Soalan 1 (esei) Pada era globalisasi ini, masalah disiplin juga meningkat seiring dengan zaman yangsemakin berubah-ubah ...
Ponteng sekolah adalah salah satu isu gejala sosial terutamanya melibatkan parapelajar sama ada pelajar dekolah rendah ata...
akan berasa bimbang dan kemungkinan tidak mendapat kawan yang ramai. Jadimenganggotai sesuatu kumpulan merupakan jalan unt...
Pelajar juga ponteng sekolah adalah kerana mereka telah hilang perhatian, kasih sayangdaripada ibu bapa mereka dan ibu bap...
pelajar yang lebih cerdas. Selain itu, murid ini juga lebih cenderung untuk ponteng keranatidak dapat bersaing dengan raka...
sekolah. Suasana sekolah yang tidak memberangsangkan dan suram juga membuatkanpelajar malas untuk ke sekolah. Hasil kajian...
berbudi bahasa. Masyarakat penyayang akan dapat dilahirkan sekiranya guru bijakmengatur langkah membentuk pekerti murid di...
pentafsiran minat murid. Melalui rekod yang telah dikumpul, guru dapat mengawasi corakkehadiran murid yang dirujuk untuk t...
Berdasarkan pemerhatian, jenis-jenis perkhidmatan yang perlu dilaksanakan dandiutamakan disekolah perlu diteruskan. Bimbin...
Sebagai contoh, dalam masalah ponteng ini, murid ini mungkin kecewa dan pontengkerana dia tidak mempunyai kawan (C = akiba...
ponteng iaitu pelajar tersebut boleh meluahkan perasaan kenapa dia berbuat begitu,kaunselor juga boleh membantu pelajar be...
Terapi lain yang boleh digunakan juga ialah terapi muzik, American Music TherapyAssociation (2009) mentakrifkan Terapi Muz...
of 12

Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah

ponteng
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah

 • 1. Soalan 1 (esei) Pada era globalisasi ini, masalah disiplin juga meningkat seiring dengan zaman yangsemakin berubah-ubah dan semakin maju. Antara salah satu masalah disiplin ialah masalahponteng. Gejala ponteng ini juga semakin menular dalam kalangan remaja sekolah dansemakin menjadi-jadi. Hal ini telah mencetuskan kebimbangan yang berterusan dalamkalangan masyarakat terutamanya ibu bapa dan golongan pendidik. Pelbagai usaha telahdilaksanakan bagi memastikan gejala ini tidak menular. Namun demikian sehingga kinibelum ada penyelesaian yang konkrit untuk mengatasi gejala ponteng sekolah. Salah satucara untuk membanteras gejala ponteng di sekolah ialah dengan adanya ProgramBimbingan dan Kaunseling. Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Inibermaksud seseorang pelajar dianggap ponteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpasebab-sebab yang dibenarkan pada hari persekolahan. Oleh yang demikian, pontengmerupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada apa jua kegagalan menghadirikelas di sekolah secara sengaja tanpa alasan yang munasabah. Ponteng juga merujukkepada pelajar yang menghadiri sekolah tetapi tidak menghadiri kelas, sama ada salah satukelas, beberapa kelas ataupun kesemua kelas dalam satu-satu hari. Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atautugas tanpa kebenaran. Selain dari itu, ponteng juga merujuk kepada pelajar yangmenghadiri sekolah tetapi tidak menghadiri kelas, sama ada salah satu kelas, beberapakelas ataupun kesemua kelas dalam satu-satu hari. Di sesetengah sekolah, pelajar yangponteng akan hilang kelayakan untuk tamat sekolah ataupun menerima jam kredit bagikelas yang tidak dihadiri, sehinggalah kekurangan tersebut diisi melalui tahanan kelas,denda ataupun kelas gantian. Ketidakhadiran pelajar ke sekolah dengan sengaja tanpa sebarang alasan yangmunasabah.Masa yang sepatutnya diisikan dengan menimba ilmu pengetahuan di bangkusekolah sebaliknya dihabiskan dengan melakukan aktiviti yang tidak bermanfaat sepertimelepak di kompleks membeli belah atau pusat rekreasi dan pusat hiburan. Walaupunadanya peraturan atau disiplin sekolah yang ketat tetapi seketat mana pun undang-undangdibuat gejala ponteng tetap berlaku. Kajian Kementerian Malaysia (1978) mengenai disiplinmeletakkan gejala ponteng sebagai isu utama.
 • 2. Ponteng sekolah adalah salah satu isu gejala sosial terutamanya melibatkan parapelajar sama ada pelajar dekolah rendah ataupun sekolah menengah. Hal ini tidakdinafikan dengan gejala ponteng iaitu satu isu gejala sosial sekolah boleh menjadi landasanuntuk pelajar terlibat dengan gejala sosial lebih serius yang berunsur jenayah. Ini dapatdilihat apabila senario remaja sekolah yang pada mulanya hanya terbabit dengan isu gejalaponteng sekolah dan kemudian didapati terlibat dengan kes-kes jenayah berat kerap berlakuseperti terlibat dengan kesalahan memiliki atau memakan atau mengedar dadah sepertisyabu, kokain, ‘ecstacy’, atau bahan-bahan sejenis yang mengkhayalkan sama ada dalambentuk cecair atau pil-pil kapsul dan sebagainya, merokok, minum minuman keras atauarak, mencuri, bergaduh, terjerat dengan masalah cinta remaja atau ‘love affair’ , vandalism,terlibat dengan penubuhan kumpulan remaja nakal atau ‘gangsterism’ dan banyak lagi. Ponteng juga dikategorikan sebagai masalah disiplin. Menurut Laporan JawatankuasaKabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1979 merumuskan pengertian‘disiplin’ ialah kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undangsama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Disiplin jugabermakna kesanggupan seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib,kesanggupan menghormati hak individu lain, kesanggupan mengamalkan tingkah laku yangbaik dan tidak mengganggu tingkah laku orang lain, kesanggupan hormat menghormati diantara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolong menolong dan kesanggupanmembina keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggupberkhidmat kepada masyarakat”. Ini bermaksud masalah ponteng juga merupakan salahsatu masalah disiplin kerana murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masalah ponteng ini berlaku. Antara faktoryang menyebabkan masalah ponteng ialah faktor rakan sebaya merupakan faktor yangmempengaruhi gejala ponteng sekolah di kalangan pelajar-pelajar. Pengaruh rakan sebayaini turut memainkan peranan yang kuat dalam mempengaruhi pelajar lain untuk pontengsekolah. Ajakan daripada rakan sebaya mereka untuk ponteng sekolah akan mempengaruhiminda pelajar-pelajar yang tidak berfikir secara rasional. Mereka akan menurut segalaajakan dan pelawaan rakan-rakan mereka tanpa berfikir panjang. Rakan-rakan yangbercadang untuk ponteng sekolah akan memberikan pelbagai alasan yang munasabahseperti pelajaran di sekolah sangat membosankan dan sebagainya. Mereka menberitanggapan bahawa aktiviti ponteng sekolah dapat menenangkan fikiran dan ini menjadialasan untuk mereka tidak hadir ke sekolah. Selain itu,sesuatu perbuatan yang baru bagiseseorang pelajar biasanya mempunyai kaitan dengan perbuatan kawan yang lain.Sekiranya seseorang pelajar tidak mengikut perlakuan kawan, pelajar tersebut
 • 3. akan berasa bimbang dan kemungkinan tidak mendapat kawan yang ramai. Jadimenganggotai sesuatu kumpulan merupakan jalan untuk mencapai objektif pelajar tersebut. Pengaruh rakan sebaya pada peringkat remaja amat ketara kesannya kerana padaperingkat ini remaja cuba memilih rakan-rakan yang sehaluan dengan hobi dan minatmereka. Pergaulan pelajar dengan rakan sebaya tanpa kawalan amat berbahaya keranaboleh menyebabkan seseorang pelajar melakukan perkara-perkara yang tidak diinginiseperti menghisap rokok,menghidu gam, mencuri dan lain-lain lagi. Keadaan akanbertambah teruk jika pelajar tersebut bergaul dengan rakan-rakan yang tidak bersekolahlagi. Kebiasaannya pelajar yang ponteng adalah mereka yang mempunyai pendirian yanglemah. Lemahnya pendirian seseorang akan menyebabkan seseorang itu mudahdipengaruhi oleh orang lain. Pada usia yang masih muda remaja, pelajar dalam proses inginmencari identiti diri maka mereka senang mencuba sesuatu yang baru tanpa berfikirpanjang. Positif dan negatif kelakuan seseorang pelajar banyak dipengaruhi oleh rakansebaya dan ini dapat dikukuhkan juga kerana rakan sebaya menjadi pendorong kepadapelajar untuk ponteng. Berlakunya keadaan sedemikian kerana rakan sebaya merupakanindividu yang mudah menerima cita rasa atau pembaharuan yang dibawa oleh rakan laindan akan mengikut apa yang dilakukan oleh rakan sebaya. Ini juga dapat dikaitkan denganmasalah ponteng, apabila rakan sebaya murid ponteng maka mereka juga akan terikut-ikutdengan perbuatan tidak baik ini. Oleh itu pemilihan rakan sebaya yang sesuai akan dapatmeningkatkan prestasi pelajar dalam pelajaran. Selain itu, ia juga penting bagimempertingkatkan mutu pencapaian pelajaran. Jadi pelajar-pelajar seharusnya bijak untukmencari siapakah rakan-rakan yang sepatutnya dijadikan kawan sewaktu berada di sekolahkerana kawan yang baik akan sentiasa berada di sisi kita walau dalam apa pun keadaan.Sehubungan dengan itu juga perbuatan ponteng sekolah akan dapat dikurangkan apabilapelajar dapat memilih rakan yang sesuai dengan mereka. Selain itu juga, faktor gejala ponteng yang lain ialah ibu bapa tidak mengambil beratterhadap anak-anak mereka yang masih bersekolah. Ibu bapa masa kini lebihmementingkan kerjaya kerana mahu meningkatkan taraf kehidupan. Mereka menghabiskanmasa yang banyak untuk mencari kekayaan dan mengejar status. Mereka jugamenyerahkan tanggungjawab menjaga anak-anak mereka kepada pihak sekolah. Anak-anak mereka pula sering diabaikan seperti anak ayam kehilangan ibu. Ibu bapa tidakmemberikan kasih sayang yang sewajarnya diterima oleh anak-anak yang sedangmembesar. Oleh sebab ibu bapa tidak begitu mengambil berat akan hal anak-anak, murid-murid sekolah mengambil peluang untuk melakukan apa-apa sahaja. Mereka berpendapatperlakuan mereka di luar rumah tidak akan diketahui oleh ibu bapa mereka.
 • 4. Pelajar juga ponteng sekolah adalah kerana mereka telah hilang perhatian, kasih sayangdaripada ibu bapa mereka dan ibu bapa telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagaiseorang ibu bapa. Dengan membuktikan keadaan tersebut, ibu bapa kini sentiasa bekerja diluar dari awal pagi sampai tengah malam, masa mereka bersama dengan anak semakinberkurang sehingga anak-anak tidak dapat menyampaikan perasaan mereka kepada ibubapa. Lama-lama kemudian, anak tersebut akan cuba menggunakan cara lain iaitu caranegatif seperti ponteng sekolah kerana mereka berjaya mendapat perhatian daripada ibubapa mereka. Malangnya anak-anak ini akan berkawan dengan orang luar semasa merekamemonteng sekolah dan kesannya “kawan baru” ini akan mengajak mereka pergi ke tempatlain untuk berhibur sehingga anak-anak ini tidak lagi mementingkan pelajarannya. Biasanya pihak sekolah akan mengeluarkan surat amaran bagi pelajar-pelajar yangmelakukan kesalahan ponteng terlalu kerap iaitu tiga hari berturut-turut. Surat yangditujukan kepada waris atau ibu bapa itu kadang-kadang tidak mendapat respon yangdiharap-harapkan. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan harian mereka tidak dapathadir untuk berbincang dengan pihak sekolah. Keadaan ini secara tidak langsungmenunjukkan bahawa ibu bapa atau penjaga pelajar yang berkenaan langsung tidakmengambil berat akan hal-ehwal anak-anak mereka. Keadaan ini juga memberikanrangsangan kepada pelajar yang berkenaan untuk terus memonteng sehingga akhirnyaterpaksa diberhentikan persekolahannya. Oleh itu bolehlah dikatakan bahawa ibu bapa yangtidak mengambil berat akan amaran pihak sekolah turut menyumbang ke arah masalah ini.Jadi, sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan anak-anak jugamencetuskan gejala ponteng sekolah dalam kalangan murid-murid. Selain itu, murid juga ponteng adalah kerana kurang atau tidak berminat terhadappengajaran dan pembelajaran di sekolah Keadaan ini mungkin berpunca daripada isikandungan sukatan pelajaran yang banyak memberikan tumpuan kepada mata pelajaranyang memerlukan pelajar menghafal seperti mata pelajaran sejarah, matematik, sains,geografi dan sebagainya. Di samping itu, pelajar kurang berminat terhadap sekolah kerana mereka mungkin tidakmampu untuk mengikuti pelajaran dengan sempurna kerana ketinggalan akibat kelemahandiri mereka sendiri. Alasan ini juga yang menyebabkan berlakunya kes ponteng yangbanyak di kalangan pelajar yang lemah jika dibandingkan dengan pelajar yang cerdas.Pelajar seperti ini biasanya mudah berputus asa. Mereka kebanyakannya datang ke sekolahsemata-mata kerana menurut kehendak ibu bapa. Oleh itu mereka kerap ponteng keranatelah hilang minat untuk belajar akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan
 • 5. pelajar yang lebih cerdas. Selain itu, murid ini juga lebih cenderung untuk ponteng keranatidak dapat bersaing dengan rakan lain dan mendapat markah rendah menjadikan merekamalu untuk ke sekolah dan malas untuk menghadiri kelas kerana mereka rasa walaupun kesekolah mereka tidak dapat berjaya dan merasa amat rendah diri dengan diri merekamenjadikan mereka malas untuk ke sekolah. Kebanyakan pelajar ini mempunyai pencapaian akademik yang rendah dan mereka jugamalas untuk membuat latihan yang diberikan oleh guru dan mereka bukannya ulat buku.Mereka beranggapan bahawa hadir di sekolah merupakan satu bebanan kerana terpaksabelajar dari pagi hingga tengahari di samping terpaksa membuat pelbagai latihan dan kerjarumah yang diberikan oleh guru. Jalan penyelesaian yang dipilih oleh mereka adalahdengan ponteng sekolah. Pelajar dalam kategori ini lazimnya keluar rumah pada waktu pagidengan memakai pakaian sekolah yang lengkap. Malangnya, destinasi pagi mereka bukansekolah, sebaliknya mereka berkumpul di mana-mana tempat lain untuk berseronok-seronok. Di kawasan pekan atau bandar, tempat yang menjadi tumpuan utama pelajarseperti ini adalah pusat snuker atau pusat permainan video. Pelajar ponteng sekolahberkemungkinan adalah kerana mereka lebih mementingkan keseronokan daripadapelajaran. Hal ini jelas kerana terdapat di kalangan pelajar yang ponteng dengan tujuanuntuk melepak atau berkumpul di suatu tempat terutamanya pusat-pusat membeli-belah,pusat permainan video, dan taman-taman rekreasi. Malahan, terdapat juga pelajar yangponteng untuk menonton wayang atau berkelah. Bagi mereka, belajar di sekolah adalahsesuatu yang membosankan kerana tidak ada unsur-unsur hiburan. Gejala ponteng sekolah ini juga disebabkan oleh cara pengajaran guru dan jugapersekitaran sekolah. Memang tidak dinafikan bahawa terdapat sesetengah guru yang tidakpandai mengajar atau tidak menunjukkan kesungguhan di bilik darjah sehinggamembuatkan pelajar bosan lalu ponteng sekolah. Namun bilangan guru yang bersikapseperti ini sangat kecil. Hal ini dibuktikan oleh Dt. Amirah Latif dan Dr. Adillah SyazwaniKhairi, dua orang pensyarah pendidikan di Universiti Malaya dalam kajian mereka tentangpunca pelajar ponteng di beberapa buah sekolah di sekitar Lembah Klang. Dalam kajianyang melibatkan 125 orang pelajar yang pernah ponteng sekolah, hanya 10 orang pelajaryang menyatakan bahawa mereka bosan dengan cara pengajaran guru. Ada juga guru yangbersifat suka menyindir, marah pelajar tanpa sebab juga menyebabkan pelajar malas untukke sekolah. Guru yang baik merupakan guru yang sentiasa memahami kehendak pelajarmereka dan cuba mencari cara yang menarik untuk menarik minat pelajar, bukan hanyadengan kaedah dan cara yang sama yang menyebabkan pelajar bosan dengan keadaan didalam kelas menyebabkan pelajar untuk lebih cenderung kepada ponteng daripada hadir ke
 • 6. sekolah. Suasana sekolah yang tidak memberangsangkan dan suram juga membuatkanpelajar malas untuk ke sekolah. Hasil kajian dari Abd. Karim (1994), menyatakan keceriaansekolah merupakan salah satu elemen penting yang akan mempengaruhi pengurusansekolah dan disiplin pelajar di sesebuah sekolah. Azizah (2002) pula menyatakan bahawa,pembinaan fizikal dan alam sekitar sekolah yang menarik boleh membantu kehadiranpelajar ke sekolah. Oleh itu, pembangunan terhadap kemudahankemudahan sekolah yangberkaitan perlu dilaksanakan dengan sedaya upaya bagi mengatasi masalah ponteng.Kajian oleh Foster dan Clark (1989) juga menyokong bahawa 49% daripada respondenmengatakan suasana sekolah itu sendiri mempengaruhi pelajar ponteng sekolah.Persekitaran sekolah yang tidak ceria, peraturan yang ketat, ketidakmesraan guru-gurudengan pelajar, beban kerja yang banyak, dan rasa bosan terhadap pengajaran gurumenjemukan dan menggalakkan tindakan ponteng. Masalah ponteng ini boleh diatasi dengan pelbagai cara oleh seorang guru, begitu jugapihak sekolah, pihak sekolah boleh membantu mengatasi masalah kaunseling ini jugadengan adanya bimbingan dan kaunseling di sekolah. Perkhidmatan bimbingan dankaunseling ini dapat membantu untuk mengatasi masalah ini. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah memainkan peranan penting untukmenggerakkan agenda pendidikan negara terutamanya dalam usaha mencapai matlamatFalsafah Pendidikan Negara di samping menyahut cabaran Wawasan 2020. Wawasan2020 mengandungi sembilan cabaran yang perlu dijadikan pedoman oleh para pendidik.Cabaran ketujuh dalam wawasan 2020 adalah mencapai hasrat dan usaha melahirkanmasyarakat penyayang, seperti berikut : “…………membentuk sebuah masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang, sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri, dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan pada negara mahupun individu, tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi mantap.” Bagi mencapai cabaran membentuk masyarakat penyayang, pihak sekolah, terutamanyaguru bimbingan dan kaunseling, pastinya perlu memainkan peranan yang penting dalammembentuk sekolah penyayang. Sekolah penyayang adalah sebuah sekolah yang penuhdengan perasaan kemanusiaan, kebajikan, kerjasama, hormat – menghormati, ikram dan
 • 7. berbudi bahasa. Masyarakat penyayang akan dapat dilahirkan sekiranya guru bijakmengatur langkah membentuk pekerti murid di sekolah. Justeru itu, bimbingan dan kaunseling adalah perlu untuk membantu pihak sekolahmerancang program pendidikan ke arah mencapai matlamat zero defect dalam semuajurusan pendidikan, seperti tiada masalah pengajaran dan pembelajaran, tiada masalahdisiplin, tiada masalah pengurusan dan kepimpinan, serta tiada masalah keceriaan.Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diwujudkan sebagai usaha individu mencari jalankeluar agar setiap individu mencapai kesejahteraan dalam menangani pelbagai masalahyang dihadapi oleh para pelajar. Hal ini bersesuaian untuk membanteras gejala ponteng disekolah selaras dengan matlamat bimbingan dan kaunseling di sekolah. Pelbagai istilah telah diberikan untuk menerangkan konsep bimbingan dan kaunseling.Bimbingan dapat didefinisikan sebagai memberi bimbingan atau nasihat kepada individuatau satu kelompok individu. Bimbingan juga merupakan proses membantu seseorangdalam membuat pilihan. Bagi konteks pendidikan, menurut Crow dan Crow (1983), bimbingan merujuk kepadabantuan atau pertolongan yang diberikan dengan betul kepada murid yang berkenaan.Murid yang memerlukan bimbingan merujuk kepada murid yang bermasalah dari aspekintelek, rohani, emosi ataupun sosial. Terdapat beberapa jenis perkhidmatan bimbingan kaunseling disekolah.Jenis-jenisperkhidmatan bimbingan dan kaunseling di dalam buku panduan perlaksanaanperkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dikeluarkan oleh Kementerian PelajaranMalaysia (1984), telah menyatakan terdapat sepuluh perkhidmatan di dalam kaunselingyang harus disediakan di sekolah-sekolah. Jenis-jenis perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan inventori individu dan rekod,perkhidmatan memberi maklumat, perkhidmatan bimbingan kelompok, perkhidmatankaunseling, perkhidmatan penempatan, perkhidmatan mencegah penyalahgunaan dadah,perkhidmatan perundingan dan rujukan, perkhidmatan penyelarasan sumber, perkhidmatanperbincangan dengan ibu bapa, dan perkhidmatan penilaian. Keutamaan tugas bergantungkepada keadaan dan keperluan murid. Terdapat enam perkhidmatan yang dilaksanakan disekolah. Perkhidmatan yang pertama ialah perkhidmatan inventori individu dan rekod. Melaluiperkhidmatan ini guru mengendalikan fail bimbingan bagi setiap murid. Gurubertanggungjawab mengumpul dan merekodkan butir-butir berkaitan dengan penilaian dan
 • 8. pentafsiran minat murid. Melalui rekod yang telah dikumpul, guru dapat mengawasi corakkehadiran murid yang dirujuk untuk tujuan bimbingan atau kaunseling. Jadi dengan adanyafail-fail dan inventori ini, guru akan dapat menyelidik latar belakang murid yang ponteng, danini juga sebagai pemudah cara kepada guru bimbingan untuk lebih mengenali tentangpelajar yang ponteng ini. Jenis perkhidmatan yang kedua ialah perkhidmatan memberi maklumat. Perkhidmatanini memerlukan guru membantu murid mengumpul dan menyebarkan maklumat.Antaramaklumat yang boleh diberikan kepada murid ialah maklumat yang berkaitan denganpelajaran, vokasional, latihan, dan juga kerjaya. Maklumat ini dapat diberikan kepada muridmelalui penerbitan risalah-risalah, buku-buku kecil, poster, buletin, dan pengendalian HariKerjaya dan Pameran Kerjaya. Perkhidmatan yang ketiga ialah perkhidmatan bimbingan kelompok. Perkhidmatan iniialah guru merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan kelompok dan tunjuk ajaryang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri yang positif, aspek kognitif, afektif,psikososial, jasmani, kejantinaan, vokasional, moral atau agama. Perkhidmatan ini diadakantentang masalah disiplin, pelajaran, sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan olehmurid dari semasa ke semasa. Bimbingan ini lebih bersifat penyesuaian. Perkhidmatan keempat ialah perkhidmatan kaunseling. Perkhidmatan kaunseling bolehdilakukan secara individu atau kelompok. Antara perkara yang boleh dibincangkan ialahpencapaian akademik yang kurang memuaskan, rujukan yang dibuat oleh guru-guru dan ibubapa, aspek peribadi dan kerjaya, ketidak hadiran untuk kegiatan kokurikulum dan masalah-masalah disiplin. Contoh masalah disiplin ialah lewat ke sekolah, ponteng sekolah, merokok,bergaduh, buli dan menyalahgunakan dadah. Perkhidmatan kelima ialah perkhidmatan penempatan. Guru membantu murid memilihkegiatan biadang kokurikulum yang sejajar dengan kebolehan,minat dan kemampuanmereka. Selain itu, perkhidmatan ini memerlukan guru membantu murid dalam penempatanke sekolah menengah. Contohnya, guru menjadi penyelaras menempatkan murid kesekolah menengah yang berdekatan atau sekolah menengah pilihan murid. Perkhidmatan keenam ialah perkhidmatan mencegah penyalahgunaan dadah. Bagiperkhidmatan ini guru mengadakan bimbingan secara individu atau kelompok untukmenanam dan memupuk sikap benci dadah. Antara bimbingan yang boleh digunakan ialahmengadakan kempen, pertandingan melukis dan juga sebagainya supaya dapat mencegahpenyalahgunaan dadah dalam kalangan murid. Guru juga akan memberikan pertolongankepada murid untuk mendapatkan bantuan pemulihandan rawatan kepada murid.
 • 9. Berdasarkan pemerhatian, jenis-jenis perkhidmatan yang perlu dilaksanakan dandiutamakan disekolah perlu diteruskan. Bimbingan dan kaunseling dapat menolong danmenasihat murid supaya murid tidak terus membuat kesilapan sebagai contoh guru bolehmenasihat murid supaya tidak ponteng sekolah dan juga menjelaskan tentang akibatponteng. Maklumat-maklumat yang diperolehi akan ditafsir supaya guru dapat berbincangdengan ibu bapa jika masalah murid melibatkan keluarga. Guru akan membina satuhubungan yang profesional dengan murid dan membimbingnya supaya menjadi lebih fahamtentang dirinya. Murid akan menjadi lebih sedar tentang kelebihan dan kekurangan dirinya.Dengan kesedaran yang diberikan oleh guru dapat memahamkan murid supaya memahamirealiti hidup. Dengan adanya bimbingan kaunseling ini, pihak sekolah dapat membantupelajar yang mempunyai masalah sosial begitu juga dengan masalah ponteng ini. Masalahponteng ini dapat diatasi dengan adanya perkhidmatan bimbingan dan kaunseling disekolah. Guru kaunselor di sekolah boleh mengaplikasikan teori-teori kaunseling kepada muridyang melakukan kesalahan ponteng bagi membantu mereka mengatasi masalah tersebut.Antara teori-teori kaunseling yang boleh digunakan antaranya ialah Teori Psikoanalitik, TeoriGestalt, Terapi Rasional Emotif (RET), Terapi Tingkah Laku, dan juga Teori Berpusat Klien. Antara teori yang boleh digunakan ialah Teori Terapi Rasional Emotif (RET) bagi pelajaryang mempunyai masalah ponteng ini. Albert Ellis telah mengembangkan teori ini dalam tahun 1950-an. Manusia perlumengubah cara berfikir supaya membetulkan fikiran yang tidak rasional merupakankepercayaan Teori Rasional – Emotif. RET kini lebih dikenali sebagai REBT ( Rational –Emotive Behaviour Therapy). Ellis berpendapat bahawa manusia rasional dilahirkan ke dalam dunia yang tidakrasional. Semakin manusia menjadi tidak rasional, semakin mereka menerapkan idea – ideayang tidak rasional ke dalam sistem kepercayaan mereka. Ellis telah menggunakan teori A –B – C ,iaitu : A = Activating Experience (peristiwa yang menggerakkan) B = Belief System (sistem kepercayaan) C = Consequence (akibat)
 • 10. Sebagai contoh, dalam masalah ponteng ini, murid ini mungkin kecewa dan pontengkerana dia tidak mempunyai kawan (C = akibat) jadi dia ponteng dan mengikut kawannyasupaya mereka mempunyai kawan disekolah (B=kepercayaan). Bagi menangani masalahini, sistem kepercayaan (B) yang tidak rasional perlu dibetulkan terlebih dahulu iaitu denganguru boleh memupuk kepercayaan baru dalam diri pelajar iaitu jika pelajar berjayamenyesuaikan diri disekolah dan pandai memilih kawan, murid lain juga akan berkawandengannya. Kepercayaan baharu ini adalah lebih rasional dan situasi ini dinamakan sebagaiD (dispute, iaitu mencabar kepercayaan yang tidak rasional). Individu akan mengalami E (Effect) iaitu perasaan tenang dan lega setelah mencapai D(kepercayaan rasional). Idea rasional yang sering menggangu murid ini ialah adalah perlubagi murid ini untuk mempunyai kawan dan digemari oleh rakan-rakan yang lain. Denganteori ini, kita boleh membetulkan fikiran tak rasional murid iaitu perlu mengikut rakan sebayayang ponteng supaya dapat berkawan dengan mereka menjadi kepada fikiran rasional iaituperlu pandai memilih kawan dan pandai menyesuaikan diri di sekolah dan berkawan denganorang yang tidak ponteng juga boleh membuatkan murid yang ponteng ini mempunyaikawan yang lain. Idea yang tidak rasional ini perlu digantikan dengan idea rasional seperti kita tidak perlumengikut benda yang tidak baik untuk berkawan dengan sesorang, apa yang baik dijadikanteladan, yang buruk pula dijadikan sempadan. Malah, kita boleh menumpukan pada amalanpenyesuain diri. Untuk mendapat kawan, kita seharusnya bijak untuk memilih kawan, kitatidak seharusnya mengikut sahaja perangai buruk kawan-kawan, kita sepatutnya memilihapa yang boleh diikuti dan yang tidak boleh diikuti. Sekiranya murid-murid ponteng iniberfikir secara rasional, pastinya kes ponteng ini tidak wujud sama sekali. Terdapat dua jenis kaunseling yang guru bimbingan dapat gunakan sewaktumenyelesaikan masalah ponteng ini. Dua jenis kaunseling ini ialah kaunseling individu danjuga kaunseling kelompok. Kaunseling individu ialah proses kaunseling dimana ia dikenalisebagai proses interaksi yang memudahkan kefahaman bermakna mengenai diri dan alamsekitarnya lalu menyebabkan penentuan matlamat-matlamat dan nilai-nilai untuk tingkahlaku. Ini bermaksud kaunseling individu ini merupakan interaksi antara dua pihak untuk,meluahkan perasaan berkenaan emosi dan apa yang berlaku dan seorang daripada duapihak tersebut adalah pendengar yang empati dan cuba menolong sebelah pihak lagi.McLeod, J. (2007) menjelaskan kauseling individu sebagai seseorang individu yangmembina hubungan istimewa dengan seseorang yang terlatih yang boleh membantunyamenyelesaikan suatu masalah yang sukar diselesaikan oleh dirinya sendiri. Dengankaunseling individu ini juga kauselor boleh membantu pelajar yang mempunyai masalah
 • 11. ponteng iaitu pelajar tersebut boleh meluahkan perasaan kenapa dia berbuat begitu,kaunselor juga boleh membantu pelajar berkenaan untuk menyelesaikan masalah beliaudengan mendengar dengan empati setiap masalah yang murid itu hadapi. Berkemungkinanmurid tersebut ponteng kerana ingin mendapat perhatian daripada ibu bapa atau inginmendapat kawan.Seterusnya ialah kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok ini berbeza dengan kaunselingindividu kerana kaunselor bukan sahaja berinteraksi dengan seorang klien, tetapi denganbeberapa orang klien. Kelompok merupakan pengumpulan beberapa orang individu yangberinteraksi serta mempunyai perhubungan psikologi antara satu sama lain. Ohlsen, M.M(1977) menyatakan kaunseling ialah satu perhubungan yang unik, klien berasa selamatmembincangkan perkara yang membimbangkan mereka serta mengenalpasti tingkah lakubaharu yang diingini, mengamalkan kemahiran-kemahiran antara individu yang asas danmelakukan tingkah laku baharu. Kaunseling kelompok ini juga boleh digunakan untukmembanteras masalah ponteng di sekolah. Kaunselor sebagai ketua kelompok perlumemainkan peranan penting sewaktu aktiviti perbincangan ini berlaku supaya ianyaberkesan dan perbincangan tersebut tidak berlaku dengan sia-sia. Sesi kaunselingkelompok ini dimulakan dengan pengenalan diri masing-masing dan seterusnya berbincangtentang masalah yang dihadapi dan cara menyelesaikan. Sebagai contoh, jika dalamkaunseling kelompok tersebut, murid pertama menceritakan tentang masalah ponteng danperbincangan ini akan menjadi lebih terbuka dan kesemua ahli kelompok akan lebih merasaselesa apabila berbincang tentang satu masalah dan gejala ponteng ini juga dapatdibanteras dengan kaedah ini.Dalam bimbingan dan kaunseling, terdapat juga beberapa terapi yang boleh digunakandalam membanteras apa-apa sahaja masalah disiplin. Antara terapi yang ada ialah terapibermain, terapi muzik dan juga terapi bercerita, terapi seni dan juga terapi muzik. Antaraterapi yang boleh digunakan untuk masalah ponteng ini ialah terapi bercerita, denganmenggunakan terapi bercerita ini, murid akan mendengar cerita dan apabila cerita ini lebihgkurang sama dengan kisah hidupnya, murid ini akan cenderung akan berubah tetapikaunselor perlu berhati-hati dalam kisah penceritaan yang ingin disampaikan supaya ianyatidak lari dari kisah hidup pelajar tersebut. Sebagai contoh, kaunselor telah mereka ceritatentang masalah ponteng dan perlu berkaitan dengan diri mereka dan setiap cerita perlulahmempunyai pengajaran seperti seseorang itu selalu ponteng menjadikan pelajar itu tidakberjaya. Melalui cerita ini, murid tersebut akan berfikir dan cuba reflek balik apa yang telahmereka lakukan. Dengan terapi cerita ini kanak-kanak boleh mereka cerita dan cuba untukmengekspres apa yang ada dalam diri mereka melalui cerita yang direka dan ini akanmembentuk komunikasi antara kaunselor dan pelajar.
 • 12. Terapi lain yang boleh digunakan juga ialah terapi muzik, American Music TherapyAssociation (2009) mentakrifkan Terapi Muzik sebagai penggunaan intervensi muzikberasaskan klinikal dan bukti untuk mencapai matlamat individu dalam perhubunganterapeutik oleh professional yang mempunyai kredential yang telah menamatkan programterapi muzik yang diiktiraf. Ini bermaksud, terapi muzik boleh digunakan untuk membanterasapa-apa masalah, begitu juga dengan masalah ponteng. Dalam kaunseling, kita perluberfokus kepada minat klien dan personaliti klien terhadap muzik samaada muzik rancakataupun muzik yang agak lembut. Melalui terapi muzik ini juga, muzik berupaya mengubahdan mewujudkan perasaan yang berlainan. Muzik juga boleh mempercepat ekspresi emosidisamping mengurangkan stress dan juga keresahan. Terapi muzik ini juga boleh membantudalam isu-isu yang berkaitan kesedihan dan juga penderaan. Sebagai contoh untuk terapimuzik ini ialah seorang pelajar ponteng kerana kurang mendapat perhatian ibu bapanya danselalu didera oleh kedua ibu bapa menjadikannya memberontak dan suka untuk pontengkelas. Jadi guru perlu mencari muzik yang diminati seperti muzik lembut dan ini akanmembantu pelajar tersebut untuk berada dalam keadaan tenteram dan lebih gembira. Kesimpulannya, dengan adanya bimbingan kaunseling di sekolah, masalah-masalahdisiplin disekolah dapat dibanteras dan dikurangkan jika guru bimbingan disekolah dapatmenggunakan kaedah yang betul, pihak sekolah juga perlulah membantu kaunselor untukmembanteras gejala disiplin ini.

Related Documents