Ponizno obavljena sedžda i potreba za Allahom dž.š.Jedna od stvari pomoću koje ćemo obnoviti naš iman i ojačati našuvjeru ...
ga ja po drugi put pitah, pa on zaćuta, pa ga po treći put pitah, te mion reče: Isto to sam pitao Allahovog Poslanika s.a....
dovom obraća uplašeni i bolesni. Ovo je molba onoga čija supleća ponizna pred Tobom, čija volja je Tvoja volja, čije očipl...
3. Neprestani zikr i spominjanje Allaha dž.š., uz traženje oprosta od Njega. 4. Strah od toga da ne budemo imali ka...
of 4

Ponizno obavljena sedzda i potreba za allahom dz.s.

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponizno obavljena sedzda i potreba za allahom dz.s.

  • 1. Ponizno obavljena sedžda i potreba za Allahom dž.š.Jedna od stvari pomoću koje ćemo obnoviti naš iman i ojačati našuvjeru jeste i iskreno obraćanje Allahu dž.š., sa dovom i šaptajima srca,uz maksimalnu poniznost i podložnost prema Njemu dž.š.. Što sečovjek više ponizi pred Allahom dž.š., u toliko će mu biti i bliži, a štočovjek bude oholiji, utoliko će od Allaha dž.š., biti dalji!Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Čovjek će najbliži biti svomeGospodaru onda kada bude pao na sedždu, pa učestajte svojedove dok ste na sedždi!“ (Muslim)Sedžda je oličenje poniznosti i pokornosti, i to se neće naći unikakvom drugom obliku i položaju u kojem se čovjek može naći! Kadačovjek stavi svoje čelo na Zemlju – a glava i čelo je neštonajuzvišenije kod čovjeka – na taj način je čovjek ostvario pravu vezusa svojim Gospodarem.Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:„Džehennemska vatra će pržiti cijelo tijelo sina ademovogizuzev dijelova tijela koja su padala na sedždu; Allah dž.š., jezabranio džehennemskoj vatri da gori dijelove tijela koja supadala na sedždu!“ (Sunen Ibnu Madždže, br.4326.)Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada sinademov pročita ajet u kojem se nalazi sedžde-i-tilavet, pazatim obavi sedždu, šejtan se odvoji u kraj plačući, pa kaže:Teško se meni! Sinu ademovom se naredi sedžda pa je on iobavi za šta mu je nagrada džennet, a meni kad se sedždanaredi, ja je odbih obaviti za šta mi je kazna džehennem!“(Muslim, br.254.)Rebia b. Kaab el-Eslemi r.a., kaže: Konačio sam jedne noći saPoslanikom s.a.w.s., pa mu prinjeh vodu za abdest i potrebu, kad mion reče: Traži nešto! Rekoh: Tražim da budem sa tobom u džennetu.Hoćeš li još nešto, reče? Rekoh: Ne, samo to. Poslanik s.a.w.s., mureče: „Pomogni me protivu prohtjeva svoje duše tako što ćeščesto biti na sedždi!“ (Muslim, br.1122.)Maadan b. Ebi Talha kaže: Sreo sam Sevbana, slugu AllahovogPoslanika s.a.w.s., pa mu rekoh: Obavijesti me o djelu kojeg ću činiti,a zbog kojeg će me Allah dž.š., uvesti u džennet, ili je rekao:Obavijesti me o djelu koje je Allahu dž.š., najdraže. Sevban zaćuta, pa
  • 2. ga ja po drugi put pitah, pa on zaćuta, pa ga po treći put pitah, te mion reče: Isto to sam pitao Allahovog Poslanika s.a.w.s., pa mi jerekao: „Često padaj na sedždu Allahu dž.š., jer doista nećešAllahu obaviti sedždu a da te Allah dž.š., neće zbog nje uzdićina veći stepen, i da ti zbog te sedžde neće oprostiti grijeh!“Maadan rhm., kaže: Nakon toga sam sreo Ebud-Derdaa, pa sam mupostavio isto pitanje, i reče mi isto što mi je rekao i Sevban.“ (Muslim,br.1121.)Abdullah b. Busr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:„Moj ummet će se na Sudnjemu Danu poznavati po blistavimčelima zbog činjenja sedždi, i po svijetlim nogama zboguzimanja abdesta.“ (Sunen Tirmizi, br.607.)Huzejfe r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nema tesituacije i stanja u kojem se može naći čovjek a da je Allahudž.š., draže, od momenta kada je čovjek na sedždi, položensvoga lica na Zemlju!“ (el-Muudžem el-Evsat, Taberani, 6/158.)Sve ove nagrade se obećavaju Allahovom robu samo zbog jednogdijela ubudijjeta i ibadeta tj. samo zbog činjenja sedžde, a šta je saostalim propisima ibadeta poput kompletnog namaza sa svojimkiraetom i učenjem Kurana, rukuom i poklonom pred Allahom dž.š.,kijamom i stajanjem pred Njime, uz sve ostale zikrove, tesbihe,tekbire, zahvale i tahmide, što će se sve naći u samo jednom rekatu,jednom dijeliću namaza. Pa kada čovjek uspostavi i redovno klanja petvakti namaza, tada grijesi odpadaju sa čovjeka isto kao što iprljavština pada sa čovjeka onda kada se kupa.Musliman mora da Allahu dž.š., pada na sedždu više iz ljudskosti,kulture i zahvale prema Njemu i Njegovim niimetima i blagodatimakojima nas obasipa, nego li što bi to trebao čovjek da doživi kao jednuobavezu i moranje. Na klanjanje namaza treba da gledamo kao načast koja nam je ukazana, a ne kao na moranje!Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., je rekao: „Nema slađih riječi,upućenih Allahu dž.š., od ovih riječi koje izgovara sadžid dok je nasedždi: „Tako Ti Tvoje Veličine i moje poniznosti smiluj mi Se,tako Ti Tvoje snage i moje slabosti, tako ti Tvoga bogatstva imoga siromaštva; ova lažna i griješna kika kose je pala nasedždu pred Tobom. Ti pored mene imaš mnogo iskrenihrobova. Od Tebe nema bježanja i nema spasa osim kod Tebe.Molim Ti se onako kako se mole siromašni, i bojim Te se onakokako Te se boje mali i ponizni. Dovim Ti onako kako ti se
  • 3. dovom obraća uplašeni i bolesni. Ovo je molba onoga čija supleća ponizna pred Tobom, čija volja je Tvoja volja, čije očiplaću za Tobom, i čije srce je ponizno pred Tobom!“Kada čovjek dođe pred Allahom dž.š., sa ovakvim riječima, i naovakav način Mu se obrati – u tom momentu se iman i vjera u srcutoga čovjeka umnogostručava!Na isti način, i ispoljavanje potrebe za Allahom dž.š., i svjesnost dasmo ovisni o Njemu, jača iman i vjeru kod jednog muslimana. Allahdž.š., nas je obavijestio da smo mi Njega potrebni, riječima: „O ljudi,vi ste potrebni i ovisni o Allahu, a Allah nije ovisan ni o kome, iHvaljen je!“ (Fatir, 15.)Hafiz Ibnul-Kajjim el-Džebvzijje rhm., je rekao: „Tražio sam na kojiulaz da zakucam da što brže stignem kod Allaha dž.š., pa dođoh navrata namaza kada bijaše mnogo ljudi na tim vratima. Dođoh navrata posta, i tu imade mnogo ljudi. Dođoh na vrata poniznosti ipriznanja ovisnosti o Allahu dž.š., kad na tim vratima slabo kogaimade. Malo ljudi zna za ova vrata!“Potrebu za Allahom dž.š., i ovisnost prema Njemu ćemo spoznationda: - Kada razmislimo o snazi i silini i moći Božijoj koja se reflektuje na nebeskim svodovima, zemaljskoj ravni, a i u nama samima. - Kada razmislimo o tome kako Allah dž.š., zna da stavi čovjeka na iskušenje i pored toga što će taj čovjek ima ti pameti i godina života i iskustva i novca i zdravlja i ugleda itd., što nas uči tome da se ni u jednom momentu ne smijemo odbiti od Allaha dž.š., bez obzira na to koliko mislimo da smo fizički jaki. - Kada razmišljamo ili se pak družimo i sjedimo sa siromašnima i muftačnima. Tada srce naše mekša, i postaje sve svjesnije svoga siromaštva i svoje ovisnosti o Allahu dž.š..Znaci iftikara i iskrene potrebe i ovisnosti prema Allahu dž.š., susljedeći: 1. Vrhunac poniznosti pred Allahom dž.š., uz vrhunac ljubavi prema Njemu. 2. Ljubav prema Allahu dž.š., i ljubav prema onome što Allah voli.
  • 4. 3. Neprestani zikr i spominjanje Allaha dž.š., uz traženje oprosta od Njega. 4. Strah od toga da ne budemo imali kabula i prihvata od Allaha dž.š.. 5. Bojazan od Allaha dž.š., javno i tajno. 6. Veličanje Allahovih dž.š., naredbi i zabrana. 7. Brzina u pokajanju nakon počinjenog grijeha.Bez sedžde, iskrene dove i svjesnosti da smo ovisni o Allahu dž.š., mislabimo na svakom polju našeg života, a onog momenta kadapadnemo na sedždu, sa iskrenim dovama upućenim Allahu dž.š., uzsvjesnost da smo ovisni o Njemu a da On nije ovisan o nama – na tajnačin naša vjera i naš iman napreduje i jača.Molimo Allaha dž.š., da nas opskrbi jakim imanom i čvrstom vjerom,koja će nas dovesti na prag Njegovog raziluka i milosti. Amin.Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Related Documents