Pri~a o O[ „Ivan Goran Kova~i}“ Ova priča po~iwe davne 1920. godine, ta~nije 12. septembra iste godine, kada je otvo...
Na zadatku narodnog prosve}ivawa pre, u toku i posle II svetskog ratasmewivale su se generacije u~iteqa, a sama zgrada {ko...
Novu {kolsku zgradu dobila je i u woj zapo~ela rad 6.2.1963. godine.Po se}awu tada{weg |aka do`ivqaj nove {kolske zgrade b...
[kola se prijavquje za takmi~ewa u nau~nim, sportskim i drugimoblastima. 1964/65. godine odr`ana je „ Olimpijada z...
Nezaboravni su i uspesi rukometne `enske ekipe, {ahovske sekcije,odbojka{ke mu{ke ekipe, hora, kao i pojedina~ni uspesi |a...
of 5

Priča o oš

Istorijat OS U Niskoj Banji
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Priča o oš

  • 1. Pri~a o O[ „Ivan Goran Kova~i}“ Ova priča po~iwe davne 1920. godine, ta~nije 12. septembra iste godine, kada je otvorena ~etvororazredna osnovna {kola u Ni{koj Bawi. Po{to se u to vreme {kolska zgrada tek gradila, nastava se izvodila u privatnoj ku}i Gavrila Radenkovi}a. U toj istoj ku}i `iveo je i prvi u~iteq sa porodicom, Petar - Pera Radenkovi}. Prva {kolska zgrada zavr{ena je 1923. godine. [kola je sagra|ena na mestu negda{we turske xamije na severoisto~nom kraju Bawe nedaleko od `elezni~ke stanice. Po zavr{etku zgrade podignuta je i lepa ~esma. [kola je imala i veliki plac koji je zahvaquju}i |acima i roditeqima pretvoren u veliki povrtwak i vo}wak sa malim vinogradom na severnom kraju. Ovo imawe obra|ivali su, uglavnom, sami u~enici. Interesantno je da je {kola nabavila i prvi radio-aparat u selu koji je izazvao takvo interesovawe da su se u ve~erwim satima okupqali qudi radi zajedni~kog slu{awa radio programa. Posebno mesto u aktivnosti {kole i u~iteqa imala je dramska grupa koja je obavezno svake godine, bar dva puta, organizovala priredbe na kojima se najpre prikazivao neki komad, a posle toga je bilo veseqe uz muziku i igru. U~iteq je imao i neposredni uticaj na popularizaciju lova i ribolova me|u stanovnicima sela {to se ogledalo u dosta velikom broju aktivnih lovaca koji su naro~ito do{li do izra`aja kada je u Bawi po~eo ~e{}e da boravi kraq Aleksandar I, i sam veliki qubiteq lova, pa je ~esto tra`io od bawskih lovaca da mu prave dru{tvo u lova~kim izletima i po najkr{evitijoj okolini, a zauzvrat lovce je obilno ~a{}avao lova~kom municijom.Краљ Александар је често долазиоу Нишку Бању ради лечењаишијаса. Осим краља наразгледницама видите и НишкуБању крајем 19. и почетком 20.века.
  • 2. Na zadatku narodnog prosve}ivawa pre, u toku i posle II svetskog ratasmewivale su se generacije u~iteqa, a sama zgrada {kole vi{e puta je trpelao{te}ewa i obnavqawa. Kona~no, 20. 8.1950. godine, {kola prerasta uosmogodi{wu {kolu koju su poha|ali |aci iz Koritwaka, Prve Kutine,Radikine Bare, Lazarevog Sela, Mal~e, Si}eva, Gorwe Vre`ine i Ni{ke Bawe izove se „ Deveta osmoqetka“. Zbog nedostatka u~ionica koriste se iprostorije vile „Risti}“. 20.1.1953. {kola dobija novo ime Osmogodi{wa {kola „StevanSin|eli} “. [kola je u ovom periodu radila povremeno u izuzetno te{kimuslovima, pa je tako interesantan podatak da se nastava u {kolskoj 1951/52.godini odvijala u ~etiri zgrade ra~unaju}i i staru {kolsku zgradu. U {koli se od 1955. godine osnivaju u~eničke dru`ine, razne grupe uokviru vannastavnih aktivnosti. Formira se rukometna ekipa koja }e od tihpa do dana{wih dana biti u vrhu gradskih, okru`nih i republi~kih takmi~ewai turnira. Dramska sekcija posti`e lep uspeh na op{tinskom takmi~ewupredstavom „ Car ]ira“, a rad sekcije pomogli su svojim stru~nim radom igluma~kim savetima, tada mladi glumci ni{kog Narodnog pozori{ta, RatkoSari} i @ika Milenkovi}. 24.10.1962.godine {kola mewa ime u Osnovna {kola „Ivan GoranKova~i}“.
  • 3. Novu {kolsku zgradu dobila je i u woj zapo~ela rad 6.2.1963. godine.Po se}awu tada{weg |aka do`ivqaj nove {kolske zgrade bio je poseban: „Zamene, kao |aka koji je po~eo {kolovawe u tro{noj zgradi , ulazak u noveprostorije bio je ravan ~ovekovom osvajawu Meseca. ^ini mi se da je sveblistalo oko mene. ^inilo mi se da smo svi tada hodali na prstima da ne bihodom naru{ili lepotu toga zdawa. ^inilo mi se da su svi u~enici presre}ni.^inilo mi se, tako|e, da je tih prvih godina svaki u~enik pazio da se ni{ta u{koli ne polomi, pokvari, itd.“ Kako su naseqa iz kojih su u~enici dolazili u na{u {kolu neprestanorasla, tako se u {koli i tada, kao i u sada{woj , javqao problem nedostatkaprostora, pa su redom otvarana isturena odeqewa u Nasequ Nikola Tesla,Brzom Brodu i Prvoj Kutini. U novoj {kolskoj zgradi organizuje se kabinetska nastava. Ure|ena je i|a~ka-{kolska kuhiwa koja je bila opremqena i za izvo|ewe prakti~nenastave iz doma}instva. Formiraju se odeqewske i razredne zajednice u~enika i razvijatakmi~arski duh. Odeqewske zajednice se takmi~e. U~ionice se punecve}em, zidovi ukra{avaju likovnim radovima u~enika...
  • 4. [kola se prijavquje za takmi~ewa u nau~nim, sportskim i drugimoblastima. 1964/65. godine odr`ana je „ Olimpijada znawa“ na kojoj su u~eniciove {kole osvojili najvi{e poena iz oblasti kulturno-zabavnog `ivota, anajmawe iz znawa. 1968/69. {kolske godine {kola je dobila razglasnu stanicu. Naodmorima se slu{a muzika. Na kraju drugog ~asa u~enici se obave{tavaju ova`nim doga|ajima. Roditeqima se na po~etku roditeqskog sastankaobavezno obra}a direktor {kole. Po~iwe saradwa sa {kolskim programom Televizije Beograd.Sastavqena je komisija za pra}ewe [kolskog TV programa. Kada je 1971.Elektronska industrija poklonila 13 crno-belih televizora, u {koli je zapo~eloeksperimentalno pra}ewe [kolskog programa JRT, sa ciqem uvo|ewa TVprograma u sve {kole u Srbiji. Zbog toga se u {kolu uveo „ televizijski ~as“koji je trajao 30 minuta. Danas je {kola, umesto televizorima, opremqena najsavremenijimra~unarima i prate}om opremom, muzi~kim ure|ajima... Gotovo da nije bilo godine, ni takmi~enja u kome [kola nije uzelau~e{}a i sa koga nije donela neko priznawe. Najzapa`eniji su uspesi |aka, sada penzionisane, nastavnice likovnogVere Devi} ~iji su radovi nagra|ivani i izlagani ne samo u Srbiji ve} i uinostranstvu (Nema~ka, Rusija, ^ehoslova~ka i Poqska). Tradiciju uspeha u inostranstvu nastavio je i wen sin, biv{i nastavniklikovnog, Dejan Devi}, koji je sa ekipom |aka osvojao nagrade name|unarodnom takmi~ewu Siemens Join multimedia.
  • 5. Nezaboravni su i uspesi rukometne `enske ekipe, {ahovske sekcije,odbojka{ke mu{ke ekipe, hora, kao i pojedina~ni uspesi |aka natakmi~ewima iz raznih oblasti: srpskog jezika, matematike, fizike, stranihjezika... Kroz {kolu je pro{lo ko zna koliko hiqada u~enika. Me|u wima jemnogo onih koji su oti{av{i iz {kole dostigli vrhove: ima svetskih prvaka,poznatih glumaca i pesnika, slikara i muzi~ara, in`iwera,i doktora, i doktoranauka, vrsnih lekara, majstora, voza~a, biznismena ...a ima i onih koji su seu wu vratili. Osnovna {kola u Ni{koj Bawi prolazila je kroz isku{ewa razli~itihvremena i odnosa, kroz ratne strahote i siroma{tva poratno, `ivela vi{e usiroma{tvu nego u blagostawu, ali je uvek, nekad mawe nekad vi{e,uspe{no izvr{avala svoju vaspitno-obrazovnu funkciju. Za vi{e informacija pro~itajte monografiju Mirjane Radivojevi}„Osnovna {kola u Ni{koj Bawi“ (Mo`ete je na}i u {kolskoj biblioteci).