REFLEXIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR DE LA FOTOGRAFIA ACATALUNYALaura Terré Alonso(Historiadora de la fotografia i membre de...
Pel que fa a la conservació, el Conca apunta les següents actuacions, sempre partint dela idea de reforçar el treball que ...
Per tal didentificar el patrimoni fotogràfic és necessari començar per la creació dunÍndex de noms dautors i autores, darx...
Al conseller Mascarell, pel que ha manifestat en diferents ocasions, no li fa nosa la ideade la creació dun Centre Naciona...
of 4

Ponència Laura Terré: Reflexions i perspectives de futur de la fotografia a Catalunya

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      


Transcripts - Ponència Laura Terré: Reflexions i perspectives de futur de la fotografia a Catalunya

  • 1. REFLEXIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR DE LA FOTOGRAFIA ACATALUNYALaura Terré Alonso(Historiadora de la fotografia i membre del grup dexperts en fotografia, nomenat peldirector General de Patrimoni)Ens trobem en un bon moment. La història recent de la fotografia catalana està farcidade jornades, congressos, queixes, demandes i reflexions. Pot ser és ara el moment.Podem celebrar la creació dun nou ambient de diàleg entre els actors i entitats de lafotografia i ladministració. Per primera vegada seguim expectants la voluntat ferm dunconseller de cultura de crear una política pública al voltant de la fotografia. Promesesben clares, les que va fer el conseller Mascarell davant duna nombrosa representaciódels diferents sectors de la fotografia en el col·legi de periodistes, a Barcelona el passat23 de juny.Per primera vegada es fa explícit des daquesta conselleria el caràcter "extraordinari" delconjunt de la fotografia catalana i es reconeix la necessitat de posar-la en valor, derecuperar el temps perdut que lhavia relegat fins llavors a una parcel·la secundària de laCultura catalana, subsidiària de les arts plàstiques."Ha faltat reflexió de com sha expressat la contemporaneïtat" va dir el conseller "i lafotografia és un dels elements més explícits per entendre el fet contemporani". Elconseller planteja un nou discurs més coherent i realista que sallunyi de lacompartimentació de les produccions fotogràfiques, una tendència que havia estatcostum al nostre país. "Tota expressivitat és artística, va reconèixer el conseller,hauríem daconseguir sortir del debat entre documentalisme i art."I amb lobjectiu de que en 5/10 anys Catalunya sigui un referent mundial de lafotografia, el departament de cultura sha posat a treballar. El primer pas va ser crear unacomissió dexperts que representessin els diferents àmbits de la fotografia, amb un pesimportant de responsables dels arxius més destacats i de les col·leccions fotogràfiquespúbliques i privades, amb lencàrrec concret delaborar un document que descrigués lesaccions concretes respecte a la identificació del patrimoni fotogràfic -tant públic com aprivat- i la seva promoció i difusió. Aquest document aportarà els elements per tal deque el gabinet prengui decisions.El punt de partida de lequip dexperts ha estat linforme elaborat pel Conca a petició delanterior conseller Joan Manel Tresserras. Un informe important donades les múltiplesaportacions recollides en una consulta plural, i que es va presentar en roda de premsa elpassat 28 de juliol.El document del Conca enuncia les necessitats i apunta accions concretes per taldelaborar una política fotogràfica. Només caldria definir explícitament els pressupostosque la Generalitat considera invertir i un calendari per tal destablir un pla dactuació, lesprioritats i les actuacions més urgents. 1
  • 2. Pel que fa a la conservació, el Conca apunta les següents actuacions, sempre partint dela idea de reforçar el treball que ja sestà fent arreu el territori tot procurant no exercirprioritats centralistes: 1. Crear programes de contractació de personal qualificat eventual, pel recolzament dels arxius i les col·leccions. 2. Crear plans de formació continuada pels tècnics i professionals, en col·laboració amb les universitats, per tal davançar en les polítiques de digitalització i gestió. Això passa per la inclusió de la fotografia com a especialitat del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. 3. I, finalment, convocar regularment ajuts per a la millora de les instal·lacions i utillatge tecnològic darxius, la inversió en conservació preventiva i digitalització, tant de col·leccions públiques com de titularitat privada.Pel que fa a la difusió el Conca recomana la creació duna "Xarxa Nacional delPatrimoni Fotogràfic a Catalunya" en un portal web.I finalment també reclama una "partida pressupostària extraordinària", "per a donar unimpuls significatiu a l’adquisició d’obres per al fons patrimonial de la Generalitat,d’aquells períodes i autors encara no representats".Per on començar? Quines han de ser les primeres actuacions?Aquí comença la feina de lequip dexperts que han de posar dacord els diferentsinteressos del sector, des dels productors als conservadors. Cal una feina estructuralimportant que encara no sha fet. Però recuperar el temps perdut no pot aturar lespreocupacions contemporànies al voltant de la fotografia. Els objectius han de ser clars ipossibles. Les preocupacions varien segons els sectors, però tal com les ha entès elconseller, i en aquesta línea es treballarà, la política fotogràfica sestablirà en tres àmbitsdiferenciats i successius: 1. La identificació del patrimoni dispers. 2. La interrelació del patrimoni conservat a les col·leccions públiques i privades. 3. I, finalment, a tall dobjectiu final, la promoció i difusió de tot aquest patrimoni, sense diferenciació del que és públic o privat.En quant al primer punt, la identificació del patrimoni fotogràfic, encara ens falta uncens / inventari de la fotografia catalana, des dels seus inicis als nostres dies. Semblamentida, però cap institució fins al moment present sha preocupat de fer aquest censcomú i és una tasca feixuga que sha demprendre tard o dhora. La principal dificultat noés la recerca de continguts, sinó aconseguir un format de base de dades compartida pelconjunt darxius i col·leccions fotogràfiques. Aquesta base de dades comuna és requisitindispensable per a la difusió i la investigació en els fons fotogràfics, amb la qual cosa,abasta el tercer objectiu.La feina delaborar un model de base de dades comuna obliga a la creació dun grup detreball amb les persones responsables dels arxius fotogràfics existents, per tal de decidirles qüestions tècniques en quant al format i el tipus de contingut que shauria dincloure,seguint una norma d’acord amb els criteris internacionals. Aquestes persones haurien deser els professionals que a hores dara ja estan treballant en els arxius fotogràfics. 2
  • 3. Per tal didentificar el patrimoni fotogràfic és necessari començar per la creació dunÍndex de noms dautors i autores, darxius i col·leccions, dentitats, associacions iempreses que guarden obra fotogràfica, i de bibliografies i treballs dinvestigació jaexistents. Tot això no és possible si no es crea un "observatori", composat per grupsdinvestigadors en fotografia que posin en comú els seus coneixements per períodes ifacin dobservatori darxius i col·leccions, per tal domplir de continguts la base de dadesi també datendre les urgències de conservació i documentació en el cas dels arxius enperill. Aquest estudi portaria com a conclusió lestabliment de línies de recercahistoriogràfica prioritària observant les carències, actuacions en els casos de perill deconservació i adquisicions.I finalment, és evident que es necessitarà un equip de persones per al mantenimentconstant de la base de dades, ladministració de la qual hauria de ser dependent deldepartament de Cultura.Ja a les Jornades Fotogràfiques organitzades al festival Scan de Tarragona al maig de2008, es va apuntar la necessitat de crear taules de treball interdepartamentals amb laSecretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i ConeixementUniversitari de Catalunya, i el Departament de Cultura, per tal de generar plansd’estudis superiors i avançats en teoria i història de la fotografia. Una guiaimprescindible per a una investigació coordinada.En aquest sentit, lobservatori, funcionant com a eix, tindria com a objectiu reforçar elsvincles entre les universitats, els arxius, els museus i les biblioteques per tal d’impulsarla recerca.Malauradament, el que ha motivat la investigació al nostre país han estat projectesculturals (expositius o editorials), sovint superficials, que no ajuden a avançar ni aaprofundir en lestudi de la fotografia. És necessari invertir el procés: generar productesculturals com a fruit dinvestigacions serioses. Un bon objectiu per a ladministracióseria promoure un fons específic de beques i ajuts per a la recerca i la investigació enfotografia, tant històrica com a contemporània, amb el recolzament econòmic daquellesentitats financeres que han produït exposicions i llibres fotogràfics (Fundació La Caixa,Caixa de Catalunya, Fundació Telefònica, etc.)Pel que fa a la difusió i posada en valor del patrimoni fotogràfic, com a objectiu finalde tota la feina, caldria: • Crear un portal web que permetés la col·laboració entre les diferents institucions, partint de la feina feta en la base de dades i la indexació, amb un llenguatge comú, que permetés la consulta pública. • Crear una línia editorial des del departament i recolzar la difusió de les produccions de les editorials ja existents de fotografia fent-les arribar als centres més importants de la fotografia arreu el món. • Donar visibilitat a la recerca (amb cursos, cicles de conferències, exposicions, publicacions i portals web), per tal de garantir la presència rigorosa de la producció fotogràfica del present i del passat, de manera continuada, descentralitzada en el territori i amb voluntat de garantir que les manifestacions fotogràfiques formin part visible i reconeguda del sistema cultural català. 3
  • 4. Al conseller Mascarell, pel que ha manifestat en diferents ocasions, no li fa nosa la ideade la creació dun Centre Nacional de la Fotografia, les funcions del qual van mésenllà dun portal web per a la difusió. Aquest tipus de centre tindria com a missiógenerar activitats i servir daparador permanent de la fotografia en l’esfera públicacatalana. Un centre amb la responsabilitat institucional de difondre la fotografia deforma sistemàtica i regular, tal i com existeix als països que ens envolten i que denotariala importància daquest mitjà en la nostra cultura.És precisament en el sí daquest Centre Nacional de la Fotografia, on es podrien pensarles polítiques de foment de la creativitat exposades en el document del Conca:organitzar les polítiques de beques i ajuts, suport a la producció jove, generarexposicions i publicacions, dotar dajudes econòmiques als fotògrafs per a consolidartrajectòries... I generar encàrrecs, sempre en col·laboració amb les administracionslocals a tot el territori. Impulsar la circulació de fotografies fora dels circuits artístics,contextos urbans, educatius, socials, etc, sempre implicant la fotografia amb lasociologia, l’educació, l’activisme polític, etc.Com a postdata daquesta carta als reis, ens cal un pensament vers les col·leccionspúbliques que guarden obra fotogràfica. El document del Conca suggereix "captar elpatrimoni fotogràfic encara no preservat (...) sense oblidar la documentació textual i elsartefactes."Un sector de fotògrafs i crítics de la fotografia reclamen la creació dun Museu de laFotografia. Però no és aconsellable obrir un altre edifici contenidor de patrimoni, ambtota la despesa que això comporta. Principalment perquè és important que lobrafotogràfica comparteixi espai amb les altres creacions que li van ser contemporànies. Entot cas, caldria replantejar-ne la ubicació de la col·lecció de fotografia de la Generalitat,de moment com a part de la col·lecció del Museu Nacional (MNAC). Si la fotografia ésuna expressió de la contemporaneïtat, tal com dèiem al principi, és evident que elcontext del MNAC no és ladequat. Però en qualsevol cas no cal farcir dobra una únicacol·lecció "dinterès nacional" -i això dit entre cometes-.Ens cal un pressupost anual per a la adquisició dobra fotogràfica, sí, però pot ser elprimer pas per a la consciència del nostre patrimoni ha de ser que els museus icol·leccions considerin com a "obra" les fotografies que guarden als seus fons, i no tansols com a mers documents. Un bon exemple daquesta preocupació per la fotografia ésel que ens dona el Museu Marítim de Barcelona, un microcosmos de tot el que hemparlat: cens, catalogació, recerca, documentació i testimoniatge, nova creació i difusió. 4

Related Documents