Политически последствия от принципите за устойчиво развитие на местно и регионално ниво НатурНет Плюс Електронно обучение ...
НатурНет Плюс …… УР ? <ul><li>Равенство между поколенията </li></ul><ul><li>Контролирани добиви/продукция </li></ul><ul><l...
НатурНет Плюс Стратегия на ЕС за УР <ul><li>Цялостна политическа стратегия </li></ul><ul><li>Нужда от интегрирано управлен...
НатурНет Плюс Стратегия на ЕС за УР <ul><li>… Но … в Европа … </li></ul><ul><li>Методиките все още се развиват </li></ul>...
НатурНет Плюс Стратегия за УР на Италия <ul><li>… и … по-специално в Италия … </li></ul><ul><li>Всеки регион има собствен...
НатурНет Плюс Трите стълба на УР After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 Концепцията на трите стълба
НатурНет Плюс 5 измерната концепция Technological Dimension PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
НатурНет Плюс Постоянното подобряване като процес на устойчиво развитие Процесът на Устойчиво развитие
НатурНет Плюс Екосистеми , Биоразнообразие , Здраве , Промени в климата Щети и допустими граници ( биофизични и на уст...
НатурНет Плюс Анализ на въздействието върху устойчивостта Иновативни МЕТОДИ и СРЕДСТВА • Интегрирана рамка ( Еко-, Иконом...
НатурНет Плюс “ Анализ на въздействието върху устойчивостта ” * Основно схващане в Стратегията за устойчиво развитие на Е...
НатурНет Плюс 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Нужди и Политическа рамка в Европа Оценка на въздействието от п...
НатурНет Плюс <ul><li>Европейските политики се нуждаят от над гранични гео-данни които са … </li></ul><ul><li>Лесно дос...
НатурНет Плюс <ul><li>Надграничната информация е нужна за ... </li></ul><ul><ul><li>Опазване на природата </li></ul></ul><...
НатурНет Плюс <ul><li>Надграничната информация е нужна защото </li></ul><ul><ul><li>Миграцията на видовете … </li></ul></...
of 15

Political consequences bg

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Political consequences bg

 • 1. Политически последствия от принципите за устойчиво развитие на местно и регионално ниво НатурНет Плюс Електронно обучение за опазване на околната среда
 • 2. НатурНет Плюс …… УР ? <ul><li>Равенство между поколенията </li></ul><ul><li>Контролирани добиви/продукция </li></ul><ul><li>Консумация </li></ul><ul><li>Интерактивни, интер-дисциплинарни компоненти </li></ul><ul><li>Структурни и процедурни концепции </li></ul>
 • 3. НатурНет Плюс Стратегия на ЕС за УР <ul><li>Цялостна политическа стратегия </li></ul><ul><li>Нужда от интегрирано управление </li></ul><ul><li>Баланс на интересите </li></ul>
 • 4. НатурНет Плюс Стратегия на ЕС за УР <ul><li>… Но … в Европа … </li></ul><ul><li>Методиките все още се развиват </li></ul><ul><li>Недостатъчно разбиране на УР </li></ul><ul><li>Недостатъчни интегрирани решения </li></ul><ul><li>Недостатъчна инициатива </li></ul><ul><li>Разпространена информация </li></ul><ul><li>Изпълнението изизсква обучение </li></ul>
 • 5. НатурНет Плюс Стратегия за УР на Италия <ul><li>… и … по-специално в Италия … </li></ul><ul><li>Всеки регион има собствена система </li></ul><ul><li>Малко разбиране на УР сред политиците </li></ul><ul><li>Малко интегрирани решения </li></ul><ul><li>Разпространена информация </li></ul><ul><li>Изпълнението изисква обучение </li></ul>
 • 6. НатурНет Плюс Трите стълба на УР After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 Концепцията на трите стълба
 • 7. НатурНет Плюс 5 измерната концепция Technological Dimension PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
 • 8. НатурНет Плюс Постоянното подобряване като процес на устойчиво развитие Процесът на Устойчиво развитие
 • 9. НатурНет Плюс Екосистеми , Биоразнообразие , Здраве , Промени в климата Щети и допустими граници ( биофизични и на устойчивост ) Цели Човешки дейности Стратегии за превенция и адаптация : Политики и мерки : Икономически инструменти , технологии , Ползване на земите * Сценарии * Външни фактори * Анализи цена-ефективност * Анализи разходи-ползи Иновации и прилагане Управление Структуриране на стратегията за УР
 • 10. НатурНет Плюс Анализ на въздействието върху устойчивостта Иновативни МЕТОДИ и СРЕДСТВА • Интегрирана рамка ( Еко-, Иконом. и Социална ) • Микро, макро • Глобални, регионални, местни • Предвидимост • Методи за участие Изграждане на капацитет Външни фактори Граници на устойчивост Мултифункционалности Стратегия за УР Политики и Мерки - Екологични технологии - Икономически инструменти - Практики за земеползване Управление Средства за анализ на устойчивото развитие
 • 11. НатурНет Плюс “ Анализ на въздействието върху устойчивостта ” * Основно схващане в Стратегията за устойчиво развитие на ЕС * Прилага се в началото при дефинирането на политиката , особено при по-значимите политики . * “Страните членки трябва да извършват анализ на въздействието когато инициират ново законодателство. Те също така се окуражават да определят стандарти за обществени консултации и анализа на въздействието . ” * Движеща сила е за изследванията върху устойчивостта.
 • 12. НатурНет Плюс 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Нужди и Политическа рамка в Европа Оценка на въздействието от политиките за рег. развитие Полит. рамка Инструменти Оценка на земното покритие , Промени в земното покритие ESDP, ESPON Нужди в Европа Стратегия за интегрирано управление на бреговите зони ICZM Промени в земното покритие в бреговите зони Стратегическа екол. оценка на транспортните проекти Transport Policy Натиск върху защитени територии, Фрагментиране на местообитания Опазване на биологичното разнообразие UNCBD, Natura2000 Промени в земеползването , фрагментиране на местообитания , натиск възху определени зони
 • 13. НатурНет Плюс <ul><li>Европейските политики се нуждаят от над гранични гео-данни които са … </li></ul><ul><li>Лесно достъпни </li></ul><ul><li>Съвместими </li></ul><ul><li>Лесни за комбиниране </li></ul><ul><li>  ЕС инициатива : INSPIRE </li></ul>
 • 14. НатурНет Плюс <ul><li>Надграничната информация е нужна за ... </li></ul><ul><ul><li>Опазване на природата </li></ul></ul><ul><ul><li>Екологично управление </li></ul></ul><ul><ul><li>Регионално планиране </li></ul></ul>
 • 15. НатурНет Плюс <ul><li>Надграничната информация е нужна защото </li></ul><ul><ul><li>Миграцията на видовете … </li></ul></ul><ul><ul><li>Речните течения ( наводнения ) … </li></ul></ul><ul><ul><li>Въздушните емисии ( замърсяване )… </li></ul></ul><ul><ul><li>… не спират на националните граници . </li></ul></ul>

Related Documents