บทความ NadDate 03 Oct 56
“ร ักต่างว ัย”เหตุใดจึงยงยืน...?
่ั
สานวนไทยทีวา “โคแก่ชอบกินหญ ้าอ่อน” เป็ นการเปรียบเปรยว่า ค...
สาหรับคูรักชายสูงวัยกับหญิงสาว การทีเขายินยอมให ้เธอเป็ นดวงใจของเขา ก็เท่ากับเขาได ้ยกให ้เธอเป็ น “ราชิน”
่
่
ี
ของเขาแล...
of 2

Naddate001

จริงอยู่ที่ความต่างของอายุอาจเป็นกำแพงอันแรกที่ทำให้ทั้งคู่ต้องรู้สึก แต่เชือหรือไม่ว่า หากคนเราจะเป็นคู่กันจริงๆ ไม่ว่าอายุต่างกันกี่สิบปี ความรู้สึกผูกพันกันจะค่อยๆ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Naddate001

  • 1. บทความ NadDate 03 Oct 56 “ร ักต่างว ัย”เหตุใดจึงยงยืน...? ่ั สานวนไทยทีวา “โคแก่ชอบกินหญ ้าอ่อน” เป็ นการเปรียบเปรยว่า คนทีมอายุมากจะชอบเพศตรงข ้ามทีมอายุน ้อย ่ ่ ่ ี ่ ี ่ เช่น ชายวัยกลางคนชอบเด็กสาววัยรุ่น หรือ หญิงวัยกลางคนชอบเด็กหนุ่มๆ ซึงถ ้ามองแบบคนยึดติดจารีตประเพณี ก็มักจะมองว่าไม่เหมาะสม มองว่าช่องว่างระหว่างวัยจะทาให ้เกิดปั ญหาตามมา แต่โดยข ้อเท็จจริงแล ้ว “ปั ญหา” ของแต่ละคูนัน ไม่อาจเอาอะไรไปวัดได ้ ต่อให ้อายุใกล ้เคียงกัน หรือเท่ากันพอดี ก็ไม่ได ้หมายความว่า ความรักจะ ่ ้ ราบรืนเสมอไป ่ จริงอยู่ทความต่างของอายุอาจเป็ นกาแพงอันแรกทีทาให ้ทังคูต ้องรู ้สึก แต่เชือหรือไม่วา หากคนเราจะเป็ นคูกน ี่ ่ ้ ่ ่ ่ ั จริงๆ ไม่วาอายุตางกันกีสบปี ความรู ้สึกผูกพันกันจะค่อยๆ เกิดขึนโดยอัตโนมัต ิ ต่อให ้ใครจะว่าอย่างไร แต่จตใจมัน ่ ่ ่ ิ ้ ิ ่ ย่อมซือตรงต่อความรู ้สึก ไม่อาจปฏิเสธความต ้องการทีอยากจะอยูด ้วยกันได ้ แล ้วในทีสด “อายุ”ก็จะกลายเป็ น ่ ่ ่ ุ เพียง “ตัวเลข” ดังทีเขาให ้เหตุผลกันมาเนินนานแล ้ว ่ ่ นับแต่อดีตจนถึงปั จจุบน การมีคนรักทีอายุตางจากตัวเองมากๆ มักจะถูกสังคมมองด ้วยสายตาฉงนสงสัย ั ่ ่ โดยเฉพาะฝ่ ายทีอายุน ้อยกว่า จะถูกถามเป็ นประจาว่า “คนวัยเดียวกันมีเยอะแยะ ทาไมไม่เลือก ดันไปเลือกคนแก่ ่ ่ คราวพ่อ(คราวแม่)” ซึงคนทีถูกถามก็มักจะคิดว่า การทีเราจะเลือกคบใคร มันก็เรืองของเราแท ้ๆ จะสุขจะทุกข์มันก็ ่ ่ เรืองของเรา ไม่เห็นต ้องให ้ใครมาคิดแทนเลย ? ่ และนั บแต่อดีตจนถึงปั จจุบนอีกเช่นกัน ทีปรากฏว่า “คูรักต่างวัย”เป็ นจานวนมากทีสามารถครองคูอย่างมีความสุข ั ่ ่ ่ ่ ยิงกว่าคูผัวหนุ่ม-เมียสาวหลายๆ คูเสียอีก เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั น ? … ่ ่ ่ ้ สาหรับคูทชายสูงวัยกว่าฝ่ ายหญิง อย่างทีไปไหนมาไหนด ้วยกันอาจจะนึกว่าเป็ นพ่อกับลูกนั น ฝ่ ายชายจะเป็ น ่ ี่ ่ ้ ผู ้ใหญ่ทผานโลกมามากกว่า มีฐานะ มีความมั่นคงในชีวตระดับหนึง ทังยังมีความใจเย็น มีความนิง หรือใจกว ้าง ทา ี่ ่ ิ ่ ้ ่ ให ้ฝ่ ายหญิงรู ้สึกอบอุน รู ้สึกว่าผู ้ชายคนนีสามารถปกป้ องและพึงพาได ้ หากผู ้หญิงคนไหนมีเป้ าหมายทีครอบครัวที่ ่ ้ ่ ่ สมบูรณ์ ผู ้ชายแบบนี้สามารถทาให ้ความฝั นของผู ้หญิงเป็ นจริงได ้ สาหรับคูทฝ่ายหญิงสูงวัยกว่าฝ่ ายชาย มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทระบุวา สตรีในช่วงวัย 30 กว่าไปจนถึง 40 ต ้นๆ ่ ี่ ี่ ่ จะมีความต ้องการทางเพศในระดับเดียวกับเพศชายวัยยีสบต ้นๆ นอกจากนี้ สตรีในวัยดังกล่าว หลายคนไม่ได ้ ่ ิ คาดหวังในเรืองความแต่งงาน แต่ต ้องการเพือนเพือคบหา เป็ นไปเพือ “ความหย่อนใจ” ไม่ใช่ “การสร ้าง ่ ่ ่ ่ ่ ครอบครัว” ซึงสอดคล ้องกับความต ้องการของทางวุฒภาวะของชายวัยยีสบต ้นๆ การคบหากันของหญิงสูงวัยและ ิ ่ ิ ชายหนุ่มหลายๆ คูจงดาเนินไปด ้วยดี ่ ึ แต่ก็ใช่วา คูรักต่างวัยจะไม่มปัญหากันเลย เพราะธรรมชาติของคน จะให ้คิดเหมือนกันทุกอย่างย่อมเป็ นไปไม่ได ้ ่ ่ ี คูรักทุกคู่ แม ้จะรักกันแค่ไหน ก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทัง มีความไม่เข ้าใจกันได ้ แต่ก็เช่นเดียวกับทุกคูอกนั่น ่ ่ ่ ี แหละ งอนกันได ้ก็สามารถง ้อกลับมาดีกนได ้เช่นกัน ั
  • 2. สาหรับคูรักชายสูงวัยกับหญิงสาว การทีเขายินยอมให ้เธอเป็ นดวงใจของเขา ก็เท่ากับเขาได ้ยกให ้เธอเป็ น “ราชิน” ่ ่ ี ของเขาแล ้ว ไม่วาเธอต ้องการอะไรเขาก็จะพยายามหามาให ้ และแทบจะไม่อยากขัดใจเธอเลย ดังนัน หากเธอไม่ ่ ้ เอาแต่ใจตัวเองจนเกินไป และเอาใจใส่เขาอย่างสม่าเสมอ ให ้เขาทีรักเธอมากอยูแล ้ว ได ้รักเธอมากขึนไปอีก ความ ่ ่ ้ รักของเขาและเธอย่อมจะมีโอกาสยืนยาว ส่วนคูรักหญิงสูงวัยกับชายหนุ่ม หากฝ่ ายหญิงเปิ ดโอกาสให ้ชายหนุ่มได ้เป็ นผู ้นา ให ้เกียรติเขาในการตัดสินใจใน ่ ่ หลายๆ อย่าง เขาจะรู ้สึกภาคภูมใจทีคณให ้ความสาคัญ ซึงจะเป็ นการลบปมด ้อยทีเขามีสถานะเป็ นเสมือนผู ้ตาม ิ ่ ุ ่ หรือบางที หญิงสูงวัยทาตัว “แอ๊บแบ๊ว” ให ้ดูเป็ นเด็กสาว น่าทะนุถนอมในบางเวลาบ ้าง ก็น่ารักดีเหมือนกัน ้ ้ “ความรัก”นัน ไม่อาจถูกตีกรอบไว ้ด ้วยชนชัน เชือชาติ ภาษา หรืออายุ เราไม่ควรทีจะต ้องหวันเกรงอะไร หากเราจะ ้ ่ ่ รักคนทีอายุหางจากเรามาก ขอเพียงให ้ความรักนันเป็ นความรักจริงจากใจ และจริงจังที่จะสานต่อเท่านัน ่ ่ ้ ้ แม ้จะ “ต่างวัย” แต่ก็เป็ นไปได ้ทีจะมี “หัวใจดวงเดียวกัน” ่ ั้ ้ บทความนีจ ัดทาโดย Naddate.com บริษ ัทจ ัดหาคู่ ชนแนวหน้า

Related Documents