1,c. :+II"ra 2’. '|i«‘| 'H“’. .‘
Hifiufianaaiafifitfléafiifi
urwnzqaufiaraa
wiram éiazf am: a: ‘fm= f 113 $3»? ?? 3:
fififizqafim...
‘ Earn 1‘? ad uiwalrfi F-‘irrlr-H
sna1firasanfrgs, =Iiuas3:1fi1aT 3Waa73sf%1Iu1zaum11fia
7N3fi11’= fi3I'6l7TE1Z? *fi$3II'1 2:m...
I
. a3rc:13amYa6THcIa13a
? }$i‘aIz3iN1:mEl131i’cIv‘¥: v‘1I3?,
aII%Q2)IUgswrras¥3%17afirrfi
sI<‘~raa‘1wr~1%‘I%Ifio-an
§§lER...
.7. ‘
-E25 3?: {FE
11s11fa,28wr<aiT(3nziT-3?):
awmaslznzuffifilamiégq
qazitanfixazanwafilwfiufig
susxiwawauadimzafi
3fi1fi‘€{'...
‘a‘:21?. t«: §?6'RlTA
fizafifxawlfizaw
wsfiuwanzmaa
‘ "'"" q= Rfia11'r= *raz
J afimafinfiig
' V _ svsaafivawa
E-"" Efimmfim
t x . ...
Jxuitvncjhruni*'; |(-zzucflig
:2I
-* 3-10101! V
eilhgrrt-nu: -'1
‘A l‘qEv-Yir-‘{€§f; l|iQ ...
fiwfij
= gmia,11iar¢. o1m= &2ov5
ELELE
fiadsfiwavtfiafigmfimfi
mfmzmmnwzfimtflw
gfimfi glfimsfi fii 2s, ooo
mvflgwztkwxaunfilmiiivl M
...
. liaéfifififarmnm taaaifirzi '
‘ gasawfiu-mutant
: «.qa'ga1aim'a= gmtgtaa‘
I13/ttwflefia
gait, zuwafirfafiflwafi
2015-1...
w e r
-. .. ..
~rrJ”r. _: 7.. !IHl’
ram "31?'-W
[ V
I ~. ... 1., 1 .
1
31sr1fa11fi=1?x=1”1717=11§2o1s—
15 an...
11r1w11“m,1_1s111'c1
€1av. «11z111f1111%Q'1I
31111 21:12 :71 61651
i1" @1111
3a1111:%. Ia%3%fi1a11
mm’ 11'71a=1‘1‘%§?31
%...
w ' r'
T'~T": :*7“I‘. ‘ -_: ‘1j‘»"T‘r‘: &‘ 1:, ‘
“>. .ul*. .. u-: ..l.0—. .. ‘~: .-A; .. *.. :w. «-1
A
xw ‘ ‘ "“ ""...
Licensed to Post Without Pro
Payment No. WPP
HR01 IFBOI2014-16 Dlhd 0&3-
ZMJ Road. No. FBDIEIIZMI-16
Pound M Main Post...
of 12

Press Clippings Union Budget 2015-16 | NCCI - NCR Chamber of Commerce & Industries

NCCI - NCR Chamber of Commerce & Industries, views on Union Budget 2015-16, views by Shri HP Yadav, President, NCR Chamber of Commerce & Industries
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Press Clippings Union Budget 2015-16 | NCCI - NCR Chamber of Commerce & Industries

 • 1. 1,c. :+II"ra 2’. '|i«‘| 'H“’. .‘ Hifiufianaaiafifitfléafiifi urwnzqaufiaraa wiram éiazf am: a: ‘fm= f 113 $3»? ?? 3: fififizqafimaafiavsrtfiasuaazfiaefifi axfiflfigaamdtwwfiafifléézwfawéaa 12.36% in Bram 14% W afiafir @191 am afiiaehvfi 3131 3111: anafif Wtuirtncv I " awrnfi 311 aafififi Q 1‘ mwfimmfizqngafimm, ' ‘ aamrnmréfisaaazfi "‘" mr? ru1 gfiméi Igfimrsfi 3: 2sooo$fr: =rz7qq$rmatIr= : '2Efi1=ms= i1aam=1%: sH"é ? 3?¢'= rh= fi$Ivrfia'grrar 1“tm7nIag3:fnfi3:1?=1?5Iz1%;1E*-Ivzzoooo "*‘<3$F‘11za~‘I¥in's: z1fi1é: z=rrv4‘ éwafi z= =xrq= Imr<= I1av4I3ooom‘1:¢; wq Hmsevr nnamrnmamwuafiaélsafifiasefivfi fifaehanamfiafifigfiimfifilnm, sfiwmnémévffififrafifiaéaafianfiiaa f%r$raqai2gar3fié: z‘1'o= I11né: §iiz1?t1%maa uéaraamzeeésasfutmgaaa-fiafrfiaa aiashfiaaifmrnmnserisfiiliifaefnm $z? fi3Ir1z“1%: Rrfiafiairnamwfiamawawfi 1%rRrrz1111a= ?izIr= s?: =t‘%. :="r1%I»= r§g=1isI1itrI= ‘mI <uvmazw>ua‘nfiw<<3%awsW<Fsvnaazw> fifia‘r€1:1%ra»W§? Ifis’mauH= I€ffimI1Tm '%|3’-IE! -'»IT{l= |’vTl?1°¢F‘%I$1'-I? -r$= A?l‘7iw'§'3?‘ fiIq2oooom3,§wqa: rma1na1“amr11m %. f:‘rl'{= |$13"1?$l7T‘3iT? J‘Tfi17=Pii7’= l$I13l%1'§W1If? ‘=f? ?Il a€ra11r{%a1aw3wEi6%1€111€1‘; ?:I 3§L33Tia.21%1ai-H, 13nd, 2015
 • 2. ‘ Earn 1‘? ad uiwalrfi F-‘irrlr-H sna1firasanfrgs, =Iiuas3:1fi1aT 3Waa73sf%1Iu1zaum11fia 7N3fi11’= fi3I'6l7TE1Z? *fi$3II'1 2:mI2o22amnfl$1’cI1za1 aazaiwmwmvésam asaaxasisifizaanafinaa aamrmaastoamnaama fiawhlfiiwmfisifiaazwaam fimmfimmzafim asimnawnnaraificwfiam aezfifiaslastmarmfiwérmn fia13ift5as11Rf'z'3§3?€ras mifimmawfiwfiwew amauafitmzaaazfifiwm ; +n1Iz? mI3a§{r. ‘fi$T11§gi3 E2313-'s'Wm1%51%wfia3m EI''E7{I7?? $T? *I1"TFIfiE. T3?'1‘f| amrzfszfiarfimawgm éhfwhasmfifiifiwuzwz ana1firas21aafiwm= a':3’f1g= finéI
 • 3. I . a3rc:13amYa6THcIa13a ? }$i‘aIz3iN1:mEl131i’cIv‘¥: v‘1I3?, aII%Q2)IUgswrras¥3%17afirrfi sI<‘~raa‘1wr~1%‘I%Ifio-an §§lER3{3EIf5iflTfl3Tfl5lfifi 333§1€2fil3T<l1‘’§7‘E§1J1'f1¥IF1 Qfifimafiaammfimm aahfirfituianzfifivkasrafi afiazamlmfiflgalfrcfi Ebt5If? sra%I—wEItfImaa (aieueiwazfiarliiiaaafltfi asfsni)
 • 4. .7. ‘ -E25 3?: {FE 11s11fa,28wr<aiT(3nziT-3?): awmaslznzuffifilamiégq qazitanfixazanwafilwfiufig susxiwawauadimzafi 3fi1fi‘€{'HEfifi¥l'S'R‘£TIE1fi-7 earn $12 ff tmfivl gfimfi 13i‘asnsfi#2sooo 3»'? l$‘$'1|{ éfiuraufifimafivlafichfimm Eaiaemfuémuérfifisnaaz fiaufififéiqafiaawmn s? tw"I1Q‘Ho‘}‘1§%‘| 3%‘? ?? 3721 fix fiat i Efimmwéméafimhfifiwi-.7 &‘fi'a$I31If2ia:1“? =Ia= 'ra11T: "ga1afi isflamfifiimfiwfiauiw a3fiI'«: I1§‘€%asiw$<§4a a?1:i1fi1a= aia$<‘Rarh11i11a%‘t %I@fia, fam"t%fl‘&‘1'=1¥tarz gaa ? %3YE~': l‘E3T'5|'"ll333'FFfl? 2iT7ri’I1‘ai‘v13°f§‘§13?-‘I'5I? fi1 iirfififififimwfiaanam saw: was i%r<? n'{ 'vs‘I= I1 11?? it tnfim (mm am) wzai an. .1 ; ;~ in 2|mu| trfiwfiiaiél g“’*'*"” (firrhn aw) - D D fififltfimm 1 . ~.. wafiémarrr-1 j. » fifififimwfil 3 msflwgmsiiafi E Elfifiifila? vfivram =37 WI 1sooo$ta3_‘<wIz%n'uIaum? I fi1‘fi{mfifiam‘IatnzffiHa°f3€h= ii ah ‘JWTTK-l'c1 an mafia swam fiafivfil aazfifiaafigaémrfién fiafifiafiéaafaéfafiflén fig azhwff 7}: fiwm #3 Tail 20O00${T$'€W1{7?'3¥fET6TlfiI %5msz‘t_méa: 'fim1w= na sooo a?8I: _1n11z%am sew = nz2‘111*= W<Iaa‘l= :ar<= I%: €a1 ‘ Emaazfiagazfmévfirqé qwmamwmgqéifiz ‘fi'€l'<"ffi'¢Il? |fifiWF1‘l'(3-T5 = IBT1‘= h‘q111=41IErs‘f11fi= €11’é3~a fiaafiaiiamfirxr azmafi ewfiamammafiwfiéml '
 • 5. ‘a‘:21?. t«: §?6'RlTA fizafifxawlfizaw wsfiuwanzmaa ‘ "'"" q= Rfia11'r= *raz J afimafinfiig ' V _ svsaafivawa E-"" Efimmfim t x . ,4 fifififififim wfiavanwawamfiwn man 02 tlrvi 2015 1:I13=fi? Ia? <w%, ‘€1'I%mg: gm%I iwtrrim (srarrnmvr) Ila‘ rnimzfiiarét ( fiafivxazvr) it i1€r= ?1:f=1$R1$rfi§uIauH = I31fi211=rar% Imfiiwgarafi fia: a111fiza5sIfixaWT%g 1soooa7h3wzmrmarzn arfifiéitanrfifiwm anwfi aur3'ei11fi$tu131fiaa mafia auaaezarwkvfrnasuzfiiéfifr g'a§anfié1"<%aRfifi€fi%If = !%Tfi1r§, aaW: +1rsn2fi% Fafilfitazwfifilwwmfim arqrnlufi-faésaitaérafrair fitmamzfirésziwitwm anaifiwfiéw I
 • 6. Jxuitvncjhruni*'; |(-zzucflig :2I -* 3-10101! V eilhgrrt-nu: -'1 ‘A l‘qEv-Yir-‘{€§f; l|iQ " 55§| l'~“? ‘-iv1!| ‘A| l£>l‘_JjBF--1"‘ ‘ I’-fil_ . ti ‘ ; Y1". '-1""" ‘W’ A V‘ ‘ 1;nf. +:{n[ig-f»t'{. f-. A M _ ' . uvgaanucniafiwaf ‘ ‘ ‘. ' -; §fi': !”’{! l35‘. __ m '~‘; L=wwafi*. e=: :mipv’u: fifl: r&r§i. I 9.22.. —. s.r»_= .‘
 • 7. fiwfij = gmia,11iar¢. o1m= &2ov5 ELELE fiadsfiwavtfiafigmfimfi mfmzmmnwzfimtflw gfimfi glfimsfi fii 2s, ooo mvflgwztkwxaunfilmiiivl M afiafrfirwmaflaemfizavnn tkfir-I3H'«m2if3u‘t= fi%:1‘a=1 s1'? IaIIa=41w= m‘rwvn~zaan$%. 1:3 an arm am 1:2 31¢? ! ufiflvmifigmqaafianém am: W111 1:03 31132;‘: % a1t2Ia1q'~'a'. 'fi.7-11fi€t%fi"T| 3%‘-‘iaittfiératgmafiawn ufimésfirdiafifiwéaiaah snfiia: faara Ia’ ainafi *5 fiamfizglififfitrmauéara afiueisfifiafiiwaitgaa afiafifimaamfiafiuhafi awI"r1's"I%Ifim,1°e1:z: “1=fia‘5I afiavtgaafitaifitérwvnfi aufiaafishfmafigé E1?T‘S'Ff'l1€1i'f‘1If‘HUIfffi1Tf*I fiifiswwwlzfifiwfi 'fiwftfig}a: rw8aI= IaaqIa= -ii Aamfimnfimuwmmfia fitléat-‘rm, {fi. =11'a'fitIfi11I (1TEI= fi=II“I)1I<i= I1*fl4IfiiT= fl? f (E? fl=Iam)fifiir%:1?=1avra Iéfifl. 61 anas‘1£mm= r=r€f13»'mm%n sIf: rra1v1%:1%11z1s, oooa: i1et-111 3% man I} éimvnfr 1‘! am? 31T! I’ff3!2°f3'fl11'? i3?l!1'3TT&1fi8rfi wrfiaaqaazzfixrfiwfiu aazfif<r«= a”r§a§m1f‘@z%5 afifiaitéfififfifififliuag ‘’ 3': it1fi§:1“«'= ra: I11&:1"aI{2o, ooo 37?l3'5‘T‘I7=Wf1WKIIf$l‘§? HN ‘I121 éa»"$”r1:2Im= rIa 3,ooo mfigmtmfiwmifiqm ’ 1mz=1‘h1aia=1%Is!11‘fFI§'e1iI1fi afififiluazfinfiafifigfim flfilfimmimfiagatfln tfimwmfifisfirmznaqé‘ fizfifiaérfiamamfiuhw. §v3"l€°ffiF<Ir11?I1I
 • 8. . liaéfifififarmnm taaaifirzi ' ‘ gasawfiu-mutant : «.qa'ga1aim'a= gmtgtaa‘ I13/ttwflefia gait, zuwafirfafiflwafi 2015-15 $1 we arm fled‘! atfimévfini amtajm vz§a3n€n1vnw3fi= _1=ir%11 _ :11 am firm-1’rv1 31e'1,= :1a~ - %‘2sood$%z‘1%11‘? «‘a:1' zuflaizfifimwwfimlfiw fmwrfiaaaaumatarfi ahaiirfimw aft aE| a1‘fi1é1I11’1 ntartigaashfirfifiafiaafiafi fifilflfiififiwfiifififiifi 'fii'Tfi? t=n‘<’I1'<i? I?fi1%? fiW| ?'4fi sfifiaéaiaaitaifiiaziizaaa Eda? -‘mfigaafiiafiyfiwvnanfi ; ‘Jniksfl'~? ?Iii6'-tfigfigiz-‘II-it ‘mantmsufiauaqeq fisfl'etas1u1w'1=1a? I€1at1=zI' WWII. ' <:1u=1=m)1za‘ x11%a‘wéia1zg (1t1nua<w)fia§vfi1ms1 mlfiw yam a1 saawrfias sn‘21wvr%§1sooor: »-31:1-: =1z?1=1=1 maufiifititfififififiirfifi-mzfi .3111}-_1’r71z11azit= fi¢nIf$1fi1aa1t1 zlféaswawxiifiv-filifizfi ‘ fiWiTIja§mfi‘§R%aRfis§§ aataaanwiéaamaeunnm fi1=rqn'fiazn<fa§nuu=1f§: a1,, =1r531Tn I . ' 't’l§‘«5EiPifi»’ fiI3w'l§I37fi| ! A zopooatitreswitafiwiuzitfirfi 11ra‘5affia. "afi-wwwu amamoafizsufiafinfirfis wflweewwmj . we-aaxautiruaugaam ' '$Tf3fifl'4'RE‘3PIfi1?fii‘fifi%1lv 2: ml fiaaaagsmésfiau Izaaléfiiaifiavewgtfixizssfi ‘ fi71maafin1tI'_m€Hi%? -‘1f%1r-1 <e1'a21’Hz'ma§§mau1=1aflt1 s Sfiirumfiiwiaawtfifil‘ afzufiwfiflhflmfifi hvidiaaazufiiifinsitvfil =1:His:1fi%= a1Rfi1a1n1 an: w§= r<fi. a1fi1$wRa shag iii‘? m13_1. ‘W W‘f"" 3.§. .29°°°. .»
 • 9. w e r -. .. .. ~rrJ”r. _: 7.. !IHl’ ram "31?'-W [ V I ~. ... 1., 1 . 1 31sr1fa11fi=1?x=1”1717=11§2o1s— 15 an we sit arm firm”? -111=1'=1”1t11‘afi1t1‘= .1”1s11raz1rcm §| ?HT'HEfffi¥1firm11P11133%1 awe 1} 351111 is 1“? «1z‘1 aim ; '%s131=1ru1§?1w1a‘11=1v112‘1a= $1 1 1111”! %1 311 6132 11 111111111 31‘-1?I1a°113fi£11a1‘I%»'25o3fi3 4-. ._v. __. "1E%1D1?? :- Ffiwmamwwzfiw a»2t1%?191131=fi'c: %:?1% mwnitmlfiwaihinfianvr a?1s1a1a1fw@1m1%1'taI‘gm %fi‘€TW11‘fi: ¥1%~‘fiW'1*fifi11B% £3513?! 311f%f$fi'? =fiW,1za' 137:11a1‘1'%I1?:1m%: gf1zi1 . . 1%1117=m«19%w1a3a<1"av3% ? fi111I3a'(T_{fifi3i1'§If‘71$$': 'l 7=11%m°1111’T11=rfi :1-1z11zs1% €11%»“-1f%ah1”1%3afia1'<ge1a é1aafia‘rwunaf13'm1:91”1'wfi, fi= fi°1§'§1Q'-1n"1a11'<= §raI msvaafifi =11%1mz‘1*fi mmtfiwhafifismmfimu f‘<. '?—a”L1‘1:; f1 $I7TfT<WI3fifl1 am 337 man 3131 1:-:11 in tr1‘31"z1I(991t1 a'or1)tqa“ - » wr%m?1iavsf1<Dfi: a1wam) fifiakfimmfiémm ~'-13'? ??-m111=11%1 1J111°rv1 1531311 3:1 a'zaarF€17=1?srF¥1a1U1%§g1soo $'az2ar12‘1$1311?=1a1=1$r311?1 €1f1tv1111i’rI‘11=m1”1a11?‘1171“1a211 3‘a‘1711$1$1fi11‘r"&1'r1a171‘J1f‘3fi 3w<'«1w's‘1a€m111 3111133 a1gaz11v1(*éRa1z)= ?s. fi=1q qfiaréwaikareznygafi 2'/6'<2a‘Tfi7§| T2Tfi? =1~7"l'5ITTlW{'3"(% %€1fi1r-1a'a1z1’11zq1fié 111ae11=1=13°1%1s11=¥111z1fi z11§a»"a‘1=1%z_v=1fi1'r. 'U‘12% fiq2'= H”1t1f=1s=11a»'z%2%% a= i11%? v1ga'é11fi1‘1ga1ah3% airumfifiwmfimmafix mmmfiafwmfifiag 1 za1w11a: ‘mam1z1a11a11:1 “#a1=1?«1:= s5_1 11wa'%§2o T=1r4?ra1a11&'= fi1w1a1t11=1f%711 71=11%1“a11$1311=?1=1ar11:1‘11°I1a»' fa$1¥1%§Wa1a1a1Fv5?‘1 firafifiwmafirnwnfi H1137} 7:1 11311111 éi 3161111 awaazfitlfifirnafimaafi i1a1=111‘3H1f‘a1‘é1%eR1t‘1I=1e‘1aI'1 : s111‘1a1‘a1t1wfi'2': r:?1111a211 am anatfi In 11371113111’; ma1'1Ia?13_11aa?1a'€1a%a1=m i3ra1?11F6%13=1%H1:1€rR31? aazfiawnfiqaarafi fimsfiiasimafiéfim %131r<‘1?=1aG11=1a3R'1Q= Hfia11I éxmawmufiqrrgsvzgfi %sa1r21a1af11z? =11°1?11Ea91v1r<“1 §?11%131fi1%1r112=1r1%‘c. ‘11
 • 10. 11r1w11“m,1_1s111'c1 €1av. «11z111f1111%Q'1I 31111 21:12 :71 61651 i1" @1111 3a1111:%. Ia%3%fi1a11 mm’ 11'71a=1‘1‘%§?31 %3f1=1111ffi131‘r3?'1T%' a'a1=111a'a1fi°-11=v111151 afiamfimqfiii r=11r~11111a1r“11an1'11a=1f51 $r1a113a1%11H1‘a1i1t1“1 37333131311 111'1'1't:121’1i: -11::11i'c'1 I-: .*%; 'f'. §‘ E151?! :11111a31z: 't11“11‘1r~1161?v'1’111|‘c1W11, E13s11"E1a5m$1111%111‘1$s‘Tw11i112‘11‘a€1%i°1a?1'1211 3111111o1a111111?11°; 'a1n: r111111‘§’u=1111;1111€N1311115 1' m1I111Ws3vSR: "If: "131t21a11Ia1i1211I: a?1az1ms1z§ g; ..‘. _ I11111f1m§131a1a"11gff1a131ai25ooo$1131WQa5 2 11ra211a111111‘Tm31:11fi1anma5111a1a1fi1?1m1a1fi:1 . _ 311E:1e13e1111as1£<1a3r1a11311111m11u1aw1w111's‘. ~~, -:3,t%: ».i 1!111:11r1r1fis; ‘r*s111%111a1=1u€? L33fi1111aua$a:11u1a?1ga11 311€11l?1a5a131W15‘1111nfla1E1‘11i<‘1%1Z113371,1?b? %11111e131m1 angaaeéaafimuvmznflaafienfiafiigéu s1fi1as1a1'go*aé1:1a111;1afi11%51az11511ar<1a31m . ,,, ,,, M . yf1n111i1=:11+?1§§€1?. ‘s1$f‘c‘1111:11,11€1a1,I1sz111t1I11aa . - 11m'“13111a‘1111m11=113.z11s21:‘-1:1's111§1r1211_g1§11 -*-=1’ aa€®zEma1“11L*11zi11111'&11%11‘1s111a111§"»1111121z§11 i”“j 111511 I1:11q1am1:1q311r1:11c111E1‘1r11aE. z:*~11:-12 ~~ 7 I7fiTIfiE?3?13EWifli'IUl711’1Tf3?1R?1?Zfi€f$?3371fi51%11Ef<5Tfi raE%1t11t113F1.E‘.11'c'“111.€€11€?1111?11’1¢‘1€1113'1!1 3m'1”IcfiI1111E1*; $??1¥T1131.*11fiI113nF91$u?1:1E11!1u1E$1 . ’ 1 11z11a. M111f31r§31111I?131311111a@11?1ars1a%1?1zaaa L. ._1__ es1a1s11raa1a1a»1na1qa1s1111a«1a1as111aa111z*qs : , 1"m11fi111%12111a:11'c'I1ag'c117.17a111§m11s1l11§€1,. 411;" m1:_111H%.1%v111I1114.s5$11sz1a1=111zm1z1u11§1i 1 ' s1m1aazI131m11gaa1a1b1%1a1ra3111fi1an,3?u‘1:M111a1a51aa.1fi u1a111%1111e11%111I1131t111i111': »‘3n1111Eaa11a113111%1as1«1u11 1111v1111:1311g'c:1311a111:111111!1a%1fi111z1z111az=13a11€1 {1$1163‘31"? i’?1?1‘1?11fi1111F1fi3311i1aa3an31i1d1a31131 1as1ea1e11.-1azas1a1111rqs1aa111a1aaa11s11 , ;s: .—_. 1‘1u-?1z111I121za11aa5111m1i11‘131111’rE1é#a1r1'111a1z11 7:. ’- a1aa111az11%aa:1a=11a111a21sa111s1a1-s1a=1 , Fl11?'1fl1?137fHd51?1111E$151TE?4?fi35fl¥?1TT3fiR11fi5Tl. ‘.é. /. 3n1I1a1a‘111a1=1a51111a1R1i111s1111T1a32111fi1i1511ge111nm11$”1 1 311?Kr?11€¥1?f2§? E11*-1?1113€I111E1i11?5111$11i161E1Tr1IEm11
 • 11. w ' r' T'~T": :*7“I‘. ‘ -_: ‘1j‘»"T‘r‘: &‘ 1:, ‘ “>. .ul*. .. u-: ..l.0—. .. ‘~: .-A; .. *.. :w. «-1 A xw ‘ ‘ "“ "" K‘ ‘ a ‘ 3-, r: —‘. ‘—1—: “Dl. ‘1“¢. :!» .31 r. .‘ 3. 4 x; it , '§%21Tfi»'a'l’r/ uéhrfitlat nfialatamarsizamfiwnfim “'j""—— qamIxe= i1=mr: s1%tv‘r&= r1g: r'ror©: {1§! I1'aI1‘afi? Iwa§2o1s—16 araazsiiaravréwaéinmfita fiafifimmmmmfifiafi fi¥rf%ezr11=1r| aaa. aazfi a: i1=? r'= ‘61%—1=‘Ia1fi&11%: a1=J24R a§a3211S? rsrurr&a$t11=iT%| s1:r aazfimfiwafiafififimafi % 25000 was 8?} El 9Ia'e: r=H1$1=IIra= i1=z? =r<= I% a2113'u= 'Il'c: %'3H3am9m1i ‘~'rr'3R= R(‘w2111%Ii!3r)Q<'= i ma iané ( i?3a"m am) 1?: fig? as faaazaarahémaamaéifitvm 3oooa: %raza= fifiuf3rr%1112rsE Ur mtuét $r mam 11$ Hus‘-112: a»'§r%‘u wfiagsfitrhfififila Hanfinfiafifigfimfivhnswvéa a33:fi=1(w<au)€i: i%aqqaHI§a' L afizaenqafifizafifiam afirfr!1wz%r1%%@rma'e| zr'I Emfié maum =13”! %I :93? nmfiawfimahévazmat » . r‘I2$T§z$TuTI1*v'rT$<%I% %3a‘1%ag3:1‘11iifiv;1arair$r azefrtfzaarfiirwlnfhaaraiit mIilu1afi: i11i1arMa»? raaIT= I1fi1tv"1TnI ézatmeflawnuévréwmfi %i’tfW%%fia%Is11I‘f2fa: I%1$rHqai 3<'= rr: <>fiéW3I617rr<'3'1»‘§I“1z1i1%*tIr%Ifi némaaauzaugfiwasimwtaaa afi: ?Ifi‘Ia»‘%a'a»-<9ra51wi:1fi : —na”1 1€3T%E‘I17‘= I»‘—I1%£= 'rT%fi$fifia? (gaa éfiafifirwfiafilzzfifirfivfifi géuqwfiranérazzmsufiafi fiwfiwfifitmmfinhfi QEW mm: fiT~¥t €123 an %I111II"1v1ga13fiT= fi6na111fi1$ '; rl§1&I°T%§15oooa»'iI: =.'*@q= i$r 1;rra2Ir=1'a»‘<5I1?ta= ?mnIft1‘I$Ii1 aIra=1’raa1:-x: i1w? rfi9f§1fé1aam Qlfifiaqméfuéwfilaazi TEW'rT1_1"«1§$rfi§Iz§? a1ifi#3 ? r—. If=1fia%1TI§aafiz*3ramn: fi fiwfifiazwfififi 9:r~r1?: =Ir EI1?i7IrIa'g3'éi17iT€Fi%I7=I; II= Ié€fi*11I zooooanirewwfifitiufiufirt 11m‘gzréa? 'fiI2nq= ar$<=1ra= *4I tnmrtafir 3Tfi-J$'(fi| '£7=I sitag 3'd1=i1%:11Ivsawfi3”I3nar%u ‘%¥1=ra3=; srt5v3‘%§2oooo aaiI31afia: rmam= uf%u: qrnm%' f‘61a$r3=m‘1=I a1:1fira: f<‘= IEBr€I%g fi:11T@| T=1TfiT[%'31:‘r| ?Ififil? ?*‘11?1'f aahwwnfializfiafifimésaam : -I'1<'vfi= %I€rv3?? r|§rT? II€fi"3'raIa1211 fiaifinéaafiaahafianfilm améléaahmam am sirrzvfl 11w: %,TnI
 • 12. Licensed to Post Without Pro Payment No. WPP HR01 IFBOI2014-16 Dlhd 0&3- ZMJ Road. No. FBDIEIIZMI-16 Pound M Main PostO1fic¢ Nehru Ground, Farldabad. uai= r.- 0:19-4056037, 4050033, l056DJ9 Ifr 93 10174154, 97111792», 9510542505 aé37 ark: 100 avzfifil Efiwm 3? tgazvisfi t1=i1zh= I1a? ta31f$%~. '=iP«'= Iaz ‘: 'rri%r: r11'-. =I%'siT<3?151'11=Im%z= r%i1 anif am am 1151 mu %: = zé2o1s-1e=3fif%1qv1§afanz11=‘z fi'4rifi1za‘r= iiaE. Na1:'= mfiIz% 3813111.’! Hmarfkaaifiamiiiétvnl sifimtkmwzygazém €s1=ér1guwaI= m1%e#127s7=Y mfiamaéfiéwifirzfiuadfiu ‘IIf‘= fi€= aqr‘t'z1rwI%3fiIa”1=xaIi fi1fim=1faasru%3.‘t3ufas1aa$ mfilaifiwfiééraamfi ‘§fi?3l'= I'5I' 8.5 waa: <‘1zwz% E51237! ‘-iivla-zmfimnzzric gmfiiififilfifférqfifafifauvfi ugvwgzfifirfllflvfiuifimm qf‘ma'z= nIz= =w3m°tw'z= -'~1%1% mfissooflswfifiag I: vm’a"r§: f?1f¥i=41§I? tw—: rfi’. $11‘1 zgfimnit an ram emu fiwalknazfimamfirm nm%fis2o2oaaniaW= m$a$ = wqwfimfinmfiimmwnnaifi mm #3 Hahn awn 3: Fr? ! afifiafisoooafififiwfiafizm : rvaen= r<1ar%I: £$I9ifi«, mn'Mfi5Fr F-rtiz £115 rananfiztvlzarr xh araz ii mam farm 11m % ah? 13TRfi1’ 3% 111%‘-fin $ W HEW’? mfir: 311$ wmzsih 91$ aqarsrr. ‘:1=HJ= ufi3I= Irfif2Iz5r1=‘16II<T«}a'111Ifi mmmmmtnfifim fiwrmzwzwaafiirntfétuaiffir éwfifiaquxfiaitsiaszufasra fi= nw¢'n»3?1'(1 ma, 20161‘: ': ?nIHz“r Fm; fan: mm: 3%? ?? éfiw if awiaxfizfi :3: when sfi fiarwwrfiaatéawwfimfiafiflamif kffitmfimfiwlfiwfifixfifiiifim %- mm 3% new at am firm é$‘%q':1 fimzi rrm %I sift mm, sItu= m'3i’r aftm u‘1t-rn afi an nmfirzrarqmngaxxiérié-éiw faafifizxusvfizraiarnfiaflfizt afirfifivnafiazmrafia 57‘? am7ra'7'é'; §Té':34‘ia? f?7a; g3srm? a3a'7 w8afi1Eo2m? §2o1s WV-1 FW7 e-mail : repconewsQalmImaII. |n, ropco_newsQyahoo. com 3EI13lTflifi1WH, 7 fiwafiwufififiz) 1rsvn‘r= n faafizz mi 2015-16 in am: a? STEVT T: ‘!za”1wH= 'rIu Rafi! fifiwmnwtmawafifiwfirm Vrmlaaawazfistfirfifiifiaitafimr izaagzmngtsmfiwvrrhaiwrfitkx Wwzfimrfiwgfimfigfimah %2500o$»‘R3"€'fiI3?li1fi'Jfi'l37 mI: =i'rum= r%avn3ui1z%m% mum it mrilvr afidviiimw *3! azmrfnt-‘1m: =§-armzfrawnuzm 37 M iii fiver‘: in air snfiiar 1%Iarrt1QT= fTfI3~iT'éEiI@IrrII37g1‘ui1 tittraamrasfiruuvzé-"awful arzgaashzflfirafisitaanfieiirrmafi fi1a°tIa'1§r. -°tfit~‘-1i%Im'1fi€i5I$3x'( gaaéaétfiwvnfianitadtsitfi '-: a"1§§n unit sméanzmza dztifivfiawfisfimmfinfwzfit irsuwrmizmu Q‘! 93 am am sacs mwzfrzvzsvzzéiawawzvaaftxza 'i’r2IIz€I? rwrfi‘3mi‘asIfZ1%111=zII1t‘i fitfixfzfiflfiaanwfiafifim Hmwfimfimwwsfiu 3zw%a‘%~r~zggrnafiwfim(wm azvnvza' %1fi£mh6IIS'T( fkfih am) 1} #51 % mm an 33% mawiitfirmwtlmfilwgalah a‘raa= a1faa: ufmvr%§1sooo was mi: an man 37:51 1? ammfifiewnisnfivhamazirrfiafi wfirfiiammfiazwawfivérfin aazfifivsfigaéfifiénéawfifi fiiaaiififiwlimfizfimm viflixsmifiazvzzfifiw-zzrifim ara1nIaga': ir= fi'€Hfaa= m3=Rv1E zoooofibzwwfiefitfinanfirit : rm‘3:1ia= ‘fi1=n-1== .1m= nam zooomzzawfiafiufiréamiaw rrrzvaairmrxr-Imam‘-him %I§_ufiag3:fi1ha? If%Ifih= zHz? fi'I fqazfilgfimwfilrhnzwniaag aim (MSME) §? fiW‘Z‘I*? ?{l§W attarewzqafizunfifiumamfi nfnfifitktfitféawaazfiwmfité mufiasfitlsaiwmfisflifi ahtmmufizlnafivamfidn 111 ma 1% % a= i11%fi fig sfirrfi I} zmafiéraafiwfiilfimfism afrzmmahaxfizanmaanirag zzinfiiwmwwitfiatrmkn airm<u%'ax3mt"3wna EfiN= v:'%'g2oooo: rh:1a= Iit= rr maun fawl wt mm swan fiafifiwmsumwnfistrfiru fiamévammawamfiafirira afimzaiaamrfaafiw ésa i1 airfiil arniiur am 51% 3EiF? Tfi%I'3lTT{3lfi*W‘1T‘13'1TI31fi: mfiwanfisuiaiaflfirarwém alfsin 3% afimt an 3512 i: wart-zxzatsmfifimaihwm = i€t%r<n%u fi‘. '2IIfi?1aIaIa3|t: ut-I21‘s: ii 5.1-m srfirhfir) 'Fa3WflEI‘§fi2‘( 24 firm mm mfmfi zu‘m-ma”Ias'1-aha‘: amzwfiarai a= ran7ha= n“ar41 mm zaafi mmmaéwmm fi'1?r. 'fi'«'5:§r»°I: :=xrh? iiwz‘1ra'1=I mm mm ‘{= ‘§'12T, fiwvm atxvnmm u: ruf‘au1fiwuvnw= '- 9}: afifiwatfiaazfi fEras‘I1iT= gz§”1 immn gm? msarh, wffiratfifisvfiéawrfitafiaztafx fiamrfifinrnfawéimmmqm mu firawacwmaama nzmfhazfiltgwwailfiaamrfirr u-mi‘-r uvfir: ‘=1vinGv'u= u3—. -vs-vA ~vd? aI, ~v—--A. ... —4.. L.: _-__4; sufiaif #1 am VHFFJ fiwann ahufiizéarxawnlafisofizs ufimaaxfimsrnzvnnsqérmfit mfimuqmamfifiwm fifimwtlzafiqawéfiazfiafl %r'flIa= az$‘Izafi1‘x9afiR| z?I sa_inu~iI3‘aa_z-r_afir+= r=z: I_s‘I*nyas[ “E. IE4.‘

Related Documents