Kunnskapsesenterets
Nasjonale brukererfaringsundersøkelser:
bakgrunn, datainnsamling og bruk av data
nye PPT-mal
Øyvin...
Seksjon for brukeropplevd kvalitet
1. Nasjonale brukererfaringsundersøkelser
(PasOpp)
2. Fastlegers vurderinger av dist...
Oversikt nasjonale undersøkelser
Survey
2003-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ordinary user experience su...
Nasjonale brukererfaringsundersøkelser
(www.pasopp.no)
 Formålet er å gjennomføre systematiske
spørreskjemaundersøkels...
November 7, 2014 5
Viktigheten av standardisering – eksempel fra
USA
 Formål retningslinje:
– Standardisere
datainnsamlingsprosess
– Si...
OECD prinsipper for etablering av nasjonale
systemer for å måle pasienterfaringer
1. Patient measurement should be patie...
Kunnskapsesenterets
Datainnsamling i nasjonale
brukererfaringsundersøkelser
nye PPT-mal
Overveielser
 Valg av innsamlingsmåte må gjøres i det enkelte
tilfellet, etter vurdering av en rekke faktorer som
type...
November 7, 2014 10
Patient satisfaction (Crow 2002, HTA review)
November 7, 2014 11
Postal innsamling versus utdeling på institusjon
Bjertnaes ØA, Garratt A, Johannessen JO. Data collection methods and res...
«Surveytid» - tid fra utskrivning til utsending av
skjema
Bjertnaes OA. The association between survey timing and patien...
Kan pårørende hjelpe pasienter å svare?
Bjertnaes O. Patient-reported experiences with hospitals: comparison of proxy and...
Hvordan kan elektronisk kombineres med postal
i føde/barsel undersøkelser?
Bjertnaes OA, Iversen HH. User-experience sur...
Datainnsamlingsmetoder og datakvalitet
Robling MR et al. Applying an extended theoretical framework for data collection m...
Total survey error (fra Groves RM et al. 2009,
Survey Methodology, side 48)
November 7, 2014 17
Standard datainnsamlingsprosedyrer i nasjonale
brukererfaringsundersøkelser i Norge
 Tilfeldig trekking av 400 brukere ...
Svarprosent og frafallsskjevhet
undersøkelser i Norge - eksempler
57
Svarprosent i nasjonale
46
52
35
November 7, 2...
Svarprosent en dårlig indikator på ikke-svarer
skjevhet
Groves RM, Peytcheva E. The impact of nonresponse rates on nonre...
Hva med elektronisk datainnsamling?
November 7, 2014 21
Andre datainnsamlingsmetoder
November 7, 2014 22
Avslutning
 Datainnsamling er en betydelig oppgave i nasjonale
brukererfaringsundersøkelser, med store potensielle
fei...
Kunnskapsesenterets
Bruk av data til forbedring
nye PPT-mal
http://13c4.wordpress.com/2007/02/24/50-reasons-not-to-change/
 Contandriopoulus et al 2014: the
multiple causal pathwa...
Nasjonale brukererfaringsundersøkelser
(www.pasopp.no)
 Formålet er å gjennomføre systematiske
spørreskjemaundersøkels...
Barrierer spørreskjemadata
 Mulige barrierer for å benytte spørreskjemadata fra pasienter i
kvalitetsforbedring:
– Org...
Brukes brukererfaringsdata i lokalt kvalitetsarbeid?
Figur. Prosentandel som rapporterer bruk av data
54
56
60 61
82 ...
Kartlegging om bruken av de nasjonale dataene
 I 2007 gjennomførte vi en web-basert undersøkelse blant 5
ansatte på hve...
Forbedringer – hva skal til?
Insentiv for endring hvis det er:
(1) tilstrekkelig validitet
(2) resultater på lavt nivå ...
Lavt nivå (poster Lovisenberg 2013)
(Uvektet/ujustert)
83 83 82
79
83
78
67
68
94
69 70
66 65
76
65
49
44
8...
Èn metode for å velge innsatsområder
Davies E, et al. Evaluating the use of a modified CAHPS survey to support improvemen...
Hva er viktigste innsatsområder? (post 1 og 4 på
Lovisenberg)
POST 1 Pleie Lege Informasjon Organisering Pårørende Stand...
CAHPS improvement guide - intervensjoner
 Open Access Scheduling for Routine and Urgent
Appointments
 Streamlined Pat...
NHS: evidence, retningslinje og standarder
http://pathways.nice.org.uk/pathways/patient-experience-in-adult-nhs-services ...
Review om brukerorienterte intervensjoner i
kliniske konsultasjoner (2012)
 43 randomiserte studier
 Hovedsakelig
op...
Pasientenes forslag til forbedringer – standard Lovisenberg post 1
Koseligere dag og spiserom
Bedre renhold
Maten kunne...
Manualer – «how to»
November 7, 2014
38
Kulturendring - spør alle pasienter (friends
and family test, NHS England)
«How likely are you to recommend our xxx to f...
Avslutning
 Klare forventninger om mer brukerorientering og
bedre brukererfaringer
 Hva Kunnskapssenteret kan tilby: ...
of 40

Om de nasjonale brukerundersøkelsene, Øyvind Bjertnæs, 06112014

Om de nasjonale brukerundersøkelsene, Øyvind Andresen Bjertnæs, Kunnskapssenteret. Hvordan innhente og benytte brukernes erfaring til kvalitetsforbedring? Seminar på Kunnskapssenteret 6. november 2014
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Healthcare      


Transcripts - Om de nasjonale brukerundersøkelsene, Øyvind Bjertnæs, 06112014

 • 1. Kunnskapsesenterets Nasjonale brukererfaringsundersøkelser: bakgrunn, datainnsamling og bruk av data nye PPT-mal Øyvind Andresen Bjertnæs, Forskningsleder Seksjon for brukeropplevd kvalitet 06.november 2014
 • 2. Seksjon for brukeropplevd kvalitet 1. Nasjonale brukererfaringsundersøkelser (PasOpp) 2. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre 3. Norsk del av Commonwealth Funds internasjonale helsesystemundersøkelser 4. Befolkningsundersøkelser om pasientsikkerhet og kvalitet 5. Metoder og undersøkelser relatert til brukerrapporterte utfallsmål November 7, 2014 2
 • 3. Oversikt nasjonale undersøkelser Survey 2003- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ordinary user experience surveys Hospital adult inpatients 03,06, 11, 12 X X (X) (X) (X) (X) (X) (X) General practitioners 10 (LV) X Addiction, adult inpatients X X Mental health, adult outpatients 04, 07 Hospitals, children departments 05 Mental health, adult inpatients 05 X Mental health, children outpatients 06 (X) Hospital, adult cancer patients 09 Hospital adult outpatients 04 Maternity services 11 Surveys among cooperation partners GP assessment of community MHC 06,08, 11 X (X) (X) International surveys Commonwealth Fund, GPs 09,12 (X) (X) Commonwealth Fund, gen.population 10 X (X) (X) Commonwealth Fund, chronic/55+ population 11 X (X) (X) November 7, 2014 3
 • 4. Nasjonale brukererfaringsundersøkelser (www.pasopp.no)  Formålet er å gjennomføre systematiske spørreskjemaundersøkelser om brukererfaringer, som grunnlag for: – Faglig kvalitetsforbedring – Virksomhetsstyring – Fritt brukervalg – Åpenhet om helsetjenestens resultater  Føringer: – Sammenlignbarhet – Institusjonsnivå – Kvalitetsindikatorer i det nasjonale indikatorsystemet November 7, 2014 4
 • 5. November 7, 2014 5
 • 6. Viktigheten av standardisering – eksempel fra USA  Formål retningslinje: – Standardisere datainnsamlingsprosess – Sikre sammenlignbarhet  Tillatte datainnsamlingsmetoder: – Postalt skjema – Telefonintervjuer – Interactive Voice Response – «Mixed mode»  512 sider November 7, 2014 6
 • 7. OECD prinsipper for etablering av nasjonale systemer for å måle pasienterfaringer 1. Patient measurement should be patient-based 2. The goals of patient measurement should be clear 3. Patient measurement tools should undergo cognitive testing and the psychometric properties should be known 4. The actual measurement and analyses of patient experiences should be standardised 5. The reporting method of findings of patient experiences measurement should be chosen with care 6. International comparability of measurement of patient experiences should be enhanced 7. National systems for the measurement of patient experiences should be sustainable November 7, 2014 7
 • 8. Kunnskapsesenterets Datainnsamling i nasjonale brukererfaringsundersøkelser nye PPT-mal
 • 9. Overveielser  Valg av innsamlingsmåte må gjøres i det enkelte tilfellet, etter vurdering av en rekke faktorer som type populasjon, tema, utvalgsmetode og behov for ressurser  Datainnsamlingsmåte i nasjonale brukererfaringsundersøkelser må tilfredsstille krav til vitenskapelighet (objektivitet og representativitet), og la seg gjennomføre i tråd med ytre rammebetingelser (økonomiske, tidsmessige og juridiske) November 7, 2014 9
 • 10. November 7, 2014 10
 • 11. Patient satisfaction (Crow 2002, HTA review) November 7, 2014 11
 • 12. Postal innsamling versus utdeling på institusjon Bjertnaes ØA, Garratt A, Johannessen JO. Data collection methods and results in user surveys in mental health care. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 May 25;126(11):1481-3. November 7, 2014 12
 • 13. «Surveytid» - tid fra utskrivning til utsending av skjema Bjertnaes OA. The association between survey timing and patient-reported experiences with hospitals: results of a national postal survey. BMC Med Res Methodol. 2012 Feb 15;12:13. November 7, 2014 13
 • 14. Kan pårørende hjelpe pasienter å svare? Bjertnaes O. Patient-reported experiences with hospitals: comparison of proxy and patient scores using propensity-score matching. Int J Qual Health Care. 2014 Feb;26(1):34-40. November 7, 2014 14
 • 15. Hvordan kan elektronisk kombineres med postal i føde/barsel undersøkelser? Bjertnaes OA, Iversen HH. User-experience surveys with maternity services: a randomized comparison of two data collection models. Int J Qual Health Care. 2012 Aug;24(4):433-8. November 7, 2014 15
 • 16. Datainnsamlingsmetoder og datakvalitet Robling MR et al. Applying an extended theoretical framework for data collection mode to health services research. BMC Health Serv Res. 2010;10:180. November 7, 2014 16
 • 17. Total survey error (fra Groves RM et al. 2009, Survey Methodology, side 48) November 7, 2014 17
 • 18. Standard datainnsamlingsprosedyrer i nasjonale brukererfaringsundersøkelser i Norge  Tilfeldig trekking av 400 brukere per institusjon i en 3- måneders periode  Uttrekk fra pasientadministrative systemer med FS-systemet: – Kontaktinformasjon (for å sende ut spørreskjema) – Demografiske data, oppholdsdata og medisinske data (for frafallsvekting, case-mix og andre analyser)  Postale spørreskjemaer sendes ut noen uker etter konsultasjon/opphold, mulighet for elektronisk svar i noen undersøkelser  1-2 postale purringer på de som ikke svarer  Telefonintervju av tilfeldig utvalg ikke-svarere  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og døgnpsykiatri er unntatt fra standarden (under uttesting) November 7, 2014 18
 • 19. Svarprosent og frafallsskjevhet undersøkelser i Norge - eksempler 57 Svarprosent i nasjonale 46 52 35 November 7, 2014 19 60 50 40 30 20 10 0 Inpatients hospital 2012 Inpatients hospital 2011 Cancer patients 2009 Psychiatric outpatients 2007  Bruk vekter for å kompensere for frafall, basert på analyse av svarsannsynligheter  Oppfølgingsstudier av ikke-svarere (Guldvog et al. 1997):  Journalgjennomgang og telefonintervju i tilfeldig utvalg på 285 pasienter som ikke hadde svart  Svarere og ikke-svarere gir omtrent samme tilbakemelding, men kan ikke generalisere til:  de sykeste  de med størst funksjonssvikt  de som ikke har fast bopeladresse  de som ikke kan norsk godt nok  Svarprosent er en dårlig indikator på datakvalitet
 • 20. Svarprosent en dårlig indikator på ikke-svarer skjevhet Groves RM, Peytcheva E. The impact of nonresponse rates on nonresponse bias: a meta-analysis. Public Opinion Quarterly. 2008;72:167-189. November 7, 2014 20
 • 21. Hva med elektronisk datainnsamling? November 7, 2014 21
 • 22. Andre datainnsamlingsmetoder November 7, 2014 22
 • 23. Avslutning  Datainnsamling er en betydelig oppgave i nasjonale brukererfaringsundersøkelser, med store potensielle feilkilder  Det er utarbeidet en standardisert innsamlingsmåte som fungerer bra for de fleste populasjoner, med noen unntak  Viktig med robuste målemetoder ved produksjon av eksterne kvalitetsindikatorer, og underliggende metodeforskning  Viktig å tilby mulighet for å svare elektronisk, men kun som et supplement til postalt skjema  Lokale undersøkelser er viktig, og kan gjerne ha et annet design enn nasjonale, og utnytte kvalitative metoder November 7, 2014 23
 • 24. Kunnskapsesenterets Bruk av data til forbedring nye PPT-mal
 • 25. http://13c4.wordpress.com/2007/02/24/50-reasons-not-to-change/  Contandriopoulus et al 2014: the multiple causal pathways between performance measures’ use and effects 1. Selection 2. Change through managerial interventions 3. Change through social structuring 4. Change through internal pressures  Kotter JP (1996): the 8-step process for leading change 1. Establishing a sense of urgency 2. Creating the guiding coalition 3. Developing a change vision 4. Communicating the vision for buy-in 5. Empowering broad-based action 6. Generating short-term wins 7. Never letting up 8. Incorporating change into the November 7, 2014 25 culture
 • 26. Nasjonale brukererfaringsundersøkelser (www.pasopp.no)  Formålet er å gjennomføre systematiske spørreskjemaundersøkelser om brukererfaringer, som grunnlag for: – Faglig kvalitetsforbedring – Virksomhetsstyring – Fritt brukervalg – Åpenhet om helsetjenestens resultater  Føringer: – Sammenlignbarhet – Institusjonsnivå – Kvalitetsindikatorer i det nasjonale indikatorsystemet November 7, 2014 26
 • 27. Barrierer spørreskjemadata  Mulige barrierer for å benytte spørreskjemadata fra pasienter i kvalitetsforbedring: – Organisatoriske (f.eks. prioriteringer) – Fagrelaterte (f.eks. skepsis blant klinikere) – Datarelaterte (f.eks. manglende kompetanse)  Viktig å: – utvikle virksomheter som støtter pasientsentrert omsorg, – ha kvalitetsforbedringskapasitet og mottagelighet for resultatene, – ha lederskap som støtter opp under kvalitetsforbedringsarbeidet, – ha teknisk ekspertise på data. Davies E, Cleary PD. Hearing the patient's voice? Factors affecting the use of patient survey data in quality improvement. Qual Saf Health Care. 2005 Dec;14(6):428-32. November 7, 2014 27
 • 28. Brukes brukererfaringsdata i lokalt kvalitetsarbeid? Figur. Prosentandel som rapporterer bruk av data 54 56 60 61 82 83 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Heje HN et al. 2011, allmennleger, Danmark Iversen HH et al. 2010, sykehus, Norge Koch JR et al. 2011, "community services boards", USA Hearnshaw H et al. 1996, allmennpraksiser, England og Wales Riiskjær E et al. 2010, sykehus, Danmark Friedberg MW et al. 2011, allmennleger, USA November 7, 2014 28
 • 29. Kartlegging om bruken av de nasjonale dataene  I 2007 gjennomførte vi en web-basert undersøkelse blant 5 ansatte på hver barneavdeling om den nasjonale undersøkelsen ved barneavdelinger i 2005  Hovedresultater: – Positive holdninger til at pasienter og pårørende involveres når kvaliteten på helsetjenestene skal evalueres – God kjennskap til undersøkelsen – Brukerundersøkelsen ble oppfattet som nyttig – 56% svarte at avdelingen hadde iverksatt tiltak for å rette på de utfordringene som ble identifisert i undersøkelsen (fritekst med beskrivelse av tiltak i tillegg)  Tall på avdelingsnivå trolig èn av forklaringene på positive vurderinger av nytte og oppfølging Iversen HH, Bjertnæs ØA, Groven G, Bukholm G. Usefulness of a national parent experience survey in quality improvement: views of paediatric department employees. Qual Saf Health Care. 2010;19:e38. November 7, 2014 29
 • 30. Forbedringer – hva skal til? Insentiv for endring hvis det er: (1) tilstrekkelig validitet (2) resultater på lavt nivå og enheter har lavere resultat enn andre enheter; (3) åpenbare tiltak for å forbedre resultatene. Riiskjaer E, Ammentorp J, Nielsen JF, Kofoed PE. Patient surveys--a key to organizational change? Patient Educ Couns. 2010 Mar;78(3):394-401. November 7, 2014 30
 • 31. Lavt nivå (poster Lovisenberg 2013) (Uvektet/ujustert) 83 83 82 79 83 78 67 68 94 69 70 66 65 76 65 49 44 86 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pleie Lege Informasjon Organisering Pårørende Standard Samhandling Utskrivning Passikkerhet Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6
 • 32. Èn metode for å velge innsatsområder Davies E, et al. Evaluating the use of a modified CAHPS survey to support improvements in patient-centred care: lessons from a quality improvement collaborative. Health Expect. 2008 Jun;11(2):160-76. November 7, 2014 32
 • 33. Hva er viktigste innsatsområder? (post 1 og 4 på Lovisenberg) POST 1 Pleie Lege Informasjon Organisering Pårørende Standard Samhandling Utskrivning Passikkerhet Post 1 diff snitt 5 5 8 6 6 4 4 6 2 Post 1 prioritet 0,65 0,53 0,54 0,58 0,52 0,68 0,32 0,35 0,09 POST 4 Post 4 diff snitt -10 -8 -8 -8 -1 -8 -13 -18 -6 Post 4 prioritet 0,67 0,75 0,51 0,71 0,5 0,59 0,34 0,3 0,72 November 7, 2014 33
 • 34. CAHPS improvement guide - intervensjoner  Open Access Scheduling for Routine and Urgent Appointments  Streamlined Patient Flow  Access to Email for Administrative Help and Clinical Advice  Internet Access for Health Information and Advice  Rapid Referral Programs  Changes in Policies and Processes and Applications of Information Technology  Training to Advance Physicians’ Communication Skills  Tools to Help Patients Communicate Their Needs  Shared Decisionmaking  Support Groups and Self-Care  Delivery of Evidence-Based Information  Planned Visits  Group Visits  Listening Posts  Patient and Family Advisory Councils  Service Recovery Programs  Standards for Customer Service  Reminder Systems for Preventive Services and Immunizations November 7, 2014 34
 • 35. NHS: evidence, retningslinje og standarder http://pathways.nice.org.uk/pathways/patient-experience-in-adult-nhs-services  Generisk retningslinje (2012)  335 sider med fokus på hva som er viktig for pasientene og tiltak for forbedring av pasienterfaringer  Tematisk inndelt  Oppdatering publisert i 2014 November 7, 2014 35
 • 36. Review om brukerorienterte intervensjoner i kliniske konsultasjoner (2012)  43 randomiserte studier  Hovedsakelig opplæringstiltak (korte, lange)  Effektive i å overføre kompetanse i brukerorientering til helsepersonell  Blandede effekter på pasienttilfredshet, helseatferd og helse November 7, 2014 36
 • 37. Pasientenes forslag til forbedringer – standard Lovisenberg post 1 Koseligere dag og spiserom Bedre renhold Maten kunne kanskje holdt en bedre standard … Litt bedre renhold på rommene, gulvet Være sikker på at maten kan tilpasses diabetikere bedre Forslag til forbedring må være maten. Nokså kald middag. .. På baderom var det mangel på forhøyet sete på toalettene Bedre renhold! Rengjøring på bad og rom Å få sengen redd må være mulig uten at pasienten ber om dette ved innsetting av en total kneprotese med skrekkelige smerter Jeg fikk ingen informasjon om tidspunkter for matservering Akkurat da jeg var i ferd med å sovne ved midnatt rusket antakelig en sikkerhetsvakt HARDT i døren min (som var låst), og jeg skvatt til og det var vanskelig å komme inn igjen i søvn. … Man kan vel bare henge opp et skilt på utsiden med «sovende pasient» Enkelte av de som står for matservering bør ha større respekt for pasientene, å være litt mer behjelpelige og hyggelige En mangel på sengen, den manglet noe man kunne løfte seg opp fra liggende, med armene Men jeg synes ikke de som vasket gulvene var veldig nøye. Tok bare en liten sveip midt på gulvet
 • 38. Manualer – «how to» November 7, 2014 38
 • 39. Kulturendring - spør alle pasienter (friends and family test, NHS England) «How likely are you to recommend our xxx to friends and family if they needed similar care or treatment?»  Alle pasienter ved døgnenheter på sykehus og akuttavdelinger fra 2013  Poliklinikker/dagbehandling, GPs, mental helse, tannlege, ambulerende tjenester mm følger etter, senest 2015  Målsetninger: – A tool for local service improvement – Providing information to empower patient choice – Intra-trust performance monitoring – Providing comparable data to hold trusts to account  Kunnskapssenteret arbeider med norsk versjon – BOK-testen November 7, 2014 39
 • 40. Avslutning  Klare forventninger om mer brukerorientering og bedre brukererfaringer  Hva Kunnskapssenteret kan tilby: – Nasjonale målinger på institusjonsnivå – benchmarks og trender – Målinger på lavere nivå, kontinuerlig måling – Validerte instrumenter, sjekkliste – Veiledning og støtte til lokale forbedringsprosjekter – BOK-test («spør alle»), under utvikling – Råd om kunnskapsressurser, forbedringsmetodikk mm  Helsetjenestene må selv planlegge og gjennomføre forbedringsprosjektene November 7, 2014 40

Related Documents