - naglabas ngkautusan si ShogunIyeyasu na patayin angmga Kristiyanongmisyonero.
 • 53. IYEYASU
 • 54. TOKUGAWA SHOGUNATESAKOKU - isinara angmga daungan sa Japanupang mapigilan angpagpasok ngKristiyanismo.
 • 55. IKALAWANG YUGTO - muling nagbukasang Japan noong 1853 sapagdating niCommodore MatthewPerry
 • 56. MATTHEW PERRY
 • 57. IKALAWANG YUGTO - bumagsak angpamahalaang shogunatoat muling naluklok sakapangyarihan angemperador ng Japan.
 • 58. IKALAWANG YUGTOMEIJI RESTORATION- Ang mulingpagkakaluklok niEmperor Mutsuhito.
 • 59. MUTSUHITO
 • 60. IKALAWANG YUGTO - niyakap angimpluwensyangKanluranin atsumailalim samodernisasyon.
 • 61. PAG-ANGKOP SA KANLURANINSaligang Batas 1889 athukbong militar –Germany
 • 62. PAG-ANGKOP SA KANLURANINHukbong pandagat –England
 • 63. PAG-ANGKOP SA KANLURANINEdukasyon – UnitedStates
 • 64. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Maraming Haponesang tumungo sa Europeupang mag-aral
 • 65. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Pinahintulutan angKristiyanismo at ibangrelihiyon
 • 66. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Iniangkop ng mga Hapones angkanilang kultura at institusyon samga modelong Kanluranin upangmapalakas at maisulong angkanilang bansa.
 • 67. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan.1. Sino-Japanese War (1894-1895)2. Russo-Japanese War (1904-1905)
 • 68. RUSSO – JAPANESE WAR
 • 69. RUSSO – JAPANESE WARDAHILAN:upang makontrol angManchuria na lalawaigansa China.
 • 70. RUSSO – JAPANESE WAR
 • 71. SINO – JAPANESE WAR
 • 72. SINO – JAPANESE WARDAHILAN:Kung sino ang mananaigsa Korea
 • 73. SINO – JAPANESE WAR
 • 74. SA MADALING SALITA modernisasyon angreaksyon ng mga Hapon.Humiram sila ngimpluwensiyang Kanluranin atiniangkop sa kanilang kultra atlipunan RETURN
 • 75. NASYONALISMOSA TIMOG ASYA
 • 76. NASYONALISMO SA INDIA
 • 77. INDIA- sakop ng mga English- Pinakinabangan ng likasna yaman at lakas-paggawang mga Indian
 • 78. INDIA- nagpatupad ng mgapatakarangpampulitika, pang-ekonomiya at panlipunanna hindi katanggap-tanggap sa mga Indian.
 • 79. SATI/SUTTEE
 • 80. SATI/SUTTEE - pagsunog sabiyudang babae pagpumanaw na angkanyang asawa
 • 81. FEMALE INFANTICIDE
 • 82. FEMALE INFANTICIDE- Pagpatay sa mgabatang babae
 • 83. INDIA - magkaiba ang mga Englishat sa mga Indian salahi, kulay, kaugalian atrelihiyon at isang isyu sa di-pagkakaunawaan sa pagitannila.
 • 84. SEPOY MUTINY - unang pag-aalsa ng mgaIndian laban sa mga English(1857)- Dahil sa pag-insulto ng mgaEnglish sa relihiyongHinduism at Islam.
 • 85. SEPOY MUTINY
 • 86. PAGTANGGI NG LAHI - isa sa mga sanhi ng galit ngmga Indian sa mga English.- Tanging mga puti lamangang mga binibigyan ngposisyon sa pamahalaan.
 • 87. AMRITSAR MASSACRE- pamamaril ng mgasundalong English sa mgagrupo ng mga Indian sa isangselebrasyong Hindu noongApril 13, 1919.
 • 88. AMRITSAR MASSACRE- lalong sumiklabang galit ng mgaIndian sa mgaEnglish
 • 89. AMRITSAR MASSACRE
 • 90. NASYONALISMO - RELIHIYON HINDU MUSLIMSAMAHAN Indian National Muslim League CongressNANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Makamtan ang Magkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim
 • 91. MOHANDAS K. GANDHI
 • 92. MOHANDAS GANDHI- mahalaga angpapel sa kalayaan ngIndia.
 • 93. MOHANDAS GANDHI- isang Hindu nanakapag-aaral saEngland atnagtrabaho sa SouthAfrica
 • 94. MOHANDAS GANDHI- ipinaglaban niyaang hinaing ng mgaIndian sa SouthAfrica.
 • 95. MOHANDAS GANDHI- ang kanyang paraan ngpakikibaka sa kalayaan aysa pamamagitan ngAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN
 • 96. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha
 • 97. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN2. Pagdarasal3. Meditasyon4. pag-aayuno
 • 98. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN5. pagboykot/hindi pagbilisa mga kalakal oproduktong English.
 • 99. MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
 • 100. MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
 • 101. MOHANDAS GANDHI- Dahil dito siya ay ipinakulong, kahit nakakulong ay ipinagpatuloy ng mga India ang kampanya para sa kalayaan
 • 102. MOHANDAS GANDHI- Labas-masok man sa kulungan, hindi siya natakot. Patuloy pa rin siya sa kanyang pakikibaksa hanggang sa makamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan
 • 103. MOHANDAS GANDHI- Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 • 104. AUGUST 15, 1947- Natamo ng mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.
 • 105. JAWAHARLAL NEHRU
 • 106. AUGUST 15, 1947- Natatagang bansangPakistan sapamumuno niMohamed Ali Jinnah.
 • 107. MUHAMMAD ALI JINAH
 • 108. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi niNathuram Godse na tumutolsa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu atMuslim sa iisang bansa
 • 109. SA MADALING SALITA relihiyon angnaging batayan ngnasyonalismo ng mgaHindu at mga Muslim RETURN
 • 110. NASYONALISMOSA KANLURANG ASYA
 • 111. OTTOMAN EMPIRE MAP
 • 112. KANLURANG ASYA nasa ilalim ngOttoman Empiremula 1453 hanggang1918.
 • 113. KANLURANG ASYA nakalasap ng ImperyongKanluranin matapos gumuhoang Ottoman Empire sapagtatapos ng World War Inoong 1918
 • 114. KANLURANG ASYA unti-unting humingi ngkalayaan ang mga taga-Kanlurang Asya mula saOttoman Empire noonguna at Kanluranin noonghuli.
 • 115. KANLURANG ASYAKuwait – 1759Lebanon at Egypt – 1770
 • 116. KANLURANG ASYAArmenia – tinangkangmagtatag ng isangmalayang estado ngunitpinigilan ng mga Turks nasumakop sa kanila.
 • 117. KANLURANG ASYALebanon – matagumpayna nakahiwalay sa Syrianoong 1926 ngunitnanatiling nasa mandatong France
 • 118. KANLURANG ASYAIraq – naging monarkiyanang umalis ang mgaEnglish (1932)
 • 119. KANLURANG ASYA namulat ang watak-watakna lahing Arabo na maykakayahan silangmagkaisa, bumuo ng sarilingpamahalaan at hindi lamangsa mga banyaga .
 • 120. KANLURANG ASYA ito ang nagbigay agnagbigay-daan sapaglaya ng mga datingkolonya ng mgaEuropeo sa rehiyong ito.
 • 121. JEW O ISRAELITE sumailalim saHolocaust o sistematikongat malawakang pagpatayng mga Nazi German samga Jew
 • 122. JEW O ISRAELITE sumailalim saHOLOCAUST osistematikong atmalawakang pagpatay ngmga Nazi German sa mgaJew
 • 123. JEW O ISRAELITE ZIONISM – angpag-uwi ng mgaJews sa Palestine
 • 124. ISRAEL - 1948 natatag angRepublika ng Israel. tutol ang mgaArabo dito
 • 125. ISRAEL - 1948 natatag ang isangbansang Jewish(Israel) sa gitna ngmga bansang Muslim
 • 126. ISRAEL - 1948 tutol ang mga Araboat mga Palestine naukupahan ng mga Jewsang Palestine
 • 127. SA MADALING SALITA Huling nakaranas ngimperyalismo ang KanlurangAsya sa ilalim ng sistemangmandato. Matahimik naipinamalas ng mga taga-Kanluraning Asya ang hangaringlumaya RETURN
 • 128. NASYONALISMO SA TIMOGSILANGANG ASYA
 • 129. DALAWANG ANYO NG NASYONALISMO1. Marahas2.Diplomatiko at banayad
 • 130. NASYONALISMO SA PILIPINAS
 • 131. PILIPINAS ipinamalas ang dalawang anyong nasyonalismo.*marahas noong panahon ng mga Kastila*banayad noong panahon ng mga Amerikano
 • 132. PILIPINAS SAILALIM NG SPAIN
 • 133. PILIPINAS - SPAIN - nagtatag ngsentralisadong pamahalaan - nahati sa mgalalawigan, bayan, lungsodat barangay ang mgapamayanan
 • 134. PILIPINAS - SPAIN - nagkalapit-lapit angmga Pilipino - nagpatupad ang mgaKastila ng mga batas atpatakaran na tinutulan ngmga Pilipino – pag-aalsa
 • 135. PILIPINAS - SPAIN -lumitaw ang mgailustrado pagdating ng ika-19 siglo. - nabuo ang KilusangPropaganda at humingi ngreporma sa mga Kastila
 • 136. PILIPINAS - SPAIN - nabuo ang Katipunanat humingi ng kalayaan samga Kastila - sumiklab angrebolusyon noong 1896
 • 137. PILIPINAS - SPAIN - lumaya ang Pilipinasnoong June 12, 1896 at nagingkauna-unahang republika saAsya. - hindi nagtagal ang UnangRepublika dahil sa pananakopng United States
 • 138. PILIPINAS SA ILALIM NGUNITED STATES
 • 139. PILIPINAS – U.S.A - tinutulan ng mgaPilipino ang pananakopng mga Amerikano - sumiklab angFilipino – American War
 • 140. PILIPINAS – U.S.A - nanglumaon, hiningi ngmga Pilipino angkalayaan samapayapang paraan.
 • 141. PILIPINAS – U.S.A - ipinakita nila angkakayahang pamahalaan angsarili kasabay ng presyurupang magpasa ang US ngbatas na nagkakaloob ngkalayaan sa Pilipinas
 • 142. PILIPINAS – U.S.A - pagkatapos ngWorld War II,nakamtan ng Pilipinasang kalayaan noongJuly 4, 1946
 • 143. PILIPINAS – U.S.A - nanatilingmakapangyarihan atimpluwensyal ang USsa Pilipinas dahil samga base - militar
 • 144. PILIPINAS – U.S.A - ganundin angdominasyon ngAmerika saekonomiya ngPilipinas
 • 145. PILIPINAS – U.S.A - malakas angkulturang Amerikanoo neokolonyalismo
 • 146. IBA PANG BANSA SA TIMOGSILANGANG ASYA
 • 147. THAILAND
 • 148. THAILAND - hindi ito nasakopng mga Kanluraninang dahil sa paraangdiplomsya ng hari ngThailand
 • 149. THAILAND - buo na angkanyangnasyonalismo kayananatili siyang malaya
 • 150. MALAYSIA AT BURMA
 • 151. MALAYSIA AT BURMA - humingi ngkalayaan sa England samapayapang paraan atlumaya pagkatapos ngWorld War II
 • 152. INDONESIA
 • 153. INDONESIA - hinawakan ng mgaDutch. - Budi Otomo(1908), isang samahangmakabayan
 • 154. INDONESIA - 1919, itinatag niSukarno ang PartidoNasyonalista at nangunasa pagpapamalas ngnasyonalismo.
 • 155. SUKARNO
 • 156. INDONESIA - nakamtan ngIndonesia ang kalayaansa pamamagitan ngisang rebolusyonmatapos ang World WarII
 • 157. VIETNAM
 • 158. VIETNAM - isang matagalangdigmaan ang ginawang Vietnam upangmakamit ang kalayaan
 • 159. VIETNAM - nahati ang Vietnamsa dalwang bansapagkatapos ng WorldWar II - North Vietnamat South Vietnam
 • 160. VIETNAM
 • 161. VIETNAM - ang North Vietnamay sosyalismo atkomunismo - ang South Vietnamay demokratiko
 • 162. VIETNAM - ipinasa ng France saUS ang problema saVietnam. - nagkaroon ngVietnam War (1959-1975)
 • 163. VIETNAM - natalo ang US saVietnam War atmuling nagkaisa angdalawang bansanoong 1975.
 • 164. SA MADALING SALITA Marahas atmapayapa ang dalawangnabuong anyo ngnasyonalismo sa TimogSilangang Asya RETURN
 • 165. NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA
 • 166. HILAGANG ASYA - nabuo angnasyonalismo sa harap nghamon ng pamumuhay samga lupain ngtaiga, tundra at steppe
 • 167. HILAGANG ASYA - bigong makapagsaka - naging mandirigmadahil sa kakulangan ngpangangailangan sa pang-araw-araw.
 • 168. HILAGANG ASYA - tuluyang nagkaisaang mga Mongol sapamumuno niGenghis Khan
 • 169. HILAGANG ASYA
 • 170. HILAGANG ASYA - hindi na naibalikang ningning ngpagiging isangimperyo
 • 171. HILAGANG ASYA PAN-MONGOLISM -prinsipyo ng isangmatatag atnagkakaisang lahingMongol
 • 172. SA MADALING SALITA Ang rurok ngnasyonalismo ng mgaMongol ay sa panahon niGenghis Khan. Nabuo angprinsipyong pan-Mongolism RETURN
 • 173. MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni: JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan II December 1-6, 2011
 • 174. PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA: PAG-USBONG NG KABIHASNAN, Vibal PublishingInc. Quezon City, 2008, pp. 308 - 318 www.youtube.com www.google.com

Related Documents