PHAN~KE"-BINH
. .. .. .. . .. .. .‘. ... .. ... _. . . _‘. ... .w. .._. ._. ... .. . ..__. .. ... ... _._. ..___. ...
,__: =
w.
g:
game»
<<‘= r.~; ¢.~ _ _ ,
I ff"‘ nm2—'n~
E1?»
"[JE? ?RUWEn
(In léin th1'r ném...
,, __ -. ‘.-char‘: nén mri_(i'r€
" p'. ‘ii_zg . , gég rig: -szg : zéz'3—"’hé'5
_ ,1‘ 21325"i5i7:'i'ii}i-rtéh*c532g>1:g...
LO’! ifIGU§)jI~H. i,E‘. l_Jf CHINH
Séch néy ‘(:6 our véo chwo-rig‘-titi-£111, y
nay lé Iéin in thfr ur. cc’) hiéu ...
'4. - ‘KNI,
iii, H: -EEI PH ifi; i.f? . TFEUT ; i€:
_‘Ii. ».’¢HAU*ONGi‘i1‘HU’ I _‘
Cée baa (igii anh~ki...
' blic chi nhéy xuéng séng Héit-gian/ g u_r tan. ’
ithé dirdng d11'Q‘c véi quan M5-vien, ma-‘hing thi baiixéfy ci‘1.Iig
...
.. ..7.}.
Ong 5y ciao chi r<‘3i, dbi tén ggila CI.1'-L5o, ‘i_1_r, x11-ng iir B6-
quin. Em thi dhi té_n la Cir-L1_r‘c, ...
3.- Binh Tiénahpang
Tién—hoang ho Binh té-n la Hoan, 11gLr(‘)'i 6"d6ng Hoa-111'”) P1113
Bai-hoang (bay gifr la phfi An—k...
. ' _ 4
---. 9 ---.
T1‘: béy giér danh ti’é'ng 1.igai hrng 15y, c: ’1c11éao—k‘iét lrong nu'('rc
dé_l. bngtrc‘>ug mon...
,. ;m_
—Ngz‘1i du9(_)'c ngéi dai dia "Eiy, cfing b<’ri_ I11cLp‘h1'1«c nhé nghi mi
’ giéri cho dfiiy ; nhirng cc’) ngua ph...
-11}. ..
U15'1ng, Cr’) i1i(j»L dam, lliam mix: (:51 C1)l‘§'. f!‘ -nix. -x--: m* eilims. ‘ iisfay t1‘é1’1g .
ra tam»—q...
V—= v ‘H’-
Béy git)’ 5' 1£1ng. C‘6-n-plxfip cc’) céy gao 155 lln_1, bi sét d5;11 h, __tLrc'rc
lfin da ngoiii, trong théui ...
‘$13
-13-—_1
bay iiehg treu mm ciii gb. Ong c1_1 Eiy néi 1'£”1ng_: 11 Chc3 111‘1y'I1‘a1 cha
diitjhay dfiy 1‘»' Méi dem ...
--~1~ 145- '-. -1
an . : ‘ " . . _ ’ .
L35 . n1<f. w£ b1_1?‘;1§ 1?. -111-h_ nhau’ f€)‘i. _T'TI'1an1_-t1r. é*n»g;5 '1‘_...
' -«Ia-.9.. .’ , -. .
Aw 45.. .
Vu_a Chiéu—lh<‘5ng cha)’ sang Tim ciiii c1i'u. Vua Cémlong. t1h§i_.
TTh4zml1 sai '[...
—iG. :.-
Khi 'I‘0n-s1'~N'ghi: bf) cfiay. vua Qn: n1ang'- irt1'n. g': ;§; §t_7:<1n'(§'c nhfing
t<‘r séc du cfia. vua_ Tau....
W. 4'? - , r s , T .
trong’ Qui-nhém thi anh ém T. '?15-s0‘n 1:21 L’hac, Hue nfii lén ; ngoai
356-11,; 1111 T1~4j~...
-48'-’
San ngé1i_11g1_r thuyén r‘a cu-12:0 Phg"1—qu6c. Zflléng uéni éy,
Chu~V€m-Ti&'p cfr hinh kéo‘ cér hfefu b€)’n chi...
..19‘_
trong motthuyén nay-Nhu-qc hing khéng thl démh chim dfimu
Er giii-a bé nay, cfing cam tam way I » ,
Vut chb’c, ...
._. =20..
‘Nriun Nh: ‘a'n1-tuEit, (n5u11th1'r 7vvua Gia~kh_é1nh nhét Thanh Iich thy
1802) k3’! nguyénGia-long, dLrath1...
‘Q4 -'1
lam chau Minh-linh, (t1'rc 111 111111 Qufing-bin11, ’Q112'11'1g~ tri b2'1y§i0'
chiéu 1110 dfin nghéo c110 sang ("1...
5.‘. 252
chfra kip cho, thi laicimg kl1éc11ét_m§ilén; Vua phéi ha mm;
xufing dua cho, thi Long-Can cfi c1I(’)'i. Vua...
E 33‘ -.
IO. Htrng-dgm 3:= ,1i-T-nv1rp'_ng (1)
Vu'o'ng I19 'I‘r‘fi-,1 tén 151 Qu€)'c—'! ‘11Ein, qua 6' [fmg TL'1-c-mé...
;g4;.
*ph1_1c, th1nu-c'>'c vim x115n§: ‘thuy‘én gifié V1/1’r'w'né mad EQI
chim dfim m€1'tnhi‘éu, m<’)'i [11:71 qnfm mai...
_. ,25- . ._.
Bey_ gi<‘)' co 'ngugfi e6~12‘1ng Hoe-‘1c—sa tinh «S6-n-tgfay ten la Triin-'
nguyén-Hen, di bah Ben kiem fi...
.. .§6_. .
~— Chnng tei xa séi lijn ngei noi nu'c')'c den day, le vi they
ngei lem du'Q'c chna thien-ha, xin cho chnng ...
.-— 1/
-97 -
ngha dia-Iyé, khi 6' n”u€&e Nam‘, bao nhién «"3115 kiéu cm hay, ‘ da ~
bién 1<y_ 1€{y _c5, Bfiy git? ph§...
«. - 98 -44
Nglréri con géi fify cfing doc lén m(f)1 bai dép léii.
Tho rfing I _
Téi 5' 7c‘t_z]—115 bdn cI1ié'u gon, 1
I"6...
5.2
_ Tréfig Ban? caniaghiifig, t»ri‘§fi-diénh dii§5t Lgi Ea; 555 pnsfig
cfza céc éng- khai—qu6ccc6ng-111311. Khi duyét dé...
1:-asu-'
Trinh-Kfénum’ £1} khi hie" mfft, di 10' Joey kiarm‘ ah: hid Ea sang"-‘
Ai-lao, (3 chén ng1_ra cho dL'rc Trié...
é )
_nén. d<‘)*i' dcfirijdv/ <_)‘c tap phong
tu'<')'c vucrng. Mc‘_)t chi lhién ra, 5' xii Tiio-so'n l)u_~c‘_a. n Ngoc s...
2"“ .32 W-
Mgit pho Icinh 313' bé 1c1'm—cu'o-ng,
Bay dfiy cizng t1111y22‘n' Iclzéo n1_(‘)t (iLrc‘)*ng !
Trong héi cc‘)...
--33-
1VI1‘, ~l l171t_, ha git} sai 11gu'c‘)'i 1111£1_de1n co'mWc1,én, :11g(_)i A6_11g 5y
t111'Jf, C day, ("mg éiy fin m...
+34”
Vzii ném sau, KC’-Khé du'<_)'c clim quyién chinh nhfif Mac, séi
ngu’c‘J'i tim Hjfi-11-Kl15111l1 lhi gap 051 hai m(_3...
gx
-. —35.; — .
‘mot dao_qi1:‘. r1 Adi dep gizfic, Hf1'u'—K11éu1}71 nhé d€'n 111'a'c‘ri nhé su-
khi truérc, phém cétc...
.. .‘§_'h“ _.
r'1Lr<'7c, nh§ty vét le‘11 tlmyén, giét cl1€5t1m‘pt ten huh.
vélng dong cfra thuy‘én 116 to lén r§’mg...
‘wI—"_
EE3 ---
6 A Rfiy git‘) / Hozjang-ngfi-Ph1'1c (quan Vié_p) Hang lam Thi5ng--1'i‘nh
‘ tinli Rec, dem q'ufa11'dé111h ...
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
Namhaidinhan
of 145

Namhaidinhan

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Namhaidinhan

 • 1. PHAN~KE"-BINH . .. .. .. . .. .. .‘. ... .. ... _. . . _‘. ... .w. .._. ._. ... .. . ..__. .. ... ... _._. ..___. ..___s. _.__-_____. ._. _.. ... ... ... . - -4 5 mm Hg: !‘ «mm Liifn y 'rm, w13‘. ~ «In 1511 thfr y nénn ——--. -C4: nuns. ..’ LE- vi; N- PH 00. hiéu ehini‘: sfra via thénm nbi-iéu béi A£‘W. ‘& I (), m=my, c insgcril an prograunne <jiu l$‘. |<‘(: -Iiu1|‘é2;1l ‘ . Séch so an v'a‘m chtrscmg-'lrin11 h. o_c am 'l‘1'1-mi I u.51N-on amt)-alxuanxn: 'rnNKlNo1sn ml: -v.1~'s N—PHl'(‘. w-N7, 1'{1:/ z an i. ‘!2unL'. "<“ 1930
 • 2. ,__: = w. g: game» <<‘= r.~; ¢.~ _ _ , I ff"‘ nm2—'n~ E1?» "[JE? ?RUWEn (In léin th1'r ném) . _—. —o¢ owe. L, ,13_: + V KN - P H I3 c. hiéu T cninh bain 1 . o--a¢-o$(3£F? ‘Da- & ()ui§'1*age imcrit au_pro; .;ran1_me du Bac<_: a1a-xuréal - 2 __. »_. £machgr4;; ii}g‘giiixa1: iw_c. thi~'I‘L'1-t’2"1i‘ 1")? A’ . ‘<9 i Ill. -1510! nmpaxmsruec -ronxxnorsn I L13:-vAN~PH1TrC I; 80-82, Rue du (. "hmwrc V1930 *
 • 3. ,, __ -. ‘.-char‘: nén mri_(i'r€ " p'. ‘ii_zg . , gég rig: -szg : zéz'3—"’hé'5 _ ,1‘ 21325"i5i7:'i'ii}i-rtéh*c532g>1:g!2:ép, di‘ reign! -1 a:3~: ‘s: +'§-. «: ngu-*0-ngi ~’cfh= o‘- nggwi’ gm-z cé. xsra a? §'n nay. £1-‘(ii '1_»1c'rzy 1.i.01.‘}C4" mint, daciirzg r. e’e: .-2'§; - ii§'ngI; nnhtrng §2é"z"A. z>z‘. sz_r tic}: . .§v; hz‘77'__r?3id"’ s£°z9', _vAI1Q¢ig_ri cize’;2 991:’: Earl: .2:*: :g;2?. ': fz’<_: i 'k1’irgr«. '. : :.? m _ I.2_§'n“ ii -I , .. . 5 , . _-%_§}«? a: ciicz ”£? (i'é1'; "A{i; I" : _§a; W_ 2‘-fzziéjézxw ’ '3 ‘A iii-‘~. :fy_gL‘_—I4‘t>_g__, ::: i": E=': ,I, 15m ": t1gzr0"i' "i. r*z: y}? n A: _ __ . , -RV-l_1‘C-L"l. "lCl zzgzrrii news. I Lznflgufiki nzrci-c , ’~$z'21ri. , Ind 341- tich ca'-. -' 543:: .r2»*-: :'. .=2?z rs: fa’: -f°f;2 #2211: 7 * "m: n.-= miiz. -‘z’ . r’. ‘fw'-11,_i_r: Z>z. 'f; ='2‘, :; ':z': .-f: .a_g: :’sa"-u- . c.= ‘z; ;zf: »—s: ifZ~' «:7-:2 . ~;js: _i_c fa, -.7'—. »'a'_: } fim ', iz'¢fi Jig: Z; I11t_(; , skid c s. "r; ;rzi_a ‘aria; gm‘ la I :3-{): .1,sgA, > (‘<1 s'z_ ‘i ‘*3 f11*~! =1n'1I: eH*"~‘s§’fI5. A C I . sm-1 Ed d‘e‘- caic I_’QZ1_'. -'_l1'l'_1én"'t§'_: f""'tfi: ,ChQ_bié. i_QlIh ': =="e. ; £535 Cf2:23!ng nhfifizg Idy g! '£'Ip'dLl'99c, V5{h-iy qltyi ' 7" ‘ . :%i. z'e; rc she ng; t6>i . ta- rJ! i't~z: '. 1&1’ fuc tfuyiéni die" Iqzf, fhi : ;.5:r’ .5: r _ i K -351 «. '£. r' é. :- 31? sdclz fzééry serif zmi: .‘x": ‘,‘; .». '3I2g i: r:‘rng. . éttéi, ma _A skhéngi’ _. 2 , .'zI? €z‘: "-47'
 • 4. LO’! ifIGU§)jI~H. i,E‘. l_Jf CHINH Séch néy ‘(:6 our véo chwo-rig‘-titi-£111, y nay lé Iéin in thfr ur. cc’) hiéu chinh lgi. V921 czS kélc-t'rI; i 5 <. —, . . / -4', thém véo dié ghi cho an cée béc anh-himg héxo-kiét “wan? Nam ta, nhu' 12‘: sq’ tich Dire Gia-long cimg céc béc danh- L thiin‘, , danh-t. u*6°ng. Xem ‘sééh _n2‘1y-cg’) this biét _du'<_re de_1i~l1r9'c_li_<: h“-_s. I nhé, ehtimg kljnéc giy Wcitfi Z. nghin ném vé trtrérc, Imé 'lé1m"1g. {ro*i1g""‘e'h1ritg» sau; khéng nhfrhg I531 giinp vé viéc véin-d’é thi-cfr, m£: {'~". vié ph! a“n tri-dgc. dare-dgc efing cé tu°-ich du*c_rc it nhi, ‘éu. n . ‘a_y 1:171:11 ydfuz, Kjun-gia_n9 LE I)¢; t". ‘/LLi}|1‘x*. 15416, . . I, "A . r ‘k N. B. -“ Nhfing b-Sui mdri lhém C6 (10 clan
 • 5. '4. - ‘KNI, iii, H: -EEI PH ifi; i.f? . TFEUT ; i€: _‘Ii. ».’¢HAU*ONGi‘i1‘HU’ I _‘ Cée baa (igii anh~kiét I 1 1. — Tmrng-vu*o'ng Kim V76 ih<‘)'i ncf)i—thuQc nhé Béngeflén, 6' liuyén Mé-Iinh, déit Phong-chsiu (t1'rchuyén_ An-lfing, tinh Ph1’14c‘-yiéti bay gift), c<') quan Lac—iu'é'11gl)Q Himg sinh du'<_)’c l1aingu'c‘ricon’géi, chi ‘tén ii: Trfic, em tén léi N_hi; 11ai. c_hi em v6n. cé tic‘§ng*anh—ln‘1ng. Chi 15y chE‘>'-ngitiéh l. i1nThi—S_z'1<_: hs, Mv‘é dbng déii vua HL‘1ng—vu'o-ngo lam quan chéu 61 B6 Chu-‘d. _ié_n Cbéy git)‘ I2‘: phfi Vinh-tu'(‘)’ng. tinh V‘inh-y_én). . ' ‘ . ' Quan Ci l1éi—thi'1 bfiy giér ién Iii -T6-Binh, tinh tham tén hay hai ngu'<‘yi, .tl1€1'y TI1i—Séci1 lz‘1'y‘du'qc bafiy. sq’ vé sau cf)“ mu'L1 phfin gi chfing, mc')'i kéo binh‘ vziy lhfmh Chu-dién, gifft m: ‘1'tT11i—S:1c. h. I39 §‘. '_'IlL'rc gizfm 15111, c.1‘n1g véri em 12‘: Nhi chiéu binh lzfip mfi, dé‘. dz'ml~. biio thin cho cl1€3ng. (la'icl1z‘1o—kiét trong nu'(’)'c ai cfing c<')_ bung oém Tc‘>—Binh, t1'anh. n.hau kéo dén theo béi fiy; khfmg bao lap dtrqc ho'n 10 van qu-fin, Eiy m<’)'i dem quan‘ dén démh T(‘)—Binh. "l‘-6-Binli c_l16ng gii} khéug ii‘6i. ,Apl1éifch§1y ra Hé Nam- ‘ héii r<‘3i lén v‘é 'I_‘3iu. . Ba éiy thira thé _(iéI‘l11 tran, ha du"Q'c '56 thfmh <3’ xL'1' L"1’nh-nam (thuéc hat Qu'iing—Béng. Qu£ing-'I‘£1y, mro’*c T2311); m(')'i diii lé ho Trtrng, t1_r lap léfn Iém vua, goi 12': 1ru'ng—vu'o’ng, b? iy git)‘ iii ném Canh-ti nién-liiéu Kié'r1—V6 thL'1' 16 d<‘)*i vua Quang‘- vii nhia H2'1n, ‘(séi1 Thién-cin’1a 40 nfim). _ = Ba T1'u'ng—vu'o'ng lam vua du'(_)'c- 3 . n~: ‘im, vua Quang—vfi sai quan Phuc-bya tu-(')'ng-qu. z‘1n la M§—Vién dem binh sang dimh. Mi. Trirng-v1ro'ng, dem qué’1ntr?5ng uhau v<'7i quan Tim 6‘ 116 [fing- bac(t1'rc hi‘) Tay, _ Ha~nQi); M5-viéu t£1i kiém vén V6. ma iai khéo diifig binh, dauh nhau {ran ihi qufim cfia bit -Tru'ng-vu*o'ng cimg thua cé, m<')'i lui v‘é gifr Cfim-khé (bfiy git)‘ thuéc phfi Vinh— iLr<‘J'hg. ti_nh So'n¥ié1y). -B51 fly ngh‘1° niinh lit quém (‘)—h<)'_p, khfmg
 • 6. ' blic chi nhéy xuéng séng Héit-gian/ g u_r tan. ’ ithé dirdng d11'Q‘c véi quan M5-vien, ma-‘hing thi baiixéfy ci‘1.Iig khong chin hing. Sau méri nit quan’ vé dén xii H£1t—m6n, huyén Phlic-l¢c (tire Iii huyén Phfic-tho, thuéc San-téy), thi bé fly Em l£1Tru-ng-Nhi théiy chi dii iiéu mink‘ xiufing song, ciings liéu minh xuéng theo chi nfit. ' ‘ - - Than Oil Mofdéi ni'r anh-himg nu'6'c NamL tuy vi tii liéu yéu dzio tho', kh<‘)ng1a‘1m_duqc céng nghiep oanh-joanhlietl liet, nhtrng bi‘é't gién ké tfin éic, kh6ri binh (_i: _’1_nh‘ dubi di-A, cfing lirng 15y du-qc mét thc’ri"m§ liru danh thién, c'E‘g; ,g_2‘1y d1_i'ng nén_ dC)c—lép cho dc‘)-i sau ; khéi khcn thayi khéi khen {hay I T_i‘r 1L'1c hai bé fiy xuéng séng, r‘6i boa ra hai ngtriyi bing dél, n?3i lénh dénh trén méjt nu'<‘7c trbi di. Céc lfing quanh séng thiy véy, tranh nhau rakhfin (135 V01 V33‘ thér, nhirng chi cf) hing B(‘)ng-nh2‘m (3 huyén Thanh-tri (bay git)’ thuéc vé‘ tinh H£1—d(‘)ug), vét dtrqc. m(')'i lap dén the’ Eribfii hing fiy. Dan xii Hat-mén théy Sl_1‘ thiéng lam véiy, ciing lap d‘én thc‘r vgng 6 bén séng. Bén ddi vua Anh—t6n nhé Ly, ych(3 béii I-)<‘Sng-inhémb I6’ gain dién miéu th‘0‘. Vua sai limg H1rng~vién bén trong dé, ra d‘e"n nréc tu'(_mg hai bii fly vim, r(‘3i vua ban tién bac cho dim lap miéu min thir, phong S50 1:‘: rr. Trinh-linh chi phunhdn1'». ’ ‘B151; fly béiy glib‘ _ N van cbn, _t1_1c goi iii d‘én Hai—ba. y . Bén (IC)'I'nhii Triin, lai phong them tam ch1'°r : « Uy liél ché' thcing thufin Irinh bdo thu(_‘m ». Bén béy giér vain con anhiinh lfiim. 2.— B6’-céi diai-vu'o*ng V8 théi n<f)i-thuéc nhia Birérng 6' quan Bufyng-lém, (hay giéy 1:1 Ling Cam—1:31m‘t_lni‘(f). c hy11y<°. =1‘lAPhl'JC-th0. bjcm-téy), ct‘: (‘mg Phi‘mg- gin-ninguyérli do’; do'1 dmyc tap phong lam Ti: -tr1,1fo'ng chéu 5y tire quan- ang . ‘ ‘ C 2 Nhai (‘mg Ph1‘1ng_—Hi: rng g. i?. ‘1u Cd) quy‘é‘n hémh 'nh§t vimg fiy; lai cc’) s1'rc khée la thu-<‘)'ng, cé (h'é‘ dim ch’e't 11?), _d§iy ngfi ir: ‘1u. ,.. Em tén la Phi1ng—H§i, ciing er’) sL'rc l_<h<°)e dcfni n‘E‘ai nghin cém, di ' hcrn 10 dim. » Céc ngu'(‘)'i rq (T5111 déu cfing pI1l_1C 11112‘: éng ffy. Trong némT1‘inh—nguyén uhii Buérng (791), mr('>‘c Nam co dz'1m1o: _m—quén kh6'i bién. Hai anh em (‘mg Phiing-Hirng nhzin dip Eiy, méi dem quan di dep loan cé. c noi lén-Eip, di dén deiu d<_2p tan dén déiy. '"
 • 7. .. ..7.}. Ong 5y ciao chi r<‘3i, dbi tén ggila CI.1'-L5o, ‘i_1_r, x11-ng iir B6- quin. Em thi dhi té_n la Cir-L1_r‘c, tn‘ xu-ng la B6-b§1o. ‘Nh: ?m dung mgov ciia b(f)-tufrng tén lia B5;a11h—Luén, dem quan trim ra céic chéu quan, ngirfri theo vé cang ngéy cimg nhi‘éu, co y muiin d’e’. n pha phfi Bérhc). I ~ Quan B6—h() bfiy git‘: Iii Cao-chiuh-Binh, dem quziu di dfinh bi thua, r‘6i lo ling thanh bénh ma ché’t. Ong Phnng-i lung méri chiém gifi' phi’1-thianh, i1_1"coi vicfzc Ba‘)-hé), (Il1'Q'C 7 115111 thi m. ?'1t. Chung mufin lap em In Héii lén nffii ngéi, nhirng trong bcn biiy-téi c<') ngufri diiu-mL_1c tén 19 BE3~phé1-Laftc, cc’) sire khée (inp dh mii, nlléc nhi vac, ngufyi Eiy nhét dinh kliéng nghe, 11101 lap con ,6ng Hung tén 12‘: An lén 116i nghiep, ma dem quan ra c1_r nhau v<')'i Phfiug-Hfii. H51 chiu ihua, B5-phi: -Lac bfit dfiy ra 6' d3ng Chu—nhan. . An duqc lép rbi, ton vua cha g<_)i la B6-céii dai-virong (inc biy gibr goi cha 1:31 B6, goi 1ne_-, Ié1 Céii). Bu'(_>‘c hai ném, vua Birc- tén nhii Birérng sai Triéu-Xu'0'ng sang lam B<‘)—l1<‘_) Triéu—X1ro'ng sai s1'r dé’n (Il_1 hang, An chiu hang, co‘ nghiép ho Phimg m<'3*i di‘). Khi tru'6'c Orig Pl1i‘1Vng-Hirng mdi mi-it, thu‘(‘)'ng cé hién linh ('3' trong dim thén, hién hinh ra nghin xe, muén ngtya, bay 6' ytrén céc méi 111151, cling [£1 irén ngpn céy c? )—thu, timing t1_ra hi‘) dém may ngfi-s: T51c. Lai cc’) ii‘c’. n_g dén szio hé1t£m1 Er trén khéng, 'vz‘1iié'ng qnéit ythéio. Lai thfip thoémg tréng thfiy cii cé-, tim, v6ng, longv Pham lrong lfang c<') viéc gi mirng hay sq, téit béo mcfmg trirérc cho czic ngiréri i1£‘io~tr1r£’)'ng, Déin gian thfiy him s1_r hién linh, m<')'i lap miiéu 5' mé téy phfi B6—h() dé‘ than Dan c6 viéc cfiu déo, thirémg 1'1-ng ughiém lém. ' Bén thgjri Ngc‘)-chfi Quyén, cc’) giéfic Bic sang xém. Ngé-chfi n§m mo' t'h: ‘1'y moi (‘mg c1_1 dfiu h: _1c pho~ pho’, éo mfi té chinh, t1_r xlrng 1:) Ph1‘1ng~Hu-ng via néi réiiigz “ Téi xin linh mét mubn thinl- binh. phuc s: °1n 6' ch? ) hi3m~y”‘e'u, (‘mg nén tién hinh mil dimh gific (ii, (iii cc’) téi giiip, khéng clin phiii lo ” Bén l1'1c E(’g‘é'-cl11'1 démh nhau vdi Ho2°mg—Théo 6' séng Bach déing, quzi nhién nghe trén khéng cé li‘e'ng xe ngiya Eim iim. Ng6—ch1°1 phé dirqc quan Nam-Him gi<')' v'é, sai sfra sang dinh miéu cho hoa my r6i dfing I5 théi-Iao dén ta 0’n. ' I T1‘r hfiy git)’ triéu min ciing ex’) phong téjng, phong lisim «Pha- Iu_ru cIur<rng—tin sz'mg—n_qhTa <i(_1i—m1'0'ng ».
 • 8. 3.- Binh Tiénahpang Tién—hoang ho Binh té-n la Hoan, 11gLr(‘)'i 6"d6ng Hoa-111'”) P1113 Bai-hoang (bay gifr la phfi An—khanh, tinh Ninh—b‘1nh), nguyén la con quan nha—tu'<’)'ng‘ cfia Du'ong-d‘1nh~Nghé tén la I_9inh—c(‘)ng- Trfr. I _ ' "'1, 'J‘i_1ctruy‘én 6' d6ng Hoa—lu' xira ct’) con rai-ca c1_1'c to, ‘ Y9‘ 6'18 Cc‘)ng-trir rnaj, -t horn tam 6' du'6'i suiii. bi con 1'ai—ca hié'p, 'V‘é r:1t')'i . co mang. Khi con rai-ca bi ngu'~c‘)’i"Cta bat d_"u'(_')'c an Iihitv. (F1508 xu'o'ng ra du'<‘)'ng cai, thi ha Eiy nhakt v‘é ma igac léngac biép. V‘é sau, (‘mg (. ‘ong—T1'1'1'ina't r§3i, ha fiy m<')issinh ranBinh 'I‘ién- hoang, Tién-hoang nhém lén, thong minh nhanh, nh<_3, ma tai nghé l<f)i nu'c')‘c. Nha nghéo‘, phéii nu'o'ng nh(‘)' 6 v<')'i chL'1. Bay git‘) co mot thiiy dia-ly Tau sang nu'(')'c la xem da't, di tirH1rng, Tuyén theo iong—mach d‘c'n miii phfi Bai—hoang, trong xuiing dong song thay mr<')‘c sau iliam thgim ma xoay manh lam, d6 la day ta} ’ cc‘) hnyét dé vu'»: ).'ng. Méri goi tré lhué iién cho th1°rlanixuE)'ng cho’ fiy xcm lam ($73.0. TiéI1—hoa1‘ig vfin tai Ian, m(')'i nhanjnhdi clan '- xuffing (hi so thfiy co con r1g1_1'a bang da dtrng 6', du'<')'i day s‘€)ng, mc’)'i Ian bc‘) b-:10 v(')'i ngu'c‘)i khach, _n_guj‘o'i khach _d1ray cho nfzm c6. bao 1116' xufiing diit vavovmfim ; ng1;'a' xenigf-ayI‘am sao, ngai cam nam c6 xu€')n-g d1"rthi"con' ng1_1'a"ha, miéng'. "ra d()'p sngay. Ngai lai lén néi truyén viri ngu'c'i khach, ngtrfyi khach lay tién thu'6'ng cho ngai rifii di. Ngai vfiin thong minh, biét ngay c116 iiy Iian la dai~huyei, V6 n(')i truyén Vc‘)'i me. Xem ma cha 6' (iau, (‘I6 den) tang vao huyét a'y. Ba m_e1r6 Ién gac h‘e', p, r(‘3i ia'y nan) xu'o'ng dua cho ngai, ngai dem ra, lai Ian xnfing C116 V1_1'c sau ay, ciing lay (:6 boc nam x: rcrngd1°rva9 miim ngiya thi con ng1_ra cfing d(')'p ma_nu6l di. ' ’ . ' "i‘1‘r dfiy ngai sinh ra bz_1ot<_)'n, cac tré chan trau hc‘) déu sq, ban ~ ngai -ién lam tu'(’)'ng, bé hoa Ian lam c(‘)', chat ire lam khi-gi(')'i, di danh nhau v(’)'i lré lang khac Bi dén dau, cac tré phai so’ hai k’inh' phuc. Mot bfra, h(f)i hét iré cac iang 6' ngoai d6ng; nhau Co con hf) cfia chi’! cho di chan, m6 ngay ra lam c6 d6‘ khao cac- chiing. Chil 6' uha nghe tin, Vac gayrari?3ngxemlan1 sao, /thi thfiy chiing as an tiéc Kong rE‘)i. Chi’1t1’rc gifin lam, vac gay du6i danh, ngai so hai, chay (hi hi du'c‘)'ng, phai nhay choang xn‘o'ng song, héng dufng (:6 con r6ng Vang 6' diroi song hién i'a dcf)i ngai Ién, ngu’()’i chL'1 tha'y vay kinh hozing, Avéi Vang b6 gay ma lay ph1_1c- xufing dat. I ’ ‘
 • 9. . ' _ 4 ---. 9 ---. T1‘: béy giér danh ti’é'ng 1.igai hrng 15y, c: ’1c11éao—k‘iét lrong nu'('rc dé_l. bngtrc‘>ug mong vé i.1g£1i. ..! hén bfiy ’gi<‘)’ vé. cu6i déxi Nam- ' Tin, nLr('>'c Nam ca 12 ‘émg S1'1‘—qn2“1n nifii lén, 1116i" ngixtfrii chiém gifr mét phtrong, nliuvlé‘ : ' 1‘ - Ngé-xu: o‘ng-Xi gifr 6‘ Binh—ki‘éu. 2' ——KiE‘11—c‘t‘)1’1g‘—H?1n gift ('3' l’11oi1g'e_cl1:“1L1, (nay iii Baéh—h2_1c, Vi't1h—yén), ‘ t1_r xlrng -‘I9 Tam—ch€i. ' 3' — Nguyéd-Kl1oa:1gifi'pl1f1 Tmn-d£1i, (nay I-£1 pl’)1"1’«Tnh—t1rb'ng, Viph-yén) t1_r xu‘ng la Thé1i~binl1-céng. A 4' — Ngé-nhéat-Kliénh gift cl1é. uB1r0'ug-151111 (nay lix lang Cam- lém, huyéu Pi1i'1—lhQ, Son-t€1y) ti_r xlrng 1211 Az1h—l1i‘én-’-céng. 5' —— D5-cflnli-'Th2_1c gifr 6- Tu-(mg-gTia1’ig(lL'rc Ia B6~dc‘, )ing-Giang nay thuéc '1‘hanh—oai, - H51-déng). _ 6' — Ly-‘Khué gift 5.‘ Siéu—1oz_1i ('1‘huém—lhémh', B50-ninh). _ 7' ~— Nguyén-thfi -Tiép gifi' 6' Tién-du, (thu(f)c B§1c~ninh), .tu- xu'ng- Iii Nguyén ljn]1—cc“)ng. 8‘ —— L?1-Birfmggifi 6’ Té-giung, (nay 151 Vim-giang, B§c- niuh) tL_r xumg 18 Té—c6ng. A I ~ 9‘ — Nguy5n—Siéu gift 'l‘éy—ph1'1-Liét (thuépc Thanh-tri, Hii~ dbng) ti; xlrng 1&1 Nguyén-t'l1e_1c11—c€)ng. .. 10' — Kiéu-Tlluém gift £’)jHE3;—l16 (nay huyén C3‘un-khé, ‘ Phi’; - tghgiggui xiifhgi Ia Kiéu—1inh—“cong. i . - 11‘ —' Pljam-bach—H? ‘) gifr B-Eng-. chéu (nay 151 Iihoéi chéu, Hu-ng-yén), t1_r xirng la Phz_un~ph<‘)ng-_2'1t. i 12' ~~- Tr§n—L5m gift‘ 6' cfra B6-chinh, {nay Iii Ky—b6 thuc‘_)c phfi i Kié’n-xtrang), t1_r xmig la Trz‘in—minh—c(°)ng. Tién-hoéng nhém dip fiy, theo v‘é nu'o'ng nh(‘)' v<'>’i 'FrI'?1n-n1inl1- cong. Tr§n—minh—c6ng thfiy ngai la dong d<’)i tu'c'rngv5, véycé mi cfm, méri dang cho cai quén hinh1inh. Kh6ng bag l£1u, _Tr§n-minh- cong mfit, ngiai thay 1’1'nl1 hél czi quénfi quy‘én, u_1"x1rng'1£1 Binh B0- l'1‘nh, dén diin dem quan" di dgp céc ndi, thi di dén déu dgap tan A dén ‘déy, hjr xung lb Vim-tliéng-vuo*ng. R‘Bi lai nhfit th‘6ng duvc hét moi nqi. m6'i.1én ngéi Thién—t1°r dong dc‘) 6' Hoa-lu-, sfi-a sang thimh quéch, cung dién, dét qu6c-hiéu la Bai-«c6-viét. - Khi tr1rc'r'cth‘§y dja-15' Tau V6 123i gifr sang. toan mang mi 16 ling V510 thfiy-mfi huyet, sang dén no'i thi dz? thiiy rigéii nBi lén himg«-di'1n_g. hiét Iii ngéi du'Q'c dfit fly rbi. Ngm‘>'i khéch khéng‘ sao dirqc, mufin —l$§‘p mu-u <18 phén la}, m6~ivao1ia“iu ma mfzi ring?
 • 10. ,. ;m_ —Ngz‘1i du9(_)'c ngéi dai dia "Eiy, cfing b<’ri_ I11cLp‘h1'1«c nhé nghi mi ’ giéri cho dfiiy ; nhirng cc’) ngua phéi cé kiém thi mévi tung hoénh ra bfin bé, véy ngéi nén déthém thanh kiémlén ch ng1_1-la thi méri hay. - Tién-hoimg t1rc°>'ng no néi that, méri lfxiy thanh g1r_e'm- g£1c' ‘len’ trén 0'5 ng1_ra, ’kh6ng . ng<‘)' kiém cé sat khi, (1) c6 kiéiri [hi tuy him dl1'Q'C lirug 15y, nhtrug khéng du'c_rc léu déi. Vi thé ngéi 6' ngéi d11’(_)'C 11 nfim th‘1biB5-Thich giét miit, mi d’é'n dfri con la Vé—vu'o’ng, thi ccr nghiép lai v‘é tay triku khéc. 4. _ Liz Théi-t6 Thai-15 ho Ly tén la Céng-Ufin, ngu'c‘ri_ léng C§c‘>; phép, tinh‘ B50-11inh. a T110 truyén déyi (‘mg thén-sinh ra ngéi, nhé nghéo kl1('), di him ru(‘_)ug1hué 6'ch1‘1a Tiéu-so'n, huyén [An-Phong, phe°1il(‘). nAg m(‘_)t ngu*(‘)'i 1iéu—nfi’ cé mang, (2) nhét S11’ ithiiy thé’ du'6i di ch? ) khaic. Hai my chbng mung nhau di, dén ch? » rirng Being, r'n6i met ngiii nghi mat. (jhéing khéi nu'o'c, xufing ch? ) giéng gifra -rfrng ufing nu'o'c, chfing may siiiy chém xufing gifiing chét du£)’i. V9’ ngifii chér mu khéng thfiy, dén gi’éng xem (hi dfit dii dim lépigiéng réi, ngéi Rhéc l(')c mét hbi, rbivélo ngfi nh<‘)' trong chfla U’ng—tzim 5' i gfm diy . “ V Orig su' ch1‘1a U'ng—tam, dém hém tru'c'rc nfim méthfiy bng Long-thfin bao mcng ring: “ Ngéty mai don chL‘1a cho sach, cé Hoémg-d*c" dén. ” Nhh su' tinh déy, sai tiéu quét don sach -SE)‘ ChL_1'C dqi tir sing dén cl1i‘éu; cl1ith§y mét ngubi liEn—b£x c6 mang xin vie ngfi nh<‘)= . V T Nhfi su' l£iyl£1mlal16i rfing: --— Chbng con qué quan 6' dim ‘? f, Ngum 1i‘én-ha ké tén ho nha chzsng, vé nlsii liai i.1'iiy1<fe': ‘.zJ. §ei: M xufing giéug. Nhé S11” cho 6 nhér ngoii cfra tam quan. Bwqc viii (1) C6 béu cho ngub-i khdch xui den lhunb kiém véo tai ngu-1, 1-8t nu-6-c 6r ch5 Iy Ioéy mach lfim. léu ngéy umm kiém cu-a dxlrl c8 nggra. cho néflambi Eml- (2)5‘ sfi néi la bfi me ngéi nim ma’ msiy giao cfnu vc'ri who mii Tiéu-so'u. g6 mans Ilnh ra ng£u- On: It: china C5-pimp téfi 12‘: Ly-khizuh-Vin nubi ngéi lam con midi. cho Mn theo v$ in l. y«
 • 11. -11}. .. U15'1ng, Cr’) i1i(j»L dam, lliam mix: (:51 C1)l‘§'. f!‘ -nix. -x--: m* eilims. ‘ iisfay t1‘é1’1g . ra tam»—q1mn, H11 thiiy séing 1‘L_l'C lén. Nha—s1r mi iizi hcf>—ch1‘1a ra thfmi, [hi 1.)‘gi‘T'5)'i li‘én—b£a éiy dz"? sinh ra mot dim con gjini. Bil hc‘_)- Jma DE dL'1'a bé véno c. h1‘1a cho 111152‘-sir xcfii Llii lliiiy hi-Ii M111 lay ‘cé bfiin chfi' son: « Su'n—1zc‘1 a: ci~lc”ic L11 Tn] mi ». Xem 1‘E3i, .b6ng nhién giéri n"éi con mu"a to gié-nliém. Dén lL'1c ha hé-china tn} ra, thi ngirdi li‘e‘n _bz‘1- (I5 chiétkrbi; nlia-s‘Lr sai dem chén 6' dang éau vLtc‘>'n. ' ' ‘ _ - . a‘- ’ ‘ ; .- Tin’ d§. y‘, 'Ilhé'17-S11‘ nuéi ngLrc‘)'i con giai, Ién sziu tuffui d5. cé klii philch théng minh. 1'Ic3t hém nhz‘1~su' sai mzmg‘ 05m lén china déu1gcL'mg, thi chL'1 11116 dfi khoét lfiiy ruol oéin §u1trLr<')'c. Bfén dém, (‘mg Long—lh§n béxo imfmg cho nhz‘1~3u'. Sang mai, nha-su- ggi méng chfi nhé 53'. (Elm nhfi 116i : -— Ai néi V<'7'i (31154 nhu‘ L116 7 ‘I , _ 'Nh€l-S11‘ {<5 six‘ 011g Long-1h3inbz'1o méng, chil kia ifrc 151111, lén chm dimh Vito cf‘) éng I. ,o1ig; tli2ii1 ba cfing lay, rE">i vi€'i xim sziu Ii! '11g_i)€511 chfr rfing : « Lu'u lam tliién ly ». {Vern déln éhg Long- tliiin lz_1i hiio imfang cho (‘mg su’ r? u1g 2 <<I~1oiixi; ;'—dE§ «Iii iiiffii £<_‘, »i1'E3i, {hi (‘mgiiglii lai dé téi di ». Nliéi-Sn’ thl'1'c ri; §_V t~+<_'rm, ~; g_‘; i mug lén clma xoéil xem, tlii tliffy sau lung (‘mg Long—[h2'Eu ck’; m: ”‘i' chfr . .J11.i, fJ; Lb§: Lt_tiE‘3‘11-lfiy '111_réy'c- lvéoirfra, tlii 1‘ii'a lfim sao cfiiig klimig saith. Nhéi-su-‘béo chit r'11i(°) fiy I": ra, th‘1 chi nh? ) it nL1'g'ru, 110‘: Chili di sach ngay. M _, " ‘ Kin’ 8, S} izxfii, nh2'1«sLr cho ch11 11115 Eiy theo lmc Orig sir 6’ chfia Tiéu—so'u tén la Ya, u1—H; snl1, MC)! Jahi iit‘_)L3 lciidng lhuoc, plifii éng thiiy tréi 1:11’ b5! nfun (mm dfit in TE dn‘-iii, ma")'i r1g2‘u11 m<f)L céu tho‘ rfing : ‘ Canh khuya khéng ddln giang chdn N151‘, Vi ngqi non sting, mid trfc xiéu. Van-I-lanh thfiy cé kh§u—kl1it11ién-lL°r, tL_r bfiy gié‘ c<3 Ifmg izinh trong lfim. “ Ngfli hhém 1é11_, khfmg khai cc’) chi’ khi 10, uhém cc’) Cong, lam quan théri vua 'V1:_hi€§11-d‘e' nhii Le. Khi vua 'lZ1i€§u-dé bi giét, ‘ thi ngixi n. ?1n1 Om léiyvlhéy vua mil khéc, Vigla NgQ‘a~t1'i‘éu khen, l:'1f trung, nhfic lén lam TL'r-lLr0'ng;1uz‘u1-ché, ‘ (:11?-l111y-SL1‘, “tlléing lfnb hét quén tm; -vé. '
 • 12. V—= v ‘H’- Béy git)’ 5' 1£1ng. C‘6-n-plxfip cc’) céy gao 155 lln_1, bi sét d5;11 h, __tLrc'rc lfin da ngoiii, trong théui cay cé mfiy céu sfim rfing: ’ V’ T1u_z cén Ii? :‘u lz"E? u,~‘~ - >43‘, -3* ‘fa ‘ pg pg Mcjc bi? ?u tlzanh tI1‘a'vnh. ; 7|< _ —fi[ —§. ';‘~' Hbadao méc lac, " ~ V 1] _; |»: ' 95 _ - ‘Tlujp bdl tz} tlzdnh ’ % ff "van min. . . . .‘z . . - / K -}‘- ‘aft 3 ‘5~‘ 3}, " " '0‘ q c o I g - oanaoooa ag. ao. l". _‘5_¢_'. ., .'. .:. ,_'. Van—Hanl1xem can séfm éiy, biét Ia d§l? I11 nhii Lé‘ Ly sfip lén, béio riéng véi ngéi riing: —— Xem céu siinl fiy, .thi chic nhét Ly Ién Tim} . ‘J_lV]a. ‘ Thien. ' ha tuy cfing nhi‘éi1 ho Ly, nhlrng ‘xem ra thi khéng ai, b§ng»rig~di ’_] c6 btmg nhfin t1‘A1-khoan thli‘, vé lai lbng dantin mé’n nhi‘éu, thl phi ngéi kh<‘>. ng ai l_étm nbi. - ~ Ngz‘1itl1§‘y: n6i‘lam vay, s(_)'An('>i”l<f) truyéu ra ngoéi, phéi'gi§1'u ‘ L Van Hanh 6' _ch1‘na Tiéu'-som. ‘ "Bén. _l_{1hi7-. v_L1a, ,14. 1{g‘9 ké t1_r cbn r_1h<°), ugéi c§m' (111511 ‘tfici-vé T‘: H V’ quan chi-hzfiu lei H510 cam-. 7’I(; ’>c mu'n v<')'i c é1'c qtian "H-’iéu; f"? I"Ap_ng§'i‘ léu léun ~lhiC*n—tfr. ‘ ' ' Y. “ -—. V‘ -‘. . ~ea; :== 'j2e: . Ngéi (15 lén trj vi, thfiy cha l<inl1=-dc‘) Hou—l1r hep héi Him, " méi thién lén dong d(‘) 6' Bai—la-th: —‘ruh, nh. -Em Cr’) di‘ém rbhg Wing hién ra, m()'i déii lén ggi la lllzinh Th2’ing—long (tire ihimh Ha~nc}i bay gié'). ' . _ Ngai ('1 ngéi dtrqc 18 néim . thi méil. ’ ' V X__ét ngéi huyét ch? ) ‘giéng trong r1‘. g-ng_Bfing _§y~. ,.Vr-1Al_1‘1°i-ng7'g<)'V¢5' Z chung quanh, iréng hinh nhu , cai l1oa__; sen n61 ra' lémdanh, cho nén nhé Ly truyén ngéi dlrqc tz'u”n d<5'ii, béy git)’ thuéq v‘é litng Binh-bfing -huyén Béng-ngén. M , ’‘1 ngiai sinl1 ra 6 china U"ng-lfun, cho nén chua fiy béy thénh tén goi lé chfla Dim. _ - . ’"* ' 5. ~—— Lé Théi-t3 (1) , _ i Thai-t6 nha Lé ten la Loi, ngu"(‘)’i ~l; ?mg ’L‘aVmgs-"an, -xii’ Thanh» héa, co chi khi to kit thufi 11116. ‘ ‘ ' ‘ A T1c11'uy‘én (‘mg L3‘) tam (I_gi'nh»£‘1 ngéti ng{'1yén la ngtrfri ling" ‘T Nhuuilng, mét bfi-a di quéa Lam-so°n, t'11.Z1’y cc’) dém qua xfim xtt 'l‘rny¢n « V19!-lam Xuan-thu I «:6 1:3 r6_ céq tran vua Lé Tluii-13 détih quan ' P, ' . ia‘ » ‘ ~ = '.’~3‘, ./, ;. . , .. _, .. ,, .A_
 • 13. ‘$13 -13-—_1 bay iiehg treu mm ciii gb. Ong c1_1 Eiy néi 1'£”1ng_: 11 Chc3 111‘1y'I1‘a1 cha diitjhay dfiy 1‘»' Méi dem nha Jam 6' du'c'7i cai go, tir biiy git‘: con c. é1i lam h, z‘1o-tru'6'ng 6' xL'r‘§1'y. Bugs 11a d’(‘1'i lhi sinh ra ngéi. . C1161 dé'i nhé [‘r_‘2in, »I-1'6-qui-—Ly cu'(>‘p ngéi, nha Minh sui hon 1 1 '. l‘r1ro-11g-, }?h1_1, M(f1c—Thanh sang d. -511111, bfnt d1__I'Q‘c cé hai b5 [con ' HE"1_-qu'i’-Ly dem v‘é Tau 1'61 chi‘e’m gifi-1fiy_nu'6c Nam, lam ra l_é_1i1 s1_r tan é1c: ..N: ‘ao la bz"it-1113111 khai m6 Vang, " sin voi trfing; 11"1‘1oTls‘1‘b: Z'1t de_‘u1 mi) hat train-chéu. Lai céirn de‘u1kl1(‘1ng cho niiu mu6i r1'é11g. B51 pl12"1i nép cfing hu-Z>'11‘t1'a”i11’g, .r1‘1_a -ma‘ c_h1'11' duéi, vuryn hach, trim to. Lai 15m chinh _t£1‘r1‘é1c, 'th11€€ m2'1 néng 116,‘ hon 20 nfin», dém syr l'£‘{}’. .—_I‘£‘; i§l‘I1', khE‘) fii, b<")'i thé trém giéc c115 71i‘ifi‘9“j1cfi111g' 11211 lé»_r1;. *111t1{t1#.1o;11;g1, ”d1z‘11-_1 gian Jai cimg k. h6n dfin lém. T551416t1*6ng'; i‘th: £iy_"tiT11h. hi_nh IS1111 véy, co chi mu€’>_~n ra dcp loan (13 §5é11 Tda‘111.‘ ' Ng11'é‘i 11I1é1 Minh v611biét ngiii l£1 11130-kiét nu'é’c Nam, m'u6n dz} 11_; ;2‘1i ra 151111 quan, 11gi11' I; l1(111gl’i1ém ra, néi rfingz — Bai lru'c_rng—pl1u nén gi1'1p lL’1c nan to, lap nén cong nhdn, chit lai tl1é1n 'lé1111dE‘1y—l(')' ngu'(‘1'i ta £1! Bén 1151111 v. Iaf1u-tufiit (1418), ngiai 11l1€111 du'(_)‘c thanh thin-kiém, vil duqc b_911bNgu_y§_n—'l‘.1'2"1i, ‘T1'ii11-I-15111 d‘e’n. gi1'1p nhau n“1b'i mé) 1’1g11?a. fcl1iéL1 111} _l1‘i1(1~3l; i;ét‘. Eélnh nhau véri qux‘-in nhfn Mirih, 15111 t1'e‘_1‘n gian truém, mia chi ngai V511 khéng nung. . M61 khi, ng£‘1i thua 1173111 6' Céi-l1uyén, .qu: -in si tan chgy méit C5, chi’ cbn déc mcbt-minh lim dtrérng chay trfin. Itrérng 111123 Minh dem quén dufii theo, ngéi t1'1ng1hé' khéng biét lém lhé 11é1o, xéygzfap 1'11¢t1‘)11glfio nhii qué dang tat rucfnng cfiy ma, ngiii nhfiy ngay xuéng rg1f)11g4c: ‘im ma céiy d6'_ cho 611g 5y. Mot lat qua‘111Mi11h dufii dén§. no*i, -A th§y. ;1'1g»11*b'i lam rué)-ng. héi lhém ring : A Cc’) thffy ai chay qlia day 1<h6-1'1g7?~ ‘ " A 011g 150 151111 ruong d5 bifét 3", chfic ngfii la vua Lé, m(')'i t1‘5 tay 'é~n1é t1'u'«: ’rc mét néi rfing: _ ' —~ Téi V1‘: -a théiy mét 11gu-<‘)'i chi’é'n-tlrérng, h('rt—ho' h6‘t-11éi chgy v‘é mé tr1;1'('rc kia kia I , " 1 Quén nhé Minh 1u'6*ng th1_1-c. kéo ca": di v‘e“ mé tru'<'Ic ngfii nhén lhé' du'(_)‘c tlloéxt. ‘ / - Lai xnét b1”ra. qué1n Minh d-uiii kip qué, phéi 111'1p minh vim trong E1111’ ram. Quén Minh cé con chc’) sin c1_rc khén, léng 1§y cfin who trong 111.31‘. Qufm Minh (“aim giéw x'1’a V510, b5n1gtl1€1'y mét Chm‘! 090 C118)’ Pa, qu;7a11 m<'3'i 1.16 dam 5y ma di, nhém thé lai dtrqc t oat.
 • 14. --~1~ 145- '-. -1 an . : ‘ " . . _ ’ . L35 . n1<f. w£ b1_1?‘;1§ 1?. -111-h_ nhau’ f€)‘i. _T'TI'1an1_-t1r. é*n»g;5 '1‘_I?1'-2f-~; I£‘1- _[‘f| -11'111g- Qui, Inna £1j1f111.c! '1.-1y ‘V33 jdén 111'1'i_Li1il1—s§)'r1; : q'11z;1'11:.1l: ‘1"Té‘“’ . _ue'a'1’1‘g"-‘: e_”111A, phfxi nhju doi mffl ho'11_hai ngzky, chi11510"cfi"é'l1.116i'. V11.-11.51" "' 1 t1‘1‘1' bfra. M ' ‘ ‘ ‘l‘uy V5.13," cimg ihua 1:_1i cimg ph: ‘1':1 C1151), chi)‘ kh(311g ngéi, l(‘)11g. V23 1211 d11'(_>'C£ce'1(: l11'<')'ng gifip d6‘, nhu" b(_)n Lé-Sét, Binh‘-1.5,‘ Nguyé_n—X-_i, Lé-Tflriéun, ai néiy . c1'1ng g1'6c__mOt:1b-ng-; Vc_:11o. nén d2"‘111 dE‘ui lai . c1111y3f1. ihua t}i. £111h'%du'gc, .1_Vr‘é_. sa111_; -dank d11'1_)'_c T1fin—‘I‘ri, (11151 d'11'c_)"c Pliu-o’11g—'Ch"1'n_h«, "clje': 'r1’1,. .d.11"'«1_)%'_c': :5.. Li*<§-:11A“I3. 'n'g- ’ , ,m‘. " Ma/ ‘. bfit sting du'o‘c bc_)11 '[‘h(‘>i—T1j, I-Iozifng-3'P111Z1:c: ',? ‘:': t1:ot1 "A quét sgnch In‘); 051, I151)’ gib‘ 11g€1i mé'i_l'én_11géi‘H'd£111g; - V . _ ' Khi ngiii tllimh céng r51’, 11161: b1°’1'a ng1_1' thuyén r611g 1g:116i‘ trong‘11Z3 'l"z°1-vQng, 'b(3ng thiiy mét con ma to" 1101 trén n1z_”1t"nt1'é'c, ngiai C? §‘1n1 thanh tlfén-11167111 c111x11E')11g, khéng ngér bi con 1‘1‘1é fiy w ‘ ' r . V Ar - . ‘? x- A / I’ . Ar 7 ' dop 1513; 1331 Ian mat, l_3(°)'1 1116 do: [en 116 ay la 116 . Ho‘a11—k1em, 11g11'fa la giéi gu‘-om <; i’121‘--g"i<‘)~-i. .r ~ .1 _ ’ *' _ N1.‘-_i1i dam lz_1i 1111136-~N_a-111, . lé1_1n' né11"’c, (_)11g-13gl1iép }}é1“<": "h‘, " t1*11yL‘11 déri ngéxt 4.00 -1151111 gi-1("ri, .1l11_1'c' hi‘ 111‘(f)t 3v; .d_gi-1anh—hi111g nhiit 11L1‘()‘c = .‘'21n‘. . ‘V , m 1-»: 1- * 6. ~—~ Béc-'b‘1nh v-Lr0A"n§ " ‘: l§‘z'’1C~l. )'m!1 . '11'<_>'n; ,;l(*z1 Iii I’; ;u_C*n—'§n2—»~I--111G, ng11'c‘ri Ié11g’I'駑»~sdn tinh Q'ui—11I:1'111, em vua 'I‘: °1y-:4o'11 I1‘: Ng11}'én-V5111—‘N_l1£_1c. "Bic-L; i1111 v1r0'ng tiéng to 111111’ ch11c‘>ng 111.1”-'1t_ sang I)}J11'.4». d'i(’; ‘,l1_, ‘_. Sl‘:1_f_(‘5 khée t11y(}, t.t1'§11,_11'1_6i 11111 _]é‘1~1n i1*é111,Tclfi haft11y1,'c“a?11n; hzii-d‘1f1i_fi'_£i3i1‘1§§-_'; -. phi 11g1;a' Xfmg -V510, gifi= a._t1€u1, hang hlfiy 1_'1ghin ng11i<‘)‘i c'fing khimg _ djch nqéi. Lai cc')'tr1' nmu quy‘én b'ié’n, »mee m1_1‘-cfinhu’ lhéin. Khi lru’O'c gi1'1p 211111 "1<l16‘i 101111 5' t1'o1‘1g. Qui-11h1‘m, v‘é sau gift. ’ tfr 'l‘l1u2f111-110:1 ra, 111- xlmg 151 B§1c. —l_)inh V11-o'ng. _ I 1 7 1"rongn2”1n1 B11111-IlgQ 11161 Cénh~h1mg (1786), den) q1'1f1n _1'_3a1._Bfi. c-- hé, mu‘ut1‘1‘1' ho 'I‘rjnl1‘_d% gililp 11111‘; Lé. Giét du-9-‘c1 T1_'jn11__—Kl1€1i, - -lénp vua (2-l1iéu-th€S11g’ -11113 Lé, 1"B_i’ dam b. inh1‘v"é'~ d‘6h’g 16' Pt_11'1— A 1 . ,. , . :14-uh u 1'11 I 7'4’ r '9 _ A xuan, um 5:11 l: ><_)-t11*o‘11,q Va =0—van—‘1; l1am dong quan o1Ng11e-an, ‘ d3 r‘1nh1i11t1'1‘c 11g'o2‘1i l5‘?1c—11‘i1.. ‘ . - Ném S2111, 11115111 CO Ng11_'y€:11-l1fi: u~C1finNl1 mufin giilp 7u_a Ch_iéI1— . tl1611g dé C11 1.211.111 vc’>'1' minh, 1n<')*i sai V3111-Nl1€1111 den}. q11}£1_1‘1’. _T11.‘§___1 démh H 1111-, (ZE1"£1111, (11151 11151 (‘£6711 n1'1i Tz1rn-11‘1'ng; biil dlrgc, gi51i'thé1y giét C1121. iibi 111111}T*€g<3-vzm-E513" cimg Ngé-~Nl1é1n1 6’ lai lrfin 11113 'I’‘! ifi11g--l0;‘rg, « 3511} S1”111g; «11h1."<)'1'1g 136115.: [i)11}'--(“.311 gj'éI'11-~q116(: ,' '
 • 15. ' -«Ia-.9.. .’ , -. . Aw 45.. . Vu_a Chiéu—lh<‘5ng cha)’ sang Tim ciiii c1i'u. Vua Cémlong. t1h§i_. TTh4zml1 sai '["6ng—d6c ILr5‘ng Quéng lz‘1 / Tbn-S§—Nghj dem qn_: ‘m lufmg Quéng chug Vim, Qui hon 20 van chia lam hai du'(‘>'n_g kéo sang. - . - _, ‘» ' ” i§"§46-Lv§Vx;1-S5 dem quém lui véxo déng 6 Tam-diép, Biél]-SUD; du'a tin viao ciao cfip. ‘ ' B§C'—binh vuvng d1§_gp, _ti. n cé giém néi rfing 1‘ A<< Nhii-ng quan Ngé-ciiu may sao, dém. Tdb‘n"g. d6'lém 'vay! » Bén ha lénh kh6‘i binh. céuc lu'c'>’n g-si’ dféu xin trixo'c chinh vi hiéu, _df§"hé= .11l1én—tén1, r6i / s§ dem gu_§. n"ra. ' Ugély hc‘>m+25 i11é111g 11 . né'1n1-M'g1_1'. théAn (1788), B50-bflnh yL1’o'ng‘1én ngéi Hofing-dé, kj’r-nguyén la Quarig-lrung. R6fifkh5ril1ét’c5 qilén Thuém, Qufing, Thanh, Ngllé dem ra‘B: ?'1c- -; j‘li3§, fig£1y- 20 théng clmp, kéo dén m’1i Tam-diép, khao-—thu'(")'ng ‘quan-s'i', lruyén cho ba quén tam lam lé tét nguyén-dén, hen dén m511g 7 thimg giéng, ra thu phuc du"c_>‘c thénh Thz”1_ng—long rBi 56 m6‘ tiéc. khai-ha. T1'rc thi chia quan céxc dao kéo ra, Miing ba théng riéng ném Kj'r—d2f1u (1788) kéo quén dfén vay dB‘n Ha-hbi, (lbfiy git)’ thuéc phfi Vlhu<‘)'ng—tin, Hz‘i—d<‘)ng); truyén loa goi da _3im ' ‘ém, ‘d‘é'n him? vé van n u-éxi ; 11311 Thu tron difin sq run céim 0 5 . q , 8 cap, bo tan mé cl1,ay, b$itdu'Q‘c gifzt sach, khémg cbn tén quein Tau néo chzgy lot we‘: vé bao 'I‘h: §u1g—-long du'Q'c nfra. th1_‘1'&, _m7'tti, §1r1‘g'd'é_11h lnégn d§n d'<‘3n N'gQc—h‘6i, V%in- dién, Yéh—Qfiyét', giét duqc tu-irng Tiau la B'é—d6c H 1'1-‘a-thé-Hanh, T? mg - binh Tr1ro'ng-lri‘éu—‘Long, '1h11'Q'hged11}'-'l‘h: ‘ing, Tri—phfi 1-V)iE3n»ch2‘1u S5’1‘n1-nghi-Biing. T(‘)n—si’-Nghi déng quén Er bfén séng Nhi, nghe tin béo véi viang léu ngL}’a qua pht‘1-ki‘éu chay sang , b§c, quan s‘I tranh cliu d'<'3 xé nhau ma chay, ..ciiu d3, chét hang m? iy van ngtrbi, mr<')'c ‘song LNhi_ d‘én n5i k'hc‘>ng chéiy d1 du'<_)'c ; horn 5y 122; rnbng '5 thing rieng; vua‘ Quangtrung m2‘_ic'e'1o chifén béw xéng pha trong trefm, thfing véio théinh Th§1r_1'g-long, ma éo chién biit hoi tt1u(‘5c simg sém den c: ?1lai. Vua Quang-trung. Iai sai quén dubi theo quan Tim lén cIé’n cifra Nam quan tinh I. z_1n'g—so'n, moi phao_lé»11 riing : ‘sEip kéo trim qua cfxa quan duE“)i gi”e’t, dé theo tim vua Chiéu—th<‘: >'ng. Ngu-(‘Ii Tau cii s(_)', gi£1,tré, nhém, bé, cfing nhau ma chay, tir c. i'1'a Nam—quan gic"r-v‘é béc, viz trém dam, vfing xlgfit, khéng cc‘)n cc’) ho‘i khéi 11°1'a. ngu'('_7i £3‘. Vua Qnang-trung démh dlI'Q‘C trzflnn fly, sai ng1rb'i nhigit ti1fl}’ quén Tfiu czlxfii iai thimh Li£§L1g, ‘1*E“)ide”ip dfit lén, ugc t1‘x1yE‘. -n 1&1 g(‘) défng I-3:15‘ hi1y«'{:1: VTnl1--tl.1u'. f1n (bfay giér lit 11.! xyé11 IIO€xn—long, H21-"d<311g).
 • 16. —iG. :.- Khi 'I‘0n-s1'~N'ghi: bf) cfiay. vua Qn: n1ang'- irt1'n. g': ;§; §t_7:<1n'(§'c nhfing t<‘r séc du cfia. vua_ Tau. b, i'ét rfing y Tau <‘S'-11i-. gi£, a-n. ‘_“ncT]'; _1;; g5;;1l““ g, huv_ _c1ié"mg (:6 y g1 ph1‘1.Lé; Nhén khi fiy'Tau dz? saii nPh1'1é'-‘kha-ng VuaAQuang-trung m()°i sai s1'1' sang gi£ingh(')a, Vé cfip IL1'o‘ng Ein cho nhfi-ng qéufin Tau bit du'Q'c bcrn 800 ngu'(‘)‘i me} dua sang gifi T £111. Vua Tim dn phfxi than sang cl1é‘u1. Ném Canl1—tL1é't, vua Quang- trung d'6i tén la Nguyén-quafig»-Bin11,nsai ch£1u*1i1,Pl1z_1n1'-céhg-Trj i‘a {hay ST-Ngllj lélm 1°u'5'n'g Qufing T3ng-di)’c, clluyénjr gi5n'g-h'6aA, »—_n. ' trang mac gi5ng1nin, h, dC)i tén sang thay minh dé Ttriéu c6ng-; _'1n ngoai thfrc c6ng—phz°‘1m lai du-a‘sz'1ngTc6ng,11ai cq‘i’p voi d1_'rc, quan Tiau phéi du'a dén di doc du'(‘)'ng rfil lit kll? ) s(°)'. Ul'hi dén no'ihanl11-‘ tai tréu séng Nhie‘_: l—l1s), vao chiiu vua Tau. Va. un'_I's“m tu'<3'ng lz‘1 UlL_1'C vua Qnang-trung, thlréng cho rfit hau, ng1_r‘ b1"1t, Al'gi dé ban chfr dai-tn" va tho’, can d6i ban cho. Khi véo be-lcién tit vé‘, ]. a_ii ban‘ cho 2310 mfi (36 dac, bfing céc vj lh%‘m—vu'o'ng, via v<‘yi déii ’ 7 giin sap-ng1_r, V6 vai phi: dl_1 én t‘6n, Iz_1i. h9a ngtrcénh ban cho, Vua‘Quang—trung. tit défy -Iéipn Ng‘é—'an. linn Trung-db, (153 Th: “mg—1ong léun B%"1c—1l12‘1n11, dtfng s5 dihh, diT‘e‘n. ;;'dinh Aqhia] Iéim ha h: _1ng, Tdi‘én cl1i‘éllé111 ba dfing. L: -_1i lép ra tin '? bdz', '.d"é b=5n]ch'l_"rj_; . « Tizién I1(_z dqi tin jg‘ ‘F j: fé » bfit dén-dinh énép thufi ph§, i dé r6 tén ho, nién canh, 'quz'1n chi, czip Chi l: ‘1m tin, nén ngu'6'i nizo khéng cc’) thé H1‘: 151 Ién-dinh, Mil phéii sung djch, mil 13'/ -tru'<°)’ng phéi phat. Lai—dg'cl1 nhzin thé xél bfit quéiy déln, 'c(’) ké ph§i_(_: nhn‘i who hang dé‘ trfin rfit la kh? ) s5’. L A T ' Vua Q, uan'g~—tru'ng lz_1i' Inufin thira c'or_, lz‘i_y lai 1d;2f§'Quf. ='1i1‘g-'-: (I‘6n‘g, V Quz’1ng—téy, Van-ném cfia n11'6'c‘ : Na= m.khi ixifa, d§"mé bin'h_ dong tau chién, sip sfra lam biéu sai sL'1"'sang 'I'i?1n c3iu hén, dé db 37 vua Téu, 1nu'Q‘n chnyén d3 kh5'i binh, chfing may phiii bénh m‘a"t, viéc fiy lai phfzi dim di. Vua Quang—lrun‘g lén ngéi duiqc 3 uérn, tho 40 tuZ3i. . / W ; i ' v -n‘. ,, f _ ; Bfrc Gia-lpng Bin-tri‘éu Thé—16 Cao hoéng-dé ,1;-vi-4 , .. Bfic Gia-long lé con giai thfr ba d1'rc H1rng—t3, 1:‘: chitu dfrcv Dué—l(‘)n. Khi duo I-iu'ng-t'('3 bé’mg, th‘1ngs‘1im<')'i lén 4 tu3i. Khi nhérn lén, ngéii thién—tu' ll1(‘)ngtuél<I12'1c lhu'(‘mg, dire Dué-ton lim ‘ klli-lrong léim. 4 7‘ Khi §i_"dt'rc I)ué-tén nfii gift nghiép chL'1a 6' Thuan-hoa. Nhu-ng so ké c; -.1yE3u‘~Ll1"é11 .151 'l‘1'Lro'ng-pln'1c—Loan chuyén quyin ; ma
 • 17. W. 4'? - , r s , T . trong’ Qui-nhém thi anh ém T. '?15-s0‘n 1:21 L’hac, Hue nfii lén ; ngoai 356-11,; 1111 T1~4j~'. h,7ve_h1‘_{a sai Hofxng-ngfi'~I’l1nc_ who xéun lffn ; Thu:2m- L " ‘ - - h_¢5a.1h5t thi'1;‘{‘§1:jg": éiAi Hico d1'r_c -Dué—t6ncl1ay vfiio Qugulgjnanl, ri3i lai vfi-qt bf? ‘ vigf L__G”‘fé-cfinh. Bfic Dué—t(‘)n cho ngixi lain . Cl1_u'<°711g~si'r, coj m quan '[‘z3~dL_rc_. N-gin liéu tinh viéc quém khéng sai céu: hgxngch 11" tu. '<'3’ng déu gific l_c‘mg theo ngai. ' ’ _ 1' '. fM3t'h£5m, ngéni T16 gia (iL’rc Dné; -tc‘m dLro'ng di nfra dufrng, chot nghe eé quan giéc. dufii theo. Biro--VDué-t(‘)n thfiy nguy cfip 1511), -méri 1x'h, .lI’6‘z*ng con ngua cho ngai cu*i3‘i, giuc ngéi diilén‘ tru'é’c ; ugiti 55: 45:2. cn phéi nhau ng1_ra cu'6'i di flén. ‘ Bi. ‘mot ,1gu, ’1z_n dfrng ng1_ra dgi. _K_hiA dL'1-c Dué-t'c‘)n theo 1_én kip tlifiy ngz‘1i“'v§n , - dfrng Vdqiéé yen dtrérng. BL’: -c Dué—t6n n‘6i_. r§ng-; _ ‘<< (. ‘.h: $1n ta cc’) M nhu véy, gi(')'i {Inge Ch1:t’§1g_gi‘é. /i]”1‘_,9h0')5- . - T Nfim Binh—thén, ngiai dé'n Tam~pht_i (Inc g"<_)i- Ba-dfing, vthufpc B-§_nh'-lu*c‘rng), chiéu nu} qufix-n, B_ é11g§syo'n (l. £1"‘bQn B5-thanh~Nhém, in xtrng la Bong-so'ni t11{éc_—11g: #c]u: ?11/1‘). S1_rc cé quéxn Téy-sem yéo cuérp Sai_gc‘)n, dag: D_, u’e«{611.pl1é'1i‘c11ay d’é'n Bing-giang, ngfai dem quén “6‘~I'i7§—so'n‘:3*én’"1i'ng—vien, ru'(’)‘c dire Dué_-[.611 chay dén Céin-tho‘; rbi lai chay dén Long—xuyén, th‘1d1'1'c Du€: —t6n bignan. Buong dém, ngsli muiin vu'qt thuyén ra bé <13“: trémh gizftc, khi thuyiin quay mi‘ii ra thi cc’) con cé séiu ba 13111 dén ngfm I16 thuyén ngéxi lai. -, ,_n'l; h6x.1g di du'Q'c- Sang hém sau, ch0 thém xém, n1(')'ib1‘E"t dém qua co thuyén giifac don ea 6' me’: t1'Lr<. 'rc. Ng¢u? phéi chay ra c1‘1—1ao'I‘h? c“»-chz‘1u. n San ngéi lai (150 vé Cfi’ nghTa~binh E3’ Long-xuyén, dzinh phé quén 'I'éy—so°n 6' doanh Long-115 (béy giér 19 V°1‘nh-long), thu phnc riu'Q'c thimh‘ S83ti—g(‘)n l§n lhfr nhfit; Nam_Mau-ma’: (nién-hiéu Lé 'Qa‘nh; hugpg t_hL'r. 39, i, ich' may‘ 1777‘); chu: _,tu'b'ng‘ t0I. l., I1‘gz2j1i, , A1-en lambai nguyén-soéx. i, - nhiép qnfic-chinh, khi fly ngéxi mbri 17 fu? “)i. Bén néim Canh-"ti (1779), thimg giéng, ngixi léu ngoi vua 6- Sai-gbn. T ‘ v Ném Nhém-d? a‘n. quan Tély-s(’m kéo V210 cfra bé‘ (Tin-1110, ngiii I sai Chufrng-Cd, ’Tfing-phnc—'1‘hiém di‘éu bit quan thfiy ra cL_r-chiién. LQu5'n Tgiy‘. -so-. n tliiranfhé-sE1’n vépo hang lfmx. (Lai co’ lTg111—l"lO‘¢ (Ma- nuel, ng1révinPl1é1p)‘c1»r5'i"tizu[xéng who cu’ ciich, .qu2‘m gjétc ném thufic sling xufing d<‘3t t£u1,+MAan-H(‘)e t_. fr tiét. Ngfai than d6c biuh ihuyén ra irng tiép, mlnh méc nhung-y, vdiiu dpi non chién, tay ciim‘ aim-ngtrén mfii thnyén, b§n"sang’tl1uyé‘n giéc. Ngéi bf: . s1’1ng*c1_rc gifn’, khong phat nao sai, (lay sting fiy sau phong la : V6-cdng lu'0'ng-lciu’) hc‘) chu quén vita dénh vita lui, fbi ngéi ngyr dén Tam-plug, thémh Sai-gm: 12,117 mail vé Téy-son.
 • 18. -48'-’ San ngé1i_11g1_r thuyén r‘a cu-12:0 Phg"1—qu6c. Zflléng uéni éy, Chu~V€m-Ti&'p cfr hinh kéo‘ cér hfefu b€)’n chi”? : « Lii'd}iq~s-oén? TT1¢j‘ ' A, V ' ‘ 1 ‘» Ir‘ If“. Z‘ . __= 0U_0C >? ’1a1 Vé tnu ph1_1_c ¢d1r‘<‘_)’c_1.. han11 'Sa1—g911 Jan lhu: flna1__--TNgaT: -«_T T _ M T ngL_r gla tin‘ Phu~qu6c tro' ve, sa) su sang Xxém Ia thong h-iéuf. _ r__ V. Ném Qui-mfio, ’l‘; ‘1y—'so'n Nguy§nTvi’1n-Hut; dem quan véd‘ EIéni§" A T . -7 “‘ « . ' . ' ‘ T‘ R", P113 CITE} C511-lh0'. nggl ph-'31l. ng1.r vdén -Tam-phy, bay to: theo hliu ngéu Chl can cé Nguyén-kim-TPh7a‘m yh 'n§_m. séu ngubri mix lhéf, ngéni di d_é'n séwng Lébgiang, quén giéic’ duBi‘.3'tI_1Tg. _0__ki, p lém, mix ntrérc séng chév xiét quit, khénq cc’) dc‘) sang, ‘11}; ‘:’=1'i‘Tv6'11't-a‘1i iéi bén bo'i . ._ ‘ _. g;t'jr’ , “.9 vu‘<_)'t sang dnrrc bf) bén kia séng. Khi C113)’ -‘Tc>ié_n‘1§T§pig'~Ag; .;; .1;1g», ;:1gh‘(1c séng fiy nhién ca sfiiu lfim, khéng thé hai san'g'd'11"Q‘Tc’, T con tréu 1151111 (5 b‘o' séng, ngiii mr’3'i cu'8'i tréu sang séng, dén. glfra d-(T)11gnm’)'c, - chiéu déng Ién to, claim cé tréu, may cc’) con (:51 s51: du‘-3: Eat vao bo-, .nga‘a1ng1_r dén M3?-tho’, réi rtférc c€1quOc- mau V8 cL: e§g-q: »y§n ra' chfi 5' c1‘_n—]a0 Ph1'1—quE§c. Quégu gay-$011 ch(_)'t kéo d n, nghi phéi chav 1‘a»ct1~lao. C(‘n1-nl<3n (Poul33"tT ndor). Ng1:yn3.n-’2"111—Hué: den) qnfin : th1¢i37"'b'3‘ra'M§b1:1gJsi‘éy/ AI AI! 2* A A . . - . . - ‘ ' . . ' ' »- ' , V rat nguy cap, bong dau gm‘: 1151 can mxra hao, may keo mu Init, tl1Ou_‘ 5:1 ghe giflp nh:1u_m. ia cfing ! <}s<T>n; T: i1‘(3ng; :13 I. :n: ”_1t ngu'(‘)’i‘, ' sbngbci aim 5'13). rTl*. Liyé11gié_ir: chiln ; §:f‘1m i; i1<‘m; g MQTE‘. ham nhiéil ma kéfl Ngéwi 11gx3'11‘}(3l chi€'c tbuyén = Lr(_xl ra xxgasai i'l‘l‘1.l. ‘1g-Vi. bat , ,.. . Ti. ~z, .= , - , ' . , . , , ‘ phong don Cr)? -iggfiao (,5~c<‘3t. It bfia Ia: Phil-qtzéxc-, l1ro’ngtl11_rc hét ca, quail 1’ 5 nh dén n5ip1_15i diao 113, C5”), cfrxnési rm‘: Em. Luc biiy g§_é1' cé-nmét nzing léi buén la 1hiUy§n ng1r(‘)'iHf1-liébn ch6' mét1h_11)'én gaole_1i'hi’e‘Sn_. , T - l . — "T . ‘T T‘ ‘ Khi éiy ngéi nghe éng B51" déi-Léc (Evéque d'Aiiran) 6* Chén— hén, bén sai ng, u'érim(‘)'i dén bém tinh, r? )i giao (‘mug Tlloixng-11} Cfinh mc'7i lén b6n tufii cho 133- da-L00 flu-a sangPh: '1p—q1n5c dé cfiu vién- Hoémg~lt’: Céinh (ii 161', ngéxi éem m 20 Iang vémg, chia dg‘)i, _dL_ra cho bi; Ngnyén-phi ('I'6ng-thi sinh ra (‘mg h0é1ng»tfr Chan-h): -Ifilfitl nfi-a_ ma béo réngz « Con ta 115‘ (ii r<‘3i, ta VVci'}n: g,Tphé_i7T’ra di, Phi phung du6'ng quiic-mfiu Er day, chua bi§tTséi1T'” n§TyAngéy néo lai. V gép dTi1'j<T_)”c nhau mi: 6 tai ch5 nnéo; T1hic1,'rl§y Vang nay lam tin. » Néi ifbi, ngai ugq thuy‘e‘n véxo cii= a bé Ma--li, C15 do thém quén gi£, ic'; chqt gép hon hai mmyi chié'c thuy‘é’n. giéc (3511 vfiy; thuyén ngai véi Vang giuo-ng buE3m ctr tréng theo phuvong déng mix qhgyw phiéu luu ngoai b3 béy ngiiy dém, trong thuyén hét cé mrérc - ufing, quén s'1’ d‘éu khét Ngixi mm’ n1€1t khfin rfing : (C Néu ta cé phém lam vua, thi giai thuyéu véo bé, dé cxru lfiy mang ngudi - T / ».
 • 19. ..19‘_ trong motthuyén nay-Nhu-qc hing khéng thl démh chim dfimu Er giii-a bé nay, cfing cam tam way I » , Vut chb’c, gib léng, séng yén, tréng thfiy trén mét n'u'c'rc, hfic, bach chéy ré déi dbng, mot bén n1r6'c trong leo léo, lrong ihuyén m¢t ng'u_'<‘: ri ném £11171-tl1£1’y ngot, 116 -lén ring : « Nu'<'>'c ngQt'. ... .! )1‘ Rbi tranh nhau mfic ufing, k116i c5 phi/ ‘én khét, vita m1ic‘&1rQ'c b6r_1_ néim ch'1‘nh, thi nu'6'c 'b<‘=3lai thiiy miin nhtr tru-6'0. Khigiéc lui di 'rBi, ngéi lai ngI_r 1huy‘én v‘é Phli-qu6c. Qu6c—m5u thfiy ngéi vé‘ cf: mfing. Ngéi rn6'i 1:51:31 tinh trang lfic bat phong gifi-a bé, <15‘ Qufic-= m:‘iu nghe. QL15c«n1§utI1ag1r§ng : “' Cbh ta bén giéi, géc bé‘, ljchduyét gian nan. Nhung xem nhu- tran gié C6n— 161;, 111r§'ic qgot gifra bé. thi y giéri khi: bifit, chér thiy gian hiém . mz‘ ngfi Ibng. » Ngfii béi ta xin vémg lévi day‘. Lac ngéi di bé‘, chi d1‘1 ng mufii, c’rt, gfrng 16i, h‘r3 tiéu, h6i- hu'o'ng, qué'-chi, 6-mai, bgiy tam vi fiy d‘e“u lén n116tr(f>n 12111 v<')'i nhau (13 1am thfrc nglx-thién. Ngéi llurérng ban cho cfxc ttmg-thfin, via hfio rfiug 3 Bi cl16n so'n, héii lam clltrbng, nén éin nhfmg l1u'1'c nay, » ‘ vii t6 3'f"i'§. n1g1ta . c'1n_g 'érice'1c nguqi cfinég cam 1:113‘) véy. » Nfim Giép t111n; n1gai“sang Xjérrr-la can vién. Vua Xiém cho hai iuémg dem 20.000 thfiy binh, 300 chién‘thuy‘én sang gifip. Nhtrng 1); ’ NgL1y6n-re”n11-l{i1é: phuc binh démh tan cé. Ngai lai ngt_r sang thanh Vgng-cz'1c (Bangkok, kinh-dc‘; Xiém). Khi fiy ngéli cé gifxp Xiém dfmh tan quan Dién-dién. Vua Xiém céim ta ]e_1i mu€Su gifip binh. Nlmng ngai bié’t rfing d§. u Xiém gifip cfing vé ich. M51 Ngi1y§11-vfin-TI1£mh cfing tau r?1ng: << Ta nen dLr6'ng sL'rc dc_>'i Lhéri, cc’) thi‘ i1_1' mm lfiy du'c_>'c, khéng hén dfin quén rq vac ch61: irgng din nwé-c minh, » Ngixi l: 'a’y lam phéi. Bfiy gi<‘r nghe tin anh em Tfay-sorn khich 4-béc nhau, ngai moi quyfit I36 kéo quan VB, nghfa-binh cfxc dgo déu dén h.9P tap‘, thanh thé lirng 153'. 'I'h£mg ténrn nE= 'm1Mau-lhfin, lai thu phuc dtrqc thanh "SAi-g<‘>n 12in'lh1’1-ba, Th: ’mg séu nfim Kfr-déu, Ba-da-Léc dtra 6ng' Hoémg-11°r Cziuh n_r Téy VB, vs‘: dtra hai fu-6-ng la Nguyén-vén-C. h:’a’n (Vanriierl, 4NgL1y§11-v: ‘in-'I‘h§ng (J-B. Chaignau ( 1) sanggifip . Nam Canh-‘man, ngiai thfing sufit thfiy, ht) chu- quan ra ciru vien tlmnh Binh-dg'nh, Thi-nai dang chtrérc héa céng démh phé thfiy dbn. Ném Tan-dau. ngzli kéo quan ra thu phuc dxrqc Ph1'1 xuén. ' ‘*’l‘1‘r diiy dénh trén di. diet -'I‘ay—so'n, dinh Bic-hi, nhfit thffng ci Nam, Bic. . ‘ .4.. .-. .., . Gfir . -ma-. —.. up . ... ... ... —2». vn. -room-. .1.—, ~w~g-4-. *.. a': .“. r.¢¢ (11 Théo 1&0: G}! fil1¢'Ifi mm an hi nmziguza 5%. . .g. . g, ..: m _
 • 20. ._. =20.. ‘Nriun Nh: ‘a'n1-tuEit, (n5u11th1'r 7vvua Gia~kh_é1nh nhét Thanh Iich thy 1802) k3’! nguyénGia-long, dLrath1r sang T2111 dinh qufic hiéu Iii Nam-viét, 11ghTal£111g£1i 11151 réng d1rc_rc c6i _Nan1~k§, mil cc cé man viét. N111f11g v"1‘1§1 Gia-k11:’1n1112_1i 11°51 "1310/1% chi} Viétt1~én'ch1’i- I Nam, cho Ia tri‘éu Nguyén ta l1‘1r£1'c chiém cc’) dit Viét -t11u'(‘)'ng, nay c_<_5 cfi c5i An-narn. Ngéi dlra 1hu' sang cchiét bién mfii 1'61 E161 q116c~h1‘éL1 151 Vz'_él~nan1. ' Ngéi m6‘ mang c6i 11u'c'vc Nam ta thém r<‘).11g"1‘a dirqc 6 Huh Nam; ky, bufii dfiu rift 151. gian lag, 11510 121 dét qL1éh >B_iEi’1_3tuéin ; = m6' 3&1 C161") ‘é1‘é11 ; phém 11021011 (3151 gié-i Gia-d1n]1 l3;n1"1-’1"&’I1:§B%. z1.g1A'; dao thdfig rfgoi1g1c11 H£1—tién. ,C11z‘1L1-dific. Lai cbn deftt ra t<5a‘dé-- chinh 5' B?1c—tl1z‘1-.1h. djnh ra dé-thtrc; sogm ra bcj) nhfit th6ng dja-du; dinh ra diéu lé hLro'ng ding ; dinh phép t.11yén-duyét; nghiém c£1'm (113 bétc; dinh luzflt lé 398 di‘éu. . BC’) 121 q11i-m6k11ai- qu6c, 'k’é 11_1‘('_)‘C qi1a'11111r vay‘; L2_1i«ci1n c(‘1ng_vieé, ngai giao thiép v<')'i nu'6’C Xiém-la ; thong hiéu ‘vé'i1 nL1'c'r’c-Bai-phétfa ;7;: <:1"r 1,t':1;11_jf‘c, I,; ;111;¢r; <_: Ché11—12_1p , Van-1u'Q'ng, d‘é'u q11ip_h1_1c c5. '0 1 ' ‘ Céng d1’: -c 11g£1i kiém cfi tr1111g-111fng, sang nghiép _t1jé‘11 Ngdyén ta, trong 22 1151111 m<')'i 11111 ph1_1c (1u'qc c1;l‘L1—ki1111, léij ngéi dlrqc 18 néim, 1119 58 tuE‘)i, mi“e'u hiéu IE1 T11é'—-15’ Cao hofmg-dé, ngixi tl1lJ'c 121 11161 V1 vua k11aise"u1g auh-hilng. - '11 CI1U_‘O'NG THU‘ II Cdc bdc danh. §'fin = 8_-——L_12-th1r<‘)°ng-Kiét ‘ ThLrc‘mg—Ki€1t 11.1‘ lé Hi‘-‘Jiét, ngLr<‘)'§, lfvng T1151-hqg h11yé‘__n‘T11(_), - . _x1roIng, (tfrc 15 1l1t‘1nh p11.<‘S Hé~; )g)i‘ may 1)} 66 11511 i; ie§‘fi‘*‘éé_6‘g‘gh; »% 1'1 KhErit11én iém Thjai-giam. B’én do; ’v"11a N11211:-’t61a '13}: a”ffy“; “‘ lén dén chL'1-c Théi—Ijy“. Tronguém Thai-ninh, i1‘Ix<5'c Chién1-théqzh dén. qufiy nhién x1'1'“Ng11é, -afi, vua sai Thu'b'ng*-‘Kiét céim qufix-"' di démli, Thu'<‘.1'ng-Kiét dénh du'6i vé méii nu. {6'o Chiém, _l§Y duqc ghan B6-chinh, chziu am-13; va chau Ma-linh. m¢1s_a_i ya ah‘-d8 ha 1.1.1.111 fly. dbi. ctiau fiimly lam phfil. Tan-blnh, .1ch'&1'1 Ma-ling
 • 21. ‘Q4 -'1 lam chau Minh-linh, (t1'rc 111 111111 Qufing-bin11, ’Q112'11'1g~ tri b2'1y§i0' chiéu 1110 dfin nghéo c110 sang ("1‘d5y khai k112'i11. V _ < _ ' _13én ne‘im1'Il1:'1i—ninh l111.’1- Ur, vua Tl1.'€in’-t<‘)n r,1h2‘1T6ng sai) Th3m' K"'f6'i, Luu-Lbng ra coi Qui-c112‘1u, (:0 y 11111611 d<‘)m ‘nom 111,100 Nam. VuaNh: ‘1n-t0n s:1iT11u‘<‘)’ng-Kiét dcm qufin di c1_1'quz‘111'1‘6ng, 'I1:. _ub-pg‘-Kiét dé11111 trfin sang n11'0'c T5111, ha dtrqc chfiu Kl1£1m, china Liém, va Vfiy 1151111 chziu Ung, gi’e’t 11.;1i‘qu£‘1r1 n11z‘1 Tfing ho'11 10 ‘Van ngu'<‘1i. ' Niim sau, Vua 'I0’11g sai Q'11e'1c11-Qui lam Cl1iéu-lheio s1'1-, dem9 Qufrng chia du'(')'11g di sang 1101 V01 nu'0c Chiém-thf111h, nu-0'0. Ch"-fin-lap, (ii? qufiy nhiéli nirérc Nam. Vua lai sai '1‘11u'(‘)'ng—Kiét G1 déinh, démh irzfm néio dL1:Q'c trzfm éiy, quan n11z‘1 T611g chét hon‘ ng11‘1nngu'0i, p11é'1i. b("). n1£1 vé. . . Khi éiy, Ly-Giiac 1k11<'y'i» loan {'1 X11‘ ng11é. Giz'1c cc’) yéu-t1111é1t,1z‘1m cue c6 "cz‘1ybi, én 1111211111 bin11 1,113, _quan quan démh n1.?1i khéng phé d1r(_)°c. Tl1m‘)'11g—1§i1f2t b? iy giér dii ngoéi 70 U131, t‘1nl1 nguyén xin di dz'm11,111i 111(')‘id(_ep 1:111 dL1'Q'c d. "1n1 ; ‘1’y. Nhén C6 1111fi*11g c<‘)11g 10 Eiy, du'c_)'c tifién 111-? c')'c phong 151111 dai- vu'o’ng. VE sau m€1't du'0’cp11ong 111111 t11u'<_)'r1g-dging phfic-111511. 9 *. T6-hién~Th5anh T0-hién-1'11z‘m11 1z‘1 bac trung 1111311 dc‘)'i Vua Anhvtén nh1‘1 Ly, téi kiém Vin, V6, cc’) céng d2'1r1l1-ip11£’1 Ai-1a0c1‘111g . r(_)* Ngu-u-hfing (b£1ygir‘)rt1111<‘_)c Hu-ng-héa An chéu). Lai -nfi bit du-0’c déng gitajc Théin-13, lam dén c111'1'c Thiai-1'1y. ' K111 fiy cé qufln C111'é111—i11z‘11111 l11u'0‘n1 Vu'Q't bi‘ Vito cirép béc nhfin-dén (°)'mi‘én Venbé‘. Hiffn-'1'hz‘1n11 phung manh di d: '1nh, kéo quan vao dén n1rc')'c Chiém (bay gi0' 1131 Binh din11,Ph1'1—an), d1ra t11u'l11‘ié'1 fréch c111'1a C11iém, _kI10ng gifr IE3 phién-11112111 c11i Eu c611g<, lai b£1y t5 di‘é11 lqi hai dé chiéu du, ch1'1a’Chiém sc_)', ph2"1ivsai sir dem trén-t1'é1u p11§‘1m-V511, V210 c611g hi'én xin giéing h<‘)a. 1116511- 'I11e‘1nh moi p111_1ng’mér1h dem quan Vé. Bfiy gi0'_T11:1i-li'1'Lo11g-Xufrng bi téi t11- 111011g véri cung phi, p11éi chufit pliéi-Ii1mt1111'—dz1n. _Vua Anh-1611 1110-i 11<_)p céc 131113111 1.31 dig 1-§ng: « Ngéi ! .~11‘: '1_i-iii’ 1:1 c0i r5 lrpng n‘uc')'c, nay Long Xu'<3rng' d5 mm di‘é11 | ):‘1'1-dao, trfim mu<‘: )'n lap Long—(3z’1n (196 1,61 dai-thfing, nhirng e lui’)i con 1110' Eiu, sQ‘1*§’1ng1<11é11g1<11an1 1101' c11u11,«, ».'r" V1'ra khi Eiy q11z1n11q”)i1111é111 5111 Long-Cz’111 m(')'i 1611 ba 11151 ra c11o'i, urong t11é'y khfin nggr cfia Vua (101, n11f1'1 6111111 doi chc‘) duqrc, vua
 • 22. 5.‘. 252 chfra kip cho, thi laicimg kl1éc11ét_m§ilén; Vua phéi ha mm; xufing dua cho, thi Long-Can cfi c1I(’)'i. Vua Anh-tan lé1;y lam la. mfii quyétdinh légp L0ng—Cé1n lam tha'ti—'t1"r. Bén cho T£‘>-hié'n- 'Ihé1nh lam Théti-phé, gia phong v1ro= ng tuérc, dé phh lap Long- Cém 116i ngéi. T Khi Anh-L611 Thai-hau rnu6n lap Théi~1fr cfi la Long. ‘ Xtrfrng sai dem Wing h5i-16 chow Hién-'Ih£mh1:‘a La-mi phu— nhén . Hién-Thanh néi ring : <t Tam d‘; _1i-th‘afn_Vnhafi't¢. dichihgu giup ngéi fin-c1n'1a ; néu lai thamlfiy ciia h6i-1-0,‘ ht’) vngi n'hy, _l: ;1p vua khac, thi C01} mat mfii nfao tréng th§y' dfing tiéun-d5“. ”6‘*-4d: i,‘t'*()’; i:: ’ V’ sufiirviangnfra ». Tl1é1i'h€1u hi véri Hién-'Iha_nh dé'n khuyén d5 tram du-brng, liién-Thanh nhfit dinh khéng nghe, néi ring : “ Lam di‘e‘u bfit ngh'fa mi‘: du-gr: phi], qui, ngu<‘)‘i_tr4ung-th§n, ngh°1'a-sf khéng them 1811]. Phuong Chi l(‘)'i d‘a'ng‘htiéV11-dé ]g_1i hfiy Jvfing Vé"1ng 6 bén tai, t(‘)i diiu lai dam céi l<‘)’i ; 'Ihé1i-hsftulai chfing nghe ‘rt; -uyén Y-Dofin, H0§c—Quar. g(1) dcri truorchx » 'rhai_-hauhk. hu3¢n; ;.hd5)L mfii cfing khéug chuyén . Khi Cao-tén lén nb’i ngéi, Thz'1i—h£1u lai hop céi quiin-thfin lai démxl-up116,1z_ip ; céc qu%‘m-tlllrin diéu_te‘1u rfing: << Quan fl1éi~ phtfi dfi tuén tc‘)' di«-ch1€: 'n, Iép ngéi ?1'u—chl'1a, ch| '1ngt6ikh6ng dém lréi 1(‘7i ». B61 vi khi é’y Hién-Tl1z‘a. nh quén cfim binh, phu qnfic-T T A ' chinh, hiéu ljnh nghiém m: f1l, thuéng phat céng binh, trong nuirc d‘éu qu_iph1_1c C5, cho nén khéng ai déun C6 mlru gi_khé1c nfi'a. Khi Hién-'l'h: ‘anh phéii _bénh giin mfit, cé quan -Th, am>tri c_h1'nh- s1_r la Vii—| é1n-B1'r(‘mg thuérng ngéy dém xuffing héiu ha lhufic [hang lubn ; cbn quan "Gian-nghj dai-phu la T1'2'311-trung-Ta xi bzfm viéc. _ it khi dén. Mm hém Thz'1i—h€u1 IE1 lhém, 115i Hién-Thanh v‘é sau ai cé ihé‘ lhay éng du'(_)‘c ‘? Hi”e'n—Th2‘1nh lhua ring: “ C6 ngu’0*"i I 'I"rung~T2'1 ». 'lhé1i-hau ngac nhién néi r§1‘ng: << Tan‘-Bu'(‘)’ng«hz“1u thufic thang lwén 6 day, sao éng khéng oft dén, »' Hifi—n-h'1l1‘Ea'nl1 dép rhngz «Ngfii c6t héi, ngtréri thay I-éi dé giL'1pnu-éc. hlhi téi Cit‘ Trung-T51. N‘e’11 ng: ‘a’1hé')ingu'c‘>’i h. "Eiu ha, thi téi méri cl} Vt": - tén~Bu'<‘3'ng, ))Th:51i-héu khen ls‘: trung lruc. L Hié'n—Th£mh Iii 1)2f1cci‘5'mé: nl1 nguyén—ih: ‘in, h’e“t léngtrung thanh I ginip ngéi fin-ch1'1a, ~ th<‘)'i béy gi(‘r1fiyh‘am )°z—lr<_)ng ;1a_1i khéo 31} l1'1c bién c5, chging ch1'1tvchuy<'53‘n di, nglréi d(')*isau lhuéng viT6-‘hwién- Thanh cfing nhu‘ éng G1'a—Ca'1t Vfi-hz“m gifip vua ha‘_1u-chi’: n11£1Han. (1) Y-Dofnn giL’n_p vgfa Tl. £Li. 'giz'1p uhé Thu'0‘ug; Hofic Q. uang'giL1p vua cmeu-as uhé _Br. ‘;n-«SEQ 1'3: iiu chuu caq .
 • 23. E 33‘ -. IO. Htrng-dgm 3:= ,1i-T-nv1rp'_ng (1) Vu'o'ng I19 'I‘r‘fi-,1 tén 151 Qu€)'c—'! ‘11Ein, qua 6' [fmg TL'1-c-méc, tfnh Nan1n-, d;nt1, con éng An-sinh vxrorug Liéu, (anh ruétn vua 'I'rz”in Théli-l6.n, . , ' Khi trmrfiycl An—sinh vLr0'n-g phu-nh2‘m, nfim mo thtiy mgt Ong than tinh vimg tub-mg ngoc. u_r xu-ng 1:1 Thanh-tién dbng-ti’: phgng n1énh . Ng<_)c_ hoang xufing xin diiu-thai, nhén thé’ ‘co mang. Bén Inc sinh rag vu'o'ng, c6 hao-qudng s: '1ng'r1_1c c5 nha V171 cc‘) m1‘1i hu'o'ng lhmn ngégo ngatu ‘ Vuotng. khéi-nxghc‘) kl-VT” Lh<’: ‘)ng minh s()'m lfim, lén 5, 6 tuhi, dfi biét, lam tl1ofn"gfi—ng6n, vii hay bay cho'i d6 bait-train. Khi ‘giin nhirn, hoe rémg cftc szich, théng hfit lgc-thao, tam lxrqc. cc’) tfti kiém'c?1 V511 V55, Trong nfun N; ,Juyén-phong thfr bfiy th<‘)'i vua Thzii-tén (1257). CO gizfm ; ‘»/ I<‘mg~c? “) lffn vim phzfm Hu-ug-héa, vua sai vtwng cam quéul Ién gifi' rnzjt t§u'c_)'ng-du . B611 théri vua Nhé1n~~t(‘m, M(‘)ng-c°C> Iai sai [7I1o2'1t~Hoan dem hon Toa~B6, 0-mfi-Nhi chin d1rE>*ng‘san’g dzinh nuérc Nam. vu'o'ng ph1_1ngmé_nh th6ng1"1'nh cfic quzin cf'1a vu'o'ng, hiiu, héi -cfi Er lrai V. :m-ki?3'p, dé chfing nhau V<')'i quén LI(‘)ng-(56. B? ,1'y giirthanh [1185 M<‘)ng- ch dang mgnh, vu-o'ng phfii ru'('rc xa giét Ho'a‘111_g-r1€: " lémh vixo Thgnlrlléa. Hoimg-dé thfiy st_r-thé nguy‘ cffp, mu5n hang, vu-ong khéng nghe, tau rfing ; ' -- Néu be-ha mu€)'n himg, xin tru'c'>'c hét chéfxt diiu thiin (ii (iii, r3‘)i sé hang cfing chu-a muém. B511 (11311 cbn {hi xii-tfic cfing cbn, xin be-ha chi)‘ lo. Vua ihé-1’yn(')i cfimg c(°)i lam vzfiy, trong bung cfing yén. B'e'n thfing ttr, phft dLr(_)'c qufin Méng-cf“) 6- cfra séng Hz‘1m-ti'r. Thémg ném, l: _1i dfmh vb‘ quan LIé11.g—c? ") vii chém dtrqc dai-tu'c'rng Iii Ton-B6 Er diit 'I‘z‘1y~l<é’t, 'lho2'1t—H0an phfii r1'1t quan V3 '[‘E‘1u. Ném 'I‘1'1‘1ng-hu-nglh1'r ha, Th0é1t—Hoan lai dem bQn'O—mz"1-Nhi, A-bat-Xich. sangqu£1'y thfr nfra. Vu-o’ng sai Triin-kl1:'1nh-Du’ phuc qufm chén dtrfrng, d6t phzi dll'(_)’C hét lhuy‘én lLro’ng cfia giiic Er ct°1'a £332‘ I. uc—11§1i, *(lhu(‘>c x"é huyén Hoémh-b6, tinh Qué'1ng—yén) . Thoétl-Hoan‘ ca~n_1u-Ong, mufin rfit quén v‘é, vu-Ao'ng phuc sin quan 6‘ séng Bac11~d?1x1;*, déng cét chéng ngEim du“6'i mréc, chér lL'1.c thfiy-chiéu lén ra khou"chi€n, . dfr cho giéc dtthi dé'n'ch5 mai (U Truyea *-s Iriu-nartiao vu'0'u3‘ ’ _u3u Ihuyét cé 1:3 :6 céc tréu dainh quan T3!“ '
 • 24. ;g4;. *ph1_1c, th1nu-c'>'c vim x115n§: ‘thuy‘én gifié V1/1’r'w'né mad EQI chim dfim m€1'tnhi‘éu, m<’)'i [11:71 qnfm mai phuc ra dzinh; bfit si)’ng du'(_rc 0-mii Nhi, V51 biin ch’e’t du'c_J'c Tru'o'ng—Ngoc, cbn A-bz1t- Xich, '[hoé1t°Hoan trfiu dtrqc vé Tau. V _ I T1_r béiy gift quém Ivléng-c6 so‘ ny—danh cfia ngai, khéng dam g(i)i. ;én, Eh? goi la Htrng-dz,1o—vu-o’ng, ,vz‘1j khéng dam sang qufify nneu nu-a. T . ' Khi Thoét-I-loan sang xélm thtr sau, c-6 mét tén ti-tuérng lit Ngnyén bz'1—Linh, (tfrc lei Pham-'. Ihan3 co yéu thuat, bién hién trém chféu. Vtrcmg plliii hip train cfru-cung mc'rf phé1‘: d’h'c_): c‘. Khi bfit du'Q'c B51-Linh 1'83], chém [1187 nizo né cfiag khéng chét, vtrcrng lai dfmg diin thiin-kitfm chém no méri chin. Vu-o'ng ba lhtr phung ménh 0116115.; nhau vm‘ quan l'I6ng«c3, lréilfiln phen gian lr'uf1n,1r1a‘1 Vfln Vfrng mét ni‘ém khéng nfing, cho nén vé sau phit du'Q'c quftn giiic, kip nén cfmg to, (I35 cho n1r6'c Nam lai vfrngnhu- czii an / viing. ' ‘ ‘L Ngéi nhém cc’) céng fly, (iL1'Q‘C1iE'11 phong lam 'Fhéi~s1r thu'(_)'ng- ph1_1 1-lu‘ng—dao dai-’v1ro'ng. Vua tén kinh coi nhxr dao cha. lap ra miéu sinh~tfr 5' Van-kiE‘7p vét klliic vzin bia C135 t6 céhng dL'1’C' cfia ngfzi. / _ N, -zéi tl1u'<‘)‘ng scan ra m: ‘_>t quy7én sétch goi L31 « Bin]: -plzcip-y? fu—: Izrgrc ’>, déban cho cétc tu'<')'ng, lax’ Jzfnp ra lréux d6 cfru cnng hint qu: ’1i, lhéin diéu V6 chug. _ Khi ngzii giéi, vé‘ tri-s'1'. (°)' lrai Van-kiép. l1u'6':1g tho ngofii 7.0 tu<'5i méri mfit, trén {fr vua cho chi czic quan, dLrc'ri dén lriim 119, ai ai cfing thuorng liéc. _ ' ' ‘ Bay gid m5i niim v‘é hém 20 {hang tam Iangésy htiy 11l1'efxingéIi, thién-nam tin—n1°i' dén 15 béi dén Van—kiép thimh ra mél ngiiy hoi to. — H. — Nguyén-Tr>éi , _ Nguyén-Trfiihiéu 1:1 U’c-trai lién-sinh, ch£T1v(‘)ng.5ylz‘1 Tz_x-- khanhcéng, nguyén ngu*<‘)'i 6 huyén Pl111'Q'ng-nh6'n. Ong cu fiy hay dja—]$r, mc'ri dem tién-ph: ‘i. ‘; sang tang 6' léng Nhi—khé, huyen Thu'c_mg-ph1'1c. rhilém nhé V51 nllaip tich Iimg éfy. ' ' I-)<‘)ri con la Nguy§n—Trz”i, d5 ti‘e‘n—si’ v‘é thfiyi nhé HE‘), liam dén Ng1_1--sfredéi chz’inl1 chu'c°mg. B€§n lac nhiu HES mfit, (‘mg. :‘1’y vé’ 6 m'1i C<‘>—s0n, C6 hung n1u‘<‘)'n ra dgp roan cfru d€>'i. ~“
 • 25. _. ,25- . ._. Bey_ gi<‘)' co 'ngugfi e6~12‘1ng Hoe-‘1c—sa tinh «S6-n-tgfay ten la Triin-' nguyén-Hen, di bah Ben kiem fin. Met bfra lei, di qua ling Chem, m<'3'i veo den Chem néim ngfi. Nfra dém nghe c6 tieng eng th‘2‘xn1£1ngl; hé1cv£‘1o‘i'L’1 éng Chem lén cheu fiiéri, Ong Chem néi c6 qnec—c6ng ngfi trg khéng di du-cyc. Ben ge gay (‘mg then ' . kia gierve. Ong Chem h6i. trén giéri cé viéc g‘x, Alhl ong kia néi ring : C —~ Thu-Q-ng-de they nu: <'rc Nam chu-a cé chfia, c_6 chobn-g Le- Lqi ( l1’rc 1:‘: Le Thai-th) lam chna, melfing Nguyen-Triii thi lam biay téi. V V Tren nguynén-Hen nghe 1'8 célu fly; chiu khé héi db tim den nhe (mg Nguyen-Trfii, ke lai truyen ey. Nguyen-Trei kheng tin, lai Ve den Chem cen m<‘_)ng, [111 they then bao meng ring '3 '— Viec thién-dinh bi man dleim. khéng dam néi 1¢ ra ngoai. C6 ch§Tien-Dong biet mamg Viéc ey. Vé'1lz_1ile. lien ba, rm gwi khénglr: '1ch den, (‘mgnén dem -Vang den den ey me hei. Ong Nguyen-Trfii nghe nhéri ey, den ceu mémg den bit Tién- Dong, thimo they be ey ggi b2°1o rfing : » —— Nguyen-'[‘rz“li! Le~Lqi lam vua, me anh thi lam hey-lei, anh chtra hiet trnyén ey :1 ? _ Ong ey h6i céfm kl? lai thi méri biei (‘mg Lé-L9'i- la ngLrc'J'i hing "Lam-lso'n tlnh Tl hanh-héa. Méri vctmg vb-vi Tren-nguyén-H§n_vi1,o Lam-so'n, ' hei them den nhe (‘mg Le-Lc_ri. Bey gie‘ Thai-te cbn hen vi, khi hai éng kia den, lhi ngei dang mec céi "£10 cénh cbc, vai véc bfra, tay det be (")'1‘lg0i‘liA deng ve. Hai éng xin veo hen, Thai-ti‘) mfri inghl lai lrong nhél. Xfiy gzflp hém iy nhé cé gie, hai (mg kia xueng hep thei neu, tréng trém lén nhé trén, thl they ngai cem giao thai thjt, dang vfra théi Vita in. Hal (mg kia hen riéng véxi nhau ring : ' —- Be Tién-Dong néi In-a chnng ta day, co 1?: dau khi tu-qrng thién-tfr me lai the kia bao giér ‘P Lien cao tir rave, lai den ceu mong den ha Tién-Dong, thi they bho meng reng : ' —- Le-Lqi lemvua, gib'i dfi nhet dfinh nhu: the rei chi'vl chu-a cé lhién-tinh giémg dey thdi. — I-lai (mg len sau lai den them Thai~t5, thi bay gib' ngei dii duqc quyen thien-thu. Khi ey dang dém dong cfra xem szich. Nguyen-Trei dlfrng ngoei cfra dem V310, rei dey cfra. hai Ong cnng Véo. Thai-16 cfip thanh guom di ra. hai éng cfimg lay phnc gagfigg «ii: Va géi rang; ‘
 • 26. .. .§6_. . ~— Chnng tei xa séi lijn ngei noi nu'c')'c den day, le vi they ngei lem du'Q'c chna thien-ha, xin cho chnng téi_dLrQ'c theo hen. Thai-te ctrei, lu'u hai ngu’(‘)’i 6’ lai, mu"_u Viec khéi binh. Ong Nguyen-'l'r5ilz‘1'y me’ viet Veo 1:51 ceiy tam chfr : « Lé—L<_: ri vi quén, Nguyen-Treivi then ». Ve sau xéu cfin nh1"i'ng lét ey rnng xueng, ngu'c‘ri ta they vefty cho la st_r giéri dinh, den rnc’ cé lén, bfri the nhén den tranh nhau theo ve V6'i (‘mg ey, quén the mat ngay met thinh. Ben ném Matt-tuet, m<’7i bet den ra démh nhau-v<')'i 'qu. '?1n, nhe ; Minh, Ong Nguyen-*'l‘r§u' ban mnn Clap keginp vua Thai-t6 démh hon 20 trétn. Ném B1'nh~ngQ, quén ta thing train, tien sat den Béng-<16, tu'(’rng nhét Minh la Vu-o‘ng-'l‘h<‘)ng gifr vlfrngy trong thitnh. Nhe Minh Iai sai An—vien hen le Lieu-thing V51 Kiem quec-céng 1z‘1 Méc-"thanh chia quan lem hai du'e'ng sang cirn Béng-de. T_héi-te den dénh ('7 nni M5-an, chém du-<_)'c Llen~'l‘h2“1ng, AVe bet seng du*(_)*c hon Hoeng-Phxkc, Th(‘)i-_t1_1 hour: 300 ngu-<‘)’i, M<f)c-'Ih: _1nh phéii tren ve mr('>'c, Vu'o'ng-Theng m6‘ cfru thenh ra hz‘1ng- - b Tl_r hey gier hai nu-be lai théng hien, 11(‘)i la t<‘. >' bei giao thiep Véri Téu, do tn met tay Nguyen-Trfii cé. ’ = g. ; ‘ Vi co ceng dnqc phong quec-tinh. goile h9~‘Le, tma théing len lem Vinh—l(f)c d£_:1i—phu nhap—n(f)i hétnh-khien, coi cé viec trong ba quan va dtrqc phong le Te—v5n-lteu. Tren-nguyén—H; ‘1n lhi dtrqc phong lam quec-céng, den khi met, laidtrqc phong lam thianh-hoeng, bay gie cen den the fr leng Hoec-xa. Nguyen-Tréii vén Chu’0’Dg hilng dfing, co khi-l1_rc. phem cétc bei nhu- le vén << Binlz ngd d(1z'—cdo » cimg le‘ Vin bia rt Lam Icinh then-dao 19, C6 chép who be th1_rc—1I_Jc, le tn tay Onkg ey soan ra céi. Tinh éng ey diem dam, kh<‘)nghan1 me danh l(_)‘i, ,"th11'(‘)‘l)g -C(’) chi muen tfr chfrc ve nhe. Ong ey cé met trai riéng 6- tinh Bee, goi lit Tiéu-Vien. Ben thei vua Thé. i—ten, ‘Nguyen-Trii tri si‘ ve en ertrai ey. Cuei déri Thiéu-binh, Vua 'l‘hz’1i—tc‘>n nhén di chcri qua tinh 35¢, veo cho'i trai Tiéuvién, Nguyen-'l‘r§i di Vemg, (:6 nguei neng hen Iii Thi-Le, Ernhén pha che l1eu Vua, chieu hem ey vua met, dinh-then cho lz‘1'I‘h; -Le giet vua, ban the C5. nha Ong Nguyen~Tr§i phfii tei ghu dl. T ' V Khi truec dénh nhau Er nt'1iMEi—an: Nguyen-'l‘r5.i bet dmgrc §fhLrq*ng~ttnr nhfia Minh ta H.9‘ang~ l3h. t_1e_. - Hoeng Phfic nguyen git”):
 • 27. .-— 1/ -97 - ngha dia-Iyé, khi 6' n”u€&e Nam‘, bao nhién «"3115 kiéu cm hay, ‘ da ~ bién 1<y_ 1€{y _c5, Bfiy git? ph§iA ‘bfit, Nguy‘§n~' 'I‘r?1i ctj 3'7” khinh bi. Ho£m‘g-Ph fic c‘u'b'i béo ring ; , ' . .-e-. - Ma :6 Vnhia téi c6 X5-van-tiuh, chafing qua chi ph€1i_>nz_1n‘ trong”nfi’m ngéy la cl1ng, khéng dén n5i n11u' (‘mg c6 déit phéi chu? di tam téc: ' § Béiy gid cfiag cho nhé'i é’y néi xéng, v‘é sau Hoimg-PhL’19 qué nhién dtrqc tha v‘é, ms‘: Nguyén-'I‘r. ?1i thi mfic nan, méri biét nhéri truc'>'c1& nghiém. Tue truy‘én khi éng. NgL1y§u-'-1‘1'§i chua (15, day hcjc tr() 6- Iéng Nhi-khé, thuémg cé sai hot’: -trb don (:6 mg‘): cai gb 6' ngofii dbng dél__é. mt1j1rc‘rng day 1196. Bém hém trmirc, ‘ n1o= '!. l1.Ta'y m<f)t_ngu'(‘ri dim Ha viio k éu_ -’-rfihg <1 Téi. me yéu corithcv, xin éng khoan cl1o"ba ngfay (‘IE téi dem con téi di c-115 i<”hé1c, ~rt3i Ong sé . _sai dgn ‘c6‘»TSé1ng sc')‘m, thfrc dayra fibng xe. n thi hoc-trb d5 don sach r‘6i, via biit dl1’Q‘C hai céi trfrng rfin. ' Nguy€~2n-'l‘rz'~‘1i 116i thi hQc—tr€> néi rfing : -- Ban nfiy Chung léi thfiy con rz“'m 6' trong dam C6 ram: dénh no dflrt duéi ma chay mfiit, chi’ bit du'c_rc hai céi trirng 6' day. Nguyén-Trfii ngh°1‘con_ rfin 11511 1:‘: ngLrb'id£u1b: ‘a béxo méng honi qua, phajynan khéng ngiin néo, m<5'i dem liai céi mi-ng v‘é nha nu6i' cho I’1&. Bém Al1c‘>‘m. _7§{y. dang r_ig‘6‘i"xeni Séch, co con rfin tr2’ing leo lén X51 nhé, ‘ r6 méu trling véxo chfr dgi (Rt) trong trang séch, théim xufing ha 10' giéy. Nguyén-Trfii biét 151 no "tit T bao oén dén ba do-1', dam khi hai céi irfrng kia nér ra, an mot can dési, mcfni con ngfm, Nguyén-Triii sai dem thfi xufing song To-lfch 6'canhléng- . ‘ ‘ * ~ Khi Nguyén-Trfii d5l1ié‘x1dz_1tb. M¢tbi'ra, Ertrong tri‘éu vé‘, di qua hang chié’u, giiri dfi l5i séun sém-, gép xnét dfra con gai di ban chiéu, nhansfic tuyet 11-51), Trfii doc lén b©’n can the (13 héi dL‘1a. 'I__ho' réug: v— 1 , ' _ 1116- tide‘? di bdn cI1i€f11 gon ‘I Chfing _hay ch. i§u (iy Iz?2't hay cdn ? Xudn Ilzu cIn'z'11g (75 {mo nhléu 111331’ ? Ed co’ cizfing chwa duo-c Indy con ?
 • 28. «. - 98 -44 Nglréri con géi fify cfing doc lén m(f)1 bai dép léii. Tho rfing I _ Téi 5' 7c‘t_z]—115 bdn cI1ié'u gon, 1 I"67’ chi 611g1ho°i Iiét hay cdn? > Xudn-thu tLl3iH1é'i giéing [rdn lé'. _ 1 « Chbng can clura co’, C6 chi con! ‘ _' v 1 . _ Nguy§n—Tr: "ii t11?a'y néi (161 dfip ngay dL1’, '(_)', C; lffy 15m. H6i tén {hi néi tén 151 '1"h_i-LC), mc'7i gigxmzyé cholam l’1}‘3iI]"fg‘; ]:-)§V‘”u_ Vua Tluii-1611 nghe tin nfmg ffy dgp V51 hay 011'}; sai liim ni'r- hgc-si', thtrdng t111r(‘)'ng cho ra V510 trong cung_ b Khi vua V230 Acho'in11£1 5' ‘Tiéuwién, {hi (‘mg Nguyén-Trfii d’i_ viing, chicé T111-106’ nhé. Nétng fiy pl1a‘_I111'é'c , d_é-ng Ién vua xoi, ' vua ufing phéi thi mfit ngay. Nguyén _1hi. 4.1:‘: cof; ‘;»', .;iz”i{1;~1j1ig3:n hinh ra lam ngu-éri’ (1% n6 béro’ thfi. Khi né phalnu'('>’c thi-n§<S= fihé 1 céi nqc‘ déc viao trong chén n_u'c'rc, cho nén vua chfing dice ma mfift. Céc quan bfit con Thi-L0 V510 tra 1161', 1111 116 xung 151 (mg Nguyén-Trfii xui 116, c1in11-1112”m m(’)'i chiqéu luat biitt<°, )iVnl‘1z‘a on-g . Eiy, ma b6 con '1hj-L6 V510 cfii dem qufmg ra séng Nhi-ha, thi né lai hoa ra con rfin 6{11‘o11gci'1i chui ra di mfit. Ltic nhh éng NgL1y§n-Triii dang phfii nagn, cé ngu'(')'i V9‘ 18 . ».~- dang cé mang, chay tr<‘)’n-xi16ng 6- linh Nam. Vé sau sinh dixqc ngudi con giai aa: tén 1a Anh V6. 6’ as léu, chi’; phé. moi biét 1:) V9‘ lé‘ (‘mg Nguyén-Tr: ?1i. ' ' Bén thtri Qnang-ihuan, vua Th: 'm11=l6nthu'o'ng éng fiy mfiqu phfii t¢i oan, ban chiéu giéi oan, viz phong tafmg A1§1m_; '-’1h1§1 %~-~w Tue-qu6’c-céng. Sai um d(‘)n; ,= d5i1nhaJ, op1g: -jigs: -; zy Anh-V6. Vua phong quan chfrc cho Anh1T76,’d§ nfii d6i nha {mg fiy. Bén sau Anh-V6 sang sir Tém, dfqua hi“) Bcf)ng~d‘mh, béng lhfiy con rim 61 du'c')'i n1ré'c bf) lén, r61 111i phong ba nfii lén 11m 51m. Anh-V6 biét I311 181 c§m, r§u1 truérc bao oém, ‘ méri khfin 'r§ng: or Xin cho tron viéc nu érc, r<‘3i dé'n lac gi6* v‘é sé xin chju 1(). i». . Khfin vira dozgn 1111 song gié 1‘z_u' yém Bén lL'1c, viéc's1’r xong1gi6' vé. qué. nhién 1:31 n? )i can s'c3ng1 gié, c1?1n1t11uy‘én'm_t‘t mfit Vua ’1T11.2'1i»Ién lmy lfgug cho lam '1‘h&i's'u’ SL‘111g; ~qu€Sc~céng_. "
 • 29. 5.2 _ Tréfig Ban? caniaghiifig, t»ri‘§fi-diénh dii§5t Lgi Ea; 555 pnsfig cfza céc éng- khai—qu6ccc6ng-111311. Khi duyét dén sic éng 'Nguy€n-Trfii, thi . quan Thi-lang la (‘mg Lé-qui—B6_n xé dglo sic fiy ra“’n= o‘i ring -: - _ T _ 7--Bc_)1.1‘loan'-théin tz‘e'ic-tt'r, cam d"é ciao s§—'c lam gi ‘n1°i'a! _ Néi_ vua buéng nhdri, béng nhién ngfi guc ngay xufing, r¢‘3i th? -iy hai lén l1'nh bfit di, du'a dén mét CLI5 dén déai, ttrérng déu chung quanh, cc‘) céxc city oi")-l1n_1 to hang n1u'<‘3i ém. Trong d‘éri_ co vzii chuc chiéc 6)’ mé hfru cé mcfrl téfm sép, trén sip to méi (‘mg quan ng, ‘<Si, déiu déi mii, minh mine éo b6—t1"1-. Linh h‘aiu xmln Xit -chung quanh. - Hai tén‘ linh hilt (‘mg'Lé—qui-Bén qui 61-_ ~du'<'jfi th‘ém, r6i éng ‘qua11‘ng<'3‘i__ctxfén s£_’1pv5ll1ét. Ién ring : H -— Ta 151 Tia’~v§1_t1—~l1‘aiu. '-dfiy, -- nguofi, ;17:‘1 sd-l19‘c. .liéu-sinh, sao dam bi bang ngu'<§‘i (:6 céng ti‘én-ti'i‘éi1,. t'(f>'i ncguvi dang cchétl ' Ic. é-qui-Bén ng‘6i nin Hing, ldléng dérh ngfing m‘é_’1t lén nhin. Ben cgmh co _ngLr<‘Ji déi kh2”m Iwqt m: f1c élo xanhgkéu vanthay c’ho'Qui—‘B6n, ; éng quan lai no’i rfing : —— Céng-danll SL_l' nghiép cfia ta, khéng thém so sémh vbi ngiroi, nguoi dirng 1u'(°)‘hg ngucri d5 Bé'1ng—nl1("m mil dz‘? khinh ngufyi, cho v‘c‘ ms’) lhfr xem béi. «Binh-ngé d(_u'-—cdo » cfia ta, héu ‘ nguoi lam hay hon dLr9'c bai fly, Athi xé séc cfia ta ciing phéi. L‘é-qui~-Bén 3t‘inh> day, kinh h§i'l5n1,.1£{p- t1'1'c-vi’e’t» lai. sfic cfia » Ong Nguyéxi-_T1‘5ii. c -Vi tl1f5'sficc cfia c(‘)ng-= th§n _kh(‘)ngA ai phéi uréc C5. 12. ; — Tmjnh-Kiiém Trinh-Ki'e'$mV'11_gtré)'i' liang Siéc-scrn, huyér; Chén-flphfic, ‘ tin]; Thanh-l1(_)a. Khi cbn him _vi, uhit Tnghéo 'le‘1m, —. me‘: thér mc rfit hiéu. Me tinh hay fin ll1fLt_ gé, ma nhét Alhi khéng "co, ngéy nao ‘cfing phfii 5'11 lrcfnn méi. con gét cfialétng-di‘éng dé nuéi me. Lang- _(_! Ni_, _‘é11_gTaict"111g ghét. mfpt bfra n_h2‘1n bug -ta di cho'i v? u1g, cb§t me; ‘0nrg'tii‘1i7§m ’x"u6ng, vL_rc Tém 6' c. -c_'ml1— lfmg, d3 k116i 511 trém ga nfra. Khéng ng‘0* limgc , «_i, iéri_ run rfxi, c115 v1_rc fiiy chin. l14lé1‘m¢tA huyét to. Bém hém §y’, gic‘ri_n'6i coin mu-a gié nhérn, r6i vL_tc fly b5ng dung n5i dfit lén ‘thanh m<f). V‘é sau cc’) ngubf d'1a~ly Tau xern ngéi déit Eiy, néi r§1ng : « Ngéi déit nay phat ra khéng phéi dé, ci'1n_g khéng phéi bi}, mi: cé quyén nhfit cé thién-hz_1 ; truyc‘3‘n d‘l, l'Q'C lam d<‘)‘i, rE‘)i Va ilytrong nhil sinh ra. »
 • 30. 1:-asu-' Trinh-Kfénum’ £1} khi hie" mfft, di 10' Joey kiarm‘ ah: hid Ea sang"-‘ Ai-lao, (3 chén ng1_ra cho dL'rc Triéu-1'6 Nguy§11—tri‘éuA ta. Nguyen béy gifr nha Mac chié'm m'? it ng(')i. *nh: ‘a _Lé, dire Triéu-ti‘) dtrorng lam Bién-ti‘én tu'(’n1g-quém, _; 'u’c')rc con C5 vua Cung-dé nha Lé la vua T rang—t6n chgny sang Ai-lao, tim ké khéi phuc. cho nén 6' bén . ?1’y. V v I ~ Mét hém, dang dém Triéu-['6 dimg day m<')"c1'ra ra sén, tréng 'xu€S: ag d1l'O'i‘i1'ai, thfiy cé hai k116i tinh d5 dbng d9'c, v ‘lt_r. -achb hai bé dufic, sai ngu‘<‘)’i dam; dufic xu6ng xem céi gi, ‘-t11:ict“é'lz‘1 TE: -j: r1,l1-T Kiém dang ngfi Er c115 fiy, 112310 quang tfr trong mfif ‘E1-’_1i-hic.1~*a. ‘ Triéu-t"c‘> lfiy léxrn lgy, ggi lén 115i lruyén, thi ting dfii gi5i giang, thi dém hon ngufyi. ' Triéu-t5 théijr xigu*(‘)'i cc tu'<')'1)g la, biét la khéng phéi ng. .u'(‘7i t‘zim tl11r(‘)rng, dem long yéu mén. cf} lén lam t1r<’)'ng b<‘)—ha via gfi con géxi 151 nimg NgQc—_l3éo cho Tr§nh—Ki%_‘m. _ _ V , Tt_11k1'1i ‘a'y, Triull‘-Iiiénx theo '1‘1"ief: u-‘T-"t‘_E‘_> _di- . dé. nh , gi, _§c, Iaip (_j. ]__1IQ'C T nhién céng mug to, 11~ieu-t”5 Iz_1i cang kinh froirg l2‘t“r1"1’, ,‘o~1’i"-'l'5én'_. léxm dai-tu'c'rng, sai d6c biuh ra dénh ['ghe—an, d~: ‘3n dlin lién ra dén Thanh-héa khéi phuc du'o'c Téy«dO. Bén khi Triéu—lZ“) xnfiit bao nhiéu quyén chinh cfia ngéi, vua Trang-_t6n giao pho cii _vE tay Trjn11'—Ki$m, Trinh-Kiém cc quyén; to t1_r dfiy. ‘ Trjnh Kiém tuy ngu'<‘7i V6, nhu'ng 'muéu‘t1'_I hon nguéri, gifip vua Trang—tén, dimh nhau v('ri; n1u‘1 M; j_1c‘, lap lén cépg tre_in‘g, _ ' duqc tién V; phong lam Th&'1i—su', , Dyic-quan-cc6ng, "sa‘u 1’g_. 'fi”= ._t'_11Ti'1"’1g» Iiam Lang-quém~c6ng. Bén ’d<‘yi con 151 Trinh-T1‘1ng lani >i: "i'c X230" him, giup vua Anh-lén, phél du'c_? <; quan nhzk 1-he 6' cfra bé‘ Th§n—ph1‘1, d3in diin lién binh ra thimh Th§ng—long, bfit du'(_>'c Mac—n1T£1u-Hiép, dem Iai du'<_yc giang son cho nhé Lé, du"9'c lién phong lam Biuh-an vu'0‘ng. _ ' __ . _ Til‘ b2”1'y giér con chén ho Trinh, déri dfri lap phofing‘ tu"6'c vmmg, quy‘e‘n chinh 15:3 c2"1cthién_—t1'r. Tr5i.200 nfim, tam d<‘)'i truy‘én ké ‘nhau, déu déri Tr§nl1-I{.11_:3_i bi Bfic-1311111-varomg giét mfit, bfiy gi(‘)' 1nc'>'ihé. t. ‘ ». /1"’ gx ‘£3. —— LLro'ng-hfru-Khan-h Chi “ho Lu-Ung 6- Thanh—h<')a, phong phil co iiéng nhéft vfmg fiy. T? ) hQ ‘a'y khi xu'z.1. sinh du'(_3'c ba con giai, thanh ta ba chi. 7 Gang khi c'u£')i nhix Triin loan lac, mét chi xiéu dz_1t sang Thu, 0-
 • 31. é ) _nén. d<‘)*i' dcfirijdv/ <_)‘c tap phong tu'<')'c vucrng. Mc‘_)t chi lhién ra, 5' xii Tiio-so'n l)u_~c‘_a. n Ngoc son, cfing ké' thé dfing khna. C(31) mC)l’cl)i ‘thi 5' xi") HJcf)i-trz‘1o, hnyén 'ng1;) tinh van—n'am. Cc‘) ngu-iri lam 'Hc§n; g;h6a, sinh ra éng L-»c)‘n, r;—d'z’)cABz°11)_g, d6 ! B2°u)g-nhfin Irong . tl1<‘)ti“_G511h'—th(‘5x)g déri vua H:6n—t<‘)n nhix Lé. . Lu-Ung-dfic-Hfiing vi cc’) ngu‘(‘)'i ho Tau, u*. <')’i mun dujqc nhiéu lhL'1"SE:1Ch qui, cho uén hcc gir°)i vé ngh"é 1}’? 56. . ‘"gc)_g; i 50 tucii, _ __l; _h6ng dfi co'm ché1o' 111:‘) 5111, véay mc cho _tc‘)i ‘(ii ‘ dc) than. _- V chxra cc’) con giai, chi cc’) nguwbi vcy 16 co mung du'c_)'c 3 lhéng. Khi géin mfit, d: §1h‘vc_)' IE 1'5”mg : _ —- N€'u -mai sau sinh du'qc conwgiai, thi lfiit nc’) lam nén céug d. mh SL1‘ nghiép, ti’) rang clfra nhz‘). Khi nzio con nhcm, thi nén cho dén hc_)c (mg Trang Trinh 6' huyén VTnh—lz_1i, thi m<')’i gii} dufc_)'c 1)‘é. n'nEp fxhé ta. fl _ ‘ V ' ’ A _Nc')'i* doan thi méit. We sau_ngu'c‘)'i V9‘ '18 qué sinh -du'<_xc con giai, n1c’)ri dijt tén Ia Hfi-u-Khétnll. ' . Hfi-u-Khénh tlléug minh sc')'m, mu'(‘)'i tuhi d5 biét lélm Vin; ma sire in cl_1'ckh(")e, lhu'(‘)‘ng Em gfiip ba 11611 phiiu ngu'()'i llludng mc')’i no. Me lfun khi phéi nhin déi dé con fin. N115 dug Ziy nghéo, moi bfio vc')*i me ré”1'ng': —- Cha téi khi xua lam quan thanh liém, dén 115i coil chén no'i 5khz'1c, t‘1y ducrng kiém éxykéo. dc”): phi‘én déxicbung me. ) Me bu‘c‘)n r§u ‘nci rang‘: ’ _ —- Me con khéng nuc‘)i du-c_)'c nhau. déu n5i plurcmg ciiu tlnyc, me l2iylé1n1 dau xc’)£ 1'u(f)t lém. Néi gbé’1‘Z“)i, ira hai hémg nu'é’C mil. Ong iiy fir mg di ra, [sang cac r_)hé. _cl1(_)c-trc‘) bén czgnh huyén ngzim tho’ lfitm phu dé dé con di tha Mcf')t khi di qua bén’ dc) sc‘)ng'Tam-‘ky. gap 5, 6 nha su' t1_r dam chay v‘é, mang mét céi d§1y cc’) 100 ph-3111 oén; Nhé su" thfiy c‘)ng ‘fly cc’) dang déi, cho viii chi‘e’c 05114 01); , fiy 111' néi ring: ' M . . Hqc-trc‘) nghconl.1;jn (16% d5 méiy hém nay, may gép du-qc Ba'i-bA‘6-tat, '1m3'ng Ia cc’) hung b6-thi lézm sao, lai bfin sin cho dmgrc véi pl1§n1 oén, thi an chzi bc”) dinh m<‘3m. (‘.0 mo! nha suj gié ctrcri nc’)i r§’m; z: --- 'l‘l)Z'? _v kia (13 goi ls‘: hoe-trc‘), thi thfr lfim rm“)! béi 1110' « HQc_—trc‘) di thuyfin chung vc')'i nhfa my )3, h§. sang khéi séng mfi xon. g'1)z'1i tha, thi cc’) bao nhién 0511 xin biéu C5.
 • 32. 2"“ .32 W- Mgit pho Icinh 313' bé 1c1'm—cu'o-ng, Bay dfiy cizng t1111y22‘n' Iclzéo n1_(‘)t (iLrc‘)*ng ! Trong héi cc‘) d(‘11,n,11gz1'0’i 1‘h_c°1o z‘I1z’cI1; ’ Trén ngéi dc‘11'—cdc1 I6’ 11g/ zénh ngang. ’1‘ruy_én $u'a ngu‘_0’i U511 cfun Hdn-/5-ii’, (1) _ -Vihéc tru'é’c ta cc')n odn '“'_l"I117zy'+__I1c)hc‘1-n'g. _ _’ Gcfip g5’ mc"1g may 1'51" lc_1i biét, " K5 z‘1'c‘)r2 qud phdc, lcéhvinlz xcmng. Ong fly ngc‘)i Irong ll1uy‘én, ngflm ngay n1cf)th£1i lho’ nil-u"SE‘lA)h" , may: 1 1 Chu'a sang k116i dc‘) (15 vjnh xong h£1i 1110'. N111‘; su- mirng r‘c"r,1. gif)'c céi d§1y 05111 ra cl1o (‘mg fiy. Ong fiy r1g61'_ ngay dfiu tl111y‘e“n én mcf)t 11'1c 116180 phfim 05111. Ngufyi lroug [P11131611 ai cfing ngac nhién, nl1£1 su'l£1'ylz"1mky dj, Iai ting thérn mcjl quan tién nfra vé néi re°i1)g2 . , K V‘ —- Th‘é1y cc) tfai n11u- 1116, may tuy cc)11 6' trong l1f‘a‘n‘ ai, '.n»htr11g tit cc’) ngéy lam nén hach dich. S11’ nghéo nay X111 2 dang mcf)t bfi-a, ngay sau cé dftc chi, (131111 dep dfjt ph2'1 ('1 déu, thi xi11‘cl11‘1'a‘ * V Sang khfii dc‘), éng Efy tf1'b(_)11 s11'1‘Bidi. B€1"y git‘) dang l1'1c Lé, Mac dz‘-'1nh nhau, dém X5 diéu 117111. éng ffy di (1511 d911, khc‘)ng mét ké mic nhin dén, cc’) khi ha ngay n1c')'i du: c_)c in 11101 bfm, th1rc‘)'ng v§n phéii lam mLrc'm kifim 5111. ' nhfing ncri ohfia chién ra, méri lz‘1_én hué. ~ v ' Mot bubi scrm, dérr 1:‘a1rig V‘fnh-t1‘i. Agz“_1;) m—Q= l_}5_& gi£1:"1"a ‘chc_)', "'§<_)1“ ngu-(‘xi lhué lam ruéng hoang. H6-i. "ni§y- 111511, ‘thi ba gi. £1 du-a d’e’n ch? ) ruéng sin. tr? ) ra béc) rfing : ' . ... C115 ruéng kia n1rc')c séu, ma cc’) moo bum 111111, u'(')’c chirngc nim mziu. Ong §_y heir’) rang : H .1 _ — Ba cu vé 11-hi1, thbi com dc‘) mucri ngu‘(‘)"i 511". V1‘: den) s§r1 tién g: _1o {hue céng dén hi) ruong nay, 11$ tc“)‘1_j'ggi gi1'1p. nguc‘)'i lam cho. ‘B. -Z1 kia y nhéi fiy gié‘ v‘é lam co'm. Ong éy mc’)'i c‘2im _1nC)t con dam to l<f)i xu611g ruéng don cc’), clura dén buhi tru-21, dii don quang (:5 5 mé-1u ruéng. D011 xong, 115111 ngfi du'é'i gfic c€1y, tiéng ngéy nhu' sfim. (1) Hén—Dii dfrinhé Bu'?1'ng, Xil11H3yll1'(-Y! ‘-2. phat vi: (Nit séch DIW- (2)Th1"z5-hoéng ch611hc)c—11'c') vh dfit séch nho. 0
 • 33. --33- 1VI1‘, ~l l171t_, ha git} sai 11gu'c‘)'i 1111£1_de1n co'mWc1,én, :11g(_)i A6_11g 5y t111'Jf, C day, ("mg éiy fin mcf)t11'1c, hét cfi hai rném ccrm, rc‘$i lfiy ti‘én gao ma di. .1 ‘ Chfing ’(1_r(°)‘11g 1&1 1112111, dlin din n1c')'i bié't 121 con quah B51ng- nh§11 ai nfiy phim 115111 khéng ngiin 11910. Bén ném 181u'6i, nh<')' nhc‘)'i cha dafcn, mc'ri dén 11(, )c’quan Trang Trinh. Bfiy gié hoe-m‘) quan '1'1rang hon 3.000. 1)gLt'C)’1, duy cc’) (‘mg K6-K11é1z‘1 hay chfr 111151 trlrémg. Khi (‘mg Ht”ru-l{hé111h Tdén hc_)c, mdi lam ba k_y véin, dfi dé trén éng Ké—, KhAé. ' Trinhtién-si1111'V611 1:‘; l1c, )c-trc‘) fmg Lu'o'ng-d§c—B§’111g khi xu'a, nay thfiy con t11:”iy dén hc_)c, hay chfr 111111’ thé, C6 bung qui 1tr(_)ng tr2"1n1_f)11%in, thu-c‘rng t1r cfip cho dé‘ méi hoe. ‘ Bfiy gic‘ nh£1 Mac m6" khoa 1111, (‘mg L11'cr11g-h-fi'u-K11:’111h- v61) 1' khbng ‘cc5«*b11_111g Ham jq1u‘a‘r1 V61 nh£1.M2_1c,1,1nh1rng ngét vi nhi) ‘nghéo va cbn cme gié, bit-d‘a'c—-d'i phéi ra thi. Khi thi 1111 b6n 1151 cilng 1h1'1- 11h§it, 11151 *. 'e"1r1 (‘mg K6-Khé th‘1d5 th1'1- nhi. B611 11'1c h6i phéch, 1” quan Triang ihéiy cfmg §1'y 19. ngu'r‘)'i Thanh-hc')a, mc’)'i dénh xufing th1'1' nhi mt) c‘)ng Ké-Khé lén thfr nhiit/ (vi bfiy git) 11_r Thanh gifr v1‘1o ihuéc v‘é nha Lé, tL_r Ninh-b‘1n11 giér ra 1111160 2'13 11119 Mg1c)_ O11g1*1fi'11-I{11:31n11 thfiy xii‘ thién 111' lam vzéxy, mc’ri bf) kh(”)11g V210 thi dinh 11fra, vi thfil éng Kc’-Kl1é méri d5 Trang-nguyén. _ _ Khi fly, Hiiu-Kh1'1nh chc_)«<’)' h_1‘1ng> Bbng. Inc)! hém dc‘ danh dtrqc 6, 7 din gao, Va hai 1c_) nu-érc mém. '1‘h'6i com rE“)i giéi chiéu xuéng dfitr ngifii €111, -dung d1‘1i dfic C111’, c-u'c‘)'i Vang lén néi ring: Thé nay chfing kéni gi mam ‘co'm. nha quan I Xéy cc) mé_)t (‘mg quan t1_r trong t1-iéu 'gic’)' vé, nghe thfiy tién-g c1rb'i néi, dfxng xe laihhin, léiy. 1231111 ky di, cho 5 qna1:1ti‘én, r231 tién lén v<')'i vua nhél Mac. 1 1 Vua Mac sai sir d‘e’n nhé chc), khuyén d1_1 trim triéu, H1'iu- Khé11111 nhfit dinh 1<. l1611g rn lam quan. T1_r bfiy gib lai di ho’ vo-, nay d: ‘1_y tnai dc’), con mot 1101, me mot néo, trérig cénh dcfmg lcmg, -lfim phen chua xét. , N113 L_é béiy gié’ 1{115’i quéul 5‘ phfl A11—t1‘é11g, V611 nghe tiéng 0!.1g'Hf1'u-'Kl1z'1r111 111 ngcrdi t£1i 1:1, n'11ié‘u khi mu6n sai ngu'c‘ri1 ra d. _011cV‘é gilip, nhtrng vi d1r1‘)'ng‘X{'1 xa k11o'1., di laihgian hiém, cho Ilén Chua cc’) dip nao ma dem v‘é d1rc_)'c. ‘ : .._. .¢_. __ Qu, 'é. n l'Q‘C' lén ra, ['(_)C p1j1z'1fi, I_]_ Dén [fig cilgim Véa gong «Jan 1611 1211 go: la 1161 p11;'1¢11. ‘
 • 34. +34” Vzii ném sau, KC’-Khé du'<_)'c clim quyién chinh nhfif Mac, séi ngu’c‘J'i tim Hjfi-11-Kl15111l1 lhi gap 051 hai m(_3_c0‘n 6' huyén Luge-ngan tinh B50 dem Vé, Ké'—Khé ughi't‘1nh. bat), mu 6' trong nhsl, cung dfin tfr Fe’, va khuyén d5 cho_ ra Iiam quan, rihtmg H1”-l'u-Kl1é1nh0 biél co‘ nhé Lé sép trung hung, cc’) jr mu6n phi) nhé Lé, cho nén khémg ? ra lam quan vc')'i. nhzi ' ' “ 0 ’ Iié-I{l1é bi’él 3'7 Hfi'L1-Khfétnh, nm6n_du3i Qri nhlrng khéng néi ra, nhfm mégt bfra 6‘ trong triéu vé, g»ié’ l'§111g_. -néijrfiug ; . — Téi hém hay pl1L_1 ng chi liun“ turf)! hai. p111'1, nlaugg §v'i‘_é_'c: . quan ban l)(‘_)i 15111, nhb‘ anh l2‘1m'gi1.'1p cho léi. é Néi 1‘E3i, thi) tay Vim mi, lz’f_§' m mot méinh gifiy (I311 béni, d-u'a cho (‘mg Hfi'u-Kh: 'mh, I! fi'L: —}’11z'1nb lhfi}-' diiu biui. : <<'1"(§'I1 quan ufin ké», (‘) bi’é't la y mu6n dubi minh, 1511) lire dzfm mg: (Ii lén ra bén Hoémg-liél vé ‘i‘l1anh—h('>a t1'u'(')'c, mil minim thi mat d1_1'a m<f)t bai biéu vzio An~tr£‘mg, hen ngily Eiy thi Gem t|1uy‘én ra don tai cfi'a Thfin-ph1‘1. ’ . * Bl1‘Q'C véi 116m, 121m song béi ph_L’1, d°é trén dfiiu giu'<‘)’ng, rBi lén ra di gfip du'b'ng xufing cfra 133 Th‘e‘1n-ph1‘1 ‘Khi K‘é-Kl1é 6' trong tri‘éu g_i6: v‘é, dén nhia hoe, l; [16ng, tl1€iy éngé Hfi-u_-Kh_é1nh d€1u, 'cho di héi kh-zip c5 céc nhé anh em ban 1190', _cfihgyk‘h6ng thfiy tin tlic gi C5. X? iy tlxfiiv trén dim gitrofig CC) béi phli, lrong bézi 06 can I‘§ng: «Lzm I. ‘/mic/ I 116./1 ra dzzéi lchdclz. » K’e'—Khé ngac nhién n(')i rfingz — Anh nay di mfit, triE-‘. n~din11 can ]2‘rnl1i§u v‘é anh nay! Lép tfrc sai qufm di‘ céc ngf-3. du5i lheo b$2"1t v‘é. Khi Hfi'u- Khénh dén cfra Thfin-plu‘1,'tl1‘1 vua Lé dfi sai néim chiéc ihuyén chién via 1.000 quan ra dén. Hi'ru-Kl1émh‘vI‘.1’a bu'6'c chéuyxufing thuyén thi quan nha Mac duéi theo vira dfén. ’ - H1"ru-Khénh ngbi trong thuy‘én goi to lén bio rfing; 4 G"ri nh(‘)‘i c: '1c anh, la (“mg K€'—Khé, ngéy sau ta‘sE xin dEn gié o'n. Khi v‘é dén cfra 'phL°1 An-trfmg. Vua Lé mirng r6' lém, ci'1' lam Thi-lang, cho lham la viéc qmfim co’. [~lfi*L1-Khénh bfiy ra mtru meo gi cfing dftc cé. vua tin dimg how. cé moi ngu'o‘i, sai cém riéng (1) Ngh'1‘a la cfxa Ewi aha T‘9‘. n nghe tiéng gé gay. Ngéy xtxa Manh-thu-c‘rng~‘ uan 6' nu"6'c ‘1“2‘m. tr6n v'é Té, ra (Fin / cfra fii thi ci'1'4a-. ,_§i can déng chu-a__m&. Lé linh canh ii. hé gé géy thi min mE’r cfra -cho kh‘éc11-di lgi. -Trong bgfiafiy. 16' Manh-lé-quén, (:6 n; -;u6‘i gifi lam gé gay. Céc gin canh dfiy tu6'r'1g"léa giiri 55;) sing, dua nhau gay Elm cii IC-u, linh canh md= i mér cfra. Mann-thuérngu quan 11 W5 elm: timvc Lnoét. ‘ .1
 • 35. gx -. —35.; — . ‘mot dao_qi1:‘. r1 Adi dep gizfic, Hf1'u'—K11éu1}71 nhé d€'n 111'a'c‘ri nhé su- khi truérc, phém cétc tran'V1nac, >th£1'y ch? ) néao dbn gieflc déng cgnh chfla chién, thi nit quan hing di khang démh. cié‘ trénh s1_r phé. hai nha chfla. fi. VE'sau lam dén Binh-bé tlnrqng-thu‘. céng nghiép hién héch %v§o bao danh-thin dfri trung-h u-no. ‘I4-. —— Phgm-dinh-Trgng‘ . .Ph’2_1m—d‘mh-Trcpug ngtfiri Iang Khinh—dao~, hl1yén. Gjrép_s(‘)'? h,‘ finh Héi-du'o*p g. - _ _T1_1_c tr'u¢y‘én ngai IA th‘én Ngfi-hi} giémg sinh. U) Nfim 26 tu2’3f,7‘0. d5,«Tién-si, quan tru'c‘mg la Nguyén-tr_Q'ng-Qu2'1t xem vén c1’1'a' ngéi, (15 mirng cho tri‘éu—d‘1nh duqc ngu’c‘ri'kin11—1u€m giéi. .Niim C§1nh—htrng th1'r nhfit (1740), dujQ'c C171‘ Hm} Gifilll-Xfit ngxr-S1}, mét khi 5’ kinh vé, ngfi cho Ié1ngH0£1ng—xz'1, huyén Kim- thénh, trélugwlhfiy mént ngu'(‘ri na"im map lrong d€)'ng cfii, bait ra tzra héi, thi J9 tlrdrng giéc tén la ‘quan "Gib, ngéi bzit dem nép, du'9'c th1x6'ng 300 quan tién. _ Niim Tan-sfru, ngéli 1z‘1_m Hiép—d<‘ing, kiém chirc Phc‘mg»ngfi-- éi'1'. ~phéi di dgp gi2‘_ic, b§1t? d1r'c_>'c hai lu'c'J‘ng gifijc I51 nguy Ctr vs‘: ng1_1y_'I‘uy6‘: ‘n 6 nfii Ngga-van, déng cfii dem ve kinh—dé, dd-cc théing'lém Céng-bcf) Hi°ru¥thi—lang. Bfiy gib trong nu'c'rc Ifim giéc, ma kiét lxiét nhfiit 151 quén He‘ tén chi'rl£1 Nguy<“3n—hfi'u—Cz‘iu, quan He 12:71 ngu-éyi Ifmg Léi-dfmg, huyén Thanh~hé1, cé s1'1‘c khéo nlnr th? m, m5i khi 151m irzfin, chi cfip hai thanh siéu-dao phi ngua xéng vim, quan qufin tan gifin, khéng ai dich 115i, dz'i'cO tiéng go? If! Hang~v5 nm’rc Nam. “ §Tx,1c{ruyé‘n1i1th%‘1n cé bé sinh ra, cho nén lai téi nghé 1:111 . mz'(v-c. Quéln He quéiy nhfiug vimg d(‘)ng—nam, quan q1;§u: démh mfii khéng t_rI‘r du'Q'c. Ngiii phung ménh (750 qnfin £11315’; dong (3 Ix‘: séng canh nfii B65011, huy-én Bfmg-lri‘é11. MC)! hrjm, ngéi dang ngbi trong thuyén, khcmg ngfr Quém He lain 11.g? ’ix1.v: dlI'é'i (1) Luis ngéi c-bu nhé, lbtréugngém z. n“g")l cfiu ring: « Gxfsfchfiug gi2"1,di’i2chfmg gm, mm: 123 biy mi€u m¢! mlnh Ia ». 95:: um ngéx di kinlaoluvc xL'r San-»nam, cé hon khéch Tau 5 pbfi B1611 vlo hfiu, trbng Mu]: dang ngai y 1.hu- hrvng min Ngfi 1125 bén Tau . t‘~7h£L‘n 1:6; ngii sinh rn ngéy théug nio, thi qué nhién tnfing vé ugéy Hazing N313." Z3 :5 513‘ big" 1,, ’ men can gm vac; bla My mm: 6’ ma fiy. n. éri bxi. -’x mu" :1; 1:1 mzm Hgfi-2-§‘3 giéug 35:3,,
 • 36. .. .‘§_'h“ _. r'1Lr<'7c, nh§ty vét le‘11 tlmyén, giét cl1€5t1m‘pt ten huh. vélng dong cfra thuy‘én 116 to lén r§’mg, : ' 0 0 — Tao dfi chém du'Q'c quan He r<‘3i_ day I Chfmg lufrng thx_xc x6 (:51 12_1i, quan He phz’1i«nh§y xuffiug sbng, nfip du'c')'i bémh léti. Ngixi sai qufim , c%. ‘1In‘-‘gizio dam xia xufing, quan He ehay mfit. ‘ Lai m(‘, >_t hém, ngixi chi‘ cé mcfzl chiéc llluyén _d6ng c‘r'bé’n Tri‘éu, b£1’t-th‘1nh-linh. gi§_’1c kéo 3 chific thuy‘én5-'défi~. V_véyfilai démh, ngai suiit thfi-liq déinh héng s1'rc quri, gizflc ph5ieb6‘m£1 clfg"3§, —.’ vua khen 151 muu dfihg hon ngufri, phdng lam Giao-lfnh h2“u1.. Nfim Nhfun-lu€il, vuIe1(riéu ngai vé sai lam clu’: -khz°1ol~hi l1<)i. ' Thixong, lai saic1‘1ng vé'i Tuém quzfm—céng lien qufin di dénli giéc. Vua h6i nhfi-ng co‘ nuru démh gigiic, ngéi téu ttrémg tan lém, vua mirng mix ll1Li'é'rng cho 3 cifp vs: 300 quan tién. Ném Giép-ti, quan He chiém gift m'1i. BE3-so'n (3 phfx Kinh- mén, tém tia, Kim vz‘mg', -l1‘1jng l§y0n1vét , ~"i?1_=1j_g. __h; §i‘ L-_; -.'é'0,_; ..u3¢_V1fi¢g_‘;1g, nhia Triéu, t1u_°1-11z_1 cc’) 18 quéln-céng, m‘a -bf3‘i-1“'1ré’a1‘11“‘vba‘fi3'”(fixffn; ~V thanh the rfiit lia h: '1ch dj_ch ’ ~ A Ngai phung ménh léxm Th6ng—1Tnl1 binh-kh21'u'dgi-tLré'ng-quan; du-Qc quy‘e‘n sai phzii binh mi? Lhfty bcf) czic Xl'l"H£’li-dL1'O’D'g. Kink- bfuc, Son-mam, An—quz’mg. Ngzii nhém clnjrc, coi viéc démh gisjc la trélch-nhiém cfna minh. Khi C? il qlrcin ra k116i cfra phfi, dong ed 6 dinh Qué’1ng—viin, rbi vim lfiiu Hoang-thu'<_)'ng 6' trong den chinh. Hoéang-tlxlrqng anifiy mcf>t 116i, rE‘>i nggr’ viét mQt dao sic flan cho. ' T : - " I Sic rfing : « Trdm hp (Mu cfing Id binh, kho tang ddu ciing Id cfia, clzoe ngLrm' tay tiézz ma Mm viéc, nhfit thi’e’t giao phd ‘cIzo_. ;ngu! o'i* C6 dd ». ’ » 0 " ‘ 9 Ngéi lay tir di ra, tién binh den thfing m'1i B3-son, chiém chfi nlii cao ha trai, rE‘>i dfmg meo -Jénh phél, sai qu'£m thfiy chén d11'(‘)'ngl:5i lu-ong cfia gizflc 6 cac cii-a be; me‘: ngai mang mm‘ dao binh, ‘dVi ngéim dang mé sau n1'1i, chét céy c6i 1116' l6i di, . rE‘>i xe sung nhbn Ién trén dinh uni, bfin vao trong. trgi ‘gific. giéc phéi trfin di no'i khéc, lai chiém gift mgm séng Thudng 6 tinh Kinh-bfic ; dip tlaimh Tho-xtrong, d%‘m_ d3in lgi chiém dtrqc - hfil tgt bi)‘ séng gifi’ sang béic.
 • 37. ‘wI—"_ EE3 --- 6 A Rfiy git‘) / Hozjang-ngfi-Ph1'1c (quan Vié_p) Hang lam Thi5ng--1'i‘nh ‘ tinli Rec, dem q'ufa11'dé111h nhau v6i giéc, danh ba tran thi than (:51 ha, vi the giétc lay létng ra moi no'i. , : N§1n. t Al—st'1'u, ngai lai pining menh dec chien; Motihém, ngfii r7 _dang ngiii 0' me nam ho‘ séng Thlrong, cling v6’i 'In¢'. t nguéri kltiach ueng ru-o'u, hém viéc binh. Giéc 6' bén kia bis’ song, bin sang mo! phrtl, Chet met mot tén linh hau. Ngufri khéch xin ngni hfig, t: _1m lnnh di. Ngiti noi ring: —- Ba quan hay d6, quan he v‘é mot (mg tu'<'mg, neu ma ta luidi, thi giée I-fit kéo sang song ngay; ‘ 0‘ , Bfiy giér giaftc gian chien~thuy‘én 6 me bfic; ma cfim C6‘ 6' cI'1'a song dé phong quan quz‘1n’tr£m vAo, vngz‘1i sai—dz”ip lfiy 6 trfén bb $663, lizm ke vii-nyg Then; mot m/ at thi sai kéo tn‘ lrén thu'o'ng- Tu-u, di chuyen dtrfmg bo kéo xueng, den 1angBa—mai, huyén An~diing, ‘th1°Jy ho gizip hai mitt Iai d'2'1nh. Gizftc nnng the, muen phél ctr dé chay ra ngoiai, nhtrng khéng ngér Cir 615 hi quén cfia ngéidéng ki lat tit bao gid, khong sao phé ma ra dtrqc, giific phéi b6 c5 thuyen chay Ién ho, quan qufin dubi détnh, bit dII'(_TC rift nhi‘éu. _ ' Vua duoc tin mirng 15m, thu-6-ng cho 10 lang vttng vs‘; véti trérn the hac, de my 31 thu'6'ng cho tn-b’ng—sT. o Vua lgi viet hen chfr « Vdn vb‘ tortn tdz‘ »' ban cho. o ' _ Khi ey Iai cc’) dém nghich Ngii chiem giii-Vlimg Ngoe-béi, dfi dlrqc viii ném, the eiing hfmg diing. Pfihan-phéi bin 15‘: Nguyen- ? Phan dem quan di démh, bi gi-Etc Va)’ 6 lémg Htrong-canh. Vua sai éng Quec-cfru céim 18 co binh lén démh giéi véy. d: '1nh'ho'n mot théng gidi kliéng d1ro'c. Vua they met déng-bfic d§’ho'i yen, m6'i triéu ngéi ve‘ sai lén dep nizfti So'n—t: ’iy. V Khi ngiai vé véio chfiu, vua ban cho mot thanh glrom bfio ring : — Tfr p116-tu'<'mg lr6 xueng, he ai khéug tuém nhéri, cho phép ct’: chem ; con céi ao gem ban cho tuérng tI‘1I'(3'C sai di, Jinn ' khOng‘n6i viéc, cho ngu'o'i lén ma doi _l£fy, hen cho_ 10 hém -thi phiii xong viec. Ngéi tir vua mang quan di. Khi den giin ch6 déit giéjc, ngiti cufii voi lreo lén tréi mii tr<‘)ng' xem, thi lhey khu giéftc’ 6 C6 15 ngou (I61), lién-Hep v6'i nhau; ma chung qnanh ngoiii liiy thi toim d'6ng liiy cé. Ngéti méri t1'u)'i§n cho quimt m5i iigtréri phéii mung mot b6 ct'1_i vii mot b6 duec, nfra dém keo quan vac, sai ném cfli x11eng. _d6ng léiy him duc‘rng di, ir6i phzi lrcfnn lL"1_jV£10 ch1'nl1U"§1i 10 C‘-“I3 giéc, phéng 116a dét tam‘. r6i thi imng ng‘0-E‘1i

Related Documents