NNaajjaamm--uu--SSaaqqiibb
mateen ahmed S/O istiaq ahmed, gulnar colony, near Sher Shah Road. MULTAN CANTT..
OOBBJJEECCTTI...
IINNTTEERRNNSSHHIIPP::
KKLLAASSHH ((PPvvtt)) lliimmiitteedd FFaaiissaallaabbaadd
MMeerrcchhaannddiizziinngg ddeeppaarrttmm...
HHOOBBBBIIEESS && AACCTTIIVVIITTIIEESS::
 NNeett SSuurrffiinngg
 LLiisstteenniinngg mmuussiicc
 TTrraavveelliinngg
 S...
of 3

najam.resume

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - najam.resume

  • 1. NNaajjaamm--uu--SSaaqqiibb mateen ahmed S/O istiaq ahmed, gulnar colony, near Sher Shah Road. MULTAN CANTT.. OOBBJJEECCTTIIVVEE:: TToo jjooiinn aa pprrooggrreessssiivvee oorrggaanniizzaattiioonn wwhheerree II ccaann ddeemmoonnssttrraattee mmyy sskkiillllss aanndd kknnoowwlleeddggee ttoo tthhee ffuulllleesstt,, ggaaiinn eexxppoossuurree,, aacccceepptt cchhaalllleennggeess iinn aa tteeaamm eennvviirroonnmmeenntt aanndd ccoonnttiinnuuiinngg ggrroowwiinngg pprrooffeessssiioonnaallllyy.. PPEERRSSOONNAALL IINNFFOORRMMAATTIIOONN:: DDaattee ooff BBiirrtthh:: OOcctt2200,, 11999911 FFaatthhee rr’’ss nnaammee:: FFaarrooooqq aahhmmeedd ssaaqqiibb CCNNIICC##:: 3388110011--77225522114488--99 NNaattiioonnaalliittyy:: PPaakkiissttaannii CCoonnttaacctt NNoo:: 00009922 333322 77663322009988 EE--MMaaiill IIDD:: mmiiaannnnaajjaamm22111100@@yyaahhoooo..ccoomm AACCAADDEEMMIICC QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS:: DDeeggrreeee // CCeerrttiiffiiccaattee IInnssttiittuuttee // UUnniivveerrssiittyy MMaaiinn SSuubbjjeeccttss// SSppeecciiaalliizzaattiioonn DDuurraattiioonn DDiivviissiioonn // GGrraaddee CCGGPPAA // %%FFrroomm TToo GGrraadduuaattiioonn ((BBBBAA((HHoonnss)) )) IInnssttiittuuttee ooff mmaannaaggeemmeenntt sscciieenncceess,, BBZZUU MMuullttaann MMaarrkkeettiinngg,, AAccccoouunnttiinngg,, CCoonnssuummeerr BBeehhaavviioorr 22001100 22001144 BB 22..7799//44 IInntteerrmmeeddiiaattee ((FFsscc pprree-- eennggiinneeeerriinngg)) FF..GG..DDeeggrreeee CCoolllleeggee ffoorr BBooyyss,, MMuullttaann CCaanntttt.. MMaatthheemmaattiiccss,, PPhhyyssiiccss,, CChheemmiissttrryy 22000088 22001100 BB 6633..6600%% MMaattrriiccuullaattiioonn FF..GG PPuubblliicc SScchhooooll FFoorr BBooyyss.. MMuullttaann CCaanntttt.. MMaatthh’’ss,, PPhhyyssiiccss,, CChheemmiissttrryy,, CCoommppuutteerr SScciieenncceess 22000066 22000088 AA 7722..6600%% PPRROOJJEECCTTSS::  EEtthhiiccaall aannaallyyssiiss ooff PPEEPPSSII SSHHAAMMIIMM && CCOO..  MMaarrkkeettiinngg aannaallyyssiiss ooff RRAAMMAADDAA..  FFiinnaanncciiaall aannaallyyssiiss ooff UUNNIILLEEVVEERR PPAAKK..  RReesseeaarrcchh oonn tthhee tteeaacchhiinngg ssttyylleess ooff lleeccttuurreerr vvss.. pprrooffeessssoorr..  PPrroojjeecctt oonn tthhee ssaalleess aanndd mmaarrkkeettiinngg ssyysstteemm ooff SSHHAANN FFOOOODDSS..  PPaarrttiicciippaatteedd tthhee LLUUMMSS CCoollllooqquuiiuumm..
  • 2. IINNTTEERRNNSSHHIIPP:: KKLLAASSHH ((PPvvtt)) lliimmiitteedd FFaaiissaallaabbaadd MMeerrcchhaannddiizziinngg ddeeppaarrttmmeenntt::  WWoorrkkeedd aass aa mmeerrcchhaannddiisseerr..  TToo pprroommoottee tthhee pprroodduucctt,, iittss pprreesseennttaattiioonn iinn tthhee rreettaaiill oouuttlleett..  TToo eennssuurree tthhaatt tthhee pprroodduucctt iiss aatt rriigghhtt ppllaaccee aatt tthhee rriigghhtt ttiimmee..  PPllaann ssttoocckk lleevveell aanndd mmoonniittoorr ppeerrffoorrmmaannccee.. EEXXPPEERRIIEENNCCEE:: VVOOLLKKAA FFoooodd IInntteerrnnaattiioonnaall MMuullttaann.. ((FFrroomm22001144 ttiillll pprreesseenntt)) WWoorrkkiinngg aass aa HHRR EExxeeccuuttiivvee iinn HHuummaann RReessoouurrccee DDeeppaarrttmmeenntt..  RReeccrruuiittmmeenntt aanndd sseelleeccttiioonn..  MMaannppoowweerr rreeqquuiissiittiioonn ffrroomm tthhee ccoonncceerrnneedd ddeeppaarrttmmeenntt..  SSoouurrcciinngg tthhee ccaannddiiddaatteess tthhaatt mmaattcchh tthhee ddeessiirreedd sskkiillllss..  IInntteerrvviieeww ccoonndduuccttiioonn..  MMaaiinnttaaiinn tthhee ddaattaabbaassee ooff tthhee eemmppllooyyeeeess..  WWoorrkkffoorrccee mmaannaaggeemmeenntt..  HHaannddlliinngg tthhee ssttaaffff ssoo tthhaatt tthheeyy aarree ddiissssaattiissffiieedd wwiitthh eeaacchh ootthheerr..  SSeeee ttoo iitt tthhaatt tthheerree iiss nnoott aannyy kkiinndd ooff ggrroouuppiinngg oorr ddiissssaattiissffiieedd ppeerrssoonn..  MMaaiinnttaaiinniinngg tthhee aatttteennddaannccee aanndd lleeaavvee rreeccoorrddss..  MMaakkiinngg ooff ssaalleess ssttaaffff ssaallaarryy..  UUppddaattiioonn tthhee aatttteennddaannccee ooff tthhee ssaalleess ssttaaffff iinn tthhee ssooffttwwaarree..  IInncceennttiivveess aanndd ddeedduuccttiioonnss uuppddaattiioonn..  AAddddiittiioonn aanndd rreeppllaacceemmeenntt ooff tthhee eemmppllooyyeeeess’’ uuppddaattiioonn..  OOnnlliinnee ttrraacckkiinngg ooff ssaalleess ssttaaffff..  TTrraacckkiinngg ooff eemmppllooyyeeeess tthhoossee aarree iinn mmaarrkkeett..  MMaakkee ssuurree tthhaatt tthheeyy aarree iinn tthheeiirr aarreeaa aatt tthhee ggiivveenn ttiimmee..  KKeeeeppiinngg tthhee rreeccoorrdd ooff tthhee eemmppllooyyeeeess tthhoossee aarree bbeeiinngg ttrraacckkeedd..  RReeppoorrttiinngg ooff tthhee eemmppllooyyeeeess ttoo tthhee GGMM ssaalleess aanndd HHRR MMaannggeerr..  MMaaiinnttaaiinn tthhee ppeerrssoonnnneell ddaattaa ooff tthhee ssaalleess ssttaaffff..  KKeeeeppiinngg tthhee ppeerrssoonnnneell ffiilleess ooff tthhee ssaalleess ssttaaffff..  KKeeeeppiinngg tthhee ddaattaa uuppddaatteedd.. AADDDDIITTIIOONNAALL SSKKIILLLLSS && IINNFFOORRMMAATTIIOONN::  GGoooodd CCoommmmuunniiccaattiioonn SSkkiillllss..  AAwwaarrdd oonn bbeesstt vviiddeeoo aadddd..  AAwwaarrdd oonn bbeesstt pprreesseennttaattiioonn iinn ccllaassss..  PPrrooffiicciieenntt iinn MMiiccrroossoofftt ooffffiiccee((EExxcceell,, MMSS WWoorrdd,, PPoowweerrPPooiinntt,, OOuuttllooookk))  CCeerrttiiffiiccaattee ooff SSCCCC ((SShhoorrtt CCoommppuutteerr CCoouurrssee))  LLeeaaddeerrsshhiipp && mmaannaaggeemmeenntt SSkkiillllss..  GGoooodd aatt aaddoobbee PPhhoottoosshhoopp..  HHaavvee aabbiilliittyy ttoo wwoorrkk iinn tteeaammss..  BBii--lliinngguuaall iinn EEnngglliisshh aanndd UUrrdduu..
  • 3. HHOOBBBBIIEESS && AACCTTIIVVIITTIIEESS::  NNeett SSuurrffiinngg  LLiisstteenniinngg mmuussiicc  TTrraavveelliinngg  SSkkeettcchhiinngg RREEFFEERREENNCCEESS:: wwiillll bbee ffuurrnniisshheedd oonn ddeemmaanndd

Related Documents