FolkuniversitetetHögskolespåretProjektarbeteav Cristina Vlasceanu2012-05-25 Vad betyder det att vara lärare? ...
HÖGSKOLESPÅRET ...
HÖGSKOLESPÅRET1. InledningI den här rapporten vill jag presentera några aspekter om lärarens roll och deras inflytande påb...
HÖGSKOLESPÅRET2. Syfte och målI det följande anger jag projektets syfte och mål.Syftet med den här rapporten är att marker...
HÖGSKOLESPÅRETSkolan är den viktigaste agent när vi pratar om utbildning, men skolan är inte ansvarig baraför att överföra...
HÖGSKOLESPÅRETEn annan lärare har sagt att lärarnas ansvar är att:  ”undervisa och utbilda: en lärare bör överföra ku...
HÖGSKOLESPÅRET6.2 Studiefall: Freedom WritersFreedom Writers är en amerikansk film som berättar om en ung lärare (Erin Gru...
HÖGSKOLESPÅRET7. Värdering av arbetet och resultatetI slutet av mitt projekt vill jag säga att tycker att har fått svar på...
HÖGSKOLESPÅRETReferenslista  Dewey, John (1897). My Pedagogic Creed. School Journal vol. 54, pp.77-80.  Die Welle ...
of 9

Vad betyder det att vara lärare?

I den här rapporten vill jag presentera några aspekter om lärarens roll och deras inflytande på barnens liv. Jag har valt att prata om vad det innebär att vara lärare eftersom jag tycker att det finns många lärare som inte bekräfta deras roll i barnens liv, de tycker att det räcker bara om de lär sina elever att skriva och att läsa och om en elev har dåliga resultat, är det bara elevens skuld.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Vad betyder det att vara lärare?

  • 1. FolkuniversitetetHögskolespåretProjektarbeteav Cristina Vlasceanu2012-05-25 Vad betyder det att vara lärare? Handledare Annika Qvick Karriärgrupp Pedagogik
  • 2. HÖGSKOLESPÅRET Innehåll1. Inledning ............................................................................................................................32. Syfte och mål......................................................................................................................43. Genomförande....................................................................................................................44. Mitt pedagogiska credo. Hur ska en bra lärare vara? ...........................................................45. Lärarens ansvar...................................................................................................................56. Makt att påverka. Pygmalioneffekten..................................................................................6 6.1 Studiefall: Die Welle.....................................................................................................6 6.2 Studiefall: Freedom Writers ..........................................................................................77. Värdering av arbetet och resultatet......................................................................................8Referenslista...........................................................................................................................9 2
  • 3. HÖGSKOLESPÅRET1. InledningI den här rapporten vill jag presentera några aspekter om lärarens roll och deras inflytande påbarnens liv. Jag har valt att prata om vad det innebär att vara lärare eftersom jag tycker att detfinns många lärare som inte bekräfta deras roll i barnens liv, de tycker att det räcker bara omde lär sina elever att skriva och att läsa och om en elev har dåliga resultat, är det bara elevensskuld.I mitt hemland läste jag sociologi (som huvudämne, 180 HP) och pedagogik (30 HP) ochkunde undervisa sociologi (samhällskunskap) där, men i Sverige kan jag bli bara modersmålslärare och undervisa rumänska. I mitt sista år av universitet gjorde jag praktik i en grundskolaoch undervisade samhällskunskap. Jag arbetade också för några icke-statliga organisationer-en relevant erfarenhet var när jag arbetade som volöntär för Rädda Barnen i en grundskolafrån ett fattigt område i Bukarest: jag arbetade med fattiga barn, roma barn, barn som komfrån familjer med många problem (alkoholiserade föräldrar, förädrar som använde droger ellervar i fängelse, förädrar som tvingade dom att tigga eller stjäla), barn som var 10-12 år gamlaoch inte kunde skriva och läsa! Dessutom arbetade jag för ett projekt där vi skickadeundervisningsmaterial för lärarena från fattiga område i Rumänien. Det finns många barn sominte kan gå i skolan eftersom de inte har pengar för att köpa böcker och anteckningsblock ochdet finns lärare som vill utföra olika aktiviteter, men inte har resurser. Bara en bra lärare kanpåverka elevernas resultat när resurserna saknas.Dessa erfarenheter har hjälpt mig att vara medveten om lärarens betydelse i barns utveckling.Jag hoppas att mitt projekt kommer att hjälpa dem som har valt läraryrket. Det är inte så lättatt bli lärare och det behövs mer än pedagogisk kurs. 3
  • 4. HÖGSKOLESPÅRET2. Syfte och målI det följande anger jag projektets syfte och mål.Syftet med den här rapporten är att markera lärarnas betydelse i sämhälle och i barnens liv.Mina mål är att hitta svar på följande frågor:  hur ska en bra lärare vara?  vilket ansvar har en lärare?  hur påverkar en lärare barnens utveckling och liv?3. GenomförandeFör att få svar på mina frågor har jag börjat från ”Mitt pedagogiska credo” som skrevs avJohn Dewey (1897), har jag användat två motiverande filmer: ”Die Welle” (2008) och”Freedom Writers” (2007) som studiefall och har intervjuat några kurskamrater som jobbarsom lärare och har mycket enfarenhet.Som sista del av min presentation vill jag använda en övning: porträtt av en bra lärare/porträtt av en ”inte så bra” lärare. Jag tycker att varje person minns en lärare som har märkatderas liv på ett positivt sätt eller på ett negativt sätt.4. Mitt pedagogiska credo. Hur ska en bra lärare vara?Utbildningen är en av de viktigaste element av mänskligt liv, så bör behandlas mycketnoggrant. Hela individens liv präglas av den utbildning de fått. Varje individ måste ha rätt tillutbildning oavsett ras, religion, kön eller ekonomiska förhållanden. 4
  • 5. HÖGSKOLESPÅRETSkolan är den viktigaste agent när vi pratar om utbildning, men skolan är inte ansvarig baraför att överföra teoretiska kunskaper till eleverna, utan också för att förbereda barnen för liv,för att bli ärliga medborgare.När det gäller skolan, automatiskt talar man om lärare och relationen mellan elever ochlärare. De har den viktigaste rollen angånde elevernas skolresultat. Framför allt, tycker jagatt en lärare måste vara ett positivt exempel för sina elever. Om han vill att sina elever ha ettlämpligt beteende, måste han vara ett exempel av integritet och moraliska rättrådighet, måstevara ärlig, objektiv och behandla elever med respekt.En bra lärare är en lärare som fokuserar på studenternas behov, alltid försöker hitta situationerför studenternas utveckling. En bra lärare kommer också att fokusera på relationerna mellanhan och studenterna, men också på kollegialitet relationerna student-student. Hans mål är attmotivera och vägleda varje elev till sina områden av intresse och kompetens. Han ledereleverna så att de lär sig att göra genom experimentell inlärning.Vi måste inte glömma att ett barn påverkas av lärare, hans personlighet och hur han beter sig.Jag tycker att skillnaderna mellan en bra lärare och en svaga lärare påverka hela barns liv.5. Lärarens ansvarFör att få veta vilket ansvar har en lärare, har jag intervjuat några kurskamrater som jobbarsom lärare.Den första lärare har sagt att ”en lärare måste veta hur man kommunicerar ( lärare-barn,lärare- de andra lärarna, lärare-föräldrar), måste veta att använda läroplaner och skrivaviktiga dokumenter för skola. En lärare måste undervisa på sådant sätt så att stimulerastudenterna och använda aktiva och traditionella metoder. Han måste försäkra elevernassäkerhet, uppmuntra, motivera och stimulera eleverna, bedöma eleverna, fylla karakteriseringpsyko-pedagigisk för alla barnen. En lärare måste vara glad, kreativ och positiv.” Enintressant sak har hon sagt är att en lärare måste vara en ”förälder” för sina elever. 5
  • 6. HÖGSKOLESPÅRETEn annan lärare har sagt att lärarnas ansvar är att:  ”undervisa och utbilda: en lärare bör överföra kunskap till eleven, men måste också brygga människor med värderingar, idéer- han måste hjälpa eleven att bilda sin egen personlighet  planera och schemalägga inlärningsprocessen  skapa en trivsam arbetsmiljö  arbeta med alla individuella behov hos alla elever  lärare måste alltid lära sig nya saker angående undervisningsmetoder (det livslång lärandet).”6. Makt att påverka. PygmalioneffektenVarje lärare måste inse vilken inflytande har på sina elever. Det är känd Pygmalioneffekten-om lärarna visar att de har positiva förväntningar från elever, ska eleverna ha bättre resultaten.Tyvärr, kan det också bli vice versa- om en lärare säger om en elev att han inte är så duktig,ska eleven ha dåliga resultaten. Jag förtsätter med att presentera två studiefall för att förståbättre lärarenas makt.6.1 Studiefall: Die WelleDie Welle, en tysk film, handlar om en lärare som genomförar ett sociologiskt experiment(angående diktatur) med sina elever som tycker att Tredje Riket inte kan upprepas i vårt tid.Hans mål var att demonstrera att diktaturen kan vara möjligt igen och att det är lätt attmanipulera människor. Han gjorde en grupp som kallade Die Welle, blev deras ledare, menexperimentet gick inte som har tänkt sig eftersom han förlorade kontrollen. Hans inflytandeblev så stort och han kunde inte vara medveten av vad det handlar med sina studenter somblev aggressiva.Den här filmen är ett bra exempel för att betona hur viktigt det är för en lärare att väljaundervisningsmetoder. 6
  • 7. HÖGSKOLESPÅRET6.2 Studiefall: Freedom WritersFreedom Writers är en amerikansk film som berättar om en ung lärare (Erin Gruwell), utanerfarenhet, som lyckas att förendra sina elever (som utanför skolan kämpar för överlevnad) liveftersom hon var den enda personen som har visat dem att de har mycket potential och hargivit dem hopp och självkänsla. Även om de andra lärarna skratade åt Erin och sa att hon ärnaiv, gav Erin inte sig. Hon använde olika undervisningsmetoder för att inspirera sina eleveratt skriva en dagbok och att få bättre resultaten på skolan. Några viktiga citat:"I femte klass hade jag en lärare som alltid kallade mig lat framför hålet klassen. Hon skullealltid välja på mig att läsa inför klassen. Hon visste att jag inte visste hur man läser ellerstava väldigt bra och när jag läste, var jag tvungen att göra det mycket långsamt. Alla skulleskratta åt mig och kalla mig dum. Jag hatade skolan. Ända sedan det året har jag aldrigkunnat läsa högt eftersom jag är fortfarande rädd för att folk kommer att skratta åt mig ochkalla mig dum. Jag fick reda på vad mitt problem är. Jag är dyslektiker, det betyder att jaghar en lärande desorder. Min hjärn ser saker annorlunda och ord inte ser ut som de gör förandra." (The Freedom Writers Diary, s. 23)"Så en dag när Ms Gruwell påpekade min 0,5 GPA, men sa att jag hade potential, kände jagskyldig. Sen innan jag lämnade klassen, sa Ms Gruwell till mig något som skulle förändramitt liv. Hon berättade att hon trodde på mig. Jag har aldrig hört de orden från någon ...especiellt från en lärare. " (The Freedom Writers Diary, s.46)"När vi hade en test berättade min sociologi lärare för mig att han inte förväntar mig att görabra ändå. När han berättade för mig, kände jag hopplöst eftersom jag inte kunde bevisahonom fel, åtminstone inte ännu. " ( The Freedom Writers Diary, s.149) 7
  • 8. HÖGSKOLESPÅRET7. Värdering av arbetet och resultatetI slutet av mitt projekt vill jag säga att tycker att har fått svar på alla mina frågor, med mankan prata längre om det här ämne. Jag har presenterat min åsikt om vad det betyder att varalärare och jag hoppas att det finns flera människor som tycker som mig: det räcker inte baratill att ha pedagogisk utbildning för att bli en bra lärare. En lärare måste vissa eleverna att hanhar förtroende för dem och deras potential och då kan han se bättre skolresultat. 8
  • 9. HÖGSKOLESPÅRETReferenslista  Dewey, John (1897). My Pedagogic Creed. School Journal vol. 54, pp.77-80.  Die Welle (2008). Regisserad av Dennis Gansel. Tyskland: tyska film. [DVD]  Freedom Writers (2007). Regisserad av Richard LaGravenese. USA: amerikansk film. [DVD]  Nicolau, Rodica (2012). Personlig intervju, Göteborg, den 20 maj.  Ortiz, Gonzalo (2012). Personlig intervju, Göteborg, den 20 maj.  Stanculescu, Elena (2008). Psihologia Educatiei. De la teorie la practica. Bucuresti: Editura Universitara.  The Freedom Writers (1999). The Freedom Writers Diary: How a Teacher and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World Around Them. NY: Broadway Books. 9