Ilgtspējīgas attīstības politiskās sekas vietējā un reģionālā līmenī NaturNet Plus Datorizētas apmācības vides aizsardzībai
NaturNet Plus Ilgtspējīga attīstība <ul><li>Paaudžu savstarpēja vienlīdzība </li></ul><ul><li>Kontrolēti ienākumi/produkci...
NaturNet Plus Ilgtspējīgas attīstības stratēģija E S <ul><li>Visaptveroša politiska stratēģijas </li></ul><ul><li>Piepras...
NaturNet Plus Ilgtspējīgas attīstības stratēģija E S <ul><li>… B ET … Eiropā … </li></ul><ul><li>Metodoloģijas ir joproj...
NaturNet Plus It ā li jas ilgtspējīgas attīstības stratēģija <ul><li>… Itālijā … </li></ul><ul><li>Katram reģionā ir s...
NaturNet Plus Ilgtspējjīgas attīstības trīs pīlāri After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 3 P ī l āru Koncepcija
NaturNet Plus Piecu dimensiju koncepcija Technological Dimension PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
NaturNet Plus Pastācīgi Uzlabojumi kā Ilgtspējīgas attīstības procesa Ilgtspējīgas attīstības process
NaturNet Plus E k os i t ē m a , Bio loģiskā dažādība , Veselība , Klimata pārmaiņas Zaudējumi & Sliekšņi (bio fiziskie u...
NaturNet Plus ILGTSPĒJĪBAS IETEKMJU NOVĒRTĒŠANA INOVAT ĪVAS METODES un INSTRUMENTI • Integrēts ietvars ( vides, ekon...
NaturNet Plus “ Ilgtspējības ietekmju novērtējums ” * Atbalsts ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai * Pielietojams po...
NaturNet Plus 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Eiropas prasības un Politikas ietvars Politikas ietekmju novēr...
NaturNet Plus <ul><li>E S politiku prasībām nepieciešami X border Geodata – ģeogrāfiskie dati, kas ir … </li></ul><ul>...
NaturNet Plus <ul><li>X Border inform ācija nepieciešama … </li></ul><ul><ul><li>Dabas saglabāšanai </li></ul></ul><ul><...
NaturNet Plus <ul><li>X Border informācija nepieciešama </li></ul><ul><ul><li>Sugu migrācijas noteikšanai … </li></ul><...
of 15

Political consequences lv

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Political consequences lv

 • 1. Ilgtspējīgas attīstības politiskās sekas vietējā un reģionālā līmenī NaturNet Plus Datorizētas apmācības vides aizsardzībai
 • 2. NaturNet Plus Ilgtspējīga attīstība <ul><li>Paaudžu savstarpēja vienlīdzība </li></ul><ul><li>Kontrolēti ienākumi/produkcija </li></ul><ul><li>Patēriņš </li></ul><ul><li>Interaktīvi, multidisciplināri komponenti </li></ul><ul><li>Stru kturālas un procedurālas koncepcijas </li></ul>
 • 3. NaturNet Plus Ilgtspējīgas attīstības stratēģija E S <ul><li>Visaptveroša politiska stratēģijas </li></ul><ul><li>Pieprasījums pēc integrētas valdības sistēmas </li></ul><ul><li>Interešu līdzsvars </li></ul>
 • 4. NaturNet Plus Ilgtspējīgas attīstības stratēģija E S <ul><li>… B ET … Eiropā … </li></ul><ul><li>Metodoloģijas ir joprojām izstrādes stadijā </li></ul><ul><li>Trūkst izpratnes par ilgtspējīgu attīstību </li></ul><ul><li>Trūkst integrētu aplikāciju </li></ul><ul><li>Zems apguves līmenis </li></ul><ul><li>Nepietiekama informācijas izplatība </li></ul><ul><li>Ieviešanai nepieciešama apmācība </li></ul>
 • 5. NaturNet Plus It ā li jas ilgtspējīgas attīstības stratēģija <ul><li>… Itālijā … </li></ul><ul><li>Katram reģionā ir sava sistēma </li></ul><ul><li>Zināšanu trukums par ilgtspējīgu attīstību politiķu vidū </li></ul><ul><li>Nedaudzas integrētas aplikācijas </li></ul><ul><li>Nepietiekama informācijas izplatība </li></ul><ul><li>Ieviešanai nepieciešama apmācība </li></ul>
 • 6. NaturNet Plus Ilgtspējjīgas attīstības trīs pīlāri After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 3 P ī l āru Koncepcija
 • 7. NaturNet Plus Piecu dimensiju koncepcija Technological Dimension PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
 • 8. NaturNet Plus Pastācīgi Uzlabojumi kā Ilgtspējīgas attīstības procesa Ilgtspējīgas attīstības process
 • 9. NaturNet Plus E k os i t ē m a , Bio loģiskā dažādība , Veselība , Klimata pārmaiņas Zaudējumi & Sliekšņi (bio fiziskie un ilgtspējības ) Mērķi Cilvēka darbība Novēršana , Adapt ēšanās Strat ēģijas : Poli tikas & paņēmieni : ekonomiskie instrument i , tehnolog ģijas , zemes izmantošana * Scen āriji * Ārējās ietekmes * Izmaksu-efektivitātes analīze * Izmaksu-ieguvumu analīze Inov ācijas & ieviešana Vadīšana Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas strukturēšana
 • 10. NaturNet Plus ILGTSPĒJĪBAS IETEKMJU NOVĒRTĒŠANA INOVAT ĪVAS METODES un INSTRUMENTI • Integrēts ietvars ( vides, ekonomisks, sociāls ) • Mi k ro, ma k ro • Glob ā l s, re ģ ion ā l s, vietējs • Prognozes • Līdzdalības metodes Kapacitātes veidošana ĀRĒJĀS IETEKMES ILGTSPĒJĪBAS SLIEKŠŅI M ULTIFUN KC IONALIT ĀTES I.A. STRAT ĒĢIJA POLI TIKAS un PAŅĒMIENI - Vides tehnoloģijas - Econo miskie instrumenti - Zemes izmantojums Vadība ILGTSPĒJĪBAS ATTĪSTĪBAS ANALĪZES INSTRUMENTI
 • 11. NaturNet Plus “ Ilgtspējības ietekmju novērtējums ” * Atbalsts ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai * Pielietojams politisko mērķu izstrādes sākumā * “ Es dalībvalstīm jāveic ietekmju novērtējums jaunu likumu normu izstrādes ietvaros, jāveicina šo metožu pielietojums konsultāciju un ietekmju novērtējuma standartu definēšanā ” * Ilgtspējības izpētes virzītājspēks
 • 12. NaturNet Plus 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Eiropas prasības un Politikas ietvars Politikas ietekmju novērtējums uz reģionālo attīstību Politikas ietvars Nepieciešamie instrumenti Zemju platību novērtējums , Zemju platību izmaiņas ESDP, ESPON Eiropas prasības Integrētas piekrastes zonas apsaimniekošanas stratēģija ICZM Zemju platību izmaiņas piekrastes zonās Strat ēģisks transporta tīklu vides novērtējums Transport a Poli tika Slodze uz aizsargājamām platībām , Dzīvotņu fragmentācija Bioloģiskās daudzveidības konvencijas ieviešana UNCBD Zemju platību izmaiņas Dzīvotņu fragmentācija , Slodze uz noteiktām teritorijām
 • 13. NaturNet Plus <ul><li>E S politiku prasībām nepieciešami X border Geodata – ģeogrāfiskie dati, kas ir … </li></ul><ul><li>Viegli pieejami </li></ul><ul><li>Savietojami un </li></ul><ul><li>Viegli kombinējami </li></ul><ul><li>  E S iniciatīva : INSPIRE </li></ul>
 • 14. NaturNet Plus <ul><li>X Border inform ācija nepieciešama … </li></ul><ul><ul><li>Dabas saglabāšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>Vides pārvaldībai </li></ul></ul><ul><ul><li>Reģionālai plānošanai </li></ul></ul>
 • 15. NaturNet Plus <ul><li>X Border informācija nepieciešama </li></ul><ul><ul><li>Sugu migrācijas noteikšanai … </li></ul></ul><ul><ul><li>Upju straumēm (plūdu) noteikšanai … </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaisa emisiju (po iesārņojuma ) noteikšanai … </li></ul></ul><ul><ul><li>… netiek ierobežota līdz ar valstu administratīvajām robežām . </li></ul></ul>

Related Documents