การศึก ษาเซลล์ ศึก ษาด้ว ยกล้อ งจุล ทรรศน์ทำา ให้ส ามารถเห็น รายละเอีย ดโครงสร้า งของเซลล์ ศึก ษาด้ว ยวิธ แ ยกชิ้น ส่ว น...
The size rangeof cells ชนิด ของ เส้น ผ่า เซลล์ ศูน ย์ก ลางMyoplasmas 0.1 - 1.0แบคทีเ รีย ไมครอน...
Different Types of Light Microscope: A ComparisonBrightfield Phase-contrast(unstai...
Electron micrographsTransmission electron Scanning electronmicrographs (TEM) micrographs (SEM)
Cell Fractionation วิธ ก ารแยกชิน ส่ว นของเซลล์ท ำา ได้โ ดย ี ้การเหวี่ย งด้ว ยความเร็ว ที่ต า งๆกัน ...
Prokaryotic and Eukaryotic cell สิง มีช ีว ิต ประกอบด้ว ยเซลล์ เซลล์ ่แบ่ง เป็น 2 ชนิด คือ 1. prokaryotic cell ...
Prokaryotic cell (pro=before; karyon=kernel)พบเฉพาะใน Kingdom Moneraไม่ม ีน ิว เคลีย สแท้จ ริง , ไม่ม ีเ ยือ หุ้ม ...
A prokaryotic cell
Eukaryotic cell (eu=true; karyon=kernel)พบใน Kingdoms Protista, Fungi, Planteและ Animaliaมีน ิว เคลีย สที่แ ท้จ ริ...
Geometric relationshipsexplain why most cell aremicroscopic
ขนาดของเซลล์ม ีข ้อ จำา กัด โดย เซลล์ท ี่ม ข นาดเล็ก จะต้อ งมีข นาดที่ ีสามารถบรรจุ DNA ไรโบโซม เอนไซม...
The plasma membrane
ความสำา คัญ ของการแบ่ง ส่ว นย่อ ยภายในไซโตพลาสซึม ภายในไซโตพลาสซึม ของeukaryotic cell มีค วามซับ ซ้อ นในเรื่อ งโครงส...
 แบ่ง ไซโตพลาสซึม เป็น ส่ว นย่อ ยๆ(compartment) ภายในส่ว นย่อ ยๆแต่ล ะส่ว นมีข องเหลวหรือ โปรตีน ที่เ ฉพาะเจาะจงต่อ ปฏิก...
An animal cell
A plant cell
นิว เคลีย ส (nucleus) เป็น ออร์แ กเนลล์ข นาดใหญ่ท ี่ม ีเยือ หุ้ม นิว เคลีย สแยกออกจากไซโต ่พลาสซึม ในเซลล์พ วกยูค าร...
The nucleus and the envelope
Nuclear envelope มีล ัก ษณะดัง นี้เป็น เยือ 2 ชัน มีช อ งว่า งตรงกลางกว้า ง ่ ้ ่ประมาณ 20-40 nmมีร ู (n...
Nucleolus มีล ัก ษณะเป็น เม็ด กลมขนาดเล็กในนิว เคลีย ส ในหนึ่ง เซลล์อ าจมีห นึ่งหรือ สองเม็ด มองเห็น ชัด ขณะเซลล์ไม่ม...
นิว เคลีย สทำา หน้า ที่ค วบคุม การสร้า งโปรตีน ในไซโตพลาสซึม Messenger RNA (mRNA) transcribed in the nucleus ...
Ribosomesเป็น organelles ที่ไ ม่ม ีเ ยือ หุ้ม ทำา หน้า ที่ส ร้า ง ่โปรตีน มี 2 ส่ว นย่อ ย (su...
Ribosome มี 2 ชนิด คือ 1. free ribosomes ทำา หน้า ที่ส ร้า งโปรตีนที่ใ ช้ใ น cytosol เช่น เอ็น ไซม์ท ี่เ กี่ย วข้อ ง...
The Endomembrane system ประกอบด้ว ย 1. Nuclear envelop 2. Endoplasmic reticulum 3. Golgi apparatus 4. Lysosomes 5. Vacuole...
Endoplasmic reticulum (ER) (Endoplasmic = อยู่ใ นไซโต พลาสซึม , reticulum = ร่า งแห) ...
ER มี 2 ชนิด คือ1. Rough endoplasmic reticulum (RER)มีไ รโบโซมเกาะติด อยู่ท ี่เ ยื่อ หุ้ม ด้า นนอกทำา ให้ม องเห็น ขรุข ระ ...
2. Smooth endoplasmic reticulum (SER)•ไม่ม ไ รโบโซมมาเกาะที่เ ยื่อ หุ้ม ด้า นนอก ีจึง มองเห็น เป็น ผิว เรีย บๆ ท่อ ขอ...
The Golgi apparatus
Golgi complex มีล ัก ษณะเป็น ถุง แบนหลายถุง เรีย งซ้อ นกัน เรีย กว่า Golgi cisternar บริเ วณตรงกลางเป็น ท่อ แคบและปล...
หน้า ที่ข อง Golgi complex คือเสริม สร้า งคาร์โ บไฮเดรดให้ก ับ โปรตีน ที่สร้า งมาจาก RER ให้เ ป็น glycoprotein เพื่อส่ง อ...
Lysosomes(a) Lysosomes in a white blood cell
(b) A Lysosome in action Peroxi some Mitocho ndrion fragm ent ...
Lysosomesเป็น ออร์แ กเนลล์ท ี่ม ีเ ยือ หุ้ม รูป กลม ่ขนาดเล็ก ภายในบรรจุ hydrolyticenzyme หร...
ถ้า lysosome ฉีก ขาดจะไม่ส ามารถทำา งานได้ด ี หรือ เอ็น ไซม์อ าจออกมาทำา อัน ตรายให้แ ก่เ ซลล์ไ ด้จากที่ก ล่า วมาจะเห็น ไ...
The formation and functions of lysosomes
หน้า ที่ข อง lysosomeเป็น แหล่ง ย่อ ยภายในเซลล์ (intracellulardigestion) ตย. เช่น • อมีบ ากิน อาหารโดยวิธ ี phagocytos...
เกี่ย วข้อ งกับ การย่อ ย organelles ในไซโตพลาสซึม เพื่อ นำา สารต่า งๆกลับ มาใช้ส ร้า งorganelles ใหม่อ ก (autophagy) ...
Vacuoles เป็น organelles ที่ม ีล ัก ษณะเป็นเยือ หุ้ม แต่ม ข นาดใหญ่ก ว่า vesicles มี ่ ีแบบต่า งๆได้แ ก่ f...
The plant cell vacuole
Relationships among organelles of the endomembrane system
Membranous organelles อืน ๆ ่ 1. Energy transcucers ได้แ ก่ Mitochondria Chloroplast 2. Peroxisomes (microbodies)
The mitochondrion, site of cellular respiration
Mitochondriaพบใน eukaryotic cell เกือ บทุก ชนิด ในเซลล์บ างชนิด อย่า งมีเ พีย งหนึง อัน ทีม ข นาดใหญ่ หรือ ใน ...
ในช่อ งทั้ง สองมีเ อ็น ไซม์ต ่า งชนิด กัน ที่เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) แต่ล ะขั้น ต...
The chloroplast, site of photosynthesis
Chloroplast Chloroplast เป็น plastids ชนิด หนึง ของ ่เซลล์พ ืช ที่ม ร งควัต ถุส เ ขีย ว ที่เ รีย กว่า ...
Peroxisomes
Peroxisomes (microbodies)เป็น organelles ทีพ บในเซลล์ย ค าริโ อตเกือ บทุก ่ ูชนิด มีล ั...
of 48

Pont มุนี

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pont มุนี

 • 1. การศึก ษาเซลล์ ศึก ษาด้ว ยกล้อ งจุล ทรรศน์ทำา ให้ส ามารถเห็น รายละเอีย ดโครงสร้า งของเซลล์ ศึก ษาด้ว ยวิธ แ ยกชิ้น ส่ว นของ ีเซลล์โ ดยการเหวี่ย งด้ว ยความเร็วที่ต ่า งๆกัน organelles ที่แ ยกออกมาสามารถนำา ไปศึก ษาโครงสร้า งและหน้า ที่ข องมัน
 • 2. The size rangeof cells ชนิด ของ เส้น ผ่า เซลล์ ศูน ย์ก ลางMyoplasmas 0.1 - 1.0แบคทีเ รีย ไมครอนส่ว นใหญ่ข อง 1.0 - 10.0eukaryotic cell ไมครอน 10.0 - 100.0 ไมครอน
 • 3. Different Types of Light Microscope: A ComparisonBrightfield Phase-contrast(unstainedspecimen)Brightfield Differential-(stained interference-specimen) contrast (Nomarski)Fluorescene Confocal Human Cheek Epithelial Cells
 • 4. Electron micrographsTransmission electron Scanning electronmicrographs (TEM) micrographs (SEM)
 • 5. Cell Fractionation วิธ ก ารแยกชิน ส่ว นของเซลล์ท ำา ได้โ ดย ี ้การเหวี่ย งด้ว ยความเร็ว ที่ต า งๆกัน organelles ่ที่แ ยกออกมาสามารถนำา ไปศึก ษาโครงสร้า งและหน้า ที่ข องมัน
 • 6. Prokaryotic and Eukaryotic cell สิง มีช ีว ิต ประกอบด้ว ยเซลล์ เซลล์ ่แบ่ง เป็น 2 ชนิด คือ 1. prokaryotic cell 2. eukaryotic cell มีโ ครงสร้า งแตกต่า งกัน ดั้ง นี้
 • 7. Prokaryotic cell (pro=before; karyon=kernel)พบเฉพาะใน Kingdom Moneraไม่ม ีน ิว เคลีย สแท้จ ริง , ไม่ม ีเ ยือ หุ้ม ่นิว เคลีย สสารพัน ธุก รรมอยู่ใ นบริเ วณที่เ รีย กว่า nucleoidไม่ม ี organelles ที่ม ีเ ยือ หุ้ม ่
 • 8. A prokaryotic cell
 • 9. Eukaryotic cell (eu=true; karyon=kernel)พบใน Kingdoms Protista, Fungi, Planteและ Animaliaมีน ิว เคลีย สที่แ ท้จ ริง , หุ้ม ด้ว ยเยื่อ หุ้มนิว เคลีย สสารพัน ธุก รรมอยู่ใ นนิว เคลีย สภายใน cytoplasm ประกอบด้ว ย cytosolและมี organellesเที่ม เ ยื่อ หุ้ม ีCytoplasm = บริ วณภายในเซลล์ท ั้ง หมดยกเว้น ส่ว นของนิว เคลีย สCytosol = สารกิ่ง ของเหลงภายใน cytoplasm
 • 10. Geometric relationshipsexplain why most cell aremicroscopic
 • 11. ขนาดของเซลล์ม ีข ้อ จำา กัด โดย เซลล์ท ี่ม ข นาดเล็ก จะต้อ งมีข นาดที่ ีสามารถบรรจุ DNA ไรโบโซม เอนไซม์และองค์ป ระกอบภายในเซลล์ท ี่ส ำา คัญ เพีย งพอที่จ ะควบคุม เมตาบอริซ ึม เพื่อ การดำา รงอยู่ข องเซลล์ไ ด้ เซลล์ท ี่ม ข นาดใหญ่จ ะต้อ งมีพ ื้น ผิว เซลล์ ีเพีย งพอสำา หรับ การแลกเปลี่ย นก๊า ซออกซิเ จน สารอาหาร และของเสีย ภายในเซลล์ แม้ว ่า เซลล์ข นาดใหญ่ม พ ื้น ที่ผ ว ี ิ
 • 12. The plasma membrane
 • 13. ความสำา คัญ ของการแบ่ง ส่ว นย่อ ยภายในไซโตพลาสซึม ภายในไซโตพลาสซึม ของeukaryotic cell มีค วามซับ ซ้อ นในเรื่อ งโครงสร้า งเพื่อ ให้อ ัต ราส่ว นของพืน ที่ผ ิว ต่อ ปริม าตรพอเหมาะต่อ ้ความต้อ งการในการทำา งานของเซลล์ โดยมีเ ยือ ภายในเซลล์ ่(internal membrane) ซึง มีบ ทบาท ่สำา คัญ คือ
 • 14.  แบ่ง ไซโตพลาสซึม เป็น ส่ว นย่อ ยๆ(compartment) ภายในส่ว นย่อ ยๆแต่ล ะส่ว นมีข องเหลวหรือ โปรตีน ที่เ ฉพาะเจาะจงต่อ ปฏิก ิร ิย าชีว เคมีท ี่แ ตกต่า งกัน มีบ ทบาทสำา คัญ ต่อ การเกิด เมตาบอริซ ึมของเซลล์ เพราะที่เ ยื่อ มีเ อนไซม์ห ลายชนิดเป็น ส่ว นประกอบอยู่ ภายในส่ว นย่อ ยมีส ภาพแวดล้อ มที่แ ตกต่า งกัน ซึ่ง มีค วามเฉพาะเจาะจงต่อกระบวนการเมตาบอริซ ม ึ
 • 15. An animal cell
 • 16. A plant cell
 • 17. นิว เคลีย ส (nucleus) เป็น ออร์แ กเนลล์ข นาดใหญ่ท ี่ม ีเยือ หุ้ม นิว เคลีย สแยกออกจากไซโต ่พลาสซึม ในเซลล์พ วกยูค าริโ อตภายในบรรจุย น ซึง ควบคุม การทำา งาน ี ่ของเซลล์ มีข นาดโดยเฉลี่ย ประมาณ5 ไมครอน
 • 18. The nucleus and the envelope
 • 19. Nuclear envelope มีล ัก ษณะดัง นี้เป็น เยือ 2 ชัน มีช อ งว่า งตรงกลางกว้า ง ่ ้ ่ประมาณ 20-40 nmมีร ู (nuclear pores) แทรกอยู่ท ั่ว ไป เป็น ทางให้ส ารต่า งๆ โดยเฉพาะ rRNA, mRNA และnucleoprotein ผ่า นเข้า ออกได้ ผิว ด้า นในของเยื่อ หุ้ม นิว เคลีย สมีช น ั้บางๆของโปรตีน ยึด ติด อยู่ ความสำา คัญ ของชัน นีย ัง ไม่ท ราบแน่ช ด อาจช่ว ยรัก ษารูป ้ ้ ัทรงของนิว เคลีย ส
 • 20. Nucleolus มีล ัก ษณะเป็น เม็ด กลมขนาดเล็กในนิว เคลีย ส ในหนึ่ง เซลล์อ าจมีห นึ่งหรือ สองเม็ด มองเห็น ชัด ขณะเซลล์ไม่ม ีก ารแบ่ง ตัว ประกอบด้ว ยnucleolar organizers และ ribosome ที่กำา ลัง สร้า งขึ้น nucleolus ทำา หน้า ที่สร้า ง ribosome (nucleolar organizers เป็น ส่ว นพิเ ศษของโครโมโซมที่ม ย ีน ที่เ กี่ย วกับ ี
 • 21. นิว เคลีย สทำา หน้า ที่ค วบคุม การสร้า งโปรตีน ในไซโตพลาสซึม Messenger RNA (mRNA) transcribed in the nucleus from DNA instructions ⇓ Passes through nuclear pores into cytoplasm ⇓ Attaches to ribosomes where the genetic message is translated into primary structure
 • 22. Ribosomesเป็น organelles ที่ไ ม่ม ีเ ยือ หุ้ม ทำา หน้า ที่ส ร้า ง ่โปรตีน มี 2 ส่ว นย่อ ย (subunit) สร้า งจากnucleolus ในเซลล์ท ี่ม ก ารสร้า งโปรตีน สูง ีจะพบว่า มี nucleolus และ ribosome เป็น
 • 23. Ribosome มี 2 ชนิด คือ 1. free ribosomes ทำา หน้า ที่ส ร้า งโปรตีนที่ใ ช้ใ น cytosol เช่น เอ็น ไซม์ท ี่เ กี่ย วข้อ งกับเมตาบอริซ ึม ใน cytoplasm 2. bound ribosomes เป็น ribosome ที่เกาะอยู่ด ้า นผิว นอกของ ER ทำา หน้า ที่ส ร้า งโปรตีน ที่จ ะถูก ส่ง ต่อ ไปรวมกับ organellesอืน ๆ และโปรตีน ที่จ ะถูก ส่ง ออกไปใช้น อก ่เซลล์ ในเซลล์ท ี่ส ร้า งโปรตีน เช่น เซลล์ต บ ัอ่อ นหรือ ต่อ มอื่น ที่ส ร้า งนำ้า ย่อ ยจะมี boundribosomes เป็น จำา นวนมาก
 • 24. The Endomembrane system ประกอบด้ว ย 1. Nuclear envelop 2. Endoplasmic reticulum 3. Golgi apparatus 4. Lysosomes 5. Vacuoles 6. Plasma membrane
 • 25. Endoplasmic reticulum (ER) (Endoplasmic = อยู่ใ นไซโต พลาสซึม , reticulum = ร่า งแห) เป็น organelles ที่ม ีเ ยื่อ หุ้ม มีล ัก ษณะเป็น ท่อ แบนหรือ กลม กระจายอยู่ใ น cytosol ช่อ งภายในท่อ เรีย กว่า cisternal space ซึ่ง ท่อ นี้ม ีก าร เชื่อ มติด ต่อ กับ ช่อ งว่า งที่อ ยู่ ระหว่า งเยื่อ หุ้ม นิว เคลีย สชั้น นอกและชั้น ในด้ว ย
 • 26. ER มี 2 ชนิด คือ1. Rough endoplasmic reticulum (RER)มีไ รโบโซมเกาะติด อยู่ท ี่เ ยื่อ หุ้ม ด้า นนอกทำา ให้ม องเห็น ขรุข ระ ทำา หน้า ที่ส ร้า งโปรตีนที่ส ง ออกไปนอกเซลล์ (secondary protein) ่โดยไรโบโซมที่เ กาะอยู่น ส ร้า งโปรตีน แล้ว ี้ผ่า นเยื่อ ของ ER เข้า ไปใน cisternal spaceแล้ว หลุด ออกไปจาก ER เป็น transportvesicle ส่ง ออกไปใช้ภ ายนอกเซลล์โ ดยตรงหรือ นำา ไปเชือ มกับ เยื่อ ของ Golgi complex ่เพื่อ เพิ่ม คาร์โ บไฮเดรตแก่โ ปรตีน ที่ส ร้า งขึ้นกลายเป็น glycoprotein ก่อ นส่ง ออกไปใช้
 • 27. 2. Smooth endoplasmic reticulum (SER)•ไม่ม ไ รโบโซมมาเกาะที่เ ยื่อ หุ้ม ด้า นนอก ีจึง มองเห็น เป็น ผิว เรีย บๆ ท่อ ของ SERเชือ มติด ต่อ กับ RER ได้ ่•SER ไม่เ กี่ย วกับ การสร้า งโปรตีน ส่ว นใหญ่ม ค วามสำา คัญ เกี่ย วกับ การสร้า ง ีฮอร์โ มนชนิด สเตอรอยด์ และไขมัน•ลดความเป็น พิษ ของสารพิษ•ในเซลล์ก ล้า มเนื้อ SER ทำา หน้า ที่ค วบคุมการเก็บ และปล่อ ยแคลเซี่ย มเพื่อ ควบคุม
 • 28. The Golgi apparatus
 • 29. Golgi complex มีล ัก ษณะเป็น ถุง แบนหลายถุง เรีย งซ้อ นกัน เรีย กว่า Golgi cisternar บริเ วณตรงกลางเป็น ท่อ แคบและปลายสองข้า งโป่ง ออก และมีก ลุ่ม ของถุง กลม (vesicles)อยู่ร อบๆ Golgi complex มีโ ครงสร้า งที่เ ป็น2 หน้า คือ cis face และ trans face ที่ท ำาหน้า ที่ร ับ และส่ง cis face เป็น ส่ว นของถุงแบนที่น ูน อยูใ กล้ก ับ ER transport vesicles ที่ ่ถูก สร้า งมาจาก RER เคลื่อ นที่เ ข้า มารวมกับ Golgi complex ทางด้า น cis face ส่ว นtrans face เป็น ด้า นที่เ ว้า ของถุง แบน เป็น
 • 30. หน้า ที่ข อง Golgi complex คือเสริม สร้า งคาร์โ บไฮเดรดให้ก ับ โปรตีน ที่สร้า งมาจาก RER ให้เ ป็น glycoprotein เพื่อส่ง ออกไปภายนอกเซลล์เก็บ สะสมและกระจายสิง ที่เ ซลล์ส ร้า งขึ้น ่โดยเก็บ ไว้ภ ายใน secondary granules เพื่อส่ง ออกนอกเซลล์ โดยกระบวนการexocytosisสร้า ง primary lysosomes ซึ่ง บรรจุhydrolytic enzymes นำ้า ย่อ ยเหล่า นีม ก เป็น ้ ัพวก glycoprotein โดยมีก ารเติม
 • 31. Lysosomes(a) Lysosomes in a white blood cell
 • 32. (b) A Lysosome in action Peroxi some Mitocho ndrion fragm ent fragme ntLysosome
 • 33. Lysosomesเป็น ออร์แ กเนลล์ท ี่ม ีเ ยือ หุ้ม รูป กลม ่ขนาดเล็ก ภายในบรรจุ hydrolyticenzyme หรือ lysosomal enzyme หลายชนิด ที่ท ำา หน้า ที่ย ่อ ยโมเลกุล ขนาดใหญ่ได้แ ก่ polysaccharides, fats และ nucleicacidsเอ็น ไซม์ต ่า งๆเหล่า นี้ ทำา งานดีท ี่ส ุด ที่pH 5 lysosomal membrane ทำา หน้า ที่รัก ษาสภาพแวดล้อ มภายในให้เ หมาะแก่ +
 • 34. ถ้า lysosome ฉีก ขาดจะไม่ส ามารถทำา งานได้ด ี หรือ เอ็น ไซม์อ าจออกมาทำา อัน ตรายให้แ ก่เ ซลล์ไ ด้จากที่ก ล่า วมาจะเห็น ได้ว ่า การแบ่ง ไซโตพลาสซึม เป็น ส่ว นย่อ ยๆด้ว ยmembrane มีค วามสำา คัญ ต่อ การทำา งานของเซลล์ม ากHydrolytic enzyme และ lysosomalmembrane สร้า งมาจาก RER และส่งต่อ ไปยัง Golgi complex แล้ว แยกออก
 • 35. The formation and functions of lysosomes
 • 36. หน้า ที่ข อง lysosomeเป็น แหล่ง ย่อ ยภายในเซลล์ (intracellulardigestion) ตย. เช่น • อมีบ ากิน อาหารโดยวิธ ี phagocytosis เกิด เป็น food vacuole ซึ่ง จะรวมกับ lysosome เอ็น ไซม์ใ นcytosome จะทำา หน้า ที่ย ่อ ยอาหารนั้น • เซลล์ข องคน เช่น macrophage ก็ สามารถทำา ลายสิง แปลกปลอมทีเ ข้า มา ่ ่ ในเซลล์ด ้ว ยวิธ ี phagocytosis และถูก ย่อ ยโดย lysosome ได้เ ช่น กัน
 • 37. เกี่ย วข้อ งกับ การย่อ ย organelles ในไซโตพลาสซึม เพื่อ นำา สารต่า งๆกลับ มาใช้ส ร้า งorganelles ใหม่อ ก (autophagy) ีLysosome สร้า งเอ็น ไซม์ท ี่เ กี่ย วข้อ งกับการเกิด metamorphosis ของการพัฒ นาของตัว อ่อ นในพวกสัต ว์ส ะเทิน นำ้า สะเทินบกมีบ ทบาทสำา คัญ ต่อ เมตาบอริซ ึม ต่า งๆในร่า งกายเป็น อย่า งมาก ถ้า หากมีค วามผิดปกติใ นการทำา งานของเอ็น ไซม์ใ นไลโซโซม จะทำา ให้เ กิด โรคต่า งๆได้
 • 38. Vacuoles เป็น organelles ที่ม ีล ัก ษณะเป็นเยือ หุ้ม แต่ม ข นาดใหญ่ก ว่า vesicles มี ่ ีแบบต่า งๆได้แ ก่ food vacuole,contractile vacuole และ central vacuole
 • 39. The plant cell vacuole
 • 40. Relationships among organelles of the endomembrane system
 • 41. Membranous organelles อืน ๆ ่ 1. Energy transcucers ได้แ ก่ Mitochondria Chloroplast 2. Peroxisomes (microbodies)
 • 42. The mitochondrion, site of cellular respiration
 • 43. Mitochondriaพบใน eukaryotic cell เกือ บทุก ชนิด ในเซลล์บ างชนิด อย่า งมีเ พีย งหนึง อัน ทีม ข นาดใหญ่ หรือ ใน ่ ่ ีเซลล์บ างชนิด อาจมี mitochondria เป็น จำา นวนร้อ ยหรือ พัน ทัง นีข ึ้น กับ กิจ กรรมของเซลล์น น ๆ ้ ้ ั้Mitochondria มีเ ยือ หุม 2 ชั้น มีล ัก ษณะเป็น สองวง ่ ้ซ้อ นกัน แต่ล ะชั้น ของ phospholipid bilayer จะมีลัก ษณะเฉพาะตัว ทีเ กิด จากโมเลกุล ของโปรตีน ที่ ่ฝัง ตัว บนเยือ แต่ล ะชั้น ่เยื่อ หุม ชั้น นอกเรีย บ ส่ว นเยื่อ ชั้น ในจะมีก ารโป่ง ้ยืน เข้า ข้า งในเรีย กว่า cristae เยือ หุม ทัง สองชั้น แบ่ง ่ ่ ้ ้mitochondria เป็น ช่อ งภายใน 2 ส่ว น ได้แ ก่ ช่อ งที่อยูร ะหว่า งเยือ ชั้น นอกและเยือ ชั้น ใน ่ ่ ่
 • 44. ในช่อ งทั้ง สองมีเ อ็น ไซม์ต ่า งชนิด กัน ที่เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) แต่ล ะขั้น ตอนกัน •ที่บ ริเ วณ cristae ของเยื่อ หุ้ม ชัน ในมี ้ เอ็น ไซม์ท ี่เ กี่ย วข้อ งกับ electron transport chain และ การสัง เคราะห์ ATP •ใน matrix บรรจุเ อ็น ไซม์ท ี่เ กี่ย วข้อ ง กับ Kreb’s cycle และ Beta oxidation ของกรดไขมัน เป็น ต้น
 • 45. The chloroplast, site of photosynthesis
 • 46. Chloroplast Chloroplast เป็น plastids ชนิด หนึง ของ ่เซลล์พ ืช ที่ม ร งควัต ถุส เ ขีย ว ที่เ รีย กว่า ี ีchlorophyll ซึ่ง ประกอบด้ว ยเอ็น ไซม์แ ละโมเลกุล ของสารที่ท ำา ให้เ กิด กระบวนการสัง เคราะห์ด ้ว ยแสง Chloroplast มีเ ยื่อ หุ้ม 2 ชัน หุ้ม ล้อ ม ้รอบของเหลวที่เ รีย กว่า stroma ภายในมีถ ุงแบน thylakoids ซึ่ง ซ้อ นกัน เป็น ตัง เรีย กว่า ้granum
 • 47. Peroxisomes
 • 48. Peroxisomes (microbodies)เป็น organelles ทีพ บในเซลล์ย ค าริโ อตเกือ บทุก ่ ูชนิด มีล ัก ษณะเป็น ถุง ทีม เ ยือ หุม ชั้น เดีย ว ภายใน ่ ี ่ ้มี granular core ซึ่ง เป็น ทีร วมของเอ็น ไซม์ย อ มติด ่ ้สีเ ข้มเอ็น ไซม์ช นิด ต่า งๆทำา หน้า ทีเ กี่ย วข้อ งกับ การ ่สร้า งหรือ ทำา ลาย hydrogen peroxide (H2O2) เพือ ่ป้อ งกัน ไม่ใ ห้เ กิด สารพิษ ขึ้น ภายในเซลล์ RH2 + O2 Oxidase R + H2O2 2H2O2 catalase 2H2O + O2 ในเซลล์ต ับ พบมี peroxisomes ขนาดใหญ่ จึง

Related Documents