februar/velja~a - april/travanj 2015. 17
PIRAMIDA USPJEHA BH p~elar
U posjeti p~elarskoj porodici Vukoje
iz Bile}e, poznat...
18 februar/velja~a - april/travanj 2015.
PIRAMIDA USPJEHABH p~elar
meno dovede do maksimalnog
razvoja, a da mu pri tome
p~...
BH p~elar
februar/velja~a - april/travanj 2015. 19
njstva... A onda }e, kao da je
osjetio da nas boli {to ovakav
kapacitet...
Porodica-iz-koje-potičem...
of 4

Porodica-iz-koje-potičem...

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Porodica-iz-koje-potičem...

  • 1. februar/velja~a - april/travanj 2015. 17 PIRAMIDA USPJEHA BH p~elar U posjeti p~elarskoj porodici Vukoje iz Bile}e, poznatoj po dobrom medu i jo{ boljoj medova~i Od tri izuzetne komponente stvorili smo dragocjeno pi}e koje ne treba shvatiti kao potrebu za alkoholom i opijanjem ve} isklju~ivo kao potrebu za zdravljem. Svojom kombinacijom i konzumiranjem u umjerenim koli~inama povoljno djeluje na ja~anje imuniteta, pobolj{avanje apetita i cirkulacije, regulaciju varenja kao i za op{te raspolo`enje. I provjereno okrepljuje organizam nakon izlaganja ve}im fizi~kim i umnim naporima. MEDNA HERCEGOVKA - eliksir zdravlja, ~asti i }eifa! K renuv{i od kr{evite i nevelike hercegova~ke varo{i - grada Bile}e, pa putem prema Ber- kovi}ima, Stocu i Mostaru, ovog puta stajemo na ta~no devetnae- stom kilometru tog puta. A stali smo s razlogom jer se tu, na sa- mom obodu Fatni~kog polja, krije vrijedno selo Pa|eni, a u njemu je- dno od najve}ih p~elarskih do- ma}instava u tom dijelu Hercego- vine - P~elarsko doma}instvo Vu- koje ~iji je vlasnik Ra{o Vukoje iz Bile}e. To je doma}instvo jake p~elar- ske tradicije u kome se ve} tri ge- neracije kuje, izu~ava i usavr{ava p~elarski zanat... Slu~ajno ili ne, vrsni i diplomirani in`enjer agrono- mije, danas penzioner, doma}in Ra{o nam obja{njava: - To je i nu`da. I ljudi i njihove osobine, navike i na~in `ivota se mijenjaju, za{to to i p~ele ne bi ra- dile? I mi dugogodi{nji p~elari mo- ramo pratiti, oslu{kivati i prila- go|avati na{e p~elarske vje{tine kako bi uzvratili i odr`ali tu mileni- jumsku ljubav izme|u ~ovjeka i p~ele. Moja p~elarska deviza je ta da je dobar p~elar onaj p~elar koji svoje p~elinje zajednice pravovre-
  • 2. 18 februar/velja~a - april/travanj 2015. PIRAMIDA USPJEHABH p~elar meno dovede do maksimalnog razvoja, a da mu pri tome p~ele ne dobiju nagon za roje- nje... P~ele i{kolovale djecu Lokalitet sela Pa|eni, ina~e rodnog sela porodice Vukoje, u kome se nalaze njihova ~etiri p~elinjaka sa oko 220 - 250 ko{nica tipa „Dadan-Blat“ je izuzetno pogodan za p~elar- stvo. To podru~je obiluje sa kvalitetnom p~elinjom pa{om koja po~inje u prolje}e sa cvje- tanjem zlata vrijedne ali, na`alost, ne uvijek medonosne zanovijeti. Dalje se, pored livadske pa{e, nastavlja prispijevanjem znamenitih i ljekovitih biljnih kultura karakteristi~nih za au- tenti~no hercegova~ko podru~je: pelina, tra- ve ive, maj~ine du{ice i dra~e. Blage jeseni najavljuju za- vr{etak godi{nje pa{e cvjetanjem dvije vrste, svi- ma poznatog, vri- jeska koji daje ve- oma kvalitetan, zdr- av i specifi~an med. Sva ~etiri p~elinjaka, nevelike me|usobne udaljeno- sti, se nalaze na otprilike 500 metara nadmorske visine. Tre- nutno je u fazi formiranja i peti p~elinjak sa oko 50 dru{tava na izdvojenoj lokaciji, ta~nije na obroncima planine Golije - u mjestu Zlostup na tertitoriji Crne Gore. S obzirom da se na{ do- ma}in opredijelio za stacionir- an vid p~elarenja, godi{nji pri- nosi meda, kre}u se od 2.000 - 3.000 kg meda. - To je sasvim dovoljno - za- dovoljan je gazda Ra{o, te na- stavlja: - P~elarstvo je u na{oj bro- jnoj porodici uvijek bila ogro- mna ljubav, ali i zna~ajan izvor dodatnih prihoda, pored redo- vnih ozbiljnih poslova na kojima smo radili. Plasman meda za nas nikada nije bio problem jer dugogodi{nji stalni kupci iz ci- jelog regiona, ali i dr`ava {irom svijeta, ne odustaju sa svojim narud`bama. Ne zaboravlja Ra{o ni svoju suprugu i troje djece. Veli, svi su, svako na svoj na~in, bili an- ga`ovani u p~elinjaku i oko p~elarskih poslova. I upravo su im te p~ele kao porodici dale ono {to roditelje ~ini najsretni- jim - mogu}nost da se djeca i{koluju i izrastu u ~estite i us- pje{ne ljude. Sve troje Vukoja - nasljednika su zavr{ili ozbiljne dr`avne fakultete u Beogradu. Ima li ve}eg ponosa i radosti za roditelja!? Od prije tri godine, plasman meda se u velikoj mjeri realizu- je kroz jedan novi proizvod koji su Ra{in mla|i sin Bo`o i on osmislili, proizveli i nazvali „Medna Hercegovka“. Tu se na{ doma}in povla~i, a rije~ pr- epu{ta sinu, izuzetno prijatnom sagovorniku. Bo`o je veoma uspje{an poslovni ~ovjek, ma- gistar nauka, jedan je od dire- ktora u jednoj ozbiljnoj i usp- je{noj beogradskoj kompaniji. Britak jezik, hercegova~ki i bosanski duh, razgovar pun to- pline i iskrenosti. Pogledom kao da krstari Hercegovinom, Bosnom, stazama svoga djeti- RA[O VVUKOJE: Moja p~elarska deviza je ta da je dobar p~elar onaj p~elar koji svoje p~elinje zajednice pravovremeno dovede do maksimalnog razvoja, a da mu pri tome p~ele ne dobiju nagon za rojenje... Recept Od tri izuzetne komponente ~lanovi porodice Vukoje stvorili su dragocjeno pi}e koje ne treba shvatiti kao potrebu za alko- holom i opijanjem ve} isklju~ivo kao potrebu za zdravljem. Svo- jom kombinacijom i konzumiranjem u umjerenim koli~inama po- voljno djeluje na ja~anje imuniteta, pobolj{avanje apetita i cir- kulacije, regulaciju varenja kao i za op{te raspolo`enje. I provje- reno okrepljuje organizam nakon izlaganja ve}im fizi~kim i umn- im naporima. - Dejstvo medova~e je prijatno i za~u|uju}e, ispijena sa mje- rom, ona bodri i smiruje daju}i samo snagu i zdravlje. Uz to, ide- alan je i dobro poznat aperitiv. - objasnio nam je Boban Vukoje. Recept Hercegovke nije nikakva tajna, ona se spravlja od ra- kije prepe~enice koju je od najkvalitenijih, prezrelih, otpalih i sa zemlje biranih plodova {ljive ispekao vrijedni {umadijski seljak. Nakon vi{egodi{njeg mirovanja u hrastovim buradima, provjere- nom vi{edecenijskom metodom spajamo je sa ~uvenim herce- gov~kim medom i propolisom, koji se smatra najprirodnijim anti- biotikom koji je ~ovjek ikada stvorio. Dio p~eraskog doma}instva porodice Vukoje u Pa|enima
  • 3. BH p~elar februar/velja~a - april/travanj 2015. 19 njstva... A onda }e, kao da je osjetio da nas boli {to ovakav kapacitet moralni i stvarala~ki, ostade tamo u tu|em kraju. - To {to `ivim i radim u Be- ogradu nikako ne zna~i da sam zaboravio svoj grad i zavi~aj - olak{ao nam je du{i, a onda }e {eretski dodati: - Ja sam vam trenutno odsutni hercegova~ki p~elar! Jasno nam je za{to su ga gore zadr`ali nakon studija. Ima taj i mnogo vi{e od diplo- me; {arm, kulturu, neposre- dnost.... Oti{ao je gore kao go- lobradi dje~ak, i{kolovao se, sna{ao. Izrastao u obrazova- nog i uspje{nog Hercegovca, na ponos svojim roditeljima, rodnom zavi~aju... Blog jednog Hercegovca U Beogradu je svojoj Is- to~noj Hercegovini posve}en na razne na~ine i uvijek joj se rado vra}a. Potpredsjednik je Zavi~ajnog kluba Bile}ana u Srbiji, uspje{no barata pisa- nom rije~i i nekom zdravom `ivotnom logikom koju mani- festuje kroz svoj blog (www.vukoje.rs). Nazvao ga je Blog jednog Hercegovca u Beogradu - Izme|u ~vrstog, pustog hercegova~kog kame- na i {iroke, klimave beogra- dske kaldrme... Ljubav i ponos isto~noher- cegova~ki iskazuje i kroz „Med- nu Hercegovku“ - medova~u, elikisir zdravlja, ~asti i }eifa, za kojim se posljednjih godina lju- di otimaju iz svih krajeva biv{e Juge, pa i iz Evrope. - Zaista je dosta truda ulo`eno u „Mednu Hercego- vku“, ali niko ga ne `ali! Stvor- ili smo jedan vrhunski proizvod u nagra|ivanom ekskluzivnom pakovanju ~ime je pokri- ven kompletan utisak zadovo- ljstva. To je pi}e zdravih namje- ra koje za na{e i potrebe na{ih prijatelja na tradicionalan na~in u ograni~enim koli~inama ru~no i proizvodimo i pakujemo - kazuje Boban. Isto~nohercegova~ki med je zaista poseban i od davnina va`i za jedan od najkvalitetnijih u Evropi. Prije svega zbog nje- govog specifi~nog aromatsko- hemijskog kvaliteta, ali i proi- zvodnje u ni~im za- ga|enim isto~no- hercegova~kim vr- letima, gdje gotovo i pa{njaka da nema pa ga stoga p~ele prinu|eno skupljaju sa raznih ljekovitih biljaka koje rastu ma- ltene me|u kame- njem. Bez sumnje, ovi vrijedni ljudi i imaju {ta da ka`u i poka`u. A kako smo ~uli, od Ra{e ima {ta i da se nau~i jer je u svom kraju po- znat kao nesebi~ni p~elarski mentor mnogima koji su ulazili u svijet p~elarstva i uz njega postajali vrsni p~elari. A on je, izme|u ostalog, u~io i po mno- gim svjetskim kongresima p~elara ~iji je bio u~esnik ne- koliko puta, u Var{avi 1987. godine, a potom u Irskoj i Sloveniji. Sve u svemu, je- dna kompletna p~elarska porodi~na pri~a, za ponos i uzor. BH P^ELAR Medna Hercegovka ukusom i kvalitetom osvaja cijeli svijet Do „Medne Hercegovke“ nije ba{ lako do}i. Potra`nja je mnogo ve}a u odnosu na mo- gu}nosti proizvo|a~a. Doma}ini Vukoje je proizvode u ograni~enim koli~inama. Kvalitet im je prioritet, a on je u direknoj vezi sa nabavkom kvalitetne vi{egodi{nje stare rakije. Kada smo krajem januara pripremali ovu pri~u, na zalihama nisu imali ni jedno pakova- nje. Vele, pred novogodi{nje i bo`i}ne praznike zalihe su „opuhali“ kupci iz Skandinavije, Srbije, [vajcarske, Hrvatske, Slovenije.... - Slijede}e koli~ine sti`u krajem februara. Ta medova~a je trenutno u fazi bistrenja - objasnio nam je Boban Vukoje. Detaljnije informacije mo`ete dobiti na web sajtu: www.vukoje.rs ili www.vukoje.com, a eventualni kontakt ostvariti putem E-maila: bvukoje@gmail.com Kontakt Boban Vukoje: S „Mednom Hercegovkom“ stvorili smo jedan vrhunski proizvod u nagra|ivanom ekskluzivnom pakovanju

Related Documents