ใบงาน แบบสารวจและประวตของ นางสาวนารภรณ ไชยวงค ํ ั ิ ี ...
แผนที่ไปบานเริ่มจากบิ๊กซีหางดง2. ชื่อบิดา นายอาทิตย ไชยวงค โทรศัพท 081-7461882 ชื่อมารดา นางวันเพ็ญ ไ...
คติธรรมประจําใจ ดีชั่วอยูที่ตัวทํา สูงต่ําอยูที่ทําตัว สิ่งที่ตองการใหทางโรงเรียนจัดใหกับนักเรียน อยากใหโรงเร...
of 3

Nareeporn

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nareeporn

  • 1. ใบงาน แบบสารวจและประวตของ นางสาวนารภรณ ไชยวงค ํ ั ิ ี ชน ม.6/7 เลขที่ 34 ้ั1. ชื่อ-สกุล นารภรณ ไชยวงค ี เลขประจาตว 43600 เลขที่ 34 ํ ั ชื่อเลน แนท กรุปเลือด บี ที่อยู 180 หมู6 ซอย 3 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 โทรศัพทที่ติดตอได 084-5020631
  • 2. แผนที่ไปบานเริ่มจากบิ๊กซีหางดง2. ชื่อบิดา นายอาทิตย ไชยวงค โทรศัพท 081-7461882 ชื่อมารดา นางวันเพ็ญ ไชยวงค โทรศัพท 082-03289483. ชื่อผูปกครอง นายอาทิตย ไชยวงค โทรศัพท 081-7461882 ความเกี่ยวพันธกับนักเรียน เปน บิดา อาชีพ รับจาง4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร ที่เคยเรียนมา ไดแก / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint / Photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอน Photoshop5. มีเครื่องคอมพิวเตอรใชสวนตัว มี ถามีคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ตดวยหรือไม ใช6. ความใฝฝนในอนาคต ทันตแพทย
  • 3. คติธรรมประจําใจ ดีชั่วอยูที่ตัวทํา สูงต่ําอยูที่ทําตัว สิ่งที่ตองการใหทางโรงเรียนจัดใหกับนักเรียน อยากใหโรงเรียนมีที่พักผอนที่รมรื่นหลายๆที่ เปดเพลงใหฟงตอนพักกลางวัน ขอมูลเพิ่มเติม7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนตน 3.96 จากโรงเรยน วัฒโนทัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม ี8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 3.899. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ ทักษะดานคณิตศาสตร10. การไดรับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ไดรับจาก) -11. อยากเรียนตอดานใด ดานวิทยาศาสตรสขภาพ ุ

Related Documents