ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა<br />ნანა ჩუმაშვილი.<br />X კლასი.<br />12.03.2010.<br />
ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა<br />ჩასმის ხერხი;<br />შეკრების ხერხი;<br />გრაფიკული ხერხი<br />
გავიხსენებთ<br />თუa1x+b1y=c1განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა A,ხოლოa2x+b2y=c2განტოლების,ამონახსნთა სიმრავლე - B,B მაშინ მა...
 ვისწავლით<br />ორუცნობიანი განტოლების ამონახსნთა სიმრავლის წარმოდგენის ხერხებს;<br /> ორუცნობიან განტოლებათა სისტემის ამ...
შევძლებთ<br />ორუცნობიანი განტოლების შედგენით ამოცანის პირობის შესაბამისი პასუხების ამორჩევას, ზედმეტ ან ნაკლებპირობიანი ს...
. გამოიყენეთ გრაფიკული ხერხი და იპოვეთ სისტემის მიახლოებითი ამონახსნების სიმრავლე<br />
იპოვეთ ამონახსნთა სიმრავლე<br />
 X2 - 2xy = 7<br /> X - 3y = -2<br /> x2+ xy - y2 = 1<br /> X – 2y = 1<br />ამოხსენით სისტემა ჩასმის ხერხი...
of 8

Prezentacia Nana (1)

ორცვლადიან განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ხერხები
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacia Nana (1)

  • 1. ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა<br />ნანა ჩუმაშვილი.<br />X კლასი.<br />12.03.2010.<br />
  • 2. ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა<br />ჩასმის ხერხი;<br />შეკრების ხერხი;<br />გრაფიკული ხერხი<br />
  • 3. გავიხსენებთ<br />თუa1x+b1y=c1განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა A,ხოლოa2x+b2y=c2განტოლების,ამონახსნთა სიმრავლე - B,B მაშინ მათი საერთო ამონახსნთა AiB სიმრავლის დასადგენად უნდა ამოვხსნათ განტოლებათა სისტემა<br />a1x+b1y=c1 a2x+b2y=c2<br />
  • 4. ვისწავლით<br />ორუცნობიანი განტოლების ამონახსნთა სიმრავლის წარმოდგენის ხერხებს;<br /> ორუცნობიან განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ხერხებს და მათ გამოყენებას პრაქტიკული მიმართულების მქონე ამოცანების ამოხსნისას.<br />
  • 5. შევძლებთ<br />ორუცნობიანი განტოლების შედგენით ამოცანის პირობის შესაბამისი პასუხების ამორჩევას, ზედმეტ ან ნაკლებპირობიანი სიტუაციების ამოცნობას;<br />ორუცნობიან განტოლებათა სისტემის მოდელის გამოყენებას გეომეტრიული და ფიზიკური ამოცანების ამოხსნისას<br />
  • 6. . გამოიყენეთ გრაფიკული ხერხი და იპოვეთ სისტემის მიახლოებითი ამონახსნების სიმრავლე<br />
  • 7. იპოვეთ ამონახსნთა სიმრავლე<br />
  • 8. X2 - 2xy = 7<br /> X - 3y = -2<br /> x2+ xy - y2 = 1<br /> X – 2y = 1<br />ამოხსენით სისტემა ჩასმის ხერხით<br />

Related Documents