АЙМГИЙН ХҮН АМ, ӨРХИЙН
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН
ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
I.Хүн амын тооны өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц
Хүн амын тоо,
байршил
Хүн амын өсөлт
Хүн амын нас,
хүйсийн бүтэц
• Аймаг 92705
...
IV. Улс бүсийн дүнд эзлэх байр суурь
Орхон аймаг хүн амын тоогоороо УБ хот, Хөвсгөл,
Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Баян...
IV. Улс бүсийн дүнд эзлэх байр суурь
1.9
1.5
109.8
0 20 40 60 80 100 120
Улс
Хангайн бүс
Орхон аймаг
ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ
Улсы...
I.Хүн амын тооны өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц
ХҮН АМ ЗҮЙН
АЧААЛАЛ
• Хөдөлмөрийн насны 100 хүнд 50
тэжээлгэгч, 41 хүүхэд, 9 өн...
IV. Улс бүсийн дүнд эзлэх байр суурь
ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ
68.05
68.32
68.71
69.11
69.57
68.38
69.08
69.83
70.25
70.83
6...
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА.
WWW.NSO.MN
ORKHON.NSO.MN
ORKHON@NSO.MN
ҮСХ-ны цахим хуудас:
Хэлтсийн цахим хуудас:
Хэлтсийн цахим шуудангийн хаяг:
of 8

Population зайлгшүй судалгаа

Орхон аймаг
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Population зайлгшүй судалгаа

  • 1. АЙМГИЙН ХҮН АМ, ӨРХИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
  • 2. I.Хүн амын тооны өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц Хүн амын тоо, байршил Хүн амын өсөлт Хүн амын нас, хүйсийн бүтэц • Аймаг 92705 аймгийн төвд-95.6 сумын төвд-2.5% хөдөөд-1.9% • Багуудын 80.0 хувь нь 3.0 мянгаас дээш хүн амтай • Аймгийн хүн ам 1.7% • Баян-Өндөр сум 0.9% • Жаргалант сум 22.3% • Цэвэр шилжилт -2153 • Ердийн цэвэр өсөлт +1891 • 0-15 насны хүүхэд 27.6% • 16-59 насны хүн ам 66.6% • 60,+ насны хүн ам 5.8%
  • 3. IV. Улс бүсийн дүнд эзлэх байр суурь Орхон аймаг хүн амын тоогоороо УБ хот, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Баян-Өлгий аймгийн дараа 7-рт орж байна. Улс 96.8% Орхон аймаг 3.2% МУ-ын нийт хүн амд эзлэх хувь Арханга й 16.3% Баянхон гор 14.6% Булган 10.6% Өвөрхан гай 19.8% Хөвсгөл 22.1% Орхон 16.6% Хангайн бүсийн хүн ам, бүтцээр
  • 4. IV. Улс бүсийн дүнд эзлэх байр суурь 1.9 1.5 109.8 0 20 40 60 80 100 120 Улс Хангайн бүс Орхон аймаг ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ Улсын дунджаас 57.8 дахин, хангайн бүсийн дунджаас 73.2 дахин их. БӨ сумын хүн амын нягтрал 356.1, Жаргалант сумынх 6.8 байна. Аймгийн дунджаас БӨ сумынх 3.2 дахин их байхад Жаргалант сумынх 16.1 дахин бага байна.
  • 5. I.Хүн амын тооны өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ • Хөдөлмөрийн насны 100 хүнд 50 тэжээлгэгч, 41 хүүхэд, 9 өндөр настан ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА • Аймгийн хэмжээнд 96.2 • Баян-Өндөр сум 95.6 • Жаргалант сум 109.7 ХҮН АМЫН НАСЖИЛТ • Дундаж наслалт-70.83, эрэгтэй-69.83, эмэгтэй-80.23 • Хүн амын голч нас-29.0, эрэгтэй-28.1, эмэгтэй-29.9
  • 6. IV. Улс бүсийн дүнд эзлэх байр суурь ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ 68.05 68.32 68.71 69.11 69.57 68.38 69.08 69.83 70.25 70.83 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 2010 2011 2012 2013 2014 Улс Орхон аймаг АЙМГИЙНХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАС, хүйсээр 68.38 69.08 69.83 70.25 70.83 67.36 68.07 68.86 69.27 69.83 77.51 78.29 79.06 79.53 80.23 60 65 70 75 80 85 2010 2011 2012 2013 2014 Аймаг Эрэгтэй Эмэгтэй
  • 7. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.
  • 8. WWW.NSO.MN ORKHON.NSO.MN ORKHON@NSO.MN ҮСХ-ны цахим хуудас: Хэлтсийн цахим хуудас: Хэлтсийн цахим шуудангийн хаяг:

Related Documents