• เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีความสาคัญมากที่สุด เพราะจะติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ ชนิดของจอภาพ
ที่ใช้ในเครื่องพีซีโดยทั่วไปจะแบ่งได้...
• เคส คือ โครงหรือกล่องสาหรับประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
คอมพิวเตอร์ไว้ภายใน การเรียกชื่อ และขนาด ของเคสจะแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่...
• เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพวงเยอะๆ เช่น ...
• เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลที่สาคัญที่สุด มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์
ของเครื่องพิมพ์ดีด มีจานวนแป้น 84 - 105 แป้น ขึ้นอยู่กับแ...
• อุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยมรองจากคีย์บอร์ด เมาส์จะช่วยในการบ่งชี้
ตาแหน่งว่าขณะนี้กาลังอยู่ ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า "ตัวชี้ต...
• แผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญๆมาไว้
ด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุม การทางานของ อุปกรณ์ต่าง...
• RAM ย่อมาจากคาว่า Random-Access Memory เป็นหน่วยความจาหลักแต่
ไม่ถาวร ซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดในการทางาน โด...
Napat
of 8

Napat

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Napat

  • 1. • เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีความสาคัญมากที่สุด เพราะจะติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ ชนิดของจอภาพ ที่ใช้ในเครื่องพีซีโดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 1. จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube) โดยมากจะพบในคอมพิวเตอร์ตั้ง โต๊ะ ซึ่งลักษณะ จอภาพชนิดนี้จะคล้ายโทรทัศน์ ซึ่งจะใช้หลอดสุญญากาศ 2. จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display) ซึ่งมี ลักษณะแบนราบ จะมี ขนาดเล็กและบาง เมื่อเปรียบเทียบกับจอภาพแบบซีแอลที
  • 2. • เคส คือ โครงหรือกล่องสาหรับประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ คอมพิวเตอร์ไว้ภายใน การเรียกชื่อ และขนาด ของเคสจะแตกต่างกัน ออกไป ซึ่งในปัจจุบันมีหลายแบบที่นิยมกัน แล้วแต่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อตาม ความเหมาะสม ของงาน และสถานที่นั้น
  • 3. • เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพวงเยอะๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ก็ควรเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่มีจานวนวัตต์สูง เพื่อให้สามารถ จ่ายกระแสไฟได้เพียงพอ
  • 4. • เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลที่สาคัญที่สุด มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ดีด มีจานวนแป้น 84 - 105 แป้น ขึ้นอยู่กับแป้นที่เป็น กลุ่มตัวเลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังก์ชัน (Function keys) กลุ่มแป้นพิเศษ (Special-purpose keys) กลุ่มแป้น ตัวอักษร (Typewriter keys) หรือกลุ่มแป้นควบคุมอื่น ๆ (Control keys) ซึ่งการสั่งงานคอมพิวเตอร์และการทางานหลายๆ อย่างจาเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์เป็นหลัก
  • 5. • อุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยมรองจากคีย์บอร์ด เมาส์จะช่วยในการบ่งชี้ ตาแหน่งว่าขณะนี้กาลังอยู่ ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า "ตัวชี้ตาแหน่ง (Pointer)" ซึ่งอาศัยการเลื่อนเมาส์ แทนการกดปุ่มบังคับทิศทางบน คีย์บอร์ด
  • 6. • แผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญๆมาไว้ ด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุม การทางานของ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในพีชี ทั้งหมด มีลักษณะเป็นแผ่น รูปร่างสี่เหลี่ยมแผ่นที่ใหญ่ที่สุดในพีชี ที่จะ รวบรวมเอาชิปและไอชี (IC = Integrated Circuit) รวมทั้ง การ์ดต่อพ่วงอื่นๆ เอาไว้ด้วยกันบนบอร์ดเพียงอันเดียวเครื่องพีชีทุก เครื่องไม่สามารถทางาน ได้ถ้าขาดเมนบอร์ด
  • 7. • RAM ย่อมาจากคาว่า Random-Access Memory เป็นหน่วยความจาหลักแต่ ไม่ถาวร ซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดในการทางาน โดยถ้าเกิดไฟฟ้ากระพริบหรือ ดับ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจาจะหายไปทันที • โดยหลักการทางานคร่าวๆ ของแรมนั้นเริ่มต้นที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์ Input จากนั้น ก็จะส่งข้อมูลไปยัง CPU ในการประมวลผล เมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแล้ว แรมจะรับข้อมูล ที่ได้รับการประมวลผลแล้ว ออกไปยังอุปกรณ์ Output ต่อไป โดยหน่วยความจาแรมที่ใช้ใน ปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น SDRAM, DDR-RAM, RDRAM

Related Documents