„Wykwalifikowani na rynek Pracy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego IX Priorytet – Rozwój w...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu SpołecznegoUroczysta inauguracja pro...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ZAWODOWE KURSY KWALIFI...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ZAWODOWE KURSY KWALIF...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ZAWODOWE KURSY KWALIF...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Szkol...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Biuro projektu: ...
of 22

Prezentacja zsme

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja zsme

 • 1. „Wykwalifikowani na rynek Pracy”
 • 2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego IX Priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: 1.11.2010 - 31.10.2012 Budżet projektu: 768 374,00 zł Wkład własny Miasta Gliwice: 97 967,68 zł Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • 3. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Cel główny projektu Cel główny projektu zakładał: - wzrost kompetencji zawodowych 140 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, którzy w ramach 5 szkoleń i praktyk zawodowych w okresie 2 lat mieli zwiększyć swoją zdolność do przyszłego zatrudnienia.
 • 4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Cele szczegółowe projektu nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 140 uczniów i uczennic; nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy; ukierunkowanie 140 uczniów i uczennic na samodzielne rozwiązywanie problemów i dokonywanie trafnych wyborów zawodowych i życiowych; zwiększenie świadomości 140 uczniów i uczennice no zagadnienia związane z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia; zwiększenie poczucia własnej wartości i atrakcyjności na rynku pracy szczególnie w odniesieniu do swoich umiejętności zawodowych; pobudzenie kreatywności związanej z przedsiębiorczością przez 140 uczniów i uczennic; zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez organizacje praktyk zawodowych dla 20 uczniów i uczennic.
 • 5. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu SpołecznegoUroczysta inauguracja projektu – 13.01.2011
 • 6. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Uczestnicy projektu Projektem planowano objąć 140 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych z czego 5% to kobiety. Ostateczna liczba uczestników i uczestniczek to : 152 osoby (139 mężczyzn i 13 kobiet) Procentowa liczba uczestniczek i uczestników projektu z podziałem na płeć: Kobiety 9% Mężczyźni 91%
 • 7. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Zakres wsparcia Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne  Zawodowe kursy kwalifikacyjne: - Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141 - Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych.
 • 8. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE: 1. Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141 wykonywanie spoin pachwinowych
 • 9. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE: 2. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych
 • 10. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE: 3. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • 11. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Zakres wsparcia Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne Liczba kobiet i mężczyzn uczestnicząca w kursach (2 Kobiet i 94 Mężczyzn) Liczba kobiet i mężczyzn uczestniczących w zawodowych kursach kwalifikacyjnych 100 Kobiety 50 Mężczyźni 0 Kobiety Mężczyźni
 • 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Zakres wsparcia Szkolenie AutoCad Liczba kobiet i mężczyzn uczestnicząca w szkoleniu (8 Kobiet i 40 Mężczyzn) 100% 80% 60% Kobiety 40% Mężczyźni 20% 0% Kobiety Mężczyźni
 • 13. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Szkolenie ,,Aktywne Poszukiwanie Pracy” Liczba kobiet i mężczyzn uczestnicząca w szkoleniu Liczba kobiet i mężczyzn uczestniczących w szkoleniu "Aktywne Poszukiwanie Pracy" 9% Kobiety Mężczyźni 91%
 • 14. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Zakres wsparcia Praktyki Zawodowe Liczba kobiet i mężczyzn uczestnicząca w praktykach (1 Kobieta i 19 Mężczyzn) 100% 80% 60% Kobiety 40% Mężczyźni 20% 0% Kobiety Mężczyźni
 • 15. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Zakres wsparcia Sprzęt i pomoce dydaktyczne → Tablica interaktywna → Laptopy → Drukarka → Urządzenie kserujące → Notebooki → Aparaty cyfrowe → Programy komputerowe → Pomoce dydaktyczne → Zestawy pakietów szkoleniowych
 • 16. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Projekt w liczbach Rezultaty twarde projektu
 • 17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Projekt w liczbach Rezultaty miękkie- wartości procentowe Planowany Rzeczywisty 90 90 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 Nabycie Rozwinięcie Podniesienie Wzrost pewności Wzrost Podniesienie umiejętności zdolności świadomości siebie w samooceny i świadomości o poruszania się po interpersonalnych korzyści podejmowaniu aspiracji aspektach polityki rynku pracy płynących z decyzji zawodowych równościowej na kształcenia zawodowych rynku pracy zawodowego
 • 18. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Projekt w liczbach Produkty Planowany Rzeczywisty 2397 2397 5 93 140 5 93 140 1 100 Liczba typów 1 100 szkoleń Liczba certyfikatów Liczba zaświadczeń z Ilość godzin zawodowych Liczba Forum APP szkoleń Liczba sztuk biuletynu
 • 19. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Projekt w liczbach ► 4 formy wsparcia ► 731 dni realizacji projektu ► 152 uczestniczek i uczestników projektu ► 2 szkóły objęte wsparciem ► 2037 godzin kursów kwalifikacyjnych ► 240 godzin zajęć z Aktywnego Poszukiwania Pracy ► 120 godzin zajęć z AutoCada ► 1500 godzin praktyk zawodowych
 • 20. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Projekt w liczbach• 93 uczniów i uczennic, którzy zdali egzamin na kursie kwalifikacyjnym• 1 Forum Zawodowe• 140 pakietów szkoleniowych• 4 artykuły w prasie• 100 sztuk biuletynu
 • 21. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Zespół Szkół Mechaniczno -Elektronicznych w Gliwicach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 • 22. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Biuro projektu: Zespół Szkół Mechaniczno –Elektronicznych, Gliwice ul. Toszecka 25b, tel. 32/ 270-57-54, e-mail: projekt@zsme.gliwice.pl Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.zsme.gliwice.pl

Related Documents