1. Đ c đi m th tr ngặ ể ị ườ
2. Đ c đi m c nh tranhặ ể ạ
3. Y u t nh h ng đ n giáế ố ả ưở ế
Tình hình giá trên th tr ng ke...
Xét theo chi u d cề ọ
Các s n ph m không có s thay đ i nhi u v kh i l ngả ẩ ự ổ ề ề ố ượ
t nh. Các nhãn hàng ch y u t p tr...
Xét theo chi u ngangề
Có th th y hai đ i th tr ng kì đ i đ u v i nhau trongể ấ ố ủ ườ ố ầ ớ
t ng dòng s n ph m và không đ ...
So sánh trong ba lo i nhãn hi u đ c tiêu dùng ch y u hi n nay: Closeạ ệ ượ ủ ế ệ
up, P/S, Colgate có th th y s đ ng b hóa ...
HĐ Phân Ph iố Colgate P/S Close-up Sensodyne Doreen
Kênh phân ph iố Nhà s n xu t -> Đ i lý -> Nhà bán l -> Ng i tiêu dùng ...
Brand Items Promotion
P/S
P/S b o v 1 2 3ả ệ
Ch ng trình : “Nha sĩ nhí hành đ ng”ươ ộ
S ki n : “B o v n c i Vi t Nam”ự ệ ả...
Khuy n mãiế C p nh t trong tháng 8/9 -2014ậ ậ
P/S Colgate Close-up
P/S b o v 1 2 3 – 200gả ệ Colgate Maxfresh Night 150g C...
Các m c tiêu marketingụ
T i đa l i nhu n hi nố ợ ậ ệ
hành
D n đ u th ph nẫ ầ ị ầ
D n đ u ch t l ngẫ ầ ấ ượ
Đ m b o s ng só...
Chi n l c Marketing-ế ượ
Mix
Ph thu c vào chi n l c đ nh v cho t ng dòng s nụ ộ ế ượ ị ị ừ ả
ph mẩ
Ví dụ
Chi phí kinh doanh
Chi phí luôn đóng vai trò quan tr ng đ i v i k t qu kinhọ ố ớ ế ả
doanh c a doanh nghi p và đ nh giá bá...
T ch c đ nh giáổ ứ ị
Ai là ng i ch u trách nhi mườ ị ệ
đ nh giá s n ph m?ị ả ẩ
Ví dụ
Ch c năng c a s nứ ủ ả
ph mẩ
Đ nh giáị cao h nơ cho các s n ph m cóả ẩ ch c năng m iứ ớ ,
ch c năng đ c bi tứ ặ ệ so v i c...
Mùi v c a s n ph mị ủ ả ẩ
Ph n l n khách hàng có xu h ng l a ch n s n ph mầ ớ ướ ự ọ ả ẩ
KĐR yêu thích theo mùi v !ị
Ví dụ...
M i quan h gi aố ệ ữ
c u và giáầ
NTD d dàng chuy n sang s d ng s n ph m c aễ ể ử ụ ả ẩ ủ
đ i th ho c s n ph m thay th khi ...
S nh y c m v giáự ạ ả ề
NTD thi u hi u bi t v s nế ể ế ề ả
ph m và ch a nh n đ nh đúngẩ ư ậ ị
d n v vi c chăm sóc răngắ ề ...
Các y u t tâm lýế ố
khách hàng
Khi xem m t món hàng: KHộ
th ng quan tâm đ n ch tườ ế ấ
l ng, tính năng s n ph m.ượ ả ẩ
Nh ...
Pháp lu tậ
Các th ng hi u d n đ u đang "ươ ệ ẫ ầ đ nh giá thị ị
tr ng đ bán phá giá kéo dàiườ ể ”.
Giá bán c aủ Colgate t ...
Tình hình c nh tranhạ
• S c nh tranh v giá c a th tr ng này l n vì s n ph m cóự ạ ề ủ ị ườ ớ ả ẩ khả
năng thay th nhau r t...
1.UNILEVER
P/S
H ng đ n chính là phân khúc th tr ng là h gia đình cóướ ế ị ườ ộ
thu nh p t th p đ n trung bình nên giá c a...
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Trà xanh 100g 11.500 115
200g 22.000 110
Chanh th m mátơ 90g
100g 10.000 100
180g 18....
1.UNILEVER
CLOSE-UP
H ng đ n chính là phân khúc dành cho nh ng KH có thuướ ế ữ
nh p t khá tr lên. Vì v y, so v i P/S giá c...
2.COLGATE-PALMOLIVE
COLGATE
L a ch n P/S là đ i th c nh tranh tr c ti p c a mìnhự ọ ố ủ ạ ự ế ủ
nên m c sp mà COLGATE đ a ...
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Vitamin C 100g 10.000 100
140g
200g 18.000 90
Ng a sâu răng t i đaừ ố 140g 15.000 107...
3.SENSODYNE
So v i các s n ph m c a P/S và COLGATE thì giá c aớ ả ẩ ủ ủ
SENSODYNE g p kho ng 1.1 l n/gấ ả ầ
Phân lo iạ Kh ...
4.TWIN LOTUS
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Original 90g 30.000 333,33
150g 47.000 313,33
Fresh Cool 90g 24.000 266,...
5.DOREEN
Ch n phân khúc nông thôn nên do đó giá c a s n ph mọ ở ủ ả ẩ
th pấ
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Tr ng răn...
1.UNILEVER
P/S
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Ngăn ng a sâu răng v t tr iừ ượ ộ 120g
200g
250g 20000 80
Sensitive Ex...
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Trà xanh 100g 12.000 120
200g 21.800 109
Chanh th m mátơ 90g 9.900 110
100g
180g 18.0...
CLOSE-UP
1.UNILEVER
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Pha lê tuy t h ng b c hàế ươ ạ 110g 15.000 136,36
210g
420g 50.00...
2.COLGATE-PALMOLIVE
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Max fresh ice 140g 20.000 142,86
150g
Max fresh trà xanh 140g 20....
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Vitamin C 100g
140g 15.000 107,14
200g
Ng a sâu răng t i đaừ ố 140g
170g 22.000 129,4...
3.SENSODYNE
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
B c hàạ 100g 40.000 400
Cool Gel 100g 40.000 400
Total Care 100g 44.200 4...
4.AQUAFRESH VÀ DARLIE
Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g
Pure Breath Action 1587g 59.000 37,77
Whitening 1814g 35.200 19...
CLOSE-UP P/S
CLOGATE
D LANẠ
DOREEN
P/SP/S CLOSE-UPCLOSE-UP
GIÁ BAO PH THỦ Ị
TR NGƯỜ
GIÁ THEO NHU C UẦ
GIÁ BAO PH THỦ Ị
TR NGƯỜ
PHÂN KHÚC BÌNH DÂN
PHÂN KHÚC TRUNG C PẤ
PHÂN KHÚC CAO C PẤ
P/S ngăn ng a sâu răng v t tr i, P/S b...
GIÁ THEO NHU C UẦ
M c giá chênh l chứ ệ nh th nàoư ế ph thu cụ ộ vào tính
năng đó mang l i hayạ th a mãnỏ nh ngữ l i íchợ ...
GIÁ THEO NHU C UẦ
CHI T KH U CHO LO IẾ Ấ Ạ
L NỚ
GIÁ C NH TRANHẠ
GIÁ C NH TRANHẠ
PHÂN KHÚC BÌNH DÂN
PHÂN KHÚC TRUNG C PẤ
PHÂN KHÚC CAO C PẤ
Colgate đ nh giá trong kho ngị ả 83đ –
130đ/g t...
GIÁ THEO NHU C UẦ
M c giá chênh l chứ ệ nh th nàoư ế ph thu cụ ộ vào tính
năng đó mang l i hayạ th a mãnỏ nh ngữ l i íchợ ...
C c u giá bán l =ơ ấ ẻ
Chi phí s n xu t (NVL, năng l ng, kh u hao, l ng, chi phí qu n lý,ả ấ ượ ấ ươ ả
…)
+ chi phí bao bì...
• Giá khác nhau trên kênh truy n th ng và kênh hi n đ iề ố ệ ạ
• Khu v c thành th : giá niêm y t trên bao bì s n ph mự ị ế...
• phân khúc ng a sâu răng/ m nh bámỞ ừ ả , Colgate tung ra các dòng Ng a sâu răngừ
t i đa, Vitamin C, Ch c răng th m mi ng...
• Giá c a Colgate TotalPro các siêu th là 38.900.000đủ ở ị
• Giá c a Colgate Totalb c hà tinh khi t là 39.000.000đủ ạ ế
Vi...
Gi m giá t m th iả ạ ờ :
Trong tháng 5 năm 2014, Colgate đã liên k t v i h th ng siêu th BigCế ớ ệ ố ị
th c hi n ch ng trì...
Theo d đoán c a T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia đình,ự ủ ổ ụ ố ế ạ
c c u dân s c a Vi t Nam năm 2019 nh sau:ơ ấ ố ủ ệ ư
(...
1. Đ Y M NH HO TẨ Ạ Ạ
Đ NG TRUY N THÔNGỘ Ề
• Tăng ki n th c tiêu dùng cho NTD Vi tế ứ ệ
• Phát tri n các ho t đ ng truy n ...
2. THÂM NH P THẬ Ị
TR NG NGÁCHƯỜ
• Khai thác phân khúc ng i cao tu i, s ng thànhườ ổ ố ở
th , đ cao th ng hi u thu n Vi tị...
3. T O D NG HÌNH NHẠ Ự Ả
TH NG HI U TRONG S CHƯƠ Ệ Ạ
• Chú tr ng thành ph n kem đánh răngọ ầ
(nguyên li u t nhiên, không g...
4. CHÍNH SÁCH TÁC Đ NGỘ
C A NHÀ N CỦ ƯỚ
• Tăng c ng hi u l c lu t c nh tranhườ ệ ự ậ ạ
• Chính sách h tr doanh nghi p v a ...
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive
of 68

Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive

Price management - presentation Deeply analysis about price management of toothpaste industry & Colgate Pamolive.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Chiến Lược Giá Của Colgate Pamolive

 • 1. 1. Đ c đi m th tr ngặ ể ị ườ 2. Đ c đi m c nh tranhặ ể ạ 3. Y u t nh h ng đ n giáế ố ả ưở ế Tình hình giá trên th tr ng kem đánhị ườ răng Chính sách giá c a doanh nghi p thamủ ệ gia th tr ngị ườ 4. 5. 6. Ph ng pháp đ nh giá c a Colgate-ươ ị ủ Palmolive Vietnam năm 2013 7. Đ xu t ngànhề ấ
 • 2. Xét theo chi u d cề ọ Các s n ph m không có s thay đ i nhi u v kh i l ngả ẩ ự ổ ề ề ố ượ t nh. Các nhãn hàng ch y u t p trung vào hai lo i 100g vàị ủ ế ậ ạ 200g. Pack Size Colgate P/S Doreen D Lanạ Close-up Sensodyne Small (g) 35 40 40 40 90 10 Medium (g) 100 120 140 100 120 110 120 170 100 Large (g) 150 170 180 200 150 160 180 200 200 200 210 420
 • 3. Xét theo chi u ngangề Có th th y hai đ i th tr ng kì đ i đ u v i nhau trongể ấ ố ủ ườ ố ầ ớ t ng dòng s n ph m và không đ cho đ i th c a minhừ ả ẩ ể ố ủ ủ th ng lĩnh toàn b trong m t dòng nào.ố ộ ộ Items Ng a sâuừ răng B o vả ệ toàn di nệ Th m mátơ Chuyên gia Ch c kh eắ ỏ Tr ngắ sáng Tr emẻ P/S Ng a sâuừ răng v tượ tr iộ B o v 1 2ả ệ 3; Ngăn ng aừ sâu răng 3X tác đ ngộ Chanh th m mátơ Sensitive Expert Trà xanh ch c kh eắ ỏ White Now H ng dâuươ Colgate Ng a sâuừ răng t i đaố Total; Total Pro; Total b cạ hà; Total gi mả m nh bámả Max fresh Sensitive Pro; Ch c răngắ th mơ mi ngệ Sensitive Whitening Bé Ngoan Sensodyne Total Care B c Hàạ Tr ng sángắ
 • 4. So sánh trong ba lo i nhãn hi u đ c tiêu dùng ch y u hi n nay: Closeạ ệ ượ ủ ế ệ up, P/S, Colgate có th th y s đ ng b hóa trong chi n l c STP vàể ấ ự ồ ộ ế ượ chi n l c đ nh giá c a các th ng hi u.ế ượ ị ủ ươ ệ PK Bình dân PK Trung c pấ PK Cao c pấ
 • 5. HĐ Phân Ph iố Colgate P/S Close-up Sensodyne Doreen Kênh phân ph iố Nhà s n xu t -> Đ i lý -> Nhà bán l -> Ng i tiêu dùng (Theo ba c p)ả ấ ạ ẻ ườ ấ S l ng c aố ượ ử hàng trung gian bán lẻ Càng nhi u càng t tề ố M c đích c aụ ủ vi c phân ph iệ ố Đ a s n ph m vào t t c các c a hàng trong khu v c th tr ngư ả ẩ ấ ả ử ự ị ườ Th tr ngị ườ tr ng tâmọ Phân ph i t pố ậ trung cácở thành ph l nố ớ c a c n c:ủ ả ướ Tp.HCM; Hà N i;ộ Đà N ng; H iẵ ả Phòng; C n Thầ ơ v.v.. Phân ph i t pố ậ trung cácở thành ph l nố ớ c a c n c:ủ ả ướ Tp.HCM; Hà N i;ộ Đà N ng; H iẵ ả Phòng; C n Thầ ơ v.v.. Phân ph i t pố ậ trung cácở thành ph l nố ớ c a c n c:ủ ả ướ Tp.HCM; Hà N i;ộ Đà N ng; H iẵ ả Phòng; C n Thầ ơ v.v.. Phân ph i t pố ậ trung cácở thành ph l nố ớ c a c n c:ủ ả ướ Tp.HCM; Hà N i;ộ Đà N ng; H iẵ ả Phòng; C n Thầ ơ v.v.. Phân ph i t pố ậ trung các khuở v c th xã, t nhự ị ỉ là ch y u.ủ ế Th tr ngị ườ vùng ven Phân ph i mố ở r ng ra các t nhộ ỉ vùng ven quanh thành ph l n.ố ớ Phân ph i mố ở r ng ra các t nhộ ỉ vùng ven quanh thành ph l n.ố ớ Phân ph i mố ở r ng ra các t nhộ ỉ vùng ven quanh thành ph l n.ố ớ
 • 6. Brand Items Promotion P/S P/S b o v 1 2 3ả ệ Ch ng trình : “Nha sĩ nhí hành đ ng”ươ ộ S ki n : “B o v n c i Vi t Nam”ự ệ ả ệ ụ ườ ệ Nhà tài tr gi ng hát vi t nhíợ ọ ệ TVC trên HTV7,HTV9, VTV3 (trong th i gian di n ra The Voice Kids)ờ ễ P/S ng a sâu răng 3 tácừ đ ngộ TVC trên HTV7,HTV9, VTV3 (lúc v a ra m t th tr ng - Tháng 11,12 /ừ ắ ị ườ 2013) Colgate Colgate Vitamin C cho h iơ th th m mátở ơ TVC trên HTV7,HTV9, VTV3 ( lúc v a ra m t th tr ng – Tháng 6,7 / 2013)ừ ắ ị ườ Sensodyne Seensodyne Total Care TVC trên HTV7, HTV9 (lúc v a ra m t th tr ng – Tháng 9 /2013)ừ ắ ị ườ Close-up Close-up pha lê tuy tế h ng b c hàươ ạ Chi n d ch IMC “Valentine 2014 – Kh c yêu th ng trên đ i l tình yêu”ế ị ắ ươ ạ ộ Tài tr Vietnam Idol 2014ợ Tài tr “ Đi tìm n s Big C 2014”ợ ẩ ố Close-up l a băngử S ki n “ Closeup Festival : Băng gi a l a hè – H i th th m mát” –ự ệ ữ ử ơ ở ơ 2013 TVC trên HTV7 (v a ra m t th tr ng – 2013)ừ ắ ị ườ Doreen Nhà tài tr : “V t lên chính mình”ợ ượ Qu ng cáo + PRả
 • 7. Khuy n mãiế C p nh t trong tháng 8/9 -2014ậ ậ P/S Colgate Close-up P/S b o v 1 2 3 – 200gả ệ Colgate Maxfresh Night 150g Close up h ng b c hàươ ạ Ch còn 25.000đ/ h pỉ ộ (9/9-22/9/14) – H th ng Big Cệ ố Ch còn 13.900đ/ h pỉ ộ (9/9-22/9/14) – H th ng Big Cệ ố Ch còn 20.300đ/ h pỉ ộ (23/8 – 16/9/14) – H th ng Coop Martệ ố
 • 8. Các m c tiêu marketingụ T i đa l i nhu n hi nố ợ ậ ệ hành D n đ u th ph nẫ ầ ị ầ D n đ u ch t l ngẫ ầ ấ ượ Đ m b o s ng sótả ả ố Ch n ra m c giá cho l i nhu n t i đaọ ứ ợ ậ ố Ví d : Colgate Total 150g – 39.000đụ Đa d ng ch ng lo i, đa d ng giá.ạ ủ ạ ạ Ví d : Unilever chi m 65% th ph nụ ế ị ầ Đ nh giá cao – kh ng đ nh ch t l ngị ẳ ị ấ ượ Ví d : Sensodyne giá kho ngụ ả 60.000đ/h pộ Đ nh giá th pị ấ Ví d : D lan ho c Doreenụ ạ ặ
 • 9. Chi n l c Marketing-ế ượ Mix Ph thu c vào chi n l c đ nh v cho t ng dòng s nụ ộ ế ượ ị ị ừ ả ph mẩ Ví dụ
 • 10. Chi phí kinh doanh Chi phí luôn đóng vai trò quan tr ng đ i v i k t qu kinhọ ố ớ ế ả doanh c a doanh nghi p và đ nh giá bán.ủ ệ ị Ví dụ • Đ i Vi t H ng đ nh giá choạ ệ ươ ị Doreen • Glaxo Smith Kline đ nh giá cho Sensodyneị
 • 11. T ch c đ nh giáổ ứ ị Ai là ng i ch u trách nhi mườ ị ệ đ nh giá s n ph m?ị ả ẩ Ví dụ
 • 12. Ch c năng c a s nứ ủ ả ph mẩ Đ nh giáị cao h nơ cho các s n ph m cóả ẩ ch c năng m iứ ớ , ch c năng đ c bi tứ ặ ệ so v i các s n ph m hi n có trên thớ ả ẩ ệ ị tr ngườ Ví dụ
 • 13. Mùi v c a s n ph mị ủ ả ẩ Ph n l n khách hàng có xu h ng l a ch n s n ph mầ ớ ướ ự ọ ả ẩ KĐR yêu thích theo mùi v !ị Ví dụ V b c hà r t đ c uị ạ ấ ượ ư chu ngộ
 • 14. M i quan h gi aố ệ ữ c u và giáầ NTD d dàng chuy n sang s d ng s n ph m c aễ ể ử ụ ả ẩ ủ đ i th ho c s n ph m thay th khi giá tăngố ủ ặ ả ẩ ế
 • 15. S nh y c m v giáự ạ ả ề NTD thi u hi u bi t v s nế ể ế ề ả ph m và ch a nh n đ nh đúngẩ ư ậ ị d n v vi c chăm sóc răngắ ề ệ mi ng nên d dàng mua dùngệ ễ s n ph m khác vì tác đ ng giáả ẩ ộ c .ả Đ c bi t vùng nông thônặ ệ ở
 • 16. Các y u t tâm lýế ố khách hàng Khi xem m t món hàng: KHộ th ng quan tâm đ n ch tườ ế ấ l ng, tính năng s n ph m.ượ ả ẩ Nh ng khi quy t đ nh món hàngư ế ị đ mua thì KH quan tâm đ c bi tể ặ ệ đ n giá.ế => Tâm lý ng i Vi t (thích xàiườ ệ hàng x n nh ng chu ng mua hàngị ư ộ r )ẻ
 • 17. Pháp lu tậ Các th ng hi u d n đ u đang "ươ ệ ẫ ầ đ nh giá thị ị tr ng đ bán phá giá kéo dàiườ ể ”. Giá bán c aủ Colgate t i Vi t Namạ ệ hi n chệ ỉ b ngằ 1/3 ho cặ 1/2 các n c Đông Nam Á khácướ .
 • 18. Tình hình c nh tranhạ • S c nh tranh v giá c a th tr ng này l n vì s n ph m cóự ạ ề ủ ị ườ ớ ả ẩ khả năng thay th nhau r t l nế ấ ớ . • Doanh nghi p luôn ph iệ ả theo sát giá c a đ i th c nh tranhủ ố ủ ạ và nh ng ph n ng có liên quan đ n chính sách giá c a h .ữ ả ứ ế ủ ọ Ví dụ 107.5đ/g 107.15đ/g
 • 19. 1.UNILEVER P/S H ng đ n chính là phân khúc th tr ng là h gia đình cóướ ế ị ườ ộ thu nh p t th p đ n trung bình nên giá c a s n ph mậ ừ ấ ế ủ ả ẩ khá rẻ Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Ngăn ng a sâu răng v t tr iừ ượ ộ 120g 11.000 91,67 200g 16.000 80 250g Sensitive Expert 100g 32.000 320 B o v 1 2 3ả ệ 200g 25.000 125,5 400g Chuyên gia n u ch c kh eướ ắ ỏ 150g 36.000 240
 • 20. Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Trà xanh 100g 11.500 115 200g 22.000 110 Chanh th m mátơ 90g 100g 10.000 100 180g 18.000 100 Lõi xanh th m mátơ 160g 19.500 121,875 Complete 1 2 200g 15.000 75 3 l n tr ngầ ắ 200g 20.000 100 Mu i + Vitamin Eố 120g 12.000 100 Complete 8 150g 27.000 180 White Now 100g 15.000 150 Bé Ngoan – H ng dâuươ 40g 7.500 187,5 3X tác đ ngộ 180g 1.UNILEVER
 • 21. 1.UNILEVER CLOSE-UP H ng đ n chính là phân khúc dành cho nh ng KH có thuướ ế ữ nh p t khá tr lên. Vì v y, so v i P/S giá c a CLOSE UP caoậ ừ ở ậ ớ ủ h n.ơ Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Pha lê tuy t h ng b c hàế ươ ạ 110g 210g 29.000 138,09 420g Pha lê tuy t h ng l c đế ươ ộ ề 150g 210g 29.000 138,09 Gel l a băngử 170g 27.000 158,82 B c hàạ 210g 29.000 138,09
 • 22. 2.COLGATE-PALMOLIVE COLGATE L a ch n P/S là đ i th c nh tranh tr c ti p c a mìnhự ọ ố ủ ạ ự ế ủ nên m c sp mà COLGATE đ a ra mang tính c nh tranh caoứ ư ạ v c ch ng lo i, ch t l ng l n giá c .ề ả ủ ạ ấ ượ ẫ ả Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Max fresh ice 140g 150g 19.500 130 Max fresh trà xanh 140g Sensitive Whitening 120g 30.000 250 Sensitive pro 110g Sensitive trà xanh 120g
 • 23. Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Vitamin C 100g 10.000 100 140g 200g 18.000 90 Ng a sâu răng t i đaừ ố 140g 15.000 107,14 170g 22.000 129,41 250g Total Pro 110g Total b c hà tinh khi tạ ế 150g Total gi m m nh bámả ả 150g Total 150g 39.000 260 Ch c răng th m mi ngắ ơ ệ 45g 6.000 133,33 100g 10.000 100 180g 15.000 83,33 Bé ngoan 35g 40g 7.500 187,5 Optic White 100g 2.COLGATE-PALMOLIVE
 • 24. 3.SENSODYNE So v i các s n ph m c a P/S và COLGATE thì giá c aớ ả ẩ ủ ủ SENSODYNE g p kho ng 1.1 l n/gấ ả ầ Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g B c hàạ 100g 38.800 388 Cool Gel 100g 38.800 388 Total Care 100g 43.200 432 Tr ng sángắ 100g 43.200 432 Gi m ê bu tả ố 100g 48.000 480
 • 25. 4.TWIN LOTUS Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Original 90g 30.000 333,33 150g 47.000 313,33 Fresh Cool 90g 24.000 266,67 150g 38.000 253,33 Salt 90g 32.000 355,56 150g 50.000 333,33 Tr ng sángắ 140g Giá c a TWIN LOTUS khá cao vì đây là hàng nh p kh u tủ ậ ẩ ừ Thái Lan có thành ph n chi t xu t t thiên nhiên kh cầ ế ấ ừ ắ ph c các b nh v răng và n u.ụ ệ ề ướ
 • 26. 5.DOREEN Ch n phân khúc nông thôn nên do đó giá c a s n ph mọ ở ủ ả ẩ th pấ Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Tr ng răng xanh láắ 110g 11.900 108,18 160g 14.330 90 Tr ng răng xanh d ngắ ươ 45g 110g 11.900 108,18 200g 20.000 100 Ch ng ch y máu chân răngố ả 45g 110g 11.900 108,18 200g 19.900 99,5 Tinh th băngể 90g 110g 11.900 108,18 200g 20.000 100 Trà xanh 200g 20.300 101,5
 • 27. 1.UNILEVER P/S Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Ngăn ng a sâu răng v t tr iừ ượ ộ 120g 200g 250g 20000 80 Sensitive Expert 100g 30000 300 B o v 1 2 3ả ệ 200g 400g 43000 107.5 Chuyên gia n u ch c kh eướ ắ ỏ 150g 39000 260
 • 28. Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Trà xanh 100g 12.000 120 200g 21.800 109 Chanh th m mátơ 90g 9.900 110 100g 180g 18.000 100 Lõi xanh th m mátơ 160g Complete 1 2 200g 3 l n tr ngầ ắ 200g Mu i + Vitamin Eố 120g Complete 8 150g White Now 100g Bé Ngoan – H ng dâuươ 40g 3X tác đ ngộ 180g 25.000 138,89
 • 29. CLOSE-UP 1.UNILEVER Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Pha lê tuy t h ng b c hàế ươ ạ 110g 15.000 136,36 210g 420g 50.000 119,04 Pha lê tuy t h ng l c đế ươ ộ ề 150g 20.000 133,33 210g 27.400 130,48 Gel l a băngử 170g 26.290 154,65 B c hàạ 210g
 • 30. 2.COLGATE-PALMOLIVE Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Max fresh ice 140g 20.000 142,86 150g Max fresh trà xanh 140g 20.000 142,86 Sensitive Whitening 120g 40.000 333,33 Sensitive pro 110g 45.600 414,54 Sensitive trà xanh 120g 36.000 300 COLGATE
 • 31. Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Vitamin C 100g 140g 15.000 107,14 200g Ng a sâu răng t i đaừ ố 140g 170g 22.000 129,41 250g 29.000 116 Total Pro 110g 38.900 353,64 Total b c hà tinh khi tạ ế 150g 39.000 260 Total gi m m nh bámả ả 150g 24.000 160 Total 150g 38.500 256,67 Ch c răng th m mi ngắ ơ ệ 45g 100g 180g Bé ngoan 35g 6.000 171,43 40g 6.000 150 Optic White 100g 65.000 650 2.COLGATE-PALMOLIVE
 • 32. 3.SENSODYNE Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g B c hàạ 100g 40.000 400 Cool Gel 100g 40.000 400 Total Care 100g 44.200 442 Tr ng sángắ 100g 44.200 442 Gi m ê bu tả ố 100g 49.500 495
 • 33. 4.AQUAFRESH VÀ DARLIE Phân lo iạ Kh i l ngố ượ Giá Giá/ 1g Pure Breath Action 1587g 59.000 37,77 Whitening 1814g 35.200 19,04 Dành cho trẻ 50g 24.200 484
 • 34. CLOSE-UP P/S CLOGATE D LANẠ DOREEN
 • 35. P/SP/S CLOSE-UPCLOSE-UP GIÁ BAO PH THỦ Ị TR NGƯỜ GIÁ THEO NHU C UẦ
 • 36. GIÁ BAO PH THỦ Ị TR NGƯỜ PHÂN KHÚC BÌNH DÂN PHÂN KHÚC TRUNG C PẤ PHÂN KHÚC CAO C PẤ P/S ngăn ng a sâu răng v t tr i, P/S b o vừ ượ ộ ả ệ 123, P/S trà xanh, P/S chanh th m mát, P/S lõiơ xanh th m mát, P/S Complete 12, P/S 3 l n tr ng,ơ ầ ắ P/S Mu i + Vitamin Eố Th ng hi u Close-up v i t t c các dòng “Phaươ ệ ớ ấ ả lê tuy t h ng l c đ ”, h ng b c hà”, “Pha lêế ươ ộ ề ươ ạ tuy t “B c hà”, “Gel l a băng”ế ạ ử 75đ- 125đ/g 133đ- 187đ/g P/S chuyên gia chăm sóc toàn di nệ & P/S Sensitive Expert 240đ/g & 320đ/g
 • 37. GIÁ THEO NHU C UẦ M c giá chênh l chứ ệ nh th nàoư ế ph thu cụ ộ vào tính năng đó mang l i hayạ th a mãnỏ nh ngữ l i íchợ gì cho khách hàng. 10000đ 11500đ 32000đ
 • 38. GIÁ THEO NHU C UẦ CHI T KH U CHO LO IẾ Ấ Ạ L NỚ GIÁ C NH TRANHẠ
 • 39. GIÁ C NH TRANHẠ PHÂN KHÚC BÌNH DÂN PHÂN KHÚC TRUNG C PẤ PHÂN KHÚC CAO C PẤ Colgate đ nh giá trong kho ngị ả 83đ – 130đ/g t ng đ ngươ ươ m cứ 75đ – 125đ/g c aủ P/S. Colgate dao đ ng tộ ừ 133đ-187,5đ/g t ng đ ngươ ươ v i m c đ nh giá c aớ ứ ị ủ Unilever phân khúc này.ở Colgate cũng có hai m c giá làứ 250đ/g cho dòng Colgate Sensitive Whitening và 260đ/g cho dòng Colgate Total
 • 40. GIÁ THEO NHU C UẦ M c giá chênh l chứ ệ nh th nàoư ế ph thu cụ ộ vào tính năng đó mang l i hayạ th a mãnỏ nh ngữ l i íchợ gì cho khách hàng. CHI T KH U CHO LO IẾ Ấ Ạ L NỚ Doanh nghi p s bán đ c kh i l ng s n ph m l nệ ẽ ượ ố ượ ả ẩ ớ h n, doanh thu cao h n và NTD thì s tr chi phí th p h nơ ơ ẽ ả ấ ơ khi mua nhi u h n.ề ơ 100đ/g - h pộ 100g 90đ/g - h pộ 200g
 • 41. C c u giá bán l =ơ ấ ẻ Chi phí s n xu t (NVL, năng l ng, kh u hao, l ng, chi phí qu n lý,ả ấ ượ ấ ươ ả …) + chi phí bao bì + chi phí b c x p v n chuy n trong nhà máyố ế ậ ể + chi phí v n chuy n đ n tay nhà bán buôn bán lậ ể ế ẻ + chi phí hoa h ng cho ng i bán buôn bán lồ ườ ẻ + chi phí Marketing khác + l i nhu n cho nhà s n xu tợ ậ ả ấ
 • 42. • Giá khác nhau trên kênh truy n th ng và kênh hi n đ iề ố ệ ạ • Khu v c thành th : giá niêm y t trên bao bì s n ph mự ị ế ả ẩ • Khu v c nông thôn: chi t kh u cho kênh phân ph i – giá th p h nự ế ấ ố ấ ơ kho ng 1000-3000đ/ 1 s n ph m (tùy khu v c)ả ả ẩ ự
 • 43. • phân khúc ng a sâu răng/ m nh bámỞ ừ ả , Colgate tung ra các dòng Ng a sâu răngừ t i đa, Vitamin C, Ch c răng th m mi ng v i giá 83.33 ~ 129 đ/1gr, P/S v i cácố ắ ơ ệ ớ ớ dòng thông th ng có m c giá 80 ~ 121 đ/gr.ườ ứ • phân khúc kem đánh răng cho tr emỞ ẻ , P/S và Colgate có m c giá t ng đ ngứ ươ ồ 187.5đ/gr. • phân khúc s n ph m đ c chuyên gia khuyên dùngỞ ả ẩ ượ , P/S có m c giá 300đ/grứ (Sensitive chăm sóc n u) Colgate có giá dao đ ng 300 ~ 333đ/gr (Sensitive tràướ ộ xanh ch c n u).ắ ướ
 • 44. • Giá c a Colgate TotalPro các siêu th là 38.900.000đủ ở ị • Giá c a Colgate Totalb c hà tinh khi t là 39.000.000đủ ạ ế Vi c s d ng giá s l , đ c bi t là con s “9” khi n khách hàng có tâm lý làệ ử ụ ố ẻ ặ ệ ố ế r h n và d thúc đ y đ n hành đ ng mua h n.ẻ ơ ễ ẩ ế ộ ơ
 • 45. Gi m giá t m th iả ạ ờ : Trong tháng 5 năm 2014, Colgate đã liên k t v i h th ng siêu th BigCế ớ ệ ố ị th c hi n ch ng trình khuy n mãi:ự ệ ươ ế “Khi khách hàng mua hàng siêu th v i hóa đ n trên 300.000đ thì đ cở ị ớ ơ ượ mua 1 s n ph m Colgate vitamin C v iả ẩ ớ giá 1.000đ.”
 • 46. Theo d đoán c a T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia đình,ự ủ ổ ụ ố ế ạ c c u dân s c a Vi t Nam năm 2019 nh sau:ơ ấ ố ủ ệ ư (Đ n v : nghìn ng i)ơ ị ườ Năm 1/4/2014 1/4/2019 Đ tu iộ ổ Nam Nữ T ngổ Nam Nữ T ngổ 0 – 14 11091 10234 21324 11105 10238 21463 15 - 59 30778 30216 60993 31883 30929 62813 60+ 3535 4857 8392 4486 5917 10403 T ngổ 45403 45307 90710 47475 47204 94679 Đ i t ng khách hàng ti m năng c a các doanhố ượ ề ủ nghi p tham gia ngành hàng kem đánh răngệ
 • 47. 1. Đ Y M NH HO TẨ Ạ Ạ Đ NG TRUY N THÔNGỘ Ề • Tăng ki n th c tiêu dùng cho NTD Vi tế ứ ệ • Phát tri n các ho t đ ng truy n thông các khuể ạ ộ ề ở v c nông thôn (qua kênh TT truy n th ng)ự ề ố
 • 48. 2. THÂM NH P THẬ Ị TR NG NGÁCHƯỜ • Khai thác phân khúc ng i cao tu i, s ng thànhườ ổ ố ở th , đ cao th ng hi u thu n Vi tị ề ươ ệ ầ ệ • Khai thác phân khúc kem đánh răng cho tr emẻ (dành cho răng s a; ch ng ch t đ ng ng t;ữ ố ấ ườ ọ không gây nh h ng đ n n u tr nh )ả ưở ế ướ ẻ ỏ
 • 49. 3. T O D NG HÌNH NHẠ Ự Ả TH NG HI U TRONG S CHƯƠ Ệ Ạ • Chú tr ng thành ph n kem đánh răngọ ầ (nguyên li u t nhiên, không gây nguy hi mệ ự ể cho NTD)
 • 50. 4. CHÍNH SÁCH TÁC Đ NGỘ C A NHÀ N CỦ ƯỚ • Tăng c ng hi u l c lu t c nh tranhườ ệ ự ậ ạ • Chính sách h tr doanh nghi p v a và nhỗ ợ ệ ừ ỏ

Related Documents