Агуулга
Оршил
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ОНОЛ,
АРГА ЗҮЙН АГУУЛГА
1.1.Төслийн менежментийн тухай ойлголт
1.2. Тө...
ОРШИЛ
Үндэслэл:
Төслийн менежмент нь сүүлийн 10 жилд менежментийн ухааны
хүрээнд тодорч гарч ирээд практикт тодорхой зорил...
Ажлын зорилго:
Төслийн боловсруулалт, хэрэгжилт, үнэлгээний явцад бодит байдал дээр төслийг
илүү боловсронгуй болгох, илүү...
Нэгдүгээр бүлэг. Төслийн менежментийн онол,
арга зүйн агуулга
1.1.Төслийн менежментийн тухай ойлголт
Төслийн тухай ойлголт...
5.Шинэ барилга байгууламж нэгж салбар нээx
6.Үйл ажилгааг боловсронгуй дэвшилт аргаар гүйцэтгэx зэрэгт түгээмэл
4 3.Шинэ б...
Төслийн менежментийн тухай ойлголт.
Зах зээлийн өнөө үед бизнес эрхлэгч, менежерүүд аливаа шинэчлэлт,
өөрчлөлтийг хийхдээ ...
шинжлэх ухааны хүрээнд хамрагдах боловч бусад менежментээс ялгаатай 5
.
Менежментийн бусад салбарууд нь урт хугацааны хөгж...
Боловсон хүчний бэлтгэл
Эрх зүйн зохицуулалт
- Худалдан авалт, нийлүүлэлт
- Төслийн мэргэжлийн удирдагчдын сертификатжуула...
• Санхүүгийн мэргэжилтэн-төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг тооцон
түүнийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг тодорхойлох үүр...
Өөрчлөлтийн үеийн менежмент. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад захиалагч,
хөрөнгө оруулагч, ажил гүйцэтгэгч, төсөл боловсруулагчды...
Төслийн менежментийн бүтэц
Төслийн менежментийн бүтэц түүний хэмжээ, зорилго, хүрээнээс хамаардаг.
Дунд хэмжээний төслийн ...
- Өөрчлөлтийн хяналтын хороо. Энэ нь төслийн хүрээнд өөрчлөлттэй
холбоотой асуудлыг авч үзэх шинжлэх зорилготой үүсдэг. Хо...
агуулгуудыг багтааж байдаг. Мөн тухайн процессын хүрээнд төслийн
төлөвлөгөлт ба хяналтын тухай асуултуудыг авч үздэг.
2. Ч...
Үүнд:
1. Төслийн төлөвлөлт. Тухайн шатанд хамрагдах зорилтууд төслийг
хэрэглэгдэх хүрээ, ажлын чанар, түүний хугацаа, өртг...
Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам
- Бичихээс өмнөх
- Бичих буюу ажлын хувилбар
- Дахин хянах гэсэн үйл ажиллага...
d. Төслийн өөрчлөлтийн хэтийн төлөв
e. Түүхий эд, тоног төхөөрөмжийн судалгаа
f. Гадаад харилцааны судалгаа
IV.
V.
VI.
VII...
17
• Эргээд холбоо барих хаяг, мэдээллийг оруулах
• Гарын үсэг зурж, тамгалсан байх
• Төсөв тодорхой, бодит байх зэрэг шаардл...
- Төлөвлөлт
- Санхүүжилтийг зохион байгуулах
2. Хөрөнгө оруулалтын үе шат
- Гэрээ хэлэлцээр хийх
- Хэлбэр, дизайныг төлөвл...
Гэрээт гүйцэтгэгч (ерөнхий гэрээг гүйцэтгэгч байгууллага) гэрээний дагуу ажлыг
хангаж байгаа түүний хариуцлагыг хүлээж бай...
Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам
- Хүн амын байршил, байгаль ашиглалт, үйлдвэрлэх хүчний нутаг
дэвсгэрийн зохи...
Г. Хүрээлэн байгаа орчин нөлөөлөх үнэлгээ
Д. Төслийн одоогийн байдал
Е. Боловсон хүчин ба нийгмийн хөгжил
4. Зах зээлийн ш...
гүйцэтгэнэ
1. Маркетингийн мэргэжилтнүүд. Төслийн бүрэлдэхүүнийг ямар хэмжээгээр,
ямар үнээр борлуулж болох асуултанд хари...
Эдгээр зорилтуудыг хөрөнгө оруулалтын өмнөх судалгаа техник эдийн
засгийн үндэслэл, ажлын баримтын боловсруулалт үе шатууд...
Төслийн шинжилгээнд экологийн шинжилгээ онцгой байр суурь эзэлдэг. Учир нь
хүмүүсийн үйл ажиллагаа ба хүрээлэн байгаа орчн...
Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам
хэрэглэгчдийн хоорондын стратегийг хэрэгжүүлэх боломжийг хангахад чухал
нөлөө...
Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах даалгаварыг бүрдүүлэх мэдээлэл
материалыг бэлтгэхийн тулд захиалагчид гэрээний ...
байгаа үед техник эдийн засгийн үндэслэлийг заавал боловсруулна.
Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулахад дараах ша...
1.3. Төслийн менежментийн практикийн асуудлууд
Удирдлагын зохион байгуулалт
Төслийн менежментийн зардал.Практикаас үзэхэд ...
шаардлагатай материаллаг нөөц, боловсон хүчнийг гаргадаг. Гүйцэтгэгч нь өөрийн талаас
боловсон хүчин, гэрээт гүйцэтгэгчийг...
30 |
Төслийн захиалагч байгууллагын шаардлагаар захиалагчийн зүгээс төслийн
менежерийг томилдог. Түүний үүргийн хүрээнд захиала...
В. Тодорхой чиглэлээр өрсөлдөх стратеги (бүлэг хэрэглэгч,
бүтээгдэхүүний нэр төрөл, борлуулалтын газар зүй)
3. Чиг үүргийн...
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТИЙН
СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН (Жимсний чанамал бэлтгэх үйлдвэр,
эсгийний ү...
36 |
Жич: Зөвхөн бизнес төсөл дээр үндсэн судалгааг хийж байгаа тул Олон улсын
байгууллагуудын төслийн шалгуур үзүүлэлт, шалгар...
I. Нөхцөл байдлын судалгаа
v Олон улсын хандлага, стандарт
Манай улсад олон улсын жишиг шаардлагад зохицсон төслийн станда...
ХХААХҮЯам хөрөнгө оруулалтын төслийг сонгон шалгууруулж авдаг гол
шалгуур. Үүнд:
- Төсөлд оролцохоор ирсэн бүх материалууд...
-Барьцаа
-Бусад
ХХААХҮЯ төслөөр олгох мөнгийг дамжуулан олгох банкыг тендер зарлан
сонгон шалгаруулж олгодог. Ингэж шалгар...
нөөцийн менежер-1, нягтлан бодогч-1 хүн буюу нийт 6
хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр харин "Эсгий, эсгий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх" ...
Судалгааны дүгнэлт
— Жимсний чанамал үйлдвэрлэх төсөл нь бие даасан олон зорилтуудын
нийлмэл, 383 сая төгрөгийн өртөгтэй т...
байгаа нь төсөл бичигчийн ур чадвар дутагдалтай байгааг харуулж байна.
Мөн ач холбогдолгүй, хоорондоо уялдаа холбоогүй тоо...
Нийт банкны зээлийн 41% , 77%-д нь түүхий эдийн жилийн нөөцийг нэг дор
авч байгаа нь Монголын нөхцөлд бизнес эрхлэгчдийн э...
Дээрх тооцоолсон эрсдэлийг бууруулах тактикууд
1. Борлуулалтын сувгаар дамжуулан зах зээл дээр байгаа өөрийн
бүтээгдэхүүни...
II.Эсгий, эсгий бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
Энэ төсөл нь дунд хэмжээний төсөл бөгөөд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Мэргэжлийн 3
хү...
46
3. Төслийн зорилтуудыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг цаг хугацаа,
хэмжих хэмжүүр, хариуцагчтай нь нарийн тодорхойлох....
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
Naidkaa angiin ajil
of 66

Naidkaa angiin ajil

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naidkaa angiin ajil

 • 1. Агуулга Оршил НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН АГУУЛГА 1.1.Төслийн менежментийн тухай ойлголт 1.2. Төслийн өмнөх судалгаа ба төслийн шинжилгээ 1.3. Төслийн менежментийн практикийн асуудлууд ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН (Жимсний чанамал бэлтгэх үйлдвэр, эсгийний үйлдвэрийн төслийн жишээн дээр) 2.1. Төслийн боловсруулалтын дүн шинжилгээ 2.2.Төслийн хэрэгжилтийн удирдлагын байдлын шинжилгээ 2.3.Төслийн боловсруулалт, хэрэгжилтийн удирдлагыг төгөлдөржүүлэх зарим арга 2.4 Төслийн ангилал xэрэглэгдэж буй байдал Дэд бүтцийн салбарын санхүүжилт Дүгнэлт Ном зүй
 • 2. ОРШИЛ Үндэслэл: Төслийн менежмент нь сүүлийн 10 жилд менежментийн ухааны хүрээнд тодорч гарч ирээд практикт тодорхой зорилгуудыг шийдвэрлэх төслийн байгуулгийн гол арга болж хувирч байна. Энэ хүрээнд маш олон зүйлийг дэвшүүлж, ярьж байгаа боловч онол, практикийн хувьд түүний зохицолдоо дутагдалтай Тухайлбал: Сүүлийн жилүүдэд санхүүжилт хүссэн бизнесийн болон бизнесийн бус зорилготой зээлийн төслийн баримт бичигт яамдууд, олон улсын байгууллагууд, арилжааны банкууд дарагдсаар байна. Жил бүр ирдэг эдгээр төслүүд шаардлага хангасан, хангаагүй, ижил төстэй, том жижиг олон янз байгаа. Төслийн санхүүжилтүүд нь холбогдох төслийн санал дээр үндэслэгдэн олгогддог бөгөөд санхүүжилт авсан төслийг бодит амьдрал дээр амжилттай хэрэгжих эсэх нь урьдаас нарийвчлан судалсан судалгаа төлөвлөгөөнөөс хамаардаг. Товчхондоо төслийн хувь заяа буюу тухайн төсөл хүлээгдэж буй үр дүнг авчирч төлөвлөсөн зорилго зорилтод хүрэх эсэх нь уг төслийг анхнаас нь хэрхэн бодитой төлөвлөснөөс болон зөв удирдан чиглүүлэхээс хамаарна. Эдгээр төслүүдийн санхүүгийн талын тооцоо судалгаа, зах зээлийн судалгаа ихэнхи тохиолдолд бодитой, сайн байдаг боловч төслийн байгуулгийн менежментийн аргазүйн асуудал дутагдалтай байдаг нийтлэг алдааг төслийн байгуулгийн ажилчид, үр шимийг хүртэгсэд нэрлэдэг байна. Иймээс төслийн менежментийн практик асуудлуудыг судлаж оновчтой шийдвэрт хүрэх чухал юм. Судлагдсан байдал: Манай улсын хувьд төслийн менежмент төслийн байгуулгa нь харьцангуй шинэ ойлголт бөгөөд төсөл боловсруулах, удирдан хэрэгжүүлэх, олон улсын онол арга зүй, стандарт удирдамжийг тэр бүр хэрэглэж хэвшээгүй байгаа дутагдал ажиглагддаг билээ. Төслийг хоорондоо нягт холбоотой хэд хэдэн алхмуудаас бүрдсэн үйл ажиллагаа гэж авч үзэх явдал сүүлийн үед олон улсад эрчимтэй хөгжиж төслийн үйл ажиллагааны менежмент гэсэн ойлголт хэдийн бий болж олон улсын ихэнхи төслүүд уг аргачлалыг хэрэглэх болсон.
 • 3. Ажлын зорилго: Төслийн боловсруулалт, хэрэгжилт, үнэлгээний явцад бодит байдал дээр төслийг илүү боловсронгуй болгох, илүү үр ашигтай болгох боломжийг тодорхойлох нь төслийн менежментийн бүрэлдэхүүн, шийдвэр гаргалт, зохион байгуулалт, мэдлэг чадварыг агуулсан арга барил юм. Энэ тухай бүрэн ойлгохын тулд практикт гарч байгаа гол гол алдаа дутагдлыг илрүүлэх, бизнесийн ашиг өндөр авчрах, эрсдэлийг хохирол бага даван туулах замыг сонгох удирдлагын арга барилыг эзэмших, төслийн удирдлагыг төгөлдөржүүлэх боломжийг тодорхойлж санал зөвлөмжийг гаргах, судалгааны ажлыг оюутнуудад танилцуулах, санаа өгөх зорилгоор дипломын төслийг боловсруулсан. Мөн энэхүү аргачлалын давуу талыг "BBJMM" ХХК-ийн "Жимсний чанамал "- ын үйлдвэрлэлийн төсөл, иргэн Н.Болдын "Эсгий, эсгийн гутал" үйлдвэрлэлийн төслийн жишээн дээр үзүүлэхийг зорьсон билээ. Дээрхи зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг тавьж ажиллана.: • Төслийн агуулга, боловсруулагдсан байдлыг авч үзээд төслийн менежментийн онол, арга зүйн талуудтай нь зэрэгцүүлж шинжилсэн • Төслийн бүтэц түүний үе шатууд арга, хэрэгсэлүүдийг тодотгосон • Эрсдлийн менежментийн шинжилгээ хийсэн • Санхүүжүүлэгч байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг тогтоохыг эрмэлзсэн
 • 4. Нэгдүгээр бүлэг. Төслийн менежментийн онол, арга зүйн агуулга 1.1.Төслийн менежментийн тухай ойлголт Төслийн тухай ойлголт Тодорхой зорилгоор, өгөгдсөн хугацаанд, урьдчилан төлөвлөсөн нөөцөд тулгуурлан, зориуд сонгосон арга барилаар явуулах багийн хамтын бүтээлч үйл ажиллагааг төсөл хэмээн тодорхойлдог.1 Улс үндэстэн, бизнесийн болон бизнесийн бус байгууллагууд, гэр бүл, хувь хүний үйл ажиллагаа нь : • Өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж байгаа орчиндоо чадварлагаар зохицон ажиллаж амьдрах, • Өөрийн зорилго, хүчээ төвлөрүүлж, нөөцөө зөв хуваарилах • Тулгамдсан асуудлыг нарийн тодорхойлж, хамтран шийдвэрлэж хэрэгжүүлэх • Бизнесийн амжилт олж, өрсөлдөөнд давуу байр эзлэхэд чиглэдэг. Энэ бүх өөрчлөлтийг хийх аргуудаас төслийн загвар нь үр дүнд хүрэх болон хэрэгжих магадлалаар илүү юм. Төсөл нь байгууллагын стратегийн шийдвэрийн хэрэгжилтийн дэд хэсэг болох тул дараахь чиглэлүүдээр түгээмэл хэрэглэгддэг. Үүнд: 1. Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх 2. Байгууллагын зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх 3.Шинэ бүтээл дэвшилтэт санаг xэрэгжүүлэx 4.Мэдээллийн системийг xөгжүүлэx боловсронгуй болгоx
 • 5. 5.Шинэ барилга байгууламж нэгж салбар нээx 6.Үйл ажилгааг боловсронгуй дэвшилт аргаар гүйцэтгэx зэрэгт түгээмэл 4 3.Шинэ бүтээл дэвшилтэт санаг xэрэгжүүлэx 4.Мэдээллийн системийг xөгжүүлэx боловсронгуй болгоx 5.Шинэ барилга байгууламж нэгж салбар нээx 6.Үйл ажилгааг боловсронгуй дэвшилт аргаар гүйцэтгэx зэрэгт түг
 • 6. Төслийн менежментийн тухай ойлголт. Зах зээлийн өнөө үед бизнес эрхлэгч, менежерүүд аливаа шинэчлэлт, өөрчлөлтийг хийхдээ төсөл боловсруулан хэрэгжүүлдэг болсон ба энэ нь зайлшгүй судалж мэдэх, өөрийн гэсэн судалгааны аргатай, гол төлөв практик хэрэглээнд зориулагдсан чиглэл юм Тодорхой зорилгыг өгөгдсөн хугацаанд, урьдчилан төлөвлөсөн нөөцийг ашиглан сонгосон арга барилаар үр дүнтэй үйл ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх багийн удирдлагыг төслийн менежмент гэдэг4 . Үүнийг тодруулбал төслийн мөчлөгийн хугацаанд орчин үеийн менежментийн арга, техник технологи ашиглах замаар түүний зорилгыг үр ашигтай гаргаж материал техникийн нөөц, хөдөлмөрийн нөөц, санхүүгийн нөөцийг зохион байгуулах, төлөвлөх, удирдах, зохицуулах аргачлал юм. Төслийн менежмент нь бусад менежментийн төрлүүдээс бага хүч, нөөц бололцоог зөв хуваарилан, үр өгөөжтэйгээр богион хугацаанд ажиллах боломж олгодгоороо ялгарах онцлог талуудтай буюу төслийн менежмент хэдийгээр менежментийн
 • 7. шинжлэх ухааны хүрээнд хамрагдах боловч бусад менежментээс ялгаатай 5 . Менежментийн бусад салбарууд нь урт хугацааны хөгжлийн ба үргэлжилсэн үйл ажиллагааг удирдах асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн удирддаг бол төслийн менежмент нь түр зуурын ба хугацааны хязгаарлагдмал хүрээнд удирдах асуудлыг авч үздэг. Энэ байдал нь төслийн менежментийн онцлог сурвалж болж байна. Өөрөөр хэлбэл, төслийн менежментийн онцлог талуудыг дараах байдлаар тодорхойлж болно6 . Үүнд: - Тодорхой зорилго, үр дүнд хүрэхэд чиглэсэн байх - Эхлэл төгсгөлийг нь урьдчилан тогтоосон - Шинэлэг (шинэ санаа, арга барил, техник технологи ашигласан) - Эрсдэл ихтэй (эдийн засаг, цаг хугацаа, техникийн) - Зохион байгуулалтын өндөр бүтэцтэй, ажлын өвөрмөц арга хэлбэртэй - Олон тооны харилцан холбоотой арга хэмжээний зохицуулагдсан гүйцэтгэлтэй - Тодорхой цаг хугацаанд хэрэгжих - Зохих нөөц боломжтой, үр ашиг Төсөл нь тодорхой зорилгот үйл ажиллагааг шийдвэрлэхийн тулд хэсэг бүлэг хүмүүс хамтрахаар зохион байгуулагдаж 1) Ажлаа эхлэх 2) Гүйцэтгэх 3) Дуусгавар болгох 4) Татан буугдах үе шаттай хугацаат ажил юм. Төслийн менежментийн үндсэн чиг үүргийг тодорхойлбол: - Хөрөнгө оруулалтын өмнөх үеийн судалгаа шинжилгээ - Төслийн төлөвлөлт ба төслийн төсөв баримт бичгийн боловсруулалт - Төсвийн бүрдүүлэлт - Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зөвшөөрөл, гэрээ хэлцэл байгуулах - Төслийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагаа • Зохион байгуулалт, хууль эрх зүй, хүн хүч, санхүү • Материал, техникийн хангамж • Маркетингийн үйл ажиллагаа ба мэдээлэл хангамж - Төслийн хэрэгжилт ба гүйцэтгэлийн зохион байгуулалт - Тооцож боловсруулан, хэрэгжүүлж үр дүнг тооцох - Хянаж тайлагнах зэрэг үндсэн үүргүүдийг нэрлэж болно. Төслийн менежментийн бүтэц, түүний үүрэг Төслийн менежментийн бүтцийг бий болгож хөгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг шийдвэрлэнэ Шинэ бүтцийг бий болгох (одоо байгааг дасан зохицуулах) - Одоо байгаа уламжлалт бүтцүүд дээр төслийн чиг баримжааг бий болгох - Төрөлжсөн компаниудыг бий болгох. Эдгээр нь захиалагчийн хувьд төслийн удирдлагын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлнэ. Үйл ажиллагааны хөшүүргүүдийг боловсруулах (төслийн чиг баримжаатай, үйл ажиллагааны үр дүнгийн хариуцлагыг харуулна)
 • 8. Боловсон хүчний бэлтгэл Эрх зүйн зохицуулалт - Худалдан авалт, нийлүүлэлт - Төслийн мэргэжлийн удирдагчдын сертификатжуулалт, лицензжүүлэлт - Хүрээлэн байгаа орчны хамгаалалтын асуудал тавигдах Санхүүжилт Удирдлагын технологи (төслийн менежментийн үйл явдал нь мэдээлэлжүүлэгдсэн буюу орчин үеийн шинэ техник технологи ба программын хэрэгслүүдийг ашигладаг) Төсөл тодорхой орчинд хэрэгждэг. Энэ орчин нь эдийн засаг, улс төр, нийгэм, технологи, норматив, соёлын ба бусад хүчин зүйлийг тооцсон дотоод, гадаад хэсгүүдийг багтаадаг. Төсөл тодорхой зорилго, биет хүрээ, үр дүнд чиглэсэн байдаг. Төслийн хэрэгжилт, эрх мэдэл бүхий удирдлагын дор явагдаж: • Төслийн менежер • Төслийн баг • Төслийн бусад оролцогч нартай байдаг. Төслийн удирдагчийг дараах шаардлагын дагуу сонгоно8 . Үүнд: • Удирдан зохион байгуулах, бие даан шийдвэр гаргах чадвартай • Бизнесийн ажлын мэдлэг, туршлага, судалгаа шинжилгээний арга барилтай • Нөөцийг хэмнэх, ажил гүйцэтгэгчдийн ажиллагааг үнэлэх чадвартай байх ёстой. Төслийг төслийн баг, мэргэшсэн байгууллага, мэргэжлийн хүмүүс хэрэгжүүлдэг ба дараах мэргэжилтнүүд зайлшгүй багтсан байна. • Маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн-төслийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ, борлуулалт, амжилттай хэрэгжүүлэх явц зэргийг хариуцна.
 • 9. • Санхүүгийн мэргэжилтэн-төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг тооцон түүнийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг тодорхойлох үүрэг гүйцэтгэнэ. • Мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн-төсөлтэй холбогдолтой хууль тогтоомж, заавар зөвлөмж, норм, нормативыг цуглуулах, боловсруулах үүрэг хүлээнэ. Төсөлд байгууллагын шугаман ба функциональ хэсгийн ажилтнууд холбогдох даалгавар зорилтыг биелүүлэх маягаар хэсэгчлэн оролцож болно. Төслийн менежмент хэдийгээр менежментийн шинжлэх ухааны хүрээнд хамрагдах боловч бусад менежментээс ялгагдах онцлог шинжүүдтэй байдгийг дээр товч дурдсан. Бусад менежментийн салбарууд нь урт хугацааны хөгжлийн ба үргэлжилсэн үйл ажиллагааг удирдах асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн удирддаг бол төслийн менежмент нь: • Түр зуурын ба хугацааны хязгаарлагдмал хүрээнд удирдах • Төслийн менежментэд боловсон хүчнийг шууд ажиллах чадварыг нь харгалзан сонгох ба тухайн ажилтныг сургах хугацаа байдаггүй онцлогтой болно • Нөгөө талаас төсөлд ажиллагсад тодорхой хугацааны дараа бүх ажил дуусахыг мэдэж байдгаараа бусад байгууллагад ажиллагсдаас ялгаатай. Энэ ялгаа нь хүмүүс удирдахад тодорхой бэрхшээл үүсгэдэг. Үүнээс үзэхэд төслийн менежмент гэдэг нь төслийн санаа үүсгэхээс эхлээд төсөл хэрэгжих хүртэлх хугацаанд түүнтэй холбоотой бүхий л харилцааг удирдан зохицуулах үүрэг хариуцлагыг өөртөө агуулсан төслийн багийн цөмийг хэлж байна. Энэ бүгдээс үзэхэд төслийн менежментийн мөн чанарыг дараах байдлаар томьёолж болно. Төслийн менежмент нь төслийн мөчлөгийн хугацаанд хөдөлмөр, санхүү, материал, техникийн нөөцийг зохион байгуулах, төлөвлөх, удирдах, зохицуулах арга зүй юм. Энэ арга зүй нь удирдлагын техник технологийн орчин үеийн аргууд дээр тулгуурлаж ажлын хэмжээ, өртөг, цаг хугацаа, чанар, төслийн оролцогчдын ханамжийн хүрээнд дэвшүүлэн тавьсан зорилгуудыг үр ашигтай хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байна. 10
 • 10. Өөрчлөлтийн үеийн менежмент. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад захиалагч, хөрөнгө оруулагч, ажил гүйцэтгэгч, төсөл боловсруулагчдын алинаас нь ч өөрчлөлт хийгдэж болно. Шалтгаан нь: - Төслийн техникийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах - Удирдлагын бодлого болон ажил гүйцэтгэх аргыг өөрчлөх - Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн тодорхой бус байдал - Бэлтгэн нийлүүлэлтийн хугацаа зөрчигдөх - Зах зээлийн эдийн засаг дахь өөрчлөлт зэрэг хүчин зүйлс байдаг. Эл нөхцөлд өөрчлөлтийн үеийн менежментэд төслийн менежер чухал үүрэгтэй. Төслийн менежер нь өөрчлөлтөнд дараах үүргүүдийг гүйцэтгэнэ.Үүнд: - Түүний эцсийн үр дүн, үр дагаварыг үнэлж чаддаг - Зардал үр дүнг харьцуулан судалж өөрчлөлтийг өөр хооронд нь уялдуулах - Өөрчлөлтийг гэрээ хэлцэл ба төсвийн баримт бичигт шинэчлэн тусгах - Түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зэрэг болно. Төслийн өөрчлөлт гарах эх үүсвэр нь гадаад, дотоод орчинтой холбоотой байдаг Өөрчлөлт нь дараах үндсэн үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг. Үүнд: - Төслийн үнэлэмж, үр ашиг, төсөв өртөгт - Төслийн үргэлжлэл, түүнийг дуусгах хугацаанд - Ажлын чанар, үр дүнгийн нөлөөлөл зэрэг багтана. Хэрвээ төсөлд өөрчлөлт оруулахаар бол урьдчилан анхаарах нөхцлүүдийг зайлшгүй тооцоолох хэрэгтэй. Төсөлд өөрчлөлт оруулахад урьдчилан анхаарах нөхцөлүүд: - Нэмэгдэл зардал шаардах эсэх - Төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хугацаа зөрчигдөх эсэх - Ажлын чанар, төслийн үр дүн шаардагдах хэмжээнд хүрэх боломжтой эсэхийг үнэлэх явдал мөн.
 • 11. Төслийн менежментийн бүтэц Төслийн менежментийн бүтэц түүний хэмжээ, зорилго, хүрээнээс хамаардаг. Дунд хэмжээний төслийн хувьд төслийн менежментийг дэмжих багт нэг ажилтан орсон байхад хангалттай. Том төслүүдийн хувьд эдгээр үүрэг тус бүрийн биелэлтэнд хэд хэдэн хүнийг хамруулж баг нь өөрийн гэсэн менежертэй, төслийн алба болон зохион байгуулагдсан байж болно. Хэрвээ төсөл нь хэмжээний хувьд жижиг байвал менежер төслийн багын ихэнх үүргийн биелэлтийг өөртөө ноогдуулсан байж болно. Томоохон төсөл нь зохион байгуулалтыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд удирдлагын дараах хэлбэрүүдийг ашиглаж болно9 . Үүнд: - Удирдлагын хороо. Хороог гол төлөв төслийн ивээн тэтгэгч эсвэл шийдвэр гаргалтыг хариуцсан захиалагч толгойлно. Тухайн хорооны үйл ажиллагааны зорилго нь төслийн стратегийн чиглэлийг тодорхойлж түүний өөрчлөлт маргаантай асуудлыг авч үзэх үйл явц багтана. Гүйцэтгэгчийн бизнес менежер хорооны бүрэлдэхүүнд ихэвчлэн ордоггүй.
 • 12. - Өөрчлөлтийн хяналтын хороо. Энэ нь төслийн хүрээнд өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг авч үзэх шинжлэх зорилготой үүсдэг. Хороонд гол үүргийг төслийн менежер гүйцэтгэж захиалагчийн зүгээс төслийн менежер төслийн захиргааны зохицуулагч, бүлгийн удирдагчид багтана. - Маргаантай асуудлыг шинжлэх хороо. Энэ хороог маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх эрсдлийн байнгын удирдлагыг зохион байгуулахад бий болгодог. Төслийн менежмент нь тусгай, дээд мэргэжлийн мэдлэгийг нэгтгэсэн байдаг 10 . Тусгай мэдлэг нь төслийн хамрагдсан үйл ажиллагааны хүрээний онцлогийг тодорхойлдог. Жишээ нь: барилга, боловсрол, экологи, судалгаа, өөрчлөлтийн гэх мэт. Төслийн менежментийн үйл явцыг авч үзье11 . Төслийн менежментийн бүтэц: 1. Төлөвлөлт ба хяналтын менежмент 2. Чанарын менежмент 3. Нөөцийн менежмент 4. Цаг хугацааны менежмент 5. Эрсдэлийн менежмент хэмээн төслийн менежментийн бүтцийг 5 хэсэгт хувааж авч үзнэ. Эдгээр нь орчин үеийн мэдээллийн хурдтай ертөнцөд төслийг удирдахад зайлшгүй шаардлагатай бүтэц ба төслийн менежментийн эдгээр үйл явц бие биенийгээ харилцан нөхцөлдүүлдэг. Үйл явц нь цаг хугацааны хувьд хоорондоо давхардаж гаралтын нийтлэг үр дүнгийн тусламжтай харилцан холбоотой байдаг. 1. Төлөвлөлт ба хяналтын менежмент нь төслийн хэрэглэгдэх хүрээг бататгаж чиглэгдсэн зорилгуудын биелэлтийг багтаасан зорилтууд байдаг бөгөөд төслийн хэрэгжилт, өөрчлөлтийн менежмент, эрсдэлийн хяналтын
 • 13. агуулгуудыг багтааж байдаг. Мөн тухайн процессын хүрээнд төслийн төлөвлөгөлт ба хяналтын тухай асуултуудыг авч үздэг. 2. Чанарын менежмент нь төслийн амьдралын мөчлөгийн хувьд чанарыг хангах арга хэмжээний системийг агуулж байдаг. 3. Нөөцийн менежмент нь төсөлд ашиглагдаж байгаа боловсон хүний, эд материалын, цаг хугацааны гэх зэрэг нөөцийг хэрхэн зөв хуваарилах асуудлыг судална. 4. Цаг хугацааны менежмент нь төслийн хэмжээнд гүйцэтгэж байгаа нийт ажлыг тодорхойлж төслийн төлөвлөсөн цаг хугацаанд гүйцэтгэх, үйл ажиллагаа тус бүрийг хугацаандаа гүйцэтгэх боломж олгодог. Мөнгөний эргэлттэйгээр ирээдүйн орлогын өнөөгийн үнэ цэнийг тодорхойлох арга болдог. 5. Эрсдэлийн менежмент нь төслийн үйл ажиллагааны явцад гарч болох аюул, эрсдэлтэй талыг тооцоолж ангилах, түүнийг боломжит хэмжээнд хүртэл бууруулах, эрсдэлээс гарах арга замуудыг тодорхойлно. Төслийн менежментийн амьдралын мөчлөгийн 5 үе шат: Төслийн менежментийн амьдралын мөчлөг төслийн үе шат ба амьдралын мөчлөгийн түвшинтэй уялдсан байдаг12 .Төслийн төлөвлөлт ба төсөл дуусах үе шатны зорилтууд төслийн эхэн ба төгсгөлд нэг л удаа гүйцэтгэгддэг. Улмаар үе шатны удирдлага, түвшний зорилтууд төслийн үе шат бүрт хамаатай.
 • 14. Үүнд: 1. Төслийн төлөвлөлт. Тухайн шатанд хамрагдах зорилтууд төслийг хэрэглэгдэх хүрээ, ажлын чанар, түүний хугацаа, өртгийн талаас нь тодорхойлдог. Мөн эдгээр зорилтуудад нөөц ба төслийг хөтлөх үүрэгт ажлын зохион байгуулалттай нь холбоотой зорилтуудыг тайлбарладаг. 2. Үе шатны төлөвлөлт. Энд үе шатаас хамаарсан төслийн төлөвлөгөө, дэг журмыг зохицуулах зорилтуудыг нэгтгэж байдаг. 3. Үе шатны хяналт. Энд зорилтууд нь бүтээгдэхүүн бий болгох үе шаттай зэрэгцээ явагдаж үе шатны явцын тайлан мониторингд зориулагдсан байдаг. 4. Үе шатыг дуусгах. Уг үе шатны зорилтууд ажлын төгсгөлийг хангаж, үр дүнг хүлээж авах зорилтуудыг хангадаг. 5. Төслийг дуусгах. Энэ шатанд хамаатай зорилтуудын гүйцэтгэлийн үр дүн нь төслийн эерэг үр дүнд хүрсэнтэй холбоотой байдаг бөгөөд шийдвэрлээгүй бүх асуудлыг зохицуулдаг. Төслийн бүтэц, түүний боловсруулалт Хэрэглэгч ба санхүүжүүлэгч байгууллагын саналын дагуу төслийг бичиж эхлэх, онол баримтын үнэлгээ хийж тэмдэглэл хөтлөх, цуглуулсан мэдээллийг эмхтгэх, шинжлэх ажлууд орно13 . Үүнийг Уилкинсон (1991-1992) диаграммын ба асуултын мод байгуулах аргаар зохиосон. Уг аргыг тайлбарлавал, модны оройд судалгааны буюу төслийн гол асуулт байна. Өөрийн санааны үндэслэлийн урьдчилсан зохицуулалтын дараа захиалагч буюу хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалтын үндэслэлийг боловсруулах шийдвэрийг гаргадаг. Төслийн бүтцийн талаар Ньюман (1991: 485- 486) ерөнхийд нь үндсэн 3 алхамаас бүрдэнэ гэж тэмдэглэсэн нь зүйтэй юм. Үүнд:
 • 15. Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам - Бичихээс өмнөх - Бичих буюу ажлын хувилбар - Дахин хянах гэсэн үйл ажиллагаанууд багтдаг. Төсөл бичих нь санал болгож буй төсөл болон ажлын төлөвлөгөөг олон санал бодлын сүлжээнээс нарийвчлан тодорхойлох үйл явц мөн. Төсөл боловсруулах цорын ганц зөв арга гэж байдаггүй, хүмүүс төслийг бичихдээ өөр өөрөөр ханддаг гэж Лефферт бичжээ. Гэхдээ сайн төсөл бичиж боловсруулах арга техник байна. Зарим хүмүүс тэмдэглэл, төлөвлөгөө зэргийг ашигладаг бол зарим хэсэг нь санаагаа шууд компьютерт буулгах маягаар ажилладаг. Энэ нь тэдний үзэл бодол, асуудлыг шийдвэрлэх, төлөвлөх чадвар мөн мэргэжил боловсролын онцлог зэргээс хамаарч байдаг байна. Төслийн бүтцийг ерөнхийлөн танилцуулбал14 . I. II. III. Нүүр хуудас a)Төслийн нэр b)Төслийн төсөв, түүний эх үүсвэр c)Төсөл хэрэгжих газар d)Төслийн үргэлжлэх хугацаа e)Холбоо барих хаяг, утас, факс f)Зурагт мэдээлэл Төслийн агуулга a) Байгууллагын танилцуулга b) Төслийн зорилго, зорилтууд c) Төслийн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө d) Төсөл үргэлжлэх хугацаа e) Төслийн ерөнхий төсөв. Судалгааны хэсэг a. Төслийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн тодорхойлолт b. Төслийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварын шинжилгээ c. Төслийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн хөгжлийн хэтийн төлөв
 • 16. d. Төслийн өөрчлөлтийн хэтийн төлөв e. Түүхий эд, тоног төхөөрөмжийн судалгаа f. Гадаад харилцааны судалгаа IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Төслийн үр дүн. a) Богино хугацааны үр дүн b) Дунд хугацааны үр дүн c) Урт хугацааны үр нөлөө Төслийн үйл ажиллагаа a) Цагийн хуваарь b) Орц, үйл ажиллагаа, гарц Эрсдэлийн таамаглал, түүний хязгаарлалтууд a) Хянаж болох эрсдэлүүд b) Хянах боломжгүй эрсдэлүүд c) Хязгаарлалтын хувилбарууд Хяналт ба үнэлгээ a) Үйл ажиллагааны хяналт b) Үнэлгээний аргууд Тогтвортой байдал a) Санхүү b) Төслийн баг Төсөв a) Төсвийн задаргааны бүдүүвч b) Нарийвчилсан задаргаа Хавсралтууд a) Гэрээний загварууд гэсэн бүтэцтэй байна. Аливаа хувь хүн аж ахуйн нэгж төсөл бичихэд анхаарах зүйлс: • Бусдад уншуулахад зориулагдсан • Дүрмийн алдаагүй • Ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх
 • 17. 17
 • 18. • Эргээд холбоо барих хаяг, мэдээллийг оруулах • Гарын үсэг зурж, тамгалсан байх • Төсөв тодорхой, бодит байх зэрэг шаардлагуудыг хангасан байх явдал мөн. Төслийн мөчлөг. Төслийн эхлэл ба төгсгөлийн хоорондох цаг хугацааны завсрыг төслийн мөчлөг гэнэ 15 . Төслийн амьдралын мөчлөг нь төслийн санхүүжилтийн ажлын судлах агуулга ба холбогдох шийдвэр гаргах хүрээнд гол ойлголтын үүргийг гүйцэтгэнэ. Төслийн эхлэлийг түүнийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мөнгө орж ирэх агшингаар тооцдог. Харин Төслийн төгсгөл гэдэг нь: 1. Төслийн обьектыг ашиглалтанд оруулж үр дүнгийг нь ашиглах 2. Төслийн ажиллагсадыг өөр ажилд шилжүүлэх 3. Төслийн үр дүн өгөгдсөн түвшиндөө хүрсэн байх 4. Төслийн санхүүжилтийг зогсоосон байх 5. Төслийн ажилд эрс өөрчлөлт оруулсан байх 6. Төслийн обьектыг ашиглалтаас гаргахыг тооцно. Төслийн эхлэл төгсгөлийг албан ёсны баримтаар баталгаажуулдаг 16 . Төсөлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа нь цаг хугацаа, орон зайн хувьд харилцан уялдаатай явагддаг. Гэвч төслийн гүйцэтгэлийн үе ба үе шатыг логик дарааллаар ба цаг хугацааны хувьд нэгэн байдлаар хангах боломжгүй юм. Төслийн амьдралын мөчлөгт төслийн менежмент нь төслийн ажлын санхүүжилтийн асуудлыг судлах ба холбогдох шийдвэр гаргахад үндсэн гол үүргийг гүйцэтгэнэ. Төслийн амьдралын мөчлөгийг хөрөнгө оруулалтаар нь дараах үндсэн үе шат болгон хуваадаг. 1. Хөрөнгө оруулалтын эхний үе шат - Хөрөнгө оруулалтын боломжинд дүн шинжилгээ хийх - Урьдчилсан боломжийг шинжлэх - Хөрөнгө оруулалтын боломжийг илтгэх
 • 19. - Төлөвлөлт - Санхүүжилтийг зохион байгуулах 2. Хөрөнгө оруулалтын үе шат - Гэрээ хэлэлцээр хийх - Хэлбэр, дизайныг төлөвлөх - Байгууламж - Маркетинг - Сургалт 3. Хөрөнгө оруулалтын ашиглалтын үе шат - Бүтээгдэхүүн хүлээн авах ба үйлдвэрлэх - Үйлдвэрлэл - Тоног төхөөрөмжийг солих өөрчлөх - Өргөжүүлэлт, төгөлдөржүүлэлт, шинэ бүтээл - Төслийг дуусгах Төслийн оролцогчид. Төслийн оролцогчид нь түүний бүтцийн үндсэн элемент болдог17 . Учир нь тэд төслийн санааны хэрэгжилтийг хангадаг. Бүх байгууллагуудыг гүйцэтгэж байгаа чиг үүргээс хамааруулан төслийн оролцогчдын тодорхой бүлгүүдэд нэгтгэдэг. Төслийн гол оролцогч нь захиалагч байдаг. Төслийн үр дүнгийн ирээдүйн эзэгнэгч хэрэглэгч Захиалагчийн хувьд хуулийн этгээд эсвэл хувь хүн байж ч болно. Байгууллагын тоо нь ч олон байж болно. Захиалагч нь хөрөнгө оруулагч ба хөрөнгө оруулалтын төслийн хэрэгжилтийг гүйцэтгэх талаар хөрөнгө оруулалтын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд байж болно. Хөрөнгө оруулагч гаднаас хөрөнгө оруулж байгаа этгээд бөгөөд зарим тохиолдолд захиалагч ч байдаг. Төсөл, төслийн баримтыг төслийн төрөлжсөн байгууллага болох зураг төслийн байгууллага гүйцэтгэнэ. Материал техникийн асуулгыг (хүлээн авах, нийлүүлэх) нийлүүлэгч (ерөнхий нийлүүлэгч) гүйцэтгэнэ. 19
 • 20. Гэрээт гүйцэтгэгч (ерөнхий гэрээг гүйцэтгэгч байгууллага) гэрээний дагуу ажлыг хангаж байгаа түүний хариуцлагыг хүлээж байгаа хуулийн этгээд байдаг. 1.2. Хөрөнгө оруулалтын өмнөх судалгаа ба төслийн дараах шинжилгээ Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөн чанар. Зах зээлийн эдийн засгийн хөгжил аж ахуйн субьектээс нэг талаас өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд чиглэгдэж, нөгөө талаас эдийн засгийн орчны эрчимтэй өөрчлөгдөж байгаа нөхцөлд тогтвортой жигд үйл ажиллагаа явуулахыг хангах байдлыг шаардаж, нийгмийн нийт хөгжил ба зарим аж ахуйн субьектүүдийн үйл ажиллагааны материаллаг баялгийн өргөтгөсөн нөхөн үйлдвэрлэл дээр суурилагдаж улмаар үндэсний орлогын өсөлтийг хангаж байдаг. Уг өсөлтийг хангаж байдаг үндсэн хэрэгслүүд нь хөрөнгө оруулалт юм 18 . Өөрөөр хэлбэл хөрөнгийн ашиглалтийг хангаж байдаг практик арга хэмжээ байдаг. Мөнгөн хөрөнгө, банкны зорилтот хадгаламж, хувь нийлүүлэлт, үнэт цаас, технологи, машин тоног төхөөрөмж, лиценз, үүний дотор барааны тэмдэг, зээл, аливаа бусад эд хөрөнгө, хөрөнгийн эрх, оюуны өмч зэрэг болдог бөгөөд эдгээрийг үйлдвэрлэл эрхлэлтийн үйл ажиллагаанд оруулж ашиг олох ба эдийн засаг, нийгмийн эерэг байдалд хүрэх зорилгоор ашигладаг. Төслийн эхлэл (хөрөнгө оруулалтын өмнөх үе шат) 1. Хөрөнгө оруулалтын өмнөх судалгаа Энэ шатанд хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийг тодорхойлдог учраас түүнд онцгой анхаарал хандуулдаг. Төслийн шинжилгээ нь үндсэндээ бие дааж эрчимтэй хөгжиж байгаа мэдлэгийн хүрээ болж байна. Хөрөнгө оруулалтын өмнөх судалгааны эхний шатанд дараах зүйлийг судалдаг. - Тухайн орны эдийн засгийн хөгжлийн ерөнхий хэтийн төлөв - Салбарын хэтийн төлөв - Хот байгуулалтын хэтийн төлөв
 • 21. Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам - Хүн амын байршил, байгаль ашиглалт, үйлдвэрлэх хүчний нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтын ерөнхий бүдүүвч - Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны мужуудын төлөвлөлтийн төслүүд - Байгаль хамгаалах ба эрчимтэй аж ахуй эрхэлж байгаа бүсийн байгаль ашиглалтын нутаг дэвсгэрийн цогцолбор төлөвлөгөөнүүд - Олон нийтийн төв, орон сууцны муж, төв хот тэдгээрийн хэсгүүдийн барилгажилтийн нарийвчилсан төслүүд - Төсөл хэрэгжүүлэх газарт хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг төрөөс зохицуулах баримтууд - Мужийн хэмжээнд гадаадын ба өөрийн орны компаниудын ажил хэрэгч идэвхийн хэтийн төлөв зэргийг багтаан судална. Хөрөнгө оруулалтын санааны урьдчилсан зохицуулалтыг хийсний дараа захиалагч хөрөнгө оруулалтын үндэслэлийг боловсруулах тухай шийдвэр гаргадаг. Уг баримтыг боловсруулахдаа төрийн байгууллага ба сонирхогч байгууллагын зайлшгүй шаардлагуудыг тооцдог. Баримтыг тогтоосон журмын дагуу шинэчилдэг. Хөрөнгө оруулалтын үндэслэлийн үлгэрчилсэн бүрэлдэхүүнийг товч үзүүлбэл,19 . 1. Төслийн товч агуулга 2. Салбар үйлдвэрийн ерөнхий тодорхойлолт 3. Анхдагч үзүүлэлт ба нөхцөл. Үүнээс: А. Төслийн зорилго зорилтууд Б. Обьект байгуулалтын үзүүлэлтүүд. Үүнээс: - Үйлдвэрийн хүчин чадал - Бүтээгдэхүүний нэр төрөл - Үндсэн технологийн шийдлүүд - Үндсэн бариллагын шийдлүүд - Үйлдвэрийн байршил - Үйлдвэрийг нөөцөөр хангах В. Төслийн орчин
 • 22. Г. Хүрээлэн байгаа орчин нөлөөлөх үнэлгээ Д. Төслийн одоогийн байдал Е. Боловсон хүчин ба нийгмийн хөгжил 4. Зах зээлийн шинжилгээ А. Төслийн бүрэлдэхүүний зах зээлийн тодорхойлолт Б. Төслийн бүрэлдэхүүний зах зээлийн хэтийн төлөв Г. Төслийн бүрэлдэхүүний эрэлтийн хэтийн төлөв Д. Төслийн удирдлага.Үүнээс: - Ажлын томруулсан бүтэц - Төслийн төлөвлөгөө - Төслийн удирдлагын бүтэц - Төслийн баг - Төслийн үр ашгийн үнэлгээ.Үүнээс: • Анхдагч ба тооцооны үр дүн • Санхүүгийн төлөвлөгөө • Эрсдлийн шинжилгээ Хүлээн зөвшөөрч батлагдсан үндэслэлийг захиалагч дараах зорилгоор ашиглаж болно. 1. Судалгаа цааш явуулж олон нийтийн санал авах 2. Гүйцэтгэх засаглалын байгууллагатай татвар ба бусад хөнгөлөлтийн талаар хэлэлцээр хийх 3. Боломжит хөрөнгө оруулагч нартай хэлэлцээр хийх. Хөрөнгө оруулалтын тухай урьдчилсан шийдвэр гаргахад дараах материалыг үндэс болгоно. 1. Төслийн өмнөх үндэслэлийн үр дүн 2. Обьектын байршилын талаарх гаргасан урьдчилсан зохицуулалт 3. Үе шатын гүйцэтгэгч, хөрөнгө оруулагч Төслийн урьдчилсан төлөвлөгөө нь дараах хэсгүүдээс тогтдог. Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам 1. Төсөл хайгуулын ажлын төлөвлөгөө 2. Төслийг бүхэлд нь хэрэгжүүлэх урьдчилсан төлөв. Төслийн гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагаа бүтэц бүрэлдэхүүнийг үнэлэх боломжийг олгоно. 3. Төслийг санхүүжүүлэх урьдчилсан төлөвлөгөө 4. Төслийн урьдчилсан төсөв. Хөрөнгө оруулалтын өмнөх судалгааны эцсийн үр дүн нь төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах даалгавар болдог. Харин хөрөнгө оруулалтын өмнөх судалгааны ажлыг захиалагчийн бий болгосон тусгай бүлэг
 • 23. гүйцэтгэнэ 1. Маркетингийн мэргэжилтнүүд. Төслийн бүрэлдэхүүнийг ямар хэмжээгээр, ямар үнээр борлуулж болох асуултанд хариулах явдал байна. 2. Үйлдвэрлэлийн мэргэжилтнүүд. Бүтээгдэхүүний боломжит өртөг, түүний эдийн засгийн шаардлагыг үнэлнэ. 3. Санхүүгийн мэргэжилтнүүд. Төслийн санхүүг үнэлж, санхүүжилтийн хэмжээ эх үүсвэрийг тодорхойлдог. 4. Төслийн мэргэжилтнүүд. Хууль зүй, нормативын талаар тухайн төслийн хувьд ач холбогдол бүхий мэдээлэл цуглуулдаг. Төслийн дараах шинжилгээ Төслийн шинжилгээний зорилго нь төслийн үр дүн, үнэлэмжийг тодорхойлох явдал байдаг. Төслийн шинжилгээний хувьд дараах төрлүүдийг ялгаж үзнэ21 . Үүнд: - Техникийн - Санхүүгийн - Арилжааны - Экологийн - Зохион байгуулалтын - Нийгмийн - Эдийн засгийн гэсэн үндсэн төрлүүд байдаг. Төслийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахаас өмнө түүний амьдралын мөчлөгийн хугацаанд шинжилгээний бүх талуудыг авч үзэх шаардлагатай. Дээрхи жагсаалтаас шинжилгээний тусгай төрлүүдийн гүйцэтгэлийн дарааллыг тодорхойлохоор тусгаж болно22 . Техникийн шинжилгээний хүрээнд хөрөнгө оруулалттай холбогдох төслийн дараах асуудлуудыг авч үздэг. Үүнд: - Техник технологийн хувилбарууд - Байршлын хувилбарууд - Төслийн хэмжээ - Төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа ба түүний үе шатуудын хугацаа - Түүхий эд, ажиллах хүч, бараа бусад хэрэгцээт нөөцийн хүртээмж, эх үүсвэрийн хүрэлцээ - Төслийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн багтаамж - Урьдаас тооцоогүй хүчин зүйлийн зардал - Төслийн график зэрэг юм.
 • 24. Эдгээр зорилтуудыг хөрөнгө оруулалтын өмнөх судалгаа техник эдийн засгийн үндэслэл, ажлын баримтын боловсруулалт үе шатуудад нарийвчлалыг өгөх байдлаар тооцно. Шат дараалан гүйцэтгэж байгаа техникийн шинжилгээний явцад төслийн төсвийг тодотгоно. Үүнд тооцоогүй зардалд хүргэдэг биет ба үнийн тооцоогүй хүчин зүйлүүдийг авч үздэг. Арилжааны шинжилгээний зорилт нь төслийн санаа болгож байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эцсийн хэрэглэгчийн талаас үнэлэх явдал байна. Энд авч үздэг зорилтуудыг ерөнхийд нь 3 төрөлд багтааж үзнэ. Үүнд: 1. Маркетинг 2. Нөөцийн эх үүсвэр авах нөхцөл нөөц 3. Үйлдвэрлэл борлуулалтын нөхцөл Төслийн шинжилгээнд экологийн шинжилгээ онцгой байр суурь эзэлдэг. Учир нь хүмүүсийн үйл ажиллагаа ба хүрээлэн байгаа орчны хоорондын харилцаа холбоог ихэнхи төсөлд хангалтгүй судалсан байдаг23 . Мөн хамгийн гол нь энэ харьцаанд тодорхой биш зүйлийг байгаль орчны хувьд эргэн засагдахгүй байдалд нөхөж болно. Экологийн шинжилгээний зорилт нь төслөөс хүрээлэн байгаа орчинд учруулах боломжит хохирлын хэмжээг тогтоох явдал байна. Зохион байгуулалтын шинжилгээний зорилго нь төсөл хэрэгжиж ашиглагдах хүрээний зохион байгуулалт, эрх зүйн, улс төр, захиргааны байдлыг үнэлэх явдал юм. Зохион байгуулалтын шинжилгээний үндсэн зорилтууд: 1. Материал техникийн бааз, мэргэшил, бүтэц, санхүүгийн байдлын үүднээс төслийн оролцогчид нь давуу ба сул талуудыг тодорхойлох (үнэлэх) 2. Одоо байгаа хууль, эрх зүйн захиргааны акт, дүрэм журмын хувьд төслийн оролцогчдын зорилтыг тодорхойлох 3. Хууль, улс төрийн хүрээллээс төслийн хувь заяанд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх. Ялангуяа байгаль орчинг хамгаалах, цалин, үнэ, төрийн дэмжлэг, эдийн засгийн гадаад харилцааны хүрээг үүнд багтаан авч үзсэн байна. 4. Шинжилгээний явцад төслийн оролцогчдын хувьд тодорхойлсон сул талуудыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг боловсруулах. Мөн хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах 5. Төслийн үр ашигт нөлөөлөх зохион байгуулалтын дээрх хүчин зүйлийг төгөлдөржүүлэх санал боловсруулах Нийгмийн шинжилгээний зорилго нь төсөл хэрэглэгчид хэр зэрэг оролцож байгаа явдлыг тодорхойлдог. Нийгмийн шинжилгээний үр дүнд төсөл ба түүний
 • 25. Төслийн шинжилгээнд экологийн шинжилгээ онцгой байр суурь эзэлдэг. Учир нь хүмүүсийн үйл ажиллагаа ба хүрээлэн байгаа орчны хоорондын харилцаа холбоог ихэнхи төсөлд хангалтгүй судалсан байдаг23 . Мөн хамгийн гол нь энэ харьцаанд тодорхой биш зүйлийг байгаль орчны хувьд эргэн засагдахгүй байдалд нөхөж болно. Экологийн шинжилгээний зорилт нь төслөөс хүрээлэн байгаа орчинд учруулах боломжит хохирлын хэмжээг тогтоох явдал байна. Зохион байгуулалтын шинжилгээний зорилго нь төсөл хэрэгжиж ашиглагдах хүрээний зохион байгуулалт, эрх зүйн, улс төр, захиргааны байдлыг үнэлэх явдал юм. Зохион байгуулалтын шинжилгээний үндсэн зорилтууд: 1. Материал техникийн бааз, мэргэшил, бүтэц, санхүүгийн байдлын үүднээс төслийн оролцогчид нь давуу ба сул талуудыг тодорхойлох (үнэлэх) 2. Одоо байгаа хууль, эрх зүйн захиргааны акт, дүрэм журмын хувьд төслийн оролцогчдын зорилтыг тодорхойлох 3. Хууль, улс төрийн хүрээллээс төслийн хувь заяанд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх. Ялангуяа байгаль орчинг хамгаалах, цалин, үнэ, төрийн дэмжлэг, эдийн засгийн гадаад харилцааны хүрээг үүнд багтаан авч үзсэн байна. 4. Шинжилгээний явцад төслийн оролцогчдын хувьд тодорхойлсон сул талуудыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг боловсруулах. Мөн хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах 5. Төслийн үр ашигт нөлөөлөх зохион байгуулалтын дээрх хүчин зүйлийг төгөлдөржүүлэх санал боловсруулах Нийгмийн шинжилгээний зорилго нь төсөл хэрэглэгчид хэр зэрэг оролцож байгаа явдлыг тодорхойлдог. Нийгмийн шинжилгээний үр дүнд төсөл ба түүний
 • 26. Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам хэрэглэгчдийн хоорондын стратегийг хэрэгжүүлэх боломжийг хангахад чухал нөлөөлдөг. Нийгмийн шинжилгээ дараах үндсэн 4 хүрээнд төвлөрдөг. 1. Төсөлд хамрагдсан хүн амын нийгэм соёлын ба хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд (тоон үзүүлэлт ба нийгмийн бүтэц) 2. Төсөл үйлчлэх хүрээнд хүн амын зохион байгуулалт. Үүнд: гэр бүлийн бүтэц, ажиллах хүчний бэлэн байдал, нөөцийн хяналтын хүртээмж 3. Төсөл тухайн орон нутгийн соёлд нийцэж байгаа байдал 4. Төслийн үр дүнг ашиглах байгууллага, хүн амын бүлгээс шаардлагатай үүргийг хангах стратеги байдаг. Нийгмийн шинжилгээ нь албан ёсны арга ба стандарт арга зүйн дэг журам хангалттай байдаггүйгээс шалтгаалан үнэлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Төслийн нийгмийн дараах үндсэн үр дүнг үр ашгийн тооцоонд тусгах шаардлагатай. Үүнд: 1. Ажлын байрны тооны өөрчлөлт 2. Ажиллагсдын орон сууц, соёл, ахуйн нөхцлийг сайжруулах 3. Ажиллагсдын хөдөлмөрийн чадварын өөрчлөлт 4. Үйлдвэрлэлийн ажиллагсдын бүтцийн өөрчлөлт 5. Хүн амын тусгай төрлийн бараагаар хангах найдварын өөрчлөлт 6. Ажиллагсад хүн амын эрүүл мэндийн түвшний өөрчлөлт 7. Хүн амын чөлөөт цагийн хэмнэлт. Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл Захиалагч өөрийн зорилго ба нөхцөл байдлын шинжилгээний үр дүнг үндэс болгон хөрөнгө оруулалтын талаар үзэл санааны тунхаглал боловсруулдаг . Үүний үндсэн дээр техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах шийдвэр гаргадаг
 • 27. Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах даалгаварыг бүрдүүлэх мэдээлэл материалыг бэлтгэхийн тулд захиалагчид гэрээний үндсэн дээр инженеринг зөвөлгөө өгөх ба маркетингийн компаниудыг татан оролцуулж эсвэл тендерийн хороог зохион байгуулдаг. Техник эдийн засгийн үндэслэл нь баримт болдог. Тодорхой журмаар батлагдсан техник эдийн засгийн үндэслэлийн баримтанд тулгуурлан тендерийн гэрээний уралдаан шалгалтуудыг явуулдаг. Ажлын гэрээ байгуулдаг, санхүүжилтийг эхэлдэг ба ажлын баримтыг боловсруулдаг. Техник эдийн засгийн үндэслэлд технологийн барилга төлөвлөлтийн, хийцийн ба байгаль хамгаалалийн арга үндсэн шийдлийг тодорхойлж экологи эрүүл ахуйн, төслийн ашиглалтын аюулгүй байдал ба эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн үр дагаварыг үнэлдэг. Обьектын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн дараах боломж, эх үүсвэрүүд байдаг. Үүнд: 1. Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, холбогдох төслийн бус сангаас санхүүжүүлнэ. 2. Өөрийн санхүүгийн нөөц ба хөрөнгө оруулагчийн аж ахуйн дотоод нөөц 3. Захиалагчийн зээлийн ба хувь нийлүүлсэн санхүүгийн хөрөнгө 4. Үйлдвэрийн нэгдлүүдийн төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгө 5. Гадаадын хөрөнгө оруулалт юм. Техник эдийн засгийн үндэслэлд дараах зүйл багтана. - Ерөнхий тайлбар - Ерөнхий төлөвлөгөө ба тендер (байршлын төлөв) - Технологийн шийдэл (технологийн схем) 2 аргаар зурна - хавтгайн арга - эзэлхүүний схем - Үйлдвэрлэлийн удирдлага ажилчин албан хаагчдын хөдөлмөрийн нөхцлийн зохион байгуулалт ба хөдөлмөр хамгаалалт - Уран барилгын шийдлүүд - Инженерийн тоног төхөөрөмж шугам сүлжээ ба систем (халаалт, ус, салхи) - Барилгын зохион байгуулалт - Хүрээлэн буй орчны хамгаалал - Иргэний хамгаалалтын инженер техникийн арга хэмжээ - Төслийн баримтууд - Хөрөнгө оруулалтын үр ашиг зэрэг болно. Хөрөнгө оруулалтыг удирдлагын төсөв, төсвийн бус сан, яам тусгай газрын төвлөрсөн сан ба улсын үйлдвэрийн өөрийн санхүүгийн хөрөнгөөс санхүүжүүлж
 • 28. байгаа үед техник эдийн засгийн үндэслэлийг заавал боловсруулна. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулахад дараах шаардлагуудыг хангах учиртай. 1. Нийлмэл ба тоон обьектын хувьд захиалагчийн дэвшүүлсэн зорилгыг хангах боломжит хувилбаруудыг авч үзэх мөн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эх үүсвэрийн хувилбаруудыг тусгах 2. Төрийн ба орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа татвар хөнгөлөлт, элэгдэл хорогдлын шимтгэл, зээлийн бодлогыг тооцох ба хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд газар болон байгалийн бусад нөөцийн ашиглалтын, хууль эрх зүйн хэм хэмжээний арга төрлийг ашиглах 3. Нэг талаас хөрөнгө оруулагчийн сонирхол нөгөө талаас үндэсний сонирхолыг хангах 4. Эдийн засгийн тооцоо нэгдэх тооцооны үеийг тогтоох. 5. Эдийн засаг, санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн тооцоо шинжилгээ тусгай хүснэгтэнд оруулна. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсны үр дүнд дараах техник эдийн засаг ба санхүүгийн үзүүлэлтийг тодорхойлдог. Үүнд: 1. Үйлдвэрийн газар нь хүчин чадал биет ба өртгийн үзүүлэлтээр 28 2. Таваарын бүтээгдэхүүний өртөг 3. Ажиллагсдын тоо үүнээс, ажилчин 4. Ажлын байрны тоо 5. Барилгын нийт өртөг.Үүнээс: А. Үйлдвэрийн зориулалттай обьект Б. Орон сууц, иргэний обьект В. Бусад обьект 6. Үйлдвэрлэлийн үндсэн фондын өртөг 7. Нэгжийн хөрөнгө оруулалт 8. Үндсэн төрлийн бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг 9. Балансын ашиг 10. Цэвэр ашиг 11. Хөрөнгө оруулалтын нөхөн төлөгдөх хугацаа 12. Ашигт ажиллагааны дотоод норм
 • 29. 1.3. Төслийн менежментийн практикийн асуудлууд Удирдлагын зохион байгуулалт Төслийн менежментийн зардал.Практикаас үзэхэд төслийн удирдлагын хөдөлмөрийн ба материаллаг нөөцийн зардал нь нийт зардлын 10-25 хувийг эзэлдэг Төслийн хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр зардлын өсөлт нь төслийн үе шатуудыг хянах ба багийн гишүүдийн хооронд үйл ажиллагаа зохицуулах байдалтай холбоотой байдаг. Үүнээс гадна энэ үзүүлэлт төслийн үргэлжлэх байдалд нөлөөлдөг. Төслийн менежментийн зардлыг үнэлэхдээ дээрээсээ доошоо, доороосоо дээшээ үнэлгээний аргыг ашиглаж болно. Доороосоо дээш чиглэсэн үнэлгээг ашиглахдаа ажлыг үнэлгээний үзүүлэлтүүдийг агуулсан зорилтуудад хуваасан бүтцээс гаргаж болно. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь зорилт тус бүрийн хувьд тооцогдож байгаа үнэлгээний томьёонд ашиглагддаг. Тухайн төслийн үнэлгээний үндсэн үзүүлэлтүүдийн хувьд төслийн нийлмэл шинж ба гүйцэтгэлийн нийт зардлууд ордог. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг дээрээс доош чиглэсэн үнэлэх аргын үед ашиглаж болно. Захиалагч, гүйцэтгэгчийн харилцаа Төслийг хэрэгжүүлэх бүрэлдэхүүн тухайн байгууллага ба гадны аль нэгэн байгууллагын ажилтнуудаас тогтож болно. Мөн төслийг захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөгчдөөс тогтсон баг хэрэгжүүлж болно. Энд гүйцэтгэгч ба захиалагч нь хамтраад төслийн амжилтыг хангах үүрэг бүхий төслийн менежментийн багийг бүрдүүлдэг. Захиалагч нь төслийг хэрэгжүүлэхэд
 • 30. шаардлагатай материаллаг нөөц, боловсон хүчнийг гаргадаг. Гүйцэтгэгч нь өөрийн талаас боловсон хүчин, гэрээт гүйцэтгэгчийг дэвшүүлдэг. Харин гэрээт үүргийг гүйцэтгэхтэй холбоотой зорилтууд төслийн менежментийн үйл явцад хамаардаггүй байна.
 • 31. 30 |
 • 32. Төслийн захиалагч байгууллагын шаардлагаар захиалагчийн зүгээс төслийн менежерийг томилдог. Түүний үүргийн хүрээнд захиалагчийн нөөцийг тавьж олгох төслийн асуудлыг шийдвэрлэх байдлыг хянах үүргүүд ордог. Гүйцэтгэгчийн зүгээс төслийн менежментэд түлхүүр үүргийг бизнес менежер ба төслийн менежер гүйцэтгэдэг. Бизнес менежер нь төслийн амжилттай хэрэгжилтийн хариуцлагыг хүлээдэг. Төслийн менежер нь төслийн амжилтыг эцсийн дүнд хариуцах үүрэгтэй байдаг. Төслийн менежер хугацаа, өртөг, хэрэглээний хүрээ ба ажлын чанар гэсэн төслийн талуудыг удирдах үүрэгтэй. Төслийн менежментийн үйл явцын хандлага Өрнөдийн орнуудад дэлгэрч ихээхэн сонирхол татсан байдаг. Энд үйл явц гэдэг нь менежментийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой арга хэмжээний дэг журмыг багтаан үздэг. Байгууллага нь өөрийн эрхэм зорилго, зорилгууд SWOT шинжилгээний үндсэн дээр стратеги боловсруулдаг 26 . Стратегийн боловсруулалт, сонголт нь зохион байгуулалтын ялгаатай 3 хэлбэртэй явагддаг. 1. ААН-н стратеги (хөгжлийн ерөнхий чиглэл, өөрөөр хэлбэл өсөлтийн стратеги, хадгалах эсвэл буурах стратеги) 2. Ажил хэрэгч стратеги (тодорхой зах зээл дээр тодорхой бүтээгдэхүүний өрсөлдөөний стратеги). Төслийн стратегийн, ажил хэрэгч стратегийн хүрээнд боловсруулдаг. Мэдээж төслийн стратегийн сонголт байгууллагын хөгжлийн нэгэнд сонгосон ерөнхий чиглэлийн хүрээнд байна. Ажил хэрэгч стратегийг боловсруулахад 3 үндсэн стратегийг мөн хэрэгжүүлнэ. А. Зардлаар манлайлах стратеги Б. Ялгаварлах стратеги
 • 33. В. Тодорхой чиглэлээр өрсөлдөх стратеги (бүлэг хэрэглэгч, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, борлуулалтын газар зүй) 3. Чиг үүргийн стратеги. Төслийн сонгож авсан стратегийг сонгох зорилгоор чиг үүргийн нэгж тус бүрд боловсруулагддаг. Ийм төслийн стратегийг тодорхойлох үед дараах үндсэн нөхцлүүдийг тооцох шаардлагатай. - Төсөл үйлчлэх газарзүйн байрлал, - ААН-н стратегийн сонголт - Зах зээл дээр байрлалаа сонгож тухайн зорилгод хүрэхэд шаардлагатай цаг хугацааг тооцох - Маркетингийн үзэл баримтлалыг боловсруулахын тулд бүтээгдэхүүний зах зээл үндсэн харьцааг тооцох - Төлөвлөж байгаа бүтээгдэхүүний чиг үүргийн зориулалт, хэрэглэгдэх хүрээ - Түншийн оновчтой бүлгийг сонгох - Жинхэнэ ба боломжит өрсөлдөгчийг тооцож амжилтыг хангах, бүтээгдэхүүний чанарыг тогтоох Стратегийн хэрэгжилт нь байгууллагын бүтэц, соёлд шаардлагатай тодорхой өөрчлөлтүүдийг бий болгоно. Ийм зохион байгуулалтын бүтцийн дотор нэмэлт зохицуулалтын хөшүүргүүдийг бий болгох шаардлагатай. Үүнд: төслийн үйл ажиллагаанууд хамрагдана. Стратегийн чухал элемент нь дараах зүйлээс тогтсон байгууллагын соёл байдаг. Үүнд: 1. Байгууллагын алсын хараа (философи) 2. Ноёрхож байгаа үнэт зүйлс, үнэлэмж 3. Зан үйлийн хэм хэмжээ, дүрэм 4. Ирээдүйн өөрчлөлтийн хүлээлт 5. Арга хэмжээ ба зан үйлийн ёс дэглэм багтана. Төслийн хөрөнгө оруулагчид: - Засгийн газар - Гадаадын компани, хуулийн этгээд - Хуулийн этгээд - Банк байдаг. Ер нь аль ч салбараар орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт банкаар дамжиж олгогддог. Төсөл төлөвлөхөөс эхлээд стратегийн хэрэгжилт өрнөж, үр дүн хүлээх хүртэл төслийн үндсэн үе шатууд амжилттай хэрэгжих гол нөхцөл нь дээр судалснаас харахад төслийн оновчтой менежментэд оршдог байна. Төслийн менежментийг хэдий чинээ онолын үндэслэлтэй, олон улсын стандартын дагуу зохион байгуулагдана төдий чинээ тухайн төслөөс хүлээх үр дүн амжилт шалтгаална.
 • 34. ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН (Жимсний чанамал бэлтгэх үйлдвэр, эсгийний үйлдвэрийн төслийн жишээн дээр) 2.1. Төслийн боловсруулалтын дүн шинжилгээ Төслийн товч танилцуулга Судалгаандаа доорх 2 төслийн агуулгыг авч үзсэнээр төслийн боловсруулалтын практик туршлагат шинжлэх ухааны түвшин талаас нь дутагдаж байгаа зүйл ба төслийн аргазүй, шинжилгээний талуудыг баяжуулан тодорхой санал оруулахаар боловсруулсан. Сүүлийн үед менежментийн талаас байгууллагын хувьд ямар нэгэн судалгаа хийх явдлыг зах зээлтэй холбоотойгоор авч үзэж байна. Энэ нь эрсдэл, санхүүжилтийн асуудлуудтай илүү уялдаж оновчтой шийдвэрийг нөхцөлдүүлдэг. Иймд судалгааныхаа нэг хэсгийг болгон онцгойлон авч үзсэн.
 • 35. 36 |
 • 36. Жич: Зөвхөн бизнес төсөл дээр үндсэн судалгааг хийж байгаа тул Олон улсын байгууллагуудын төслийн шалгуур үзүүлэлт, шалгаруулах процесс, санхүүжилт, гэрээний талаар дурьдаагүй болно.
 • 37. I. Нөхцөл байдлын судалгаа v Олон улсын хандлага, стандарт Манай улсад олон улсын жишиг шаардлагад зохицсон төслийн стандарт боловсруулан мөрдөж байгаа. Энэ нь: I. Ерөнхий зүйл I. Төслийн баримт бичиг А4 цаасан дээр компьютераар буулгана 1.1. Төслийн ач холбогдол - улс орны хөгжилд үндсэн чиг, үзэл баримтлалтыг хэрэгжүүлэхэд гүйцэтгэх үүргийн талаар төрийн холбогдох байгууллагын санал дүгнэлт 1.2. Тухайн төслийг хэрэгжүүлснээр байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх үнэлгээ - мэргэжлийн байгууллагын 1.3. Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрийн баталгаа 1.4. Санхүүжилтийн дотоодын эх үүсвэрийг төслийн зээлээр гаргахад 1.4.1. Шаардагдах эх үүсвэрийн нарийвчилсан тооцоо 1.4.2. Сангийн яамны хөрөнгө оруулалтын төсвийн нэмэгдэл эх үүсвэр, төсвийн зээлийн зөвшөөрөл, зээлийн урьдчилгаа төлүүлэх тухай тодорхойлолт 1.5. Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагын урьд өмнө зээлийн өртэй эсэхийг тодруулсан харилцагч байгууллагын тодорхойлолт 1.6. Санхүүг хариуцсан татварын байгууллагын тодорхойлолт 1.7. Байгууллагын дүрэм, үүсгэн байгуулагчтай байгуулсан гэрээ 1.8. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн дэлгэрэнгүй танилцуулга 1.9. Банк санхүүгийн байгууллагуудад шаардагдах төслийн зээлийн 38
 • 38. ХХААХҮЯам хөрөнгө оруулалтын төслийг сонгон шалгууруулж авдаг гол шалгуур. Үүнд: - Төсөлд оролцохоор ирсэн бүх материалуудыг бүртгэж авна - Судалгаа. Үүнд: - Зорилго зорилт - Үйл ажиллагааны чиглэл - Шинээр эхлэх үү эсвэл бизнесээ өргөжүүлэх гэж байн уу? - Байршил - Удирдлагын нэр, хаяг, утас - Ажлын байрны тоо, цаашид өсөн нэмэгдэх эсэх - Гарааны хөрөнгө (нийт авах хөрөнгө оруулалтын 30%-ийг өөрөө гаргах ёстой) - Өөрийн эх үүсвэр нь хаанаас гарч байгаа эсэх - Хөнгөлттэй зээлээр хэдий хэмжээний хөрөнгө оруулалт хүсч байгаа эсэх - Зориулалт - Өөрийн орлогын эх үүсвэртэй эсэх - Барьцаа хөрөнгө - Бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагч, орлого, зарлагын судалгаа гэх мэт судалгаануудыг судлана - Тухайн төсөл хэрэгжсэнээр оршин байгаа орон нутагийн эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах эсэх гэх мэт. - Зээлийн түүх Ерөнхий шаардлага хангасан материалуудыг хурлаар оруулах ба шалгаруулалтанд тэнцсэн төсөл банканд хандана. Тухайн сонгосон банк нь зээлийн эрсдлийг өөрөө хариуцдаг тул дахин тухайн төсөл дээр судалгаа хийнэ. Энэ судалгаа нь буцааж төлөх чадварыг нь голчлон судалдаг. v Арилжааны банкуудын шалгуур төсөл шалгаруулах үзүүлэлт "Голомт банк"-ны төсөлд тавьдаг шалгаруулалт: - Ажил эрхлэлтийн байдал - Бусад орлого - Туршлага - Судалгаа -Өртөг -Тайлан
 • 39. -Барьцаа -Бусад ХХААХҮЯ төслөөр олгох мөнгийг дамжуулан олгох банкыг тендер зарлан сонгон шалгаруулж олгодог. Ингэж шалгарсан банк тухайн хөрөнгө оруулалтанд оруулах мөнгөний 30%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгийг нэмж хөрөнгө оруулалтанд оруулдаг. Банк бас өөрийн эх үүсвэрээс төслийн зээлийг олгоно. II. Үндсэн судалгаа v Төслийн менежментийн баг "Жимсний чанамал үйлдвэрлэх" төслийн удирдлагын багт бакалавраас дээш эрдмийн зэрэгтэй маркетингийн менежер -2, үйлдвэрлэлийн менежер-2, хүний 40
 • 40. нөөцийн менежер-1, нягтлан бодогч-1 хүн буюу нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр харин "Эсгий, эсгий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх" төслийн удирдлагаар бизнес эрхлэгч иргэн байхаар тодорхойлсон байна. v Төслийн менежментийн чадвар "Жимсний чанамал үйлдвэрлэх" төслийн удирдлагын багт ажиллах бүрэлдэхүүн төсөл хэрэгжүүлсэн туршлагатай эсэх, төслийн талаарх сургалтанд хамрагдаж байсан эсэх талаар ямар нэгэн мэдээлэл төсөлд тусгагдаагүй. Мөн "Эсгий, эсгий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх" төслийн менежмент байхгүй, зөвхөн хувиараа бизнес эрхэлсэн 6 жилийн дадлага туршлагатай гэсэн байна. v Төсөл хэрхэн бичих талаар сургалт 2-30 хоногт үргэлжлэх богино хугацааны "Төсөл хэрхэн бичих вэ", "Төслийн үйл ажиллагааны менежмент" зэрэг сэдэвтэй сургалтуудыг Хаан банкны Бизнесийн Инкубатор төв, ТББ-ууд, олон улсын байгууллагууд, хурал зөвөлгөөн, дүүргийн Хөдөлмөр халамжын төвүүд иргэдэд үнэ төлбөргүй явуулсаар байна. Эдгээр сургалтанд харагдснаар төслийн талаарх ерөнхий ойлголт, судалгааны хамрах хүрээ, арга хэлбэр, төслийн үндэслэл, зах зээлийн судалгааны ач холбогдол, хамгийн гол нь төслийн бүтэц, хэлбэрийг хэрхэн боловсруулах талын мэдээллийг авдаг. II. Урьдчилсан судалгаа. 2.2-р бүлэгт тодорхой үзүүлнэ.
 • 41. Судалгааны дүгнэлт — Жимсний чанамал үйлдвэрлэх төсөл нь бие даасан олон зорилтуудын нийлмэл, 383 сая төгрөгийн өртөгтэй төсөл учраас том төсөл юм. Эсгий үйлдвэрлэх төслийн хувьд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллах 63 сая төгрөгийн өртөгтэй дунд хэмжээний төсөл байна. Хоёр төслийн агуулгын бүтцийн хувьд том төсөл 6 бүлэг байхад, дунд хэмжээний төсөл 10 бүлэг
 • 42. байгаа нь төсөл бичигчийн ур чадвар дутагдалтай байгааг харуулж байна. Мөн ач холбогдолгүй, хоорондоо уялдаа холбоогүй тоон мэдээлэл жимсний чанамалын төсөлд тусгагдсан. Зураг, график ашиглалт байхгүй, захиалагч ба төсөлд оролцогчдын сонирхлыг татах тал дээр анхаарал тавиагүй. — Төслүүд нийт өртгийн 60% орчимд нь банкны зээлийн санхүүжилт хүсчээ. Төсөл захиалагчын хувьд санхүүгийн эрсдэл, хариуцлагыг өөрөө хариуцдаг. 43
 • 43. Нийт банкны зээлийн 41% , 77%-д нь түүхий эдийн жилийн нөөцийг нэг дор авч байгаа нь Монголын нөхцөлд бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээг өндөр болгохоос гадна түүхий эдийн хадгалалтад тодорхой зардал нэмж гарч байгаа хүндхэн асуудал юм. Өөрөөр хэлбэл энэ 2 төслийн хувьд жимсийг намарын улиралд, ноосыг хаварын улиралд буюу жилдээ ганцхан удаа их хэмжээгээр бэлтгэн нөөцөлж байгаа нь түүхий эдийн чанар, хадгалалтийн зардал, цаашлаад бүтээгдэхүүний чанарт ч шууд муугаар нөлөөлж болох аюултай юм. — Мөн үйлдвэрлэлийн түүхий эд болох ноос, хөөвөр, жимсийг ченжүүдийн оролцоотой бэлтгэж байгаа нь эрүүл ахуй, хадгалалт, цаашлаад бүтээгдэхүүний чанарт сөргөөр нөлөөлөх талтай. — Нийт эдгээр төслийн хүрээнд 25 шинэ ажлын байр бий болох ба хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ 130000-300000 төг байхаар тусгажээ. Мөн ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг тодорхойлсон. — Төлөвлөлтийн удирдлагын хувьд төслийн зорилго, төслийн зорилт тус бүрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлоогүй, жимсний чанамал төслийн маркетингийн судалгааны хэсэг дээр тоон мэдээллийг боловсруулаагүй. — Чанарын удирдлагын хувьд эсгий хийх стандартыг тусгаагүй, эсгий үйлдвэрлэх ажилчдыг чадваржуулах сургалтыг нарийн төлөвлөөгүй. — Төсөл хэрэгжилтийн үед төслийн орчны өөрлөлтийн шинжилгээг хийх, төслийн явцад төслийн удирдлагын ажиллах арга барил, хувилбарыг тооцоолоогүй. — Эрсдэлийг тодорхойлж гаргаж ирсэн боловч эрсдэлийг үнэлж, ямар түвшинн хүртэл бууруулж ажиллах боломжтойг заагаагүй. Мөн эрсдэл учруулж болох бэлтгэн нийлүүлэгч, борлуулагчтай хийсэн гэрээ цуцлагдах, тог, ус тасрах зэрэг олон аюулыг дутуу тооцоолсон. — Төслийн үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргаж цаг хугацааны хуваарилалтыг хийгээгүй. Үүнийг хянах боломжгүй. Тухайлбал. Эрсдлийг тооцоолох матриксын арга: Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам I. Жимсний чанамал үйлдвэрлэх төсөл Энэхүү төслийн судалгаа өргөн хүрээтэй, олон аргаар макро ба микро түвшинд хийгдсэн учраас эрсдэл гарах магадлал бага, харин томоохон хэмжээний үйлдвэрлэл явагдаж байгаа тул эрсдэлийн үр нөлөө өндөр байна.
 • 44. Дээрх тооцоолсон эрсдэлийг бууруулах тактикууд 1. Борлуулалтын сувгаар дамжуулан зах зээл дээр байгаа өөрийн бүтээгдэхүүний таних тэмдэг, баталгааг байнга шалгаж дуураймал бүтээгдэхүүн гарч хэрэглэгчийг хохироохоос сэргийлэх, патентын хуулийн дагуу бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг хийсэн байх ба бүтээгдэхүүний эрэл хайгуул, шинэчлэх бодлогыг анхаарах. 2. Дэлгүүр, супермаркет, борлуулагчтай хийсэн гэрээ цуцлагдсанаар борлуулалт хумигдах аюултай. Үйлдвэрлэл эхэлснээс хойш маркетингийн баг худалдан авагчид бүтээгдэхүүнээ таниулах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын сувгыг нэмэгдүүлэх тал дээр тасралтгүй ажиллаж чадвал шинээр бусад борлуулагчтай илүү ашигтай гэрээ байгуулах боломжтой. 3. Өрсөлдөгч нэмэгдэхийн хэрээр энэхүү бизнес тогтворжсон, өөрийн гэсэн хэрэглэгчтэй болсон байх боловч зах зээлийн өрсөлдөөний талбарт Төслийн удирдлагыг сайжруулах зарим арга зам бүтээгдэхүүний чанар, баглаа боодол, маркетингийн бодлогоо байнга хөгжүүлэх шаардлагатай. 4. Хүнсний үйлдвэрлэлийн гол анхаарал хадгалалт дээр төвлөрөх ёстой. Үйлдвэрийн хүнсний мэргэжилтнүүд үүнийг тогтмол шалгах үүрэгтэй. Мөн үйлдвэрийн хэсэгт камер байрлуулж автоматаар үйл ажиллагааг хянаж, баталгаажуулна. 5. Түүхий эдийн үнэ өсөхөд бүтээгдэхүүний үнэ өснө. Харин бүтээгдэхүүний чанар, маркетинг дээрээ илүү анхаарснаар борлуулалтыг бууруулахгүй байх боломжтой. 6. Ус, тог тасрах тохиолдол бага гарах боловч, үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд шууд нөлөөтэй. Иймээс өөр эх үүсвэрүүдийг нөөцлөх шаардлагатай. 7. Үйлдвэрийн эвдрэл гарсан тохиолдолд нийлүүлүүлэгч байгууллагатай хийсэн гэрээний дагуу засварт оруулах, ажиллагчдыг энэ чиглэлээр сургах. 8. Эдийн засгийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр борлуулалт буурахад бүтээгдэхүүний хэмжээ багасгаж савлах, урамшуулалын хэлбэрээр идэвхижүүлж болно.
 • 45. II.Эсгий, эсгий бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл Энэ төсөл нь дунд хэмжээний төсөл бөгөөд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Мэргэжлийн 3 хүн. Төслийн удирдагч нь хувиараа бизнес эрхлэгч. 1. Борлуулагчтай хийсэн гэрээг цуцлах тохиолдол бага боловч, түүний үр нөлөө дунд зэрэг байна. Гэрээг цуцлах үндэслэлийг тогтоож бүтээгдэхүүний чанарыг илүү баталгаажуулж, сурталчлах шаардлагатай. 2. Энэ салбарын үйлдвэрлэл өртөг өндөр биш мөн уламжлалт үйлдвэрлэл учраас өрсөлдөгч нэмэгдэх боломжтой. Бүтээгдэхүүний чанараас гадна хүргэлт үйлчилгээг илүү боловсон байдлаар үзүүлэх нь давуу талыг бий болгоно. Мөн захиалгаар үйлдвэрлэл явуулах нь давуу талыг бий болгоно. 3. Түүхий эдийн үнэ өсөхөд бүтээгдэхүүний үнийг өсгөнө. Гэвч бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээг улам сайжруулж хэрэглэгчдийг авч үлдэх боломжтой. 4. Эсгийг боловсруулах горим алдагдах нь борлуулалтыг унагаах аюултай. Стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж, ажиллагчдын сургалтыг зохион байгуулснаар хүндрэлээс гарах боломжтой. 5. Ус, тог тасрах, осол аваар гарах магадлал бага боловч үр нөлөө их. Тиймээс усны нөөц, тогны өөр эх үүсвэрийг ашиглахад бэлэн байх ба үйлдвэрийн газрын аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чанд сахих хэрэгтэй. 6. Борлуулалт эрс буурсан тохиолдолд шинэ бүтээгдэхүүн гаргах нь зохимжтой. 2.3.Төслийн боловсруулалт, хэрэгжилтийн менежментийг төгөлдөржүүлэх зарим арга зам Манай улсын жижиг дунд бизнес эрхлэгчидийн дунд түгээмэл боловсруулдаг дээрх төслийн хоёр хувилбараас харахад төслийн боловсруулалтаа төгөлдөржүүлэх, гол нь төслийн удирдлагын чадамжийг сайжруулахад анхаарах хэрэгтэй байгааг мэдэж болно. Энэ нөхцөлд 1. Төслийн баримт боловсруулахдаа зөвхөн тоон мэдээлэл, төсвийн задаргааг анхаарах бус захиалагчийн сонирхлыг татах, ойлгомжтой харагдах хэлбэрийг сонгох. 2. Төсөл бичихдээ төслийн менежментийг орхигдуулаад зөвхөн зээл авахыг чухалчилснаас санхүүгийн тооцоондоо л анхаарал илүү хандууж байна.
 • 46. 46
 • 47. 3. Төслийн зорилтуудыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг цаг хугацаа, хэмжих хэмжүүр, хариуцагчтай нь нарийн тодорхойлох. 4. Дээрхи төслүүдийн баримт бичигт төслийн удирдагчийн ажиллах арга тактикыг огт тусгаагүй байгаа нь төслийн удирдагчийн ур чадвар, туршлага, мэдлэг дутуу байгаагийн илэрхийлэл бөгөөд төслийн менежментийн үйл ажиллагааг сайжруулах эхний үндэс бол энэ чиглэлийг богино хугацааны сургалтын дараах шатны сургалтыг гаргаж ирэх. 5. Төслийн багийн гишүүдийн мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах холбоог сайжруулснаар удирдлагын тактикын хэрэгжүүлэлтийг бүрэн хангах боломжтой. 6. Захиалагч талд мэргэжлийн дадлага туршлагатай төслийн удирдагчийг зуучлах байгууллага, холбоо байх нь үр ашигтай. 7. Төсөлд тавигдах олон улсын стандарт, төслийн удирдагчийн ур чадварыг үнэлсэн 4 шатны ангилал гэсэн олон улсад мөрдөгдөж байгаа хэм хэмжээг бизнесийн болон бизнесийн бус чиглэлээр ажилладаг байгууллага, хувь хүмүүс мэдээлэл өгөх, таниулах. 8. Төсөлд боловсруулагдсан байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид боловсруулагдах төсөлд төслийн менежментийн онол аргазүй, практик туршлагын талуудыг санал болгох 47

Related Documents