Lënda:Teknologjia e Informimit dhe e Komunikacionit
Tema:Llogaritjet në programin Excel
Punuar nga. Arsimtar
Arbenita Aliu...
Të dhënat e vendosura në fletën punuese mund
të shfrytëzohen për llogaritje të ndryshme duke
shfrytëzuar shprehje të ndrys...
Për dallim nga matematika ku shenja e
barazimit vendoset pas
numrave.p.sh.2+2=4,në programin excel
është e kundërta,shenja...
A B C D
1 10 10 10 =10+10+10
A B C D
1 10 10 10 30
Enter
Rezultati
i fituar
A B C D
1 12 12 12 =A1+B1+C1
Për të na dhënë rezultatin
duhet të shtypet tasti Enter
ose tasti i majtë i miut në
hapësirën...
Mbledhja me ndihmën e formulës AUTOSUM.-është një funksion I
cili shërben për mbledhjen e shpejtë të numrave në rreshta dh...
Fillimisht shkruajmë numrat,pastaj vendosemi në qelulën e zbrazët ku
dëshirojmë të vendoset shuma e numrave,në këtë rast k...
Një mundësi tjetër për të bërë mbledhjen e numrave mund të bëhet edhe
ne këtë menyrë:1.Fillimisht shkruajm numrat,2.vendos...
8.Hapet korniza tjetër Function Arguments ku në mënyrë automatike është
bërë mbledhja e numrave.
Këtu shihet
mbledhja e
nu...
Te zbritja e numrave vlejnë të gjitha
mënyrat si te mbledhja e
numrave,vetëm kur numri zbritet duhet
të vendoset shenja mi...
A B C
1 -10 10 =-10+10
A B C
1 -10 10 0
A B C
1 -10 10 =sum(A1:B1)
A B C
1 -10 10 0
A B C
1 -10 -10 =sum(A1:B1)
A B C
1 -1...
*Shumëzimi ndryshon nga mbledhja dhe zbritja.Në
matamatikë për të bërë shumzimin e numrave
p.sh.2x2=4 ose 4x4=16. Nëse dës...
Edhe pjesëtimi ne excel ka rregullat e veta.Në
matamatikë për të bërë pjesëtimin e numrave p.sh.
2:2=1 ose 4:4=1.Në progra...
Në matematikë shembull për të ditur se sa ështe dy në
fuqin e dytë duhet të shumëzohet dyshi dy herë me
vetëvete 2x1=2,2x2...
JU FALEMINDERIT .!
of 15

Prezentim kalkulimet ne excel nga arbenita aliu

punim kalkulimet shmu-2 vushtrri
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentim kalkulimet ne excel nga arbenita aliu

 • 1. Lënda:Teknologjia e Informimit dhe e Komunikacionit Tema:Llogaritjet në programin Excel Punuar nga. Arsimtar Arbenita Aliu Muhamer Ujkani Vushtrri,2013 SHMU-2 Vushtrri
 • 2. Të dhënat e vendosura në fletën punuese mund të shfrytëzohen për llogaritje të ndryshme duke shfrytëzuar shprehje të ndryshme aritmetike.Si: 1.Mbledhja + 2.Zbritja - 3.Shumëzimi * 4.Pjesëtimi : 5.Fuqizimi ^
 • 3. Për dallim nga matematika ku shenja e barazimit vendoset pas numrave.p.sh.2+2=4,në programin excel është e kundërta,shenja e barazimit vendoset para numrave.p.sh.=2+2 dhe pastaj duhet të shtypim enter për të na dhënë rezultatin. Mbledhja e numrave mund të bëhet në disa mënyra.Në vazhdim do t’i sqarojmë disa mënyra te mbledhjes së numrave përmes shembujve të ndryshëm.
 • 4. A B C D 1 10 10 10 =10+10+10 A B C D 1 10 10 10 30 Enter Rezultati i fituar
 • 5. A B C D 1 12 12 12 =A1+B1+C1 Për të na dhënë rezultatin duhet të shtypet tasti Enter ose tasti i majtë i miut në hapësirën e lirë të qelulës A B C D 1 10 10 20 30 2 15 10 20 =A2+B2+C2 Nëse numrat janë në rreshtin e dytë veprohet ngjashëm vetëm në vend të adresës 1 shkruhet adresa 2 .
 • 6. Mbledhja me ndihmën e formulës AUTOSUM.-është një funksion I cili shërben për mbledhjen e shpejtë të numrave në rreshta dhe kolona.Kjo folrmulë mund të shkruhet ose të vendoset në mënyrë automatike p.sh.si shkruhet një formulë =Sum(A1:C1) kjo formulë në këtë rastë tregon se mbledhja e numrave duhet të bëhet prej kolonës A1 deri C1 pra dy pikat e kanë kuptimin se prej cilës adresë deri te cila adresë duhet të bëhet mbledhja. A B C D 1 10 10 10 =Sum(A1:C1)
 • 7. Fillimisht shkruajmë numrat,pastaj vendosemi në qelulën e zbrazët ku dëshirojmë të vendoset shuma e numrave,në këtë rast kolonën D1 dhe pastaj shtypim tastin e majtë një herë mbi butonin e shumës i cili gjendet në shiritin standard. A B C D 1 10 10 10 Dhe si rezultat formula shkruhet në mënyrë automatike,shembull në vazhdim A B C D 1 10 10 10 =Sum(A1:C1)
 • 8. Një mundësi tjetër për të bërë mbledhjen e numrave mund të bëhet edhe ne këtë menyrë:1.Fillimisht shkruajm numrat,2.vendosemi në qelulën e zbrazët ku dëshirojmë të vendoset shuma e numrave,3.pastaj shtypim një herë me tastin e majtë mbi këtë opcion i cili gjindet ne shiritin e funksioneve. A B C D E 1 10 10 10 10 4.Si rezultat hapet korniza Insert Function si në vazhdim 5.Shënojmë formulën Sum 6.Go 7.OK
 • 9. 8.Hapet korniza tjetër Function Arguments ku në mënyrë automatike është bërë mbledhja e numrave. Këtu shihet mbledhja e numrave Këtu shihet rezultati I fituar 9.OK Dhe në fund pasi kemi shtypur OK është bërë vendosja e rezultatit ne qelulën e caktuar E1. A B C D E 1 10 10 10 10 40
 • 10. Te zbritja e numrave vlejnë të gjitha mënyrat si te mbledhja e numrave,vetëm kur numri zbritet duhet të vendoset shenja minus përpara numrit. Shembull:-10+10=0 ose -10-10=-20.Ku është numri pozitiv shenja + nuk shënohet në qelul.
 • 11. A B C 1 -10 10 =-10+10 A B C 1 -10 10 0 A B C 1 -10 10 =sum(A1:B1) A B C 1 -10 10 0 A B C 1 -10 -10 =sum(A1:B1) A B C 1 -10 -10 -20 A B C D E 1 -10 -10 20 10 =sum(A1:D1) A B C D E 1 -10 -10 20 10 10
 • 12. *Shumëzimi ndryshon nga mbledhja dhe zbritja.Në matamatikë për të bërë shumzimin e numrave p.sh.2x2=4 ose 4x4=16. Nëse dëshirojmë qe këto dy raste t’i shumëzojmë ne excel atëherë shënojmë =2*2 ose =4*4 A B C 1 2 2 =2*2 A B C 1 2 2 =A1*B1 A B C 1 4 4 =4*4 A B C 1 4 4 =A1*B1
 • 13. Edhe pjesëtimi ne excel ka rregullat e veta.Në matamatikë për të bërë pjesëtimin e numrave p.sh. 2:2=1 ose 4:4=1.Në programin excel shenja e pjesëtimit është / nësë dëshirojmë të pjestojmë numrat më lartë veprojmë në këtë mënyrë:=2/2 ose =4/4 dhe shtypim enter. A B C 1 2 2 =2/2 A B C 1 4 4 =4/4
 • 14. Në matematikë shembull për të ditur se sa ështe dy në fuqin e dytë duhet të shumëzohet dyshi dy herë me vetëvete 2x1=2,2x2=4.Formula per fuqizimin e numrit në excel është=Power. A B C 1 2 2 =Power(2,2)
 • 15. JU FALEMINDERIT .!

Related Documents