„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkółpoprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie...
 Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli. Założenia merytoryczne - opracowane w ramach projektu...
Poprawa jakości funkcjonowania systemudoskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim, poprzez wdrożenie kompleksowych planó...
 Źródło finansowania: PO KL Instytucja Pośrednicząca I stopnia: MEN Instytucja Pośrednicząca II stopnia: ORE P...
 Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez opracowanie Powiato...
 Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb szkoł...
 Szkoły – szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe – 76; Przedszkola – 14; Nau...
1.Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania 2.Przeprowadzenieprocesu wspomagania w szkoła...
Realizacja zadania będzie polegałana przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieliw oparciu o dwie różne oferty w każdejze zgło...
1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?2. Ocenianie kształtujące3. Techniki uczenia się i metody motywując...
9. Budowa koncepcji pracy szkoły10. Praca z uczniem młodszym11. Praca z uczniem zdolnym12. Praca z uczniem o spec...
18. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich19. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych...
 Specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania. D...
 Sieć to zespół nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracuj...
 Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu); Pozapedagogiczne zadania dyrektora szkoły; Organizacja pomocy ...
 Sieć polonistów – edukacja czytelnicza; Sieć polonistów – edukacja filmowa; Sieć matematyków - jak wspierać dzie...
Założenia zmodernizowanego systemudoskonalenia nauczycieli: www.ore.edu.pl/wspieranie
Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Brzeskue-mail: edukacja@powiatbrzeski.plTel. (14) 66 32 482Dyrektor Wydzi...
Dziękuję za uwagę!
of 19

Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli

 • 1. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkółpoprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”
 • 2.  Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli. Założenia merytoryczne - opracowane w ramach projektu ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
 • 3. Poprawa jakości funkcjonowania systemudoskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim, poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli.
 • 4.  Źródło finansowania: PO KL Instytucja Pośrednicząca I stopnia: MEN Instytucja Pośrednicząca II stopnia: ORE Projektodawca: Powiat Brzeski Okres realizacji: grudzień 2012 r. – sierpień 2014 r. Kwota dofinansowania: ponad 2,5 mln PLN
 • 5.  Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania; Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli przez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania szkoły/przedszkola;
 • 6.  Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli; Poprawa współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia ;
 • 7.  Szkoły – szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe – 76; Przedszkola – 14; Nauczyciele/lki przedmiotowe; Dyrektorzy/dyrektorki szkół/przedszkoli;
 • 8. 1.Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania 2.Przeprowadzenieprocesu wspomagania w szkołach i przedszkolach 3.Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.
 • 9. Realizacja zadania będzie polegałana przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieliw oparciu o dwie różne oferty w każdejze zgłoszonych szkół.
 • 10. 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?2. Ocenianie kształtujące3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej7. Szkoła promuje wartość edukacji8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
 • 11. 9. Budowa koncepcji pracy szkoły10. Praca z uczniem młodszym11. Praca z uczniem zdolnym12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet14. Projekt edukacyjny w szkole15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym16. Rodzice są partnerami szkoły17. Nauczyciel 45+
 • 12. 18. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich19. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych20. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?21. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?22. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły23. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła24. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 • 13.  Specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW) szkoły. W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką kilkanaście szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny).
 • 14.  Sieć to zespół nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się 3–5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci.
 • 15.  Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu); Pozapedagogiczne zadania dyrektora szkoły; Organizacja pomocy pedagogiczno – psychologicznej w szkole; Rola dyrektora w promocji szkoły.
 • 16.  Sieć polonistów – edukacja czytelnicza; Sieć polonistów – edukacja filmowa; Sieć matematyków - jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki; Sieć matematyków – edukacja wczesnoszkolna; Sieć historyków – praca ze źródłami; Sieć przyrodników – doświadczenia i eksperymenty na zajęciach lekcyjnych; Sieć przyrodników – wycieczki jako forma nauczania.
 • 17. Założenia zmodernizowanego systemudoskonalenia nauczycieli: www.ore.edu.pl/wspieranie
 • 18. Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Brzeskue-mail: edukacja@powiatbrzeski.plTel. (14) 66 32 482Dyrektor Wydziału Edukacji: Janina MotakMonika Kurowskawww.edukacja.powiatbrzeski.pl
 • 19. Dziękuję za uwagę!

Related Documents