Petícia za vyhlásenie evolučného
parku Bratislava
Prezentácia projektu ochrany Prírodnej rezervácie
Pramene Vydrice – argu...
Základné údaje k prírodnej rezervácii
Pramene Vydrice
 Predstavuje spojenie mestského lesoparku s rekreačnými funkciami a...
Kde sú
Pramene Vydrice?
 katastrálne územie Rača, Svätý
Jur, Vinohrady a Záhorská
Bystrica.
 v hornej časti toku Vydrice...
Pramene Vydrice v pomere ku pozemkom
Mestských lesov
 Územie bude
zaberať iba 1%
rozlohy Bratislavy
 A iba 11% územia
Me...
Pohľad na rekreáciu v navrhovanej prírodnej
rezervácií Pramene Vydrice?
 oživí mesto a poskytne
blízky kontakt s
voľnou, ...
Dôvody ochrany prírodnej rezervácie
 Biotopy európskeho a národného významu (zachovalé prípotočné jelšiny
v okolí prirodz...
Málo či veľa chránených
plôch v Karpatskom lese?
 Iba 4% lesa sú
bezzásahové v
mestských lesoch =
vylúčená ťažba dreva do...
Aktuálny stav hospodárenia na území
Mestských lesov
 Objem ťažby určuje “Plán starostlivosti o les” na 10 rokov. Aktuálny...
Ekonomika: Aký je dopad na rozpočet
Mestských lesov Bratislava?
Riaditeľ Mestských lesov argumentuje negatívnymi dopadmi n...
Argumenty Mestských lesov Bratislava
1. Nerealizované tržby za drevo z predmetného územia
 Zisky z doteraz vyťaženej kala...
Aký bude prínos rezervácie pre
obyvateľov?
 Návštevníci, turisti aj cyklisti budú mať neobmedzený pohyb v
rezervácii
 Pr...
Aký prínos bude mať rezervácia pre
mesto?
 Unikátna atrakcia pre turistov - Za jediný deň si tak môže každý
návštevník pr...
Podobné projekty v zahraničí
• Urwald - 1000 ha prales pri Saarbrückene
• Zelené mesto Zürich
• Divočina pri meste Lübeck
...
Ďakujeme za podporu
MsZ 24.10.2013
Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava
Materiál k bodu č.4
Prehľad
užívateľov
lesov v
Bratislave
of 15

Prezentacia k prirodnej rezervacii Pramene Vydrice

Už 8 rokov usilujú aktivisti lesoochranárskeho združenia VLK a bratislavskej občianskej iniciatívy BROZ o vytvorenie prvej bratislavskej rezervácie karpatského lesa. Po mnohých mesiacoch príprav sme predložili návrh na vyhlásenie rezervácie aj s petíciou.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacia k prirodnej rezervacii Pramene Vydrice

 • 1. Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Prezentácia projektu ochrany Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice – argumentácia Predkladateľ: Námestník primátora Ján Budaj MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 2. Základné údaje k prírodnej rezervácii Pramene Vydrice  Predstavuje spojenie mestského lesoparku s rekreačnými funkciami a prírodnej rezervácie chrániacej jedinečné lesné biotopy v povodí riečky Vydrica  podpora viac ako 10 000 občanov v petícií  o vyhlásenie bojujú ochranári a verejnosť už 8 rokov  bola by to prvá mestská rezervácia na území bratislavských mestských lesov  štatút umožňuje turistom aj cyklistom neobmedzený pohyb MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 3. Kde sú Pramene Vydrice?  katastrálne územie Rača, Svätý Jur, Vinohrady a Záhorská Bystrica.  v hornej časti toku Vydrice poniže Bieleho Kríža  Návrh rezervácie takmer celou plochou zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty (NATURA 2000) MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 4. Pramene Vydrice v pomere ku pozemkom Mestských lesov  Územie bude zaberať iba 1% rozlohy Bratislavy  A iba 11% územia Mestských lesov (rozloha je 480,5 ha), majoritným vlastníkom územia je Hlavné mesto MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 5. Pohľad na rekreáciu v navrhovanej prírodnej rezervácií Pramene Vydrice?  oživí mesto a poskytne blízky kontakt s voľnou, spontánne sa vyvíjajúcou prírodou  turisticky atraktívne územie s oddychovými zónami na Pánovej lúke a pri Malom Slavíne.  premena na bezzásahovú rekreačnú oblasť bez rušenia návštevníkov ťažbou MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 6. Dôvody ochrany prírodnej rezervácie  Biotopy európskeho a národného významu (zachovalé prípotočné jelšiny v okolí prirodzených meandrov Vydrice, bukové lesy)  Vzácne druhy živočíchov (bocian čierny, rak riavový, ...)  Bratislava získa autentické prírodné územie, akým sa môžu pýšiť obyvatelia Tatier, Spiša a iných krásnych kútov Slovenska  Ukončením ťažby hodnota lesa postupne vzrastie. Karpatský les je potrebné chrániť, pretože je sústavne poškodzovaný ťažobnou činnosťou. Dôkazom je aj vysoký rozsah tzv. náhodných = kalamitných ťažieb.  Ochrana lesa – vytvorenie bezzásahového územia v oblasti Vydrice je jedným z odporúčaní pripravovanej Adaptačnej stratégie na klimatické zmeny – vypracovanej na odporúčanie EU. MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 7. Málo či veľa chránených plôch v Karpatskom lese?  Iba 4% lesa sú bezzásahové v mestských lesoch = vylúčená ťažba dreva dobrovoľný záväzok Mestských lesov Bratislava (FSC)  Žiadna väčšia rezervácia  Väčšina bratislavských maloplošných chránených území sa nachádza v oblasti lužných lesov popri Dunaji a Morave. MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 8. Aktuálny stav hospodárenia na území Mestských lesov  Objem ťažby určuje “Plán starostlivosti o les” na 10 rokov. Aktuálny plán je platný do konca roku 2015 s plánom ročne vyťažiť cca 17 800 m3 dreva.  V dôsledku kalamitnej ťažby a zároveň plánovanej ťažby podľa lesohospodárskeho plánu sa už na území vyťažilo viacej ako sa plánovalo.  Zisky z doteraz vyťaženej kalamity celkom prekryjú stratu do konca platnosti plánu starostlivosti o les.  Celkovo je však intenzita ťažby na celom území MLB príliš vysoká, čo je v rozpore s poslaním MLB a s ich deklarovanou primárne rekreačnou funkciou, ako aj s ich funkciou pre ochranu prírody. MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 9. Ekonomika: Aký je dopad na rozpočet Mestských lesov Bratislava? Riaditeľ Mestských lesov argumentuje negatívnymi dopadmi na rozpočet Mestských lesov. Jeho argumenty sú: 1. nerealizované tržby za drevo z predmetného územia 2. ďalšie náklady na odstraňovanie následkov prírodných udalostí v lesných porastoch 3. v prípade súhlasu vlastníka lesa s vyhlásením chráneného územia zaniká nárok na náhrady Aký je ale skutočný dopad na rozpočet? MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 10. Argumenty Mestských lesov Bratislava 1. Nerealizované tržby za drevo z predmetného územia  Zisky z doteraz vyťaženej kalamity celkom prekryjú stratu do konca platnosti lesného hospodárskeho plánu.  Výška finančnej straty, ktorú vyčíslil riaditeľ Mestských lesov v stanovisku z 6.6.2013 je nesprávna. Výpočet rátal s väčším územím ako v správe lesov, vyšším ako možným ročným prírastkom drevnej hmoty a pre čistý zisk neodrátaval náklady 2. Ďalšie náklady na odstraňovanie následkov prírodných udalostí v lesných porastoch  ostatné náklady, spomínané v stanovisku sú kontrahované externými spoločnosťami, overenie ich presných nákladov a efektívnosti vynaložených prostriedkov si vyžaduje vykonanie kompletnej kontroly hospodárenia Mestských lesov – naplánovanej v roku 2014 3. V prípade súhlasu vlastníka lesa s vyhlásením chráneného územia zaniká nárok na náhrady  Nárok na náhradu škody vlastníkovi nezaniká, bližšie podmienky pre získanie náhrady za obmedzenie bežného obhospodárenia definuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 61 Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania. MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 11. Aký bude prínos rezervácie pre obyvateľov?  Návštevníci, turisti aj cyklisti budú mať neobmedzený pohyb v rezervácii  Projekt prírodnej rezervácie vyslovene ráta so zachovaním všetkých turistických chodníkov, cyklotrás, ako aj obľúbených rekreačných miest, rovnako štatút rezervácie ponecháva existujúci stav.  Občania budú chránení pred ťažbou a poľovníctvom pri návšteve rezervácie  Zakázaný vstup motorových vozidiel (s výnimkou vstupu obsluhy mestských lesov, záchranných a silových zložiek) MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 12. Aký prínos bude mať rezervácia pre mesto?  Unikátna atrakcia pre turistov - Za jediný deň si tak môže každý návštevník prezrieť historické pamiatky i precítiť nádheru divokej prírody.  Finančná náhrada za neťaženie v plnej výške  Prestížna pridaná hodnota a nový benefit v rámci prezentácie mesta doma a v zahraničí (Bratislava ako jediné európske hlavné mesto vyhradilo 1% svojho územia voľnej prírode). MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 13. Podobné projekty v zahraničí • Urwald - 1000 ha prales pri Saarbrückene • Zelené mesto Zürich • Divočina pri meste Lübeck MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 14. Ďakujeme za podporu MsZ 24.10.2013 Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava Materiál k bodu č.4
 • 15. Prehľad užívateľov lesov v Bratislave

Related Documents