POLÍTIQUES EUROPEES PER A LA
FORMACIÓ D’ADULTS
ERASMUS +
mONmONmOJornades Europees d’ACEFIR.
Girona, 29 d’abril de 2015
Europa 2020: una estratègia per al creixement europeu
EDUCACIÓ
OCUPABILITAT
IGUALTAT
http://thumbs.dreamstime.com/z/papel-de-nota-multicolor-de-post-10477479.jpg
Intel·ligent
Economia
basada en el
coneixemen...
CREIXEMENT INTEL·LIGENT
• Recerca i innovació empresarial
• Creativitat i emprenedoria currículums escolars
• Inversió efi...
http://thumbs.dreamstime.com/z/papel-de-nota-multicolor-de-post-10477479.jpg
Intel·ligent
Economia
basada en el
coneixemen...
Els cinc objectius d’Europa 2020
1. Ocupació
Augmentar la taxa d’ocupació de la població de 20 a 64 anys del 69% al 75%
2....
Estratègia per a l’Educació i la Formació (ET 2020)
OBJECTIUS
1. Fer realitat l’aprenentatge al llarg de la vida i la mobi...
2. Millorar la qualitat i l’eficiència de l’educació i la formació
 > 15% alumnes de 15 anys amb baix rendiment en compet...
3. Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa
 95% dels nens entre tres i sis anys a Educació Infantil ...
L’agenda europea per a l’aprenentatge dels adults
Aprenentatge permanent: de preescolar fins més enllà de la jubilació
L’a...
L’agenda europea per a l’aprenentatge dels adults
o Millorar la qualitat i l’eficiència de l’educació i la formació.
o Pro...
Objectius principals
 Augmentar les oportunitats d’accedir a un aprenentatge de qualitat per
al desenvolupament personal ...
ERASMUS +
 Programa d’acció de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la
joventut i l’esport. (Reglament ...
of 13

Polítiques europees per als adults (2015)

Presentació de les polítiques europees per als adults en el marc de les Jornades Europees d'ACEFIR (Girona, abril 2015)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polítiques europees per als adults (2015)

 • 1. POLÍTIQUES EUROPEES PER A LA FORMACIÓ D’ADULTS ERASMUS + mONmONmOJornades Europees d’ACEFIR. Girona, 29 d’abril de 2015
 • 2. Europa 2020: una estratègia per al creixement europeu EDUCACIÓ OCUPABILITAT IGUALTAT
 • 3. http://thumbs.dreamstime.com/z/papel-de-nota-multicolor-de-post-10477479.jpg Intel·ligent Economia basada en el coneixement i la innovació Sostenible Economia més competitiva, però amb un ús més eficient dels recursos i amb energies netes. Inclusiu Economia que generi molta ocupació però que garanteixi la cohesió social i territorial. Europa 2020: creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu
 • 4. CREIXEMENT INTEL·LIGENT • Recerca i innovació empresarial • Creativitat i emprenedoria currículums escolars • Inversió eficient en educació + qualitat • Adquisició de competències clau i reducció abandonament escolar • Aprenentatge permanent (lifelong learning) • Respondre a les necessitats del mercat laboral. Ocupació dels joves • Mobilitat d’estudiants i professorat • Modernitzar la formació universitària • Reconeixement de l’aprenentatge no formal i informal Europa 2020: creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu
 • 5. http://thumbs.dreamstime.com/z/papel-de-nota-multicolor-de-post-10477479.jpg Intel·ligent Economia basada en el coneixement i la innovació Sostenible Economia més competitiva, però amb un ús més eficient dels recursos i amb energies netes. Inclusiu Economia que generi molta ocupació però que garanteixi la cohesió social i territorial. Europa 2020: creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu
 • 6. Els cinc objectius d’Europa 2020 1. Ocupació Augmentar la taxa d’ocupació de la població de 20 a 64 anys del 69% al 75% 2. R + D + I Garantir inversió del 3% del PIB de la UE (sector públic i privat) en R + D + I 3. Canvi climàtic i energia Emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% inferiors als nivells de 1990 Augmentar un 20% el consum d’energies renovables Augmentar un 20% l’eficiència enèrgetica. 4. Educació Situar les taxes d’abandonament escolar per sota del 10% (actualment, 15%) 40% de persones de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari (actualment, 31%) 5. Pobresa i exclusió social Reduir en un 25% la pobresa: treure 20 milions de persones de la pobresa.
 • 7. Estratègia per a l’Educació i la Formació (ET 2020) OBJECTIUS 1. Fer realitat l’aprenentatge al llarg de la vida i la mobilitat 15% dels adults entre 25 i 64 anys participa en un programa d’aprenentatge al llarg de la vida (actualment, 10,7%) 20% dels titulats universitaris i un 6% dels estudiants de formació professional de grau mitjà participa en un programa de mobilitat (ara, 1%)
 • 8. 2. Millorar la qualitat i l’eficiència de l’educació i la formació  > 15% alumnes de 15 anys amb baix rendiment en competències bàsiques en lectura, matemàtiques i ciències (actualment 17,16%)  50% joves de 15 anys amb nivell B1 primera llengua estrangera (26,2%) i 75% primer cicle ESO cursant una segona llengua estrangera (40,2%)  84% dels joves entre 20 i 34 anys titulats en ESO, batxillerat o CFGM ocupats (62,4%) Estratègia per a l’Educació i la Formació (ET 2020)
 • 9. 3. Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa  95% dels nens entre tres i sis anys a Educació Infantil (97%)  > 10% abandonament escolar dels joves (18 a 24 anys) (24,9%) 4. Reforçar la creativitat i la innovació, i impulsar l’emprenedoria  40% de joves (30 a 34 anys) amb estudis superiors (40,1%). Estratègia per a l’Educació i la Formació (ET 2020)
 • 10. L’agenda europea per a l’aprenentatge dels adults Aprenentatge permanent: de preescolar fins més enllà de la jubilació L’aprenentatge dels adults: component vital d’aquest contínuum - caràcter formal, no formal i informal - temàtica general o específicament professional Contribueix a l’assoliment dels objectius 2020
 • 11. L’agenda europea per a l’aprenentatge dels adults o Millorar la qualitat i l’eficiència de l’educació i la formació. o Promoure la igualtat, la cohesió social i la ciutadania activa a través de la formació d’adults. o Impulsar la creativitat i la innovació en l’àmbit dels adults, i especialment dels seus entorns d’aprenentatge. o Millorar l’ensenyament adreçat als adults i monitoritzar el sector. PRIORITATS
 • 12. Objectius principals  Augmentar les oportunitats d’accedir a un aprenentatge de qualitat per al desenvolupament personal i professional, i la participació social activa  Focalitzar la formació d’adults en els resultats d’aprenentatge i promoure la responsabilitat i l’autonomia de l’aprenent  Conscienciar els adults de la necessitat de formar-se regularment, i especialment durant els períodes de desocupació  Desenvolupar sistemes d’acompanyament efectius així com sistemes integrats per a la validació dels aprenentatges no formals i informals.  Garantir la provisió de formació formal i no formal de gran qualitat, adreçada a adquirir competències clau o a obtenir qualificacions d’acord amb el Marc Europeu de Qualificacions (EQF) i amb el suport de les autoritats locals, el món empresarial i la societat civil.  … L’agenda europea per a l’aprenentatge dels adults
 • 13. ERASMUS +  Programa d’acció de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. (Reglament UE Núm. 1288/2013 del Parlament Europeu i el Consell d’11 de desembre de 2013)  Àmbits d’aplicació: • L’educació i formació a tots els nivells, amb perspectiva d’aprenentatge permanent. Inclou l’educació escolar (Comenius), l’educació superior (Erasmus), l’educació superior internacional (Erasmus Mundus), la formació professional (Leonardo da Vinci) i la formació d’adults (Grundtvig); • La joventut (Joventut en Acció) i en particular l’aprenentatge no formal i informal; • L’esport, en particular l’esport de base.  Període: de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2020.