Polovična noć mjeseca Šaabana - Lejletul-BeraetAli b. Ebi Talib r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kadanastupi...
naredivši mi da ih ponavljam dok sam na sedždi.“ (Daif. Šuabul-Iman, Bejheki, 5/363.)U trećoj predaji stoji: „...Da li zna...
slabom-daif. Pogledaj: Daiful-Džami el-Sagir, br.3662.; Šuabul-Iman, Bejheki, br.3554., i kaže: Hadis je mursel-džejjid.)O...
Ono na čemu je velik broj uleme, ili većina uleme, od uleme našegmezheba i ostalih, jeste da polovična noć mjeseca Šaabana...
namaza u toj noći, džematile, to se temelji na optem pravilupropisanosti okupljanja na pokornosti, ibadetu i dobrim djelim...
Da je odvajanje polovične noći-dana mjeseca Šaabana, bilo postombilo namazom, bidat-novotarija, na koju treba ljude upozor...
of 6

Polovicna noc mjeseca sabana lejletul beraet

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polovicna noc mjeseca sabana lejletul beraet

  • 1. Polovična noć mjeseca Šaabana - Lejletul-BeraetAli b. Ebi Talib r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kadanastupi polovična noć mjeseca Šaabana, klanjajte te noći, iispostite taj dan, jer Allah dž.š., pri zalasku sunca toga dana,silazi na ovodunjalučko nebo, govoreći: Ima li ko da oprostatraži pa da mu oprostim, ima li ko da opskrbu traži pa da gaopskrbim, ima li iskušanog pa da ga spasim, ima li..., ima li...,sve do nastupa zore.“ (Daif. Sunen, Ibnu Madždže, br.1388.;Šuabul-Iman, Bejheki, br.3542.))Ajša r.a., kaže: „Jedne noći mi se iz kreveta izgubi AllahovPoslanik s.a.w.s., pa izađoh da vidim kud je, kad on bijaše namezarju Bekia, podignute glave prema Nebesima. Reče: OAjša, bojiš li se to da te Allah i Njegov Poslanik ne varaju?Rekoh: Allahov Poslaniče, posumnjala sam da nisi otišao kodneke od drugih žena. Poslanik s.a.w.s., joj reče: Allah dž.š.,silazi na dunjalučko nebo, u polovičnoj noći mjeseca Šaabana,opraštajući grijehe više nego što ima dlaka u runima ovacaplemena Kelb!“ (Šejh Albani rhm., ovaj hadis smatra daifom-slabim.Sunen, Tirmizi, br.739.; Sunen Ibnu Madždže, br.1389.)U drugoj predaji stoji: „...O Ajša, bojiš li se to da te Allah i NjegovPoslanik ne varaju? Došao mi je Džibril, i rekao: Ova noć jepolovična noć mjeseca Šaabana; Allah ove noće oslobađa Svojerobove džehennemske vatre, onoliko koliko ima dlake u runimaovaca plemena Kelb. Te noći Allah neće pogledati u mušrika,svađalicu, onoga koji kida rodbinske veze, onoga čija se odjećavuče po zemlji, neposlušnika prema roditelju, niti ualkoholičara. Zatim, maknu sa sebe ogrtač, pa mi reče: O Ajša,hoćeš li mi dozvoliti da klanjam večeras? Rekoh: Hoću, namjestu baba i majke si mi. Pa je počeo klanjati namaz,zadržavši se mnogo na sedždi, toliko da sam pomislila da jeumro, pa ga dotakoh svojom rukom po stopalima, od čega semrdnuo, što me obradova, i tada sam ga čula kako na sedždiizgovara: „Utječem se Tvom oprostu od Tvoje kazne, i Tvomezadovoljstvu od Tvoje srdžbe, i Tebi od Tebe. Veličanstvenonek je Lice Tvoje, ne mogu naći riječi da Te pohvalim; Ti sinajbolje hvaljen onako kako si Sam Sebe pohvalio.“ Kada jeosvanuo, ja ponovih ove riječi Poslaniku s.a.w.s., pa reče: OAjša, jesil ih naučila? Rekoh: Da. Reče: uči ih i druge podučavajovim riječima, jer me je Džibril a.s., podučio ovim riječima,
  • 2. naredivši mi da ih ponavljam dok sam na sedždi.“ (Daif. Šuabul-Iman, Bejheki, 5/363.)U trećoj predaji stoji: „...Da li znaš šta se dešava u ovoj noći?Reče: Šta, o Allahov Poslaniče? Reče: Te noći se određujerođenje svakog djeteta ademovog, za tu godinu, i te noći seodređuje smrt svakog djeteta ademovog, za tu godinu, i u njojse uzdižu djela, i te noći se spušta opskrba-nafaka...“ (HadisMunker, Fedailul-Evkat, Bejheki, 1/128.; Daif, Miškatul-Mesabih,br.1305.)Ebu Musa el-Ešari r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:„Allah dž.š., se obznanjuje u polovičnoj noći mjeseca Šaabana,opraštajući svim Svojim stvorenjima, izuzev mušrika isvađalice (mušahin).“ (Sunen, Ibnu Madždže, br.1390.) „Te noći,Allah objavljuje Meleku-Smrti imena svih onih koje trebausmrtiti u toj godini.“ (Hadis daif. Pogledaj: el-Mudžalesa veDževahirul-Ilm, el-Dejnuri, br.944.)Abdullah b. Amr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:„U polovičnoj noći mjeseca Šaabana, Allah dž.š., se obznanjujeSvojim stvorenjima, opraštajući svim Svojim robovima, izuzevsvađalice i ubice.“ (Šejh Šuajb Arnaut kaže: Sahih le-ševahidihi,dok je lanac ove predaje daif-slab. Musned, Ahmed b. Hanbel,br.6642.)Ebu Saalebe el-Hušenij rhm., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:„Kada nastupi polovična noć mjeseca Šaabana, Allah dž.š., seobznanjuje Svojim robovima, pa će oprostiti vjerniku, a kafiraće odgoditi, a zavidnike će ostaviti sve do momenta dok se onizavisti ne ostave!“ (Šuabul-Iman, br.3551.)Ajša r.a., kaže: „Jedne noći je Poslanik s.a.w.s., ustao klanjatinamaz, pa se toliko dugo zadržao na sedždi da sam pomislilada je umro. Ustadoh, pa ga dotakoh po prstima, na što se onpokrenu i povrati unazad; diže se sa sedžde i završi svojnamaz, pa reče: O Ajša, misliš li to da te Poslanik s.a.w.s.,vara? Rekoh: Ne, tako mi Allaha, o Allahov Poslaniče, već sampomislila da si si preselio dok si bio na sedždi. Reče: Znaš likoja je ovo noć? Rekoh: Allah i Njegov Poslanik to najboljeznaju. Reče: Ovo je polovična noć mjeseca Šaabana, u kojoj seAllah dž.š., objavljuje Svojim robovima, opraštajući onima kojioprosta traže, udjeljujući milost onima koji milosti traže, dokse na one zavidne i ne osvrće.“ (Šejh Albani ocjenjuje ovu predaju
  • 3. slabom-daif. Pogledaj: Daiful-Džami el-Sagir, br.3662.; Šuabul-Iman, Bejheki, br.3554., i kaže: Hadis je mursel-džejjid.)Osman b. Ebil-As r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kadanastupi polovična noć mjeseca Šaabana, glasnik vikne: Ima liko da oprosta traži pa da mu se oprosti, ima li ko šta da traži pada mu se poda. Niko neće nešto tražiti a da mu se neće datiizuzev bludnice i mušrika.“ (Šuabul-Iman, Bejheki, br.3555.)Osman b. Muhammed el-Ahnes rhm., kaže: „Sudbina se kida odŠaabana do Šaabana. Čovjek će se oženiti i rodiće mu sedijete, a ime mu je zapisano međ mrtvace!“ (Šuabul-Iman,br.3558.)Alija r.a., kaže: „Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., upolovičnoj noći mjeseca Šaabana, kako je ustao i klanjao 14rekata, nakon kojih je sjeo i proučio Fatihu, Ihlas, Felek, Naspo 14X, i Ajetul-Kursijju 1X. Kada je završio s namazom, pitahga za to što je činio, pa reče: Ko bude činio ovo što si ti vidio,isto kao da je učinio 20 hadžova koji su mu primljeni, i kao daje postio kabul post 20 godina. Ako toga jutra osvane kaopostač, kao da je ispostio dvije godine – godinu prošlu i godinubuduću.“ Imam Ahmed rhm., je rekao: Ovaj hadis mi liči naizmišljeni-mevdu hadis, i ovaj hadis je Munker. (Hadis je mevdu. El-Mevduat, Ibnul-Dževzi; Šuabul-Iman, br.3559.) Stav šejhul-islama Ibnu Tejmijje rhm.Šejhul-Islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Bilježe se razne merfuhadisi i eseri-predaje koje nam potvrđuju vrijednost polovične noćimjeseca Šaabana, i bilo je međ pripadnicima Selefa onih koji su tunoć oživljavali namazom, a isto tako se bilježe sahih hadisi koji govoreo vrijednosti posta u mjesecu Šaabanu.Od uleme Selefa, kako one iz Medine a tako i onih kasnijih, je bilo ionih koji su negirali vrijednosti polovične noći mjeseca Šaabana,osporavajući ispravnost hadisa koji govore o njoj, poput hadisa kojebilježe Tirmizi, Ibnu Madždže, Ahmed rhm.: „Allah te noći opraštaviše grijeha nego li što ima dlake u runima ovaca plemenaKelb.“ Oni smatraju da je polovična noć mjeseca Šaabana ista kao isve ostale noći.
  • 4. Ono na čemu je velik broj uleme, ili većina uleme, od uleme našegmezheba i ostalih, jeste da polovična noć mjeseca Šaabana ima svojefadilete i vrijednost, na šta nam ukazuju tekstovi imama Ahmedarhm., zbog mnoštva hadisa koji govore o vrijednosti ove noći, kao izbog mnoštva selefijskih esera koji govore o njoj. Neke od tihvrijednosti se spominju u Mesnedima i Sunenima, i ako je takođermnogo čega i izmišljeno po ovom pitanju.Što se tiče odvajanja 15 dana mjeseca Šaabana postom, to nemautemeljenja, i postiti samo njega je mekruh. Isto tako, praviti od 15dana mjeseca Šaabana praznik, kada će se spremati posebna jela, ioblačiti posebna odjela – to će se smatrati izmišljenom novotarijomkoja nema utemeljenja.Isti je slučaj i sa onim što je izmišljeno u 15 noći mjeseca Šaabana,od uspostavljanja džemaata u džamijama radi klanjanja Elfijja-namaza, kao i po ostalim mesdžidima. Ovo okupljanje radi nafilanamaza, određenog mjestom i vremenom i brojkom i određenimučenjem – nije propisano i takvo što je mekruh. Hadis koji govori onamazu Elfijji, je, uz saglasnost sve uleme, izmišljen i lažan(mevdu).“ (Pogledaj: Iktidaul-Siratil-Mustekim, 2/138.)Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Što se tiče polovične noćimjeseca Šaabana, ona je vrijedna, i bilo je međ Selefom onih koji sutu noć provodili u namazu, a što se tiče okupljanja u džamijama radiklanjanja Elfijja namaza u džematu to je bidat.“ (Pogledaj: el-Ihtijaratel-Fikhijje, 1/428.; el-Fetava el-Kubra, 5/344.)Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u odgovoru na pitanje: Namaz upolovičnoj noći mjeseca Šaabana? – kaže: „Ako čovjek bude, upolovičnoj noći mjeseca Šaabana klanjao sam namaz, ili sa nekim udžematu, kao što su to činili neki pripadnici Selefa, to je lijepo. Ali, akoje u pitanju okupljanje u džamijama, radi klanjanja određenog namazaod 100 rekata, sa učenjem 1000x sure Ihlas to je bidat-novotarija,koju ne smatra pohvaljenim niko od islamske uleme, a Allah najboljezna.“ (Pogledaj: Medžmuul-Fetava, 23/131.; el-Fetava el-Kubra,2/262.)Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Što se tiče polovične noćimjeseca Šaabana, o njenoj vrijednosti se bilježe hadisi i eseri kao štose također od jednog dijela Selefa bilježi da su tu noć provodili unamazu. Dakle, ako tu noć bude čovjek provodio u namazu, pa već suga u tome prestigli neki od pripadnika Selefa, pa će za tu svoju praksuimati dokaz, i neće mu se djelo negirati, a što se tiče klanjanja
  • 5. namaza u toj noći, džematile, to se temelji na optem pravilupropisanosti okupljanja na pokornosti, ibadetu i dobrim djelima. Tookupljanje se djeli na dvije vrste: okupljanje koje je pritvrđeni sunnet,koji je nekada vadžib a nekada mustehabb, poput okupljanja radiklanjanja pet dnevnih namaza, džume, bajama, namaza radipomračenja Sunca i Mjeseca, namaza radi traženja kiše, teravih-namaza; sve je ovo pritvrđeni sunnet kojeg treba čuvati i na njemuistrajavati. Druga vrsta je nepritvrđeni sunnet poput okupljanja radidžematlijskog klanjanja dobrovoljnog namaza poput klanjanja noćnognamaza, ili okupljanja radi učenja Kurana, zikrullaha, dove. Sve ovoje dozvoljeno, do momenta ako se navedeno uzme za pritvrđeni adet iobičaj i stalnu i redovnu praksu. Poslanik s.a.w.s., je po nekadaklanjao noćni namaz u džematu, ali mu to nije bila redovna praksa, aisto tako su njegovi ashabi znali da kažu nekom od njih da im učiKuran a oni da slušaju. Omer b. el-Hattab r.a., bi znao reći Ebu Musael-Ešariju r.a., podsjeti nas na našeg Gospodara, pa bi im on učioKuran, dok bi oni slušali.“ (Pogledaj: Medžmuul-Fetava, 23/132.;Kutub ve Resail ve Fetava Ibnu Tejmijje fil-Fikhi, 23/133.)Šejhul-Islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ono što se prenosi da seklanja određeni i posebni namaz u polovičnoj noći mjeseca Šaabana,ili prve džume mjeseca Redžeba, ili 27 noći mjeseca Redžeba – sve jeto laž i neispravno. Također i klanjanje svakog namaza u kojem seodređuje učenje posebnih ajeta ili sura ili tesbiha – sve je to lažno iizmišljeno shodno općoj saglasnosti sve hadiske uleme koji se jedinorazilaze na dva mišljenja kada je Tesbih-namaz u pitanju.“ (Pogledaj:Minhadžul-Sunneh el-Nebevijjeh, 7/315.) Stavovi ostale islamske uleme:Imam Ebul-Ala el-Mubarekfuri rhm., kaže: „O vrijednostipolovične noći mjeseca Šaabana govore brojni hadisi, koji nam svizajedno ukazuju na to da ova noć ima asla i utemeljenja u islamu.“(Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, br.670., 2/277.)Imam el-Bejheki rhm., kaže: „Po ovom pitanju se bilježe brojneneispravne predaje (ehadis-menakir), koje se prenose od nepoznatihljudi (ruvat medžhulun). Mi smo u poglavlju: el-Deavat, spomenulisamo dva hadisa.“ (Pogledaj: Šuabul-Iman, Bejheki, br.3554.)Imam el-Kurtubi rhm., kaže: „Po pitanju vrijednosti polovične noćimjeseca Šaabana, i odredbe života i smrti u toj noći, nema jakoghadisa na kojeg bi se oslonili po tom pitanju, tako da se ne treba niosvrtati na njih.“ (Pogledaj: Tefsirul-Kurtubi, 16/128.)
  • 6. Da je odvajanje polovične noći-dana mjeseca Šaabana, bilo postombilo namazom, bidat-novotarija, na koju treba ljude upozoravati, zbogtoga što se sve to temelji na slabim i lažnim hadisima, toga su stava isljedeći šejhovi: Ibnu Baz, Ibnu Usejmin, Ibnu Džibrin, AbdurrezzakAfifi, Bekr Ebu Zejd, Abdullah b. Gudejjan, Abdul-Muhsin Abbad, SalihFevzan, Sulejman el-Ulvan, Muhammed Salih el-Munedždžid, i ostališejhovi.Šejh Ibnu Usejmin rhm., na pitanje: „Da li ima nekog propisanogsunneta kada je u pitanju polovična noć mjeseca Šaabana“ –odgovara, pa kaže: „Polovična noć mjeseca Šaabana je poput i ostalihnoćiju, i te se noći neće nešto posebno klanjati, niti će se taj danposebno postiti, a oni koji svake noći klanjaju noćni namaz neka i tenoći klanjaju noćni namaz, i neće mu se reći nemoj klanjati te noći, aoni koji su inače postili bijele-srednje dane svakog mjeseca, neće imse reći – nemojte postiti bijele dane mjeseca Šaabana. Ono štosmatramo jeste to da se neće posebno ta noć izdvajati za klanjanje,niti taj dan za post.“ (Pogledaj: Likaul-Bab el-Meftuh, 19/115.)Svake noći je propisano i sunnet klanjati noćni namaz; srednje bijeledane svakog mjeseca je sunnet postiti; Allah dž.š., silazi naovodunjalučko nebo svake noći radi oprosta grijeha ljudima i davanjanafake; na kraju svake noći je propisano istigfar činiti itd..Na osnovu svega navedenog za pravog muslimana bi trebalo da jesvaka noć „Beraet“ tj. čišćenje i distanciranje od grijeha, a ne samojedna noć u mjesecu Šaabanu, a Allah najbolje zna!Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikhaImam „Sultanija“ džamije, Plav, CG

Related Documents