KVARTALNO ISTRAŽIVANJE STAVOVA PRIVREDE Pripremio: Ipsos Strategic MarketingNovembar 2012. © 2012 Ipsos....
SADRŽAJ Metodologija Osnovne informacije o preduzedima Regulatorno okruženje Ocene rada ministarstava i državnih funkc...
Metodologija
Metodologija Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 4. do 15. novembra 2012. godine Ciljna populacija: Pre...
Struktura uzorka94% 94% ...
Regulatorno okruženje 6
Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti VladeBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Ocena administrativnog opteredenja nametnutog propisima – POREDJENJE SA PRETHODNIM ISTRAŽIVANJEM ...
Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti Vlade – prosečne oceneBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Opteredenja i karakteristike poslovanja u poslednjih 12 meseciBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Činioci koji optereduju poslovanje preduzedaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) U kojoj m...
Izvor informacija o zakonskim obavezama i propisima Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisa – POREDJENJE SA PRETHODNIM ISTRAŽIV...
Koliko vremena direktor troši na administrativna i regulatorna pitanjaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Administrativna procedura koja najviše optereduje rad usled njenog trajanja Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Administrativna procedura koja najviše optereduje rad usled njene učestalostiBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Učestalost inspekcija u 2012. godiniBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koliko p...
Najučestalije inspekcije tokom 2012. godineBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Učešde u javnim raspravamaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Da li ste učestvovali...
Očekivanja u narednih 12 meseciBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Kakva su vasa o...
Ocene rada institucija
Ocene institucija relevantnih za poslovanje preduzedaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
Ocene rada ministarstvaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) ...
of 24

Stavovi privrede - kvalitet regulatornog okruzenja

Kako bi proverio rezultate Regulatornog indeksa Srbije, NALED je angažovao Ipsos Strategic Marketing da sprovede anketu među 251 preduzeća i preduzetnika i uporedi rezultate. Stepen korelacije između dva rezultata je veoma visok (85%), što potvrđuje da je Regulatorni indeks Srbije zaista oslikava pravu sliku stanja u našoj zemlji.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Stavovi privrede - kvalitet regulatornog okruzenja

 • 1. KVARTALNO ISTRAŽIVANJE STAVOVA PRIVREDE Pripremio: Ipsos Strategic MarketingNovembar 2012. © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or The Home of Researchers reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 • 2. SADRŽAJ Metodologija Osnovne informacije o preduzedima Regulatorno okruženje Ocene rada ministarstava i državnih funkcionera Ključni nalazi
 • 3. Metodologija
 • 4. Metodologija Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 4. do 15. novembra 2012. godine Ciljna populacija: Preduzeda na teritoriji Srbije Uzorački okvir: baza preduzeda evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji, koja su podnela godišnje završne račune za 2010. fiskalnu godinu Veličina uzorka: 251 preduzede Tip uzorka: kvotni, stratifikovani, rstruktura odgovara strukturi domena preduzeda registrovanih u Srbiji Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine preduzeda Tip istraživanja: telefoska anketa (CATI) Trajanje upitnika: oko 20 minuta, u proseku
 • 5. Struktura uzorka94% 94% 72% 41% 38% 34% 30% 29% 28% 28% 4% 2% 2% 4% Preduzeda/ Veličina Region Delatnost Vlasnička struktura preduzetnici 5
 • 6. Regulatorno okruženje 6
 • 7. Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti VladeBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Imajudi na umu regulatornu aktivnost Vlade, ocenite sledede aspekte Povoljno (4+5) Nepovoljno (1+2) Dostupnost informacija o donetim propisima na sajtu ministarstva i drugih državnih organa 11 58 Informativnost web prezentacija državnih organa 23 41 Kvalitet novih propisa 29 26 Dostupnost nacrta i predloga propisa u periodu pre njihovog usvajanja 41 20 Temeljnost pripreme novih propisa 32 15 Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne rasprave 52 14 Donošenje podzakonskih akata u roku čime se omogudava sprovođenje zakona i predvidivo poslovno… 52 11 Najpovoljnije ocenjena je dostupnost Stepen uključenosti preduzeda i drugih zainteresovanih informacija o propisima na sajtovima strana u javne rasprave 63 8 državnih organa, dok je najviše Administratvno opteredenje nametnuto propisima nepovoljnih ocena ima administrativno (papirologija) 73 8 opteredenje nametnuto propisimaBrzina reagovanja na predloge privrede kako bi izmenama propisa poboljšala privredno okruženje 63 6 7
 • 8. Ocena administrativnog opteredenja nametnutog propisima – POREDJENJE SA PRETHODNIM ISTRAŽIVANJEM Novembar 2012. god Septembar 2012. god N=251 N=1000Administratvno opteredenje nametnuto Administratvno opteredenje nametnuto propisima (papirologija) 73 8 propisima (papirologija) 69 6 Povoljno (4+5) Povoljno (4+5) Nepovoljno (1+2) Nepovoljno (1+2) Nema značajne razlike u ocenama administrativnog opteredenja 8
 • 9. Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti Vlade – prosečne oceneBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Imajudi na umu regulatornu aktivnost Vlade, ocenite sledede aspekte Dostupnost informacija o donetim 3.7 propisima na sajtu ministarstva i drugih… 3.7 Dostupnost informacija o donetim propisima na 3.3 Informativnost web prezentacija državnih sajtu ministarstava i drugih 3.2 organa Preduzeda 2.8 državnih organa Informativnost web Kvalitet novih propisa 2.9 2.6 prezentacija državnih organa 2.5 Temeljnost pripreme novih propisa 2.7 Kvalitet novih propisa Dostupnost nacrta i predloga propisa u 2.6 periodu pre njihovog usvajanja 3.8 Donošenje podzakonskih akata u roku čime Temeljnost pripreme novih 2.4 3.2 propisa se omogudava provođenje zakona i…Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne Preduzetnici 3.2 2.3 rasprave Dostupnost nacrta i 3.1 Stepen uključenosti preduzeda i drugih predloga propisa u periodu 2.0 2.8 pre njihovog usvajanja zainteresovanih strana u javne raspraveBrzina reagovanja na predloge privrede kako 2.0bi iymenama propisa poboljšala privredno… Preduzetnici vedinu aspekata procenjuju nešto Administrativno opteredenje nametnuto propisima (papirologija) 1.9 pozitivnije u poređenju sa preduzedima 9
 • 10. Opteredenja i karakteristike poslovanja u poslednjih 12 meseciBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) U kojoj meri se slažete sa slededim tvrdnjama? Slaže se (4+5) Ne slaže se (1+2) Umanjeno je administrativno opteredenje koje namedu zakoni i propisi 51 20 Povedala se mogudnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odose na poslovno okruženje 41 20 Umanjeno je finansijsko opteredenje koje namedu zakoni i propisi 48 18 Povedala se transparentnost i vidljivost poslovanja u Srbiji 48 14 10
 • 11. Činioci koji optereduju poslovanje preduzedaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) U kojoj meri svaki od slededih činilaca optereduje poslovanje vašeg preduzeda? Optereduje (4+5) Ne optereduje (1+2) Porezi i doprinosi na zarade 17 68 Poslovanje konkurenata u sivoj zoni 22 62Drugi obavezni neporeski nameti (razne takse i naknade) 16 58 Sudski postupci 30 46 Porez na dodatu vrednost 32 42 Administriranje pladanja poreza 29 42 Dobijanje građevinskih dozvola 31 41 Povedanje akciza 40 34 Najvede opteredenje Propis i procedure u vezi sa zapošljavanjem radnika 36 34 predstavljaju porezi i Povedanje PDV-a 43 31 obavezni neporeski nameti, ali i poslovanje Inspekcijski nadzor 41 29 konkurenata u sivoj zoni Dobijanje dozvola za rad 38 29 Carine i procedure u vezi sa spoljnom trgovinom 37 21 11
 • 12. Izvor informacija o zakonskim obavezama i propisima Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koji je Vaš glavni izvor informacija o zakonskim obavezama/ propisima koji se odnose na Vaše poslovanje? Advokati i računovođe 35% 27% Advokati i računovođe 20% Sajtovi ministarstva 18% Preduzeda 19% Sajtovi ministarstva 13% Službeni glasnik 16% 9% Službeni glasnikPoslovne internet prezentacije 13% 54% Štampa i televizija 10% 11% Poslovne internet prezentacije Preduzetnici 8% Drugo 8% 13% Štampa i televizija 11% Ne zna 1% Preduzetnici se dominantno informišu preko advokata i računovođa, dok preduzeda češde kao izvore informacija koriste i sajtove ministarstava i službeni glasnik 12
 • 13. Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) U odnosu na prethodnu godinu, da li je Vaše preduzede potrošilo manje ili više VREMENA u vezi sa administrativnim radnjama vezanim za poštovanje propisa? Manje vremena 10% Više vremena 33% Isto vremena kao i pre 57% U odnosu na prethodnu godinu, da li je Vaše preduzede potrošilo manje ili više NOVCA u vezi sa administrativnim radnjama vezanim za poštovanje propisa? Manje novca 15% Više novca 43% U vedini preduzeda potrošeno je isto ili Isto novca kao više novca i vremena u i pre odnosu na prethodnu 42% godinu... 13
 • 14. Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisa – POREDJENJE SA PRETHODNIM ISTRAŽIVANJEM Novembar 2012. god Septembar 2012. god N=251 N=1000 Manje Manje vremena vremenaU odnosu na prethodnu 10% 7%godinu, da li je Vašepreduzede potrošilo manje ili Više vremena Više vremena Isto vremenaviše VREMENA u vezi sa 33%administrativnim radnjama Isto vremena 37% kao i prevezanim za poštovanje kao i pre 56%propisa? 57% Manje novca Manje novca 15% 3%U odnosu na prethodnugodinu, da li je Vaše Više novca Više novca Isto novca kaopreduzede potrošilo manje ili 43% 47% i previše NOVCA u vezi saadministrativnim radnjama 50% Isto novca kaovezanim za poštovanjepropisa? i pre 42% 14
 • 15. Koliko vremena direktor troši na administrativna i regulatorna pitanjaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koji procenat radnog vremena direktora Vašeg preduzeda otpada na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima? Do 10% 26% 11-20% 20% 21-30 18% 31-50% 21% 51% i više 12% Ne zna 2% U proseku, direktor preduzeda potroši 30% radnog vremena na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima. 15
 • 16. Administrativna procedura koja najviše optereduje rad usled njenog trajanja Baza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Kada razmišljate o TRAJANJU administrativnih procedura, koja procedura Vas najviše optereduje? Procedure i potvrde u Procedure i potvrde u poreskoj upravi / upravi prihoda 9% poreskoj upravi / upravi 8% 9% prihoda Gradjevinske dozvole i legalizacija objekata 8% Preduzeda 8% Gradjevinske dozvole i 5% legalizacija objekataAdministrativni poslovi u PIO fondu i RZZO / prijava i odjava radnika 7% 4% Sudski procesi i procedure 4% Administrativni poslovi u PIO 7% fondu i RZZO / prijava i Carinske procedure i administracija prilikom uvoza / izvoza 4% 3% odjava radnika Bankarske usluge (procedure za dobijanje kredita, transakcije..) 3% Preduzetnici 4% Sudski procesi i procedure 3% Proces pokretanja delatnosti (pairologija, dozvole.. 2% 1% Pisanje računa, formulara, putnih naloga.. 2% Carinske procedure i administracija prilikom Obračunavanje / povradaj / predaja pdv-a 2% uvoza / izvoza Saobradajne dozvole (registracija..) 1% Opštinska administracija (administrativni poslovi u opštini) 1% Administracija prilikom javnih nabavki / tendera 1% Procedure i potvrde u poreskoj upravi/upravi Drugo 16% prihoda i regulisanje građevinskih dozvola i Pradenje /uskladjivanje sa novim propisima 2% legalizacija objekata spontano se najčešde Ne zna 25% navode kao procedure koje optereduju poslovanje usled dugotrajnosti, kako među Nijedna 13% preduzedima, tako među preduzetnicima. 16
 • 17. Administrativna procedura koja najviše optereduje rad usled njene učestalostiBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Kada razmišljate o UČESTALOSTI administrativnih procedura, koja procedura Vas najviše optereduje? Administrativni poslovi u PIO fondu i RZZO / prijava i… 8% Procedure i potvrde u poreskoj upravi / upravi prihoda 7% Obračunavanje / povradaj / predaja pdv-a 3% Gradjevinske dozvole i legalizacija objekata 2% Sudski procesi i procedure 2% Administracija prilikom javnih nabavki / tendera 2% Pisanje računa, formulara, putnih naloga.. 1% Administrativna procedura koja svojom učestalošdu najviše optereduje poslovanje Proces pokretanja delatnosti (pairologija, dozvole.. 1% su administrativni poslovi u PIO fondu i RZZO i prijava i odjava radnika Bankarske usluge (procedure za dobijanje… 0% Carinske procedure i administracija prilikom uvoza / izvoza 0% Opštinska administracija (administrativni poslovi u opštini) 0% Drugo 16% Pradenje /uskladjivanje sa novim propisima 1% Ne zna 32% Nijedna 23% 17
 • 18. Učestalost inspekcija u 2012. godiniBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koliko puta su inspektori (sve inspekcije) obišli Vaše preduzede u toku 2012. godine? Nijednom 30% 51% 7% Beograd Jednom 16% 7% 3% Dva puta 11% 21% Nijednom Region Tri puta 15% 17% Vojvodina 17% Dva puta Četiri puta 10% 8% Tri puta Pet i više puta 21% 16% Centralna 11% Četiri puta Srbija 20% Ne zna 4% 11% Oko tredine privrednih subjekata izvestilo je da nije imalo posetu inspekcije u 2012. godini. S Posete inspekcije u 2012. godini bile su najređe druge strane, približno svaki 6 privredni subjekat među privrednim subjektima u Beogradu imao je 5 ili više poseta od strane inspekcije 18
 • 19. Najučestalije inspekcije tokom 2012. godineBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Koja inspekcija je bila najučestalija tokom 2012. godine u Vašem preduzedu? Inspekcija rada 22% 30% Tržišna inspekcija 19% 9% Proizvodnja 9% Poreska inspekcija 11% 9% Finansijska inspekcija 9% 10% Delatnost Sanitarna inspekcija 5% 36% Veterinarska inspekcija 4% Trgovina 15% Inspekcija rada Protivpožarna inspekcija 3% 8% Gradjevinska inspekcija 3% Tržišna inspekcija 27% Komunalna inspekcija 2% 11% Poreska inspekcija Usluge Ekološka inspekcija 2% 8% Turistidka inspekcija 2% 16% Drugo Privredne subjekte najčešde su posedivale radna, tržišna i poreska inspekcija. Učestalost pojedinih vrsta inspekcija zavisi od delatnosti privrednog subjekta. 19
 • 20. Učešde u javnim raspravamaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Da li ste učestvovali u javnim raspravama u vezi sa novim propisima? Da 11% Ne Zašto niste učestvovali u javnim 89% raspravama? Nisam bio/la obavešten/a o održavanju javnih rasprava 63% Smatram da ne mogu da utičem 28% Nisam imao/la vremena 17% Drugo 8% 20
 • 21. Očekivanja u narednih 12 meseciBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Kakva su vasa ocekivanja u narednih 12 meseci kada su u pitanju sledeci aspekti? Da li de dodi do smanjenja, ostati nepromenjeni ili se povedati? Smanjenje Bez promene Povedanje Ne zna Broj zaposlenih 21% 53% 25% 2% Neto prihodi (Dobit) 42% 28% 28% 2% Investicije 32% 38% 28% 2% Izvoz 17% 50% 17% 17% U pogledu neto prihoda dominantno se očekuje smanjenje, dok se u pogledu broja zaposlenih i izvoza očekuje stanje slično dosadašnjem 21
 • 22. Ocene rada institucija
 • 23. Ocene institucija relevantnih za poslovanje preduzedaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Ocenite rad institucija relevantnih za vaše poslovanje loš ( 1 + 2 ) dobar ( 4 + 5 ) Najvedi broj pozitivnih ocena APR 8% 67% Poreska uprava 24% 40% PIO fond 27% 40% RZZO 28% 34% Carina 10% 30% Lokalna samouprava 39% 25% Katastar 32% 22% Privredni sud 32% 18% Prosečne ocene APR 3.9 3.9 3.4 APR Carina 3.4 Preduzeda 3.1 Poreska uprava 3.2 2.9 Carina PIO fond 2.5 3.2 Poreska uprava RZZO 3.0 4.0 Lokalna… 2.7 3.6 RZZO Preduzetnici 3.4 Katastar 2.7 3.3 Privredni sud Privredni sud 2.6 3.1 23
 • 24. Ocene rada ministarstvaBaza: Ukupna ciljna populacija (N=251) Ocenite rad slededih ministarstava nepovoljno ( 1 + 2 ) povoljno ( 4 + 5 ) Ministarstvo finansija i privrede 33% 26% Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 34% 22% Rad Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 24% 22% ministarstava je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 28% 19% češde ocenjen Ministarstvo saobradaja 31% 18% kao nepovoljan Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave 37% 15% nego kao Ministrastvo rada, zapošljvanja i socijalne politike 43% 14% povoljanMinistarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja 30% 13% Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 42% 12% Ministarstvo pravde i državne uprave 48% 12% Prosečne ocene Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i… 2.9 2.9 Ministarstvo spoljne i Ministarstvo finansija i privrede 2.8 2.9 unutrašnje trgovine i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite… Preduzeda 2.8 telekomunikacija 2.8 2.8 Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i… 2.8 2.7 privrede Ministarstvo saobradaja 2.8 Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i… 2.7 Ministarstvo 3.1 Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne… energetike, razvoja i 2.6 2.7 zaštite životne sredine Ministrastvo rada, zapošljvanja i socijalne… 2.5 Preduzetnici 2.8 Ministarstvo Ministarstvo građevinarstva i urbanizma 2.4 2.8 poljoprivrede, šumarstva Ministarstvo pravde i državne uprave 2.4 3.0 i vodoprivrede 24

Related Documents