வா காளர் பட் யல், 2014
மாநிலம் - தமி நாடு
சட்டமன்றத் ெதா
ஒது கீ ட்டுத்த
தி எண், ெபயர் ம
தி நிைல
சட்டமன்றத் ெதா
நாடா
ஒத...
ப கம் எண் :
# - தி
த்தம் ெச
யப்பட்டது
வா காளர் பதி
அ
2 of 26
வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
1
1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
TN/36/226/0090872
வா காளர் ெபயர்:
கம்மதுைமதீன்
த ைத ெபயர்: பர்
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
31
1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
த ைத ெபயர்:
த்து
வயது:
34
25
மார்
தர வ ேவல்
புதிய/பைழய வ...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
61
1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
TN/36/226/0090650
வா காளர் ெபயர்: அஸ்மா
கணவர் ெபயர்:
கம்மதுகா...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
73
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
பட் யல்,
ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா
74
UHX0255497
சட்டமன்ற ெதா
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
103
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
தி
பாகம் எண்
2014
5 , ப ன்ேகாடு : 628625
105
UHX0574632
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
133
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
பட் யல்,
ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா
134
UHX0470393
சட்டமன்ற ெத...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
163
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
பட் யல்,
ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா
164
UHX0093799
சட்டமன்ற ெத...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
193
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
194
மார்
த ைத ெபயர்: பால்ரா
நாடார்
புதிய/பைழய வட்டு எண்:
ீ
...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
223
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
பட் யல்,
ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா
224
UHX0297283
சட்டமன்ற ெத...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
253
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
பட் யல்,
ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா
254
UHX0469643
சட்டமன்ற ெத...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
283
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
சட்டமன்ற ெதா
பட் யல்,
ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா
284
UHX0255323...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
313
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
UHX0008326
சட்டமன்ற ெதா
பட் யல்,
ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா
314...
216-
ைவ
ண்டம்
வா காளர்
ப
:
343
2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம
TN/36/226/0078222
சட்டமன்ற ெதா
பட் யல்,
ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ...
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
voter id Nadar st arafath ng
of 31

voter id Nadar st arafath ng

nadar street & arafath nagar arampannai
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - voter id Nadar st arafath ng

 • 1. வா காளர் பட் யல், 2014 மாநிலம் - தமி நாடு சட்டமன்றத் ெதா ஒது கீ ட்டுத்த தி எண், ெபயர் ம தி நிைல சட்டமன்றத் ெதா நாடா ஒது கீ ட்டுத்த : தி அட மன்றத் ெதா கி தி நிைல தி த்தத்தின் வ வர தி த திேய படுத்தும் நா த்தத்தின் வைக : பாகத்தின் வ வர பாகத்தின் கீ வ க ம் ப த்து ெதா ைறத் தி த்தம் (2007 ஆம் ஆண்டு தி எல்ைல ம : ம பட் யல் வைக : வைரயைறப்ப ) ம் வா வ ன் எண் ம சாவ ைறத் தி த்த த்தம் , 2014 - இன் கேளாடு நீ கல், இைண கப்பட்டது . கான பரப்பள ம் ெபயர் ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம ம் (ஊ) ப 2. ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா வா காளர்க க தி 06/01/2014 1. 99. அயல்நாடு வா 29 2013-ஆம் ஆண் ன் அ ப்பைட பட் யேலாடு சிறப்பு 01/01/2014 க தி நாடார்ெத ப ளா 5 5 - கிய கிராமம் : கி.நி.அ.மண்டலம் : ஆறாம்பண்ைண ப ர்கா : ெத காவல் நிைலயம் : வட்டம் : மாவட்டம் : அ 3. வா வா சாவ ய ன் வ வர சாவ ய ன் எண் ம ம் ெபயர் : சலக றியட்ெடண் கிைண த ழ ைதக வா சாவ ய ன் கவ வளர் சி திட்ட ைமயம் (ஆண் / கன்வா கட் டம்) வட ஆறாம்பண்ைண ேநா கி உ ளது 4. வா காளர்கள ன் எண்ண வ ைச எண் 1 ெபண் / துைண வா எண்ண ம் றப்பநாடு தி ைவ ண்டம் த்து : 628625 ெபாது வைகப்பாடு : ெதாட வ ெசயல்புரம் சாவ ய ன் (அ வா ஆறாம்பண்ைண க 29 - ஒ ெபாது சாவ கள ன் ைக 0 ைக வா காளர்கள ன் எண்ண ம் வ ைச எண் 671 : பாகம் எண் ெபாது 2014 : : ண்டம் க பட் யல் ெவள ய டும் நா 2. 36 : த்தப்படும் ஆண்டு ைவ ெபாது ள திய ன் எண், ெபயர் 1. தி 216 ம் ைக ஆண் ெபண் இதரர் ெமாத்தம் 343 328 0 671 www.shahanas15.blogspot.com
 • 2. ப கம் எண் : # - தி த்தம் ெச யப்பட்டது வா காளர் பதி அ 2 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 3. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 1 1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம TN/36/226/0090872 வா காளர் ெபயர்: கம்மதுைமதீன் த ைத ெபயர்: பர் # 4 50 பட் யல், தி நாடார்ெத 2 ப ளா தி பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 3 TN/36/226/0090606 கம்மது TN/36/226/0090652 1/1 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: பாத்திமாபவ கணவர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: சா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 5 UHX0470005 கம்மதுைமதீன் 45 ல்ஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 1/1 இனம்: ெபண் வயது: 6 TN/36/226/0090651 42 1/1 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090210 வா காளர் ெபயர்: ஹாஜிசா ல்ஹமது த ைத ெபயர்: சித்தி கா வா காளர் ெபயர்: அசன்பாத்திமா வா காளர் ெபயர்: காஜாைமதீன் கணவர் ெபயர்: சாலியா த ைத ெபயர்: சாலியா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 7 20 1-114A / - இனம்: ஆண் 8 FJL1504083 வா காளர் ெபயர்: வயது: 2/2 இனம்: ெபண் வயது: 9 FJL1501691 48 2/2 இனம்: ஆண் UHX0426643 வா காளர் ெபயர்: அமதா வா காளர் ெபயர்: சம் பாத்து கணவர் ெபயர்: காஜாைமதீன் த ைத ெபயர்: சாலியா கணவர் ெபயர்: சா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 10 44 ம்தா 65 2/2 இனம்: ெபண் வயது: 11 FJL1104702 வா காளர் ெபயர்: நா இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: ஜிஸ் காஜா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 12 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 13 63 3 / 2A இனம்: ஆண் TN/36/226/0090238 வயது: 14 வயது: FJL1042753 வா காளர் ெபயர்: ம யம்பாத்திமா கணவர் ெபயர்: நா வயது: ர்மரான் 43 58 ல் ஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 2/2 49 2-45 / - இனம்: ெபண் FJL2617603 வா காளர் ெபயர்: கம்மதுகாசிம் த ைத ெபயர்: நா ர்மரான் ர்மரான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 3 / 2A இனம்: ெபண் வயது: 15 TN/36/226/0090715 37 3 / 2A இனம்: ஆண் TN/36/226/0090605 வா காளர் ெபயர்: அப்துல்வஹாப் வா காளர் ெபயர்: ஹாஜிராபா வா காளர் ெபயர்: ஆய ஷாபவ த ைத ெபயர்: கணவர் ெபயர்: அப்துல்வஹாப் த ைத ெபயர்: பர் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ கம்மதுஅன பா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 16 54 4/6 இனம்: ஆண் UHX0093856 வயது: 17 48 வா காளர் ெபயர்: ர த ைத ெபயர்: சாலியா கணவர் ெபயர்: வயது: 19 54 5-2 / - இனம்: ஆண் வயது: 20 வா காளர் ெபயர்: 24 83 கம்மது 5/1 இனம்: ெபண் UHX0469452 வா காளர் ெபயர்: இபுராகீ ம்கன கம்மது காசிம் த ைத ெபயர்: ஹம்மதுஉேசன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-3 / 5-2A இனம்: ெபண் வயது: 21 UHX0470351 45 5-6 / 5-8 இனம்: ஆண் UHX0093609 வா காளர் ெபயர்: அகமது மரான் வா காளர் ெபயர்: சா த ைத ெபயர்: அன பா த ைத ெபயர்: ேச தா புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-14 / 14A ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-17 / 5-13 ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: வயது: 22 41 ைகதீன் அலி 18 மத்நிசா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ TN/36/226/0090781 வயது: UHX0093864 வா காளர் ெபயர்: சிராஜீதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4/6 இனம்: ெபண் இனம்: ஆண் UHX0008292 23 54 மதார் இனம்: ஆண் 43 5-17 / NA இனம்: ஆண் UHX0574533 வா காளர் ெபயர்: அகமது பாத்திமா கணவர் ெபயர்: சா ல்ஹமது வா காளர் ெபயர்: ேச த ைத ெபயர்: அகமது மரான் வா காளர் ெபயர்: கம்மது ஹன ப் த ைத ெபயர்: கம்மது காசிம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 25 37 5-17 / NA இனம்: ெபண் UHX0426817 வா காளர் ெபயர்: ரம்ஜான் பவ கணவர் ெபயர்: சா ல்ஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 28 66 5-21 / NA இனம்: ெபண் UHX0470559 வா காளர் ெபயர்: சா ல்ஹமது வயது: 26 20 மாதார் ல்ஹமது ெபயர்: சவாய தா 24 UHX0470377 5-17 / 5-13 இனம்: ஆண் வயது: 27 UHX0469270 19 UHX0297333 வா காளர் ெபயர்: பால ப்ப ரமண யன் த ைத ெபயர்: ைவ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 29 21 5-34 / - இனம்: ஆண் வயது: 30 UHX0008102 வா காளர் ெபயர்: ச தி த்து 49 ண்ட நாடார் UHX0469437 வா காளர் ெபயர்: மா கணவர் ெபயர்: கண்ணன் த ைத ெபயர்: ஆ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 64 இனம்: ஆண் வயது: 36 5-76 / 5-46 இனம்: ெபண் வயது: த்தம் ெச யப்பட்டது 21 வா காளர் பதி அ த்து கம் 5-81F / - இனம்: ஆண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 5-45 / 5-75 இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ேஷ மதார் 5-74 / 37 5-18 / 5-18 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: உைவசல்கர்ைணன் த ைத ெபயர்: அ மது பாய வயது: 29 ெதாடர் சி... வா காளர் ெபயர்: ஐசாம்மா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: ம் (ஊ) ப சட்டமன்ற ெதா 3 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 4. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 31 1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம த ைத ெபயர்: த்து வயது: 34 25 மார் தர வ ேவல் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-85 / 5-57 இனம்: ஆண் கன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 37 ப ளா 33 27 மண கணவர் ெபயர்: மா யப்பன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-85A / NA இனம்: ஆண் வயது: 36 UHX0008128 5-107 / 5-72 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ெபான் UHX0469411 வா காளர் ெபயர்: கன்நாடார் 27 UHX0426783 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 38 UHX0426809 32 5-108 / NA இனம்: ெபண் வயது: 39 UHX0426791 5-97 / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ெஜபஸ் ன்பால்ரா த ைத ெபயர்: அ வயது: த 22 ரா 5-112 / 5-76 இனம்: ஆண் UHX0297317 வா காளர் ெபயர்: பத்திரகாள வா காளர் ெபயர்: ெலட் மி வா காளர் ெபயர்: ெஜயராண கணவர் ெபயர்: தர்மரா கணவர் ெபயர்: பத்திரகாள த ைத ெபயர்: ேமாசஸ் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 40 30 5-115 / Na இனம்: ெபண் வயது: 41 UHX0297218 29 5-115A / NA இனம்: ெபண் வயது: 42 UHX0297259 27 5-118/ இனம்: ெபண் UHX0574491 வா காளர் ெபயர்: மேகஸ்வ வா காளர் ெபயர்: மாதவ வா காளர் ெபயர்: எப்சி ப த ைத ெபயர்: த கணவர் ெபயர்: பால்ரா த ைத ெபயர்: மா யப்பன் கம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 43 23 5-127 / - இனம்: ெபண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 44 UHX0469262 26 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-133 / - இனம்: ெபண் வயது: 45 UHX0297325 வா காளர் ெபயர்: மண கண்டன் வா காளர் ெபயர்: உதய த ைத ெபயர்: மா த ைத ெபயர்: பால்ரா த்து புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 46 22 5-141/ இனம்: ஆண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 47 UHX0008110 25 மார் 19 லா 5-139 / 5-98 இனம்: ெபண் UHX0574509 வா காளர் ெபயர்: எட்வ ன் த ைத ெபயர்: அ ேதாண புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-143/ இனம்: ஆண் வயது: # UHX0469387 48 22 5-143B/ இனம்: ஆண் UHX0574525 வா காளர் ெபயர்: அன்பழகன் வா காளர் ெபயர்: தமம் அன்சா வா காளர் ெபயர்: அஸா த ைத ெபயர்: பண்டாரநாடார் த ைத ெபயர்: ேச த ைத ெபயர்: அப்துல் லத்தீப் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 49 40 5-145 / NA இனம்: ஆண் வயது: 50 UHX0426692 40 மதார் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152A/ இனம்: ஆண் வயது: 51 UHX0574541 20 த ைத ெபயர்: அப்துல் காதர் த ைத ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-166A / NA ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-169A/ ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: வயது: இனம்: ஆண் 53 UHX0297291 19 வா காளர் ெபயர்: மகாராஜன் இனம்: ஆண் 54 UHX0574517 இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: மா யப்பன் த ைத ெபயர்: ெச புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 55 5-207B / - இனம்: ெபண் TN/36/226/0090630 வா காளர் ெபயர்: ம யம்பாத்திமா கணவர் ெபயர்: அன பா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 58 60 14 / 14A 60 5-217 / - இனம்: ெபண் வயது: 57 FJL1106020 14 / 14A TN/36/226/0090629 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 42 14 / 14A இனம்: ெபண் வயது: 60 TN/36/226/0090649 38 14 / 14A இனம்: ெபண் FJL1108463 வா காளர் ெபயர்: ஆமனாபவ மான் 15A / NA இனம்: ஆண் த்தம் ெச கம்மது இனம்: ஆண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வா காளர் ெபயர்: இப்ராஹீம் கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: கம்மதுகாசிம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 55 யப்பட்டது கம்மதுகாசீம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 15A / NA இனம்: ெபண் வயது: 35 வா காளர் பதி அ 15A / NA இனம்: ஆண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 80 யது வா காளர் ெபயர்: எ,எஸ்,ரம்சான்பவ த ைத ெபயர்: அன பா 59 FJL2617595 வா காளர் ெபயர்: கம்மதுகாசிம் த ைத ெபயர்: அப்துல்ர வயது: 56 20 வா காளர் ெபயர்: எ.எஸ். அன பா வா காளர் ெபயர்: ெதௗலத்துன்ன ஸா கணவர் ெபயர்: ர மத்துல்லா இனம்: ெபண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 5-206 / 1-63 TN/36/226/0090196 வா காளர் ெபயர்: கனகவ 29 ள 22 தரபாண் யன் வா காளர் ெபயர்: ப ேஜஸ்மின் த ைத ெபயர்: ேதவதாசன் வயது: 5-152P / NA இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: சா 31 தின் UHX0470161 வா காளர் ெபயர்: ேசவ யர்ரா மார் த ைத ெபயர்: ேச ரா 52 ல் ஹமது 29 ெதாடர் சி... 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 டைலமண புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ பாகம் எண் 2014 கணவர் ெபயர்: ேசகர்மார் த ைத ெபயர்: ேஜாசப் 28 த ைத ெபயர்: 35 UHX0469254 பட் யல், தி UHX0574624 வா காளர் ெபயர்: வயது: வா காளர் ெபயர்: பால வயது: தி நாடார்ெத 32 UHX0297267 வா காளர் ெபயர்: ம் (ஊ) ப சட்டமன்ற ெதா 4 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 5. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 61 1-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம TN/36/226/0090650 வா காளர் ெபயர்: அஸ்மா கணவர் ெபயர்: கம்மதுகாசீம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 64 48 18 / 18 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090513 ம் (ஊ) ப தி நாடார்ெத 62 சட்டமன்ற ெதா பட் யல், ப ளா வயது: 63 FJL1503689 65 34 பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 TN/36/226/0090511 வா காளர் ெபயர்: ஹ வா காளர் ெபயர்: ெஜஸிமாயாஸ்மின் கணவர் ெபயர்: அப்துல்ர புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ தி ப் கணவர் ெபயர்: கம்மதுஉதுமான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 56 / 35A இனம்: ெபண் வயது: 66 FJL1108232 75 வாபவ 72 / 37I இனம்: ெபண் TN/36/226/0090077 வா காளர் ெபயர்: பாத்திமா வா காளர் ெபயர்: தா வா காளர் ெபயர்: மா யப்பன் கணவர் ெபயர்: சா கணவர் ெபயர்: காமரா த ைத ெபயர்: ராமசாமிநாடார் ல்அமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 67 60 74 / 37H இனம்: ெபண் TN/36/226/0090430 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 68 33 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 78 / 52 இனம்: ெபண் வயது: 69 TN/36/226/0090113 TN/36/226/0090124 வா காளர் ெபயர்: சிவலி கணவர் ெபயர்: மா யப்பன் த ைத ெபயர்: ராமசாமிநாடார் த ைத ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 70 38 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090396 வயது: 71 38 வா காளர் ெபயர்: 105 / 98 இனம்: ஆண் வயது: 72 FJL1109180 105 / 98 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: லலிதா 105 / 98 கம் 42 47 த்து ப்ைபயாநாடார் 117 / NA இனம்: ஆண் FJL1108695 வா காளர் ெபயர்: ராண வா காளர் ெபயர்: ேமாசஸ் வா காளர் ெபயர்: பா கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: அ ேதாண கணவர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ த்து புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 45 117 / NA இனம்: ெபண் வயது: 33 143B / NA இனம்: ஆண் வயது: த்தம் ெச யப்பட்டது வா காளர் பதி அ 189 / 137A இனம்: ெபண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 46 ப் 5 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது 29
 • 6. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 73 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 74 UHX0255497 சட்டமன்ற ெதா த ைத ெபயர்: ேவ கணவர் ெபயர்: ெசா 76 63 1-28 / 1-66 இனம்: ஆண் 77 UHX0469536 த ைத ெபயர்: சா ல்ஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 79 23 TN/36/226/0090200 82 63 67 ர்மரான் 4-58 / 5-35 இனம்: ஆண் த்து புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 1-62A / 1-32 இனம்: ெபண் வயது: 78 UHX0574954 27 1-102 / 1-40 இனம்: ஆண் UHX0574962 வா காளர் ெபயர்: ெச யது கம்மது த ைத ெபயர்: ெமான்னா கம்மது புதிய/பைழய வட்டு எண்: 3-52 / 3-54 ீ வா காளர் ெபயர்: சல்மா வயது: வயது: 80 59 கணவர் ெபயர்: ெச கம்மது 81 TN/36/226/0090632 ைகதீன்ப புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 83 53 யது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: வயது: UHX0574558 UHX0379768 வா காளர் ெபயர்: அபுப கர் சித்தி த ைத ெபயர்: கம்மது உேசன் வா காளர் ெபயர்: ஆமினா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 2-45 / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ைகதீன்ப ைள த ைத ெபயர்: நா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வா காளர் ெபயர்: சபனா ள 50 3-52 / 3-54 இனம்: ெபண் UHX0574822 வா காளர் ெபயர்: ஹ கிமா ைள தா ெபயர்: உம் கல்தும் பவ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4-58 / 4-35 இனம்: ெபண் வயது: 84 UHX0574582 24 4-69 / 4-49 இனம்: ெபண் UHX0574798 வா காளர் ெபயர்: கம்மது ேச ைகதீன் த ைத ெபயர்: அப்துல் ர மான் வா காளர் ெபயர்: ெச த ைத ெபயர்: அப்துஸ் ஸலாம் வா காளர் ெபயர்: கம்மது பாத்திமா கணவர் ெபயர்: சித்தி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 85 27 4-72 / 4-50 இனம்: ஆண் வயது: 86 UHX0574574 44 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 88 4-113 / 4-93 இனம்: ஆண் வயது: TN/36/226/0090203 89 வயது: 87 UHX0574806 வா காளர் ெபயர்: பாத்திமா கணவர் ெபயர்: சா 34 4-77 / NA இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: கமது ைமதீன் த ைத ெபயர்: கம்மது அலி வயது: யது அலி 63 கம்மது 23 4-108 / - இனம்: ெபண் UHX0574665 வா காளர் ெபயர்: மரா பா ல் ஹமது தா ெபயர்: அலிமா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 4-115 / NA இனம்: ெபண் வயது: 90 TN/36/226/0090617 33 4-116/ இனம்: ெபண் UHX0574608 வா காளர் ெபயர்: பசீர்அகமது வா காளர் ெபயர்: ச பா வா காளர் ெபயர்: உஸ்மான் த ைத ெபயர்: அப்துல்ர கணவர் ெபயர்: பசீர்அகமது த ைத ெபயர்: அபுல் ஹசன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 91 52 மான் 4A / NA இனம்: ஆண் UHX0574848 வயது: 92 50 4A / NA இனம்: ெபண் வயது: 93 UHX0574855 52 5-3 / NA இனம்: ஆண் UHX0657486 வா காளர் ெபயர்: கம்மது ஹன பா த ைத ெபயர்: அப்துல் வஹாப் வா காளர் ெபயர்: இம்தியாஸ் வா காளர் ெபயர்: ர்ஷித் ேபகம் த ைத ெபயர்: அப்துல் வஹாப் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-4 / 5-6 ீ கணவர் ெபயர்: ெச அப்துல்கறீம் யது புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-4 / 5-6 ீ வயது: வயது: 94 27 இனம்: ஆண் UHX0470252 95 26 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ஹம்மது காலத் த ைத ெபயர்: அப்துல்காதர் வா காளர் ெபயர்: சா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 97 21 5-9 / 5-7 இனம்: ஆண் UHX0574657 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 96 UHX0093708 ல்ஹமது வயது: 98 49 42 5-7 / இனம்: ெபண் UHX0574921 வா காளர் ெபயர்: அ பர் அலி த ைத ெபயர்: அப்துல்சலாம் த ைத ெபயர்: உதுமான் கம்மது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-10 / NA இனம்: ஆண் வயது: 99 UHX0574673 38 5-11 / - இனம்: ஆண் UHX0255679 வா காளர் ெபயர்: ைஹதீன் அலி த ைத ெபயர்: ஹம்மது அன பா புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-14 / 5-14 ீ வா காளர் ெபயர்: ஆய ஷா பர்வன் ீ கணவர் ெபயர்: ைகதீன் அலி வா காளர் ெபயர்: காஜா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: 100 40 இனம்: ஆண் 101 FJL1106228 வா காளர் ெபயர்: ரப அகமது 29 த ைத ெபயர்: 5-14 / 5-14 இனம்: ெபண் வயது: 102 UHX0470195 த ைத ெபயர்: காஜா ைகதீன் வா காளர் ெபயர்: ஹம்மது காசிம் த ைத ெபயர்: காஜா ைஹதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-15 / 5-11A புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 36 இனம்: ஆண் வயது: 30 த்தம் ெச யப்பட்டது கம்மது காசீம் இனம்: ஆண் UHX0093674 வயது: 29 அ 5-15 / NA இனம்: ஆண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-15 / 5-11 இனம்: ஆண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 65 ைகதீன் வா காளர் ெபயர்: கம்மது ராஸி த ைத ெபயர்: காஜா ைகதீன் 5-15 / 5-11 29 ெதாடர் சி... 75 UHX0470567 வா காளர் ெபயர்: வரம்மா ீ வயது: பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 வா காளர் ெபயர்: ஆலமரத்தான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ தி 6 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 7. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 103 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம தி பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 105 UHX0574632 UHX0255687 வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: ரப அஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 106 27 கணவர் ெபயர்: பா 107 ல் வஜிகா 27 19 த ைத ெபயர்: 5-16 / NA இனம்: ஆண் வயது: 108 UHX0657502 23 கம்மதுசாலி கம்மது காசிம் 5-18 / 5-14 இனம்: ஆண் UHX0469809 5-21 / இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ஹம்மது பா த ைத ெபயர்: சா ல் ஹமது வா காளர் ெபயர்: ேச காஜா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ ஹம்மது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 109 வயது: UHX0660126 வா காளர் ெபயர்: வயது: 5-15 / - இனம்: ெபண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 110 UHX0560185 வா காளர் ெபயர்: ஹமது உேசன் 19 த ைத ெபயர்: அப்துல்கன 5-21 / இனம்: ஆண் வயது: 111 UHX0470013 30 5-22A / - இனம்: ஆண் UHX0093724 த ைத ெபயர்: அப்துல் கன வா காளர் ெபயர்: கம்மது ைமதீன் த ைத ெபயர்: அப்துல்கன வா காளர் ெபயர்: ஸ்ப யா பர்வன் ீ த ைத ெபயர்: அபுப கர் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 112 22 5-24 / இனம்: ஆண் வயது: 113 UHX0469312 42 5-24A / - இனம்: ஆண் வயது: 114 UHX0469825 24 5-25 / NA இனம்: ெபண் UHX0008235 வா காளர் ெபயர்: ஜம் ஆய ஷா த ைத ெபயர்: அபுப கர் வா காளர் ெபயர்: ெச யது இபராஹிம் த ைத ெபயர்: அப்துல்ர மான் வா காளர் ெபயர்: கதிஜத்துல் புரா த ைத ெபயர்: அஸ்ரப் அலி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 115 21 5-25 / 5-25 இனம்: ெபண் கணவர் ெபயர்: 27 மது மரா 38 5-26 / - இனம்: ஆண் வயது: 117 UHX0008136 25 5-27 / NA இனம்: ெபண் UHX0574939 5-28 / 5-22C இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: கம்மது இஸ்மாய ல் த ைத ெபயர்: கம்மது உதுமான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-29 / NA ீ வா காளர் ெபயர்: கம்மது ைமதீன் த ைத ெபயர்: கம்மது உதுமான்ன புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-29 / ீ வயது: கம்மது காசீம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 118 116 UHX0574871 வா காளர் ெபயர்: அ வயது: வயது: வயது: 119 UHX0470039 36 இனம்: ஆண் 120 UHX0470021 35 இனம்: ஆண் UHX0426668 வா காளர் ெபயர்: அப்துல்காதர் வா காளர் ெபயர்: ஆய ஷா வா காளர் ெபயர்: சாதி த ைத ெபயர்: கணவர் ெபயர்: அப்துல்காதர் கணவர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ கம்மதுஷா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 121 57 5-31 / 5-24 இனம்: ஆண் வயது: 122 UHX0093716 வா காளர் ெபயர்: உம் 47 5-31 / 5-24 இனம்: ெபண் வயது: 123 UHX0470419 ஹப பா வா காளர் ெபயர்: ஆ ஷா பவ மான் 31 நிஷா கம்மது ப லால் 5-32 / - இனம்: ெபண் UHX0093633 கணவர் ெபயர்: அவா தீன் வா காளர் ெபயர்: அ மது பாய த ைத ெபயர்: அப்துல்ர மான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-32A / NA ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-33 / 5-25 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: த ைத ெபயர்: அப்துல்ர 124 37 இனம்: ெபண் 125 UHX0470310 60 இனம்: ெபண் வயது: 126 UHX0008201 52 5-34 / NA இனம்: ஆண் TN/36/226/0090462 வா காளர் ெபயர்: ரத்துல் யாமினா த ைத ெபயர்: ைமதீன் பாத்திமா வா காளர் ெபயர்: ரஜப்நிஷா வா காளர் ெபயர்: பாத்திமாபா கணவர் ெபயர்: அப்துல்வஹாப் கணவர் ெபயர்: பா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 127 22 5-36 / - இனம்: ெபண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 130 28 ஸா 5-43 / 5-28 இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: இஸ்மாய ல் ைபனா பவ ீ கம்மது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 32 5-44 / 5-28A இனம்: ெபண் 36 5-39 / NA இனம்: ெபண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: 129 UHX0148767 வா காளர் ெபயர்: கம்மதுஇஸ்மாய ல் த ைத ெபயர்: ெச யது 131 FJL1501402 வா காளர் ெபயர்: வயது: 128 UHX0255232 வா காளர் ெபயர்: ெச யதுஅப்துல்க ம் த ைத ெபயர்: கம்மது வயது: வயது: 41 த்தம் ெச யப்பட்டது 5-42 / 5-45 இனம்: ெபண் UHX0159905 த ைத ெபயர்: ெச யது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-44 / 5-28 இனம்: ஆண் வயது: # UHX0469296 132 33 கமது 5-44 / 5-39 இனம்: ஆண் UHX0469510 வா காளர் ெபயர்: ஜாபர்அலி வா காளர் ெபயர்: ெஜஸ்ஸரா தா கணவர் ெபயர்: அலி ன்னா கமது ெபயர்: பாத்திமாப வ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 21 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-45 / - இனம்: ஆண் வயது: 21 வா காளர் பதி அ 5-47 / 5-31 இனம்: ெபண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 45 அலி வா காளர் ெபயர்: அப்துல் க ம் கம்மது 29 ெதாடர் சி... வா காளர் ெபயர்: பா ல் அஸ்ஷாப் த ைத ெபயர்: காஜா ைகதீன் வயது: ன்நிஷா பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 104 UHX0469841 வா காளர் ெபயர்: பத சட்டமன்ற ெதா 7 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 8. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 133 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 134 UHX0470393 சட்டமன்ற ெதா தி பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 135 UHX0470401 UHX0379750 வா காளர் ெபயர்: ஹஸினா பர்வன் ீ கணவர் ெபயர்: மதார்காஜா வா காளர் ெபயர்: உம் சல்மாபவ ீ கணவர் ெபயர்: மதார் காஜா வா காளர் ெபயர்: சம் தீன் கான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 136 26 5-48 / 5-32 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: அ த்து ணகி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 139 137 UHX0470435 வா காளர் ெபயர்: வயது: வயது: 35 ட் ராஜா 5-49 / - இனம்: ெபண் 5-48 / 5-32 இனம்: ெபண் வயது: 138 UHX0469908 21 FJL2295061 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 23 த ைத ெபயர்: 5-49 / 5-32 இனம்: ெபண் வயது: 141 UHX0470120 5-48 / 5-32B இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: சா 140 UHX0093625 த ைத ெபயர்: மதார் காஜா வா காளர் ெபயர்: ைமயா பர்வ ன் கணவர் ெபயர்: யாசி ராஜா வயது: வா காளர் ெபயர்: உஸ்மான்அலி 24 27 ல்ஹமது கம்மதுைமதீன் 5-50 / 5-32A இனம்: ஆண் UHX0255414 த ைத ெபயர்: அப்துல்ஹீைசன் வா காளர் ெபயர்: அபுப கர் சித்தி த ைத ெபயர்: ஹம்மது வா காளர் ெபயர்: கம்மது சம் தீன் த ைத ெபயர்: காஜாபது தீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 142 65 5-52 / NA இனம்: ஆண் வயது: 143 UHX0574889 21 5-52 / - இனம்: ஆண் வயது: 144 UHX0470096 23 5-53 / 5-34 இனம்: ஆண் UHX0469999 வா காளர் ெபயர்: அப்துல் காதர் வா காளர் ெபயர்: உமர்கர்த்தாப் வா காளர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: அப்துல் ர த ைத ெபயர்: நபஸா கணவர் ெபயர்: உமர்கர்த்தாப் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 145 24 5-54C / இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: ர்ஜஹான் கம்மதுைமதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 148 61 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: TN/36/226/0090627 வா காளர் ெபயர்: வயது: மான் 5-56 / 5-35A இனம்: ெபண் 146 ர்ஜஹான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-55 / 5-35 இனம்: ஆண் வயது: 147 UHX0469320 28 5-55 / 5-35 இனம்: ெபண் UHX0008219 வா காளர் ெபயர்: காஜா ைகதீன் த ைத ெபயர்: அபுப கர் வா காளர் ெபயர்: ஆமனா கணவர் ெபயர்: காஜா ைகதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-57 / NA வயது: 149 UHX0574699 31 37 5-57 / 5-57 இனம்: ஆண் வயது: 150 UHX0255422 26 இனம்: ெபண் UHX0148734 வா காளர் ெபயர்: ெஜப கன வா காளர் ெபயர்: உமர்கான் வா காளர் ெபயர்: ேச கணவர் ெபயர்: காமரா த ைத ெபயர்: அஜிஸ் த ைத ெபயர்: உமர்கத்தாப் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 151 29 5-66 / NA இனம்: ெபண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 152 UHX0093617 26 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-66 / - இனம்: ஆண் வயது: 153 UHX0148726 வா காளர் ெபயர்: புல் ஹசன் த ைத ெபயர்: ேகாஸ் கமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 154 38 5-69 / NA இனம்: ஆண் வயது: 155 UHX0148742 33 35 இனம்: ஆண் 5-69 / 5-69 இனம்: ஆண் வயது: 156 UHX0470476 இனம்: ெபண் UHX0093666 கணவர் ெபயர்: அ த ைத ெபயர்: அ ேதாண த ைத ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 157 39 5-70 / 5-70 இனம்: ெபண் வயது: 158 UHX0426650 44 டைல மண 24 வா காளர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-71 / - புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 160 32 த ைத ெபயர்: 5-88 / - இனம்: ஆண் வயது: 161 UHX0469304 வா காளர் ெபயர்: பாரதி த ைத ெபயர்: ேவதமாண புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 159 வயது: 20 23 கம் இனம்: ெபண் த்து த்தம் ெச யப்பட்டது UHX0469288 யா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-91 / - இனம்: ஆண் வயது: 162 UHX0093880 மார் 21 TN/36/226/0090454 கணவர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-94 / NA இனம்: ஆண் வயது: 40 அ கன் 5-96 / - இனம்: ெபண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-92 / 5-92 வா காளர் ெபயர்: ெஜபகன புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 28 கம் இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: ெசல்லதுைர வயது: 5-78 / NA இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ேவதமாண 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 34 ப்ைபயா நாடார் வா காளர் ெபயர்: தி ப்ப டாதி வா காளர் ெபயர்: ரா 5-92 / 5-92 வயது: UHX0470492 வா காளர் ெபயர்: மா வயது: வா காளர் ெபயர்: காமரா இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: தவமண ெஜய மார் த ைத ெபயர்: ெப யசாமி 5-67 / 5-67 UHX0574715 வா காளர் ெபயர்: ஆசீயாபவ ப்கான் கம்மது வா காளர் ெபயர்: ெச யதலி பாத்திமா கணவர் ெபயர்: ஹாஜி ஹம்மது ஹன பா புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-69H/ ீ வா காளர் ெபயர்: ேஷ அப்துல்லா த ைத ெபயர்: அமன் 29 ெதாடர் சி... 8 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 9. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 163 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 164 UHX0093799 சட்டமன்ற ெதா தி பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 165 UHX0093765 UHX0470054 வா காளர் ெபயர்: பார்வதி அம்மா கணவர் ெபயர்: கன் நாடார் வா காளர் ெபயர்: ஜார் வா காளர் ெபயர்: ப ேரமலதா த ைத ெபயர்: த த ைத ெபயர்: ம யத கரா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-102 / 5-91 வயது: 166 85 5-100 / NA இனம்: ெபண் 167 UHX0255430 வா காளர் ெபயர்: ம யெசார்ணம் கணவர் ெபயர்: ெஜபஸ்தியான் நாடார் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-104 / 5-92 ீ வயது: 169 71 வயது: இனம்: ெபண் 5-102 / - இனம்: ஆண் வயது: 168 TN/36/226/0090349 20 இனம்: ெபண் UHX0470500 வா காளர் ெபயர்: ஞான ெசௗ த கணவர் ெபயர்: ெலட் மணன் வா காளர் ெபயர்: கல்லவாண்டன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 170 UHX0255448 24 கரா 50 த ைத ெபயர்: தர்மரா 5-104 / 5-92 இனம்: ெபண் வயது: 171 UHX0255695 36 5-104 / - இனம்: ஆண் UHX0255307 வா காளர் ெபயர்: கண்ணம்மா வா காளர் ெபயர்: ேஜாதிெலட் மி வா காளர் ெபயர்: த்துமா த ைத ெபயர்: ெலட் மனன் த ைத ெபயர்: ெலட் மனன் கணவர் ெபயர்: க ளவான்டன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 172 27 5-104/ இனம்: ெபண் வயது: 173 FJL1500602 25 5-104 / 5-92 இனம்: ெபண் வயது: 174 FJL1500503 36 5-104a/ இனம்: ெபண் TN/36/226/0090198 வா காளர் ெபயர்: ெசல்வேம ஜீலியட் கணவர் ெபயர்: த்து கி ணண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-113 / 5-77 ீ வா காளர் ெபயர்: ரரமெலட் மி வா காளர் ெபயர்: ெஜபசி கணவர் ெபயர்: ெசல்வரா த ைத ெபயர்: நவமண நாடார் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: 175 33 இனம்: ெபண் TN/36/226/0090577 வா காளர் ெபயர்: ஆ ககன கணவர் ெபயர்: ெஜபசி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 178 45 மண 5-115 / 5-79 இனம்: ெபண் 176 181 28 இனம்: ஆண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 56 வயது: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-117 / - இனம்: ஆண் வயது: 180 UHX0159913 ண் 24 மார் தா இனம்: ஆண் 183 வா காளர் ெபயர்: பாத்திமாசபனா த ைத ெபயர்: UHX0470484 மதி ெபயர்: மல்லிகா வயது: UHX0148692 5-119 / - இனம்: ெபண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-120/ வா காளர் ெபயர்: பர்ைமதீன் 36 வா காளர் ெபயர்: கேவல் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 182 UHX0426726 UHX0470112 கணவர் ெபயர்: ஆேரா கியசாமி ைகயா நாடார் த ைத ெபயர்: சன் வயது: 5-115 / 5-79 இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: த த ைத ெபயர்: சன் 5-120/ 177 47 வா காளர் ெபயர்: ெபான்ெசல்வ வா காளர் ெபயர்: அ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: UHX0255711 வா காளர் ெபயர்: ேவல்ரா கேவல் 5-114A / - இனம்: ெபண் மண வா காளர் ெபயர்: சீேயான்ரா 179 UHX0255547 37 20 5-120 / 5-80 இனம்: ெபண் UHX0574905 கணவர் ெபயர்: தமம்அன்சா வா காளர் ெபயர்: ெதளத்துன்ன கா கணவர் ெபயர்: பர் ைமதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-129 / NA ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: 184 28 ரர்ஜஹான் இனம்: ஆண் 185 FJL2725984 வா காளர் ெபயர்: ேதவ 27 5-129/ இனம்: ெபண் வயது: 186 UHX0426676 24 5-129 / - இனம்: ெபண் UHX0093815 வா காளர் ெபயர்: ெசல்வராண கணவர் ெபயர்: ெசல்வ ன் வா காளர் ெபயர்: மரான் ைகதீன் த ைத ெபயர்: இ பால் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 187 35 த ைத ெபயர்: காப லா ேயல் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 190 44 கம்மது பா ல்ைமதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 24 5-137 / NA இனம்: ஆண் 33 கணவர் ெபயர்: பால 5-130 / - இனம்: ஆண் வயது: 189 UHX0469445 த்தம் ெச யப்பட்டது 5-130 / NA இனம்: ெபண் UHX0093807 வா காளர் ெபயர்: ெரஜிலாராண கணவர் ெபயர்: த கணவர் ெபயர்: ஆத்தி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 43 லா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-131 / - இனம்: ெபண் வயது: 192 UHX0159897 42 த்து 5-132 / NA இனம்: ெபண் UHX0469528 வா காளர் ெபயர்: ஞானெசல்வ வா காளர் ெபயர்: கண்ணம்மா கணவர் ெபயர்: சிவலி ெப மால் கம் த ைத ெபயர்: ராமசாமி 5-139 / - புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 36 இனம்: ெபண் வயது: 27 வா காளர் பதி அ 5-139 / 5-98 இனம்: ெபண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 30 கன் வா காளர் ெபயர்: மல்லிகா 191 FJL2726503 த ைத ெபயர்: ர வயது: 5-131 / - இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: வயது: 188 UHX0470344 வா காளர் ெபயர்: த வயது: 5-129A/ இனம்: ெபண் 29 ெதாடர் சி... 9 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 10. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 193 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம 194 மார் த ைத ெபயர்: பால்ரா நாடார் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-143 / NA வயது: 196 25 இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 199 32 கணவர் ெபயர்: ைனதா கம்மதுஇ பால் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 202 40 5-150B/ இனம்: ெபண் 195 26 5-149/ வயது: 198 FJL0913236 205 53 5-152/ இனம்: ஆண் வயது: 200 45 கணவர் ெபயர்: சலம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் 201 UHX0574913 39 5-150A/ இனம்: ெபண் UHX0426833 வா காளர் ெபயர்: ைகதின் ஹாஜி இப்ராஹிம் த ைத ெபயர்: கம்மது இ பால் வா காளர் ெபயர்: ஹமதுபாத்திமா கணவர் ெபயர்: காஜா ைகதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152 / NA வயது: 19 5-150B / - இனம்: ெபண் வயது: 204 FJL1499441 வயது: 39 61 இனம்: ெபண் UHX0426841 வா காளர் ெபயர்: கம்மது ேச சா ல்ஹமரது த ைத ெபயர்: காஜா ைகதீன் ர்மரான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 206 UHX0426700 FJL1504133 வயது: கணவர் ெபயர்: நா வயது: 5-150 / 5-45 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ெரஜினாபா த ைத ெபயர்: ெச புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 39 வா காளர் ெபயர்: கம்மது சலம் த ைத ெபயர்: கம்மது உஸ்மான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-150A/ ீ வா காளர் ெபயர்: கதிஜாபா கம்மது கண்ணன் த ைத ெபயர்: ராமர் இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: அப்துல்ரசீது யது UHX0008169 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 203 UHX0148700 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 UHX0470443 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152/ இனம்: ெபண் வயது: 207 UHX0426718 31 5-152 / NA இனம்: ஆண் UHX0426825 வா காளர் ெபயர்: ேச ஹா ல்ஹமது த ைத ெபயர்: ஹமதுபாத்திமா வா காளர் ெபயர்: ஹம்மதுஹன பா த ைத ெபயர்: ஹமதுபாத்திமா வா காளர் ெபயர்: ஹம்மதுஹன பா த ைத ெபயர்: காஜா ைகதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152 / NA வயது: 208 30 5-152 / NA இனம்: ஆண் வயது: 209 UHX0574723 24 5-152 / NA இனம்: ஆண் வயது: 210 UHX0255729 24 இனம்: ஆண் FJL1504802 வா காளர் ெபயர்: இபுராஹிம் வா காளர் ெபயர்: சா த ைத ெபயர்: அலி ப த ைத ெபயர்: அபுப கர் கணவர் ெபயர்: ஹமப்அன்சா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 211 68 ைள 5-152A / - இனம்: ஆண் UHX0574640 வா காளர் ெபயர்: அசா தீன் த ைத ெபயர்: சாதி 212 50 வா காளர் ெபயர்: அலிமா 5-152a/ இனம்: ஆண் வயது: 213 UHX0574731 35 5-152A/ இனம்: ெபண் UHX0093690 வா காளர் ெபயர்: ஹம்மது ஹா ஸ் த ைத ெபயர்: ரஷீத் வா காளர் ெபயர்: அப்துல்ஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-152B / NA ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-152D / ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: 214 19 கமது வயது: ல்ஹமது அஹமது இனம்: ஆண் UHX0574681 215 44 த ைத ெபயர்: இப்ராஹிம் இனம்: ஆண் வயது: 216 UHX0093773 35 கம்மது 5-152D / NA இனம்: ஆண் UHX0093641 வா காளர் ெபயர்: ஸமினா யாஸ்மின் கணவர் ெபயர்: ஹம்மது ஹா ஸ் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-152D / NA ீ வா காளர் ெபயர்: அபுப கர் சித்தி த ைத ெபயர்: ஹம்மது அலி வா காளர் ெபயர்: சாதிகா ேபகம் கணவர் ெபயர்: மதார் ைகதீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-152F / NA வயது: வயது: 217 34 இனம்: ஆண் UHX0469593 218 24 5-152E / NA இனம்: ஆண் வயது: 219 UHX0008300 வா காளர் ெபயர்: இ பால் வா காளர் ெபயர்: அப்துல் சமது த ைத ெபயர்: மதார் ைஹதீன் த ைத ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-157B/ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 220 41 இனம்: ஆண் UHX0574772 வா காளர் ெபயர்: உேசன் த ைத ெபயர்: ர கம்மது மத்துல்லா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 20 5-158B / NA இனம்: ஆண் வயது: 221 63 த்தம் ெச யப்பட்டது இனம்: ெபண் UHX0470047 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-158 / NA இனம்: ஆண் வயது: 222 UHX0574947 22 UHX0574863 வா காளர் ெபயர்: ர புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 20 தா 5-158C / - இனம்: ஆண் வயது: அ மத்துல்லா ெபயர்: அன பா 25 5-159-B / NA இனம்: ஆண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி 5-158 / - இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: காஜா நிஜா தீன் தா ெபயர்: ஆசியா பவ 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 30 வா காளர் ெபயர்: ெஜஸிலா பா த ைத ெபயர்: ர மத்துல்லா கம்மது காசிம் 29 ெதாடர் சி... புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ # FJL1504208 வா காளர் ெபயர்: வயது: 5-150 / 5-45 இனம்: ெபண் பாகம் எண் 2014 வா காளர் ெபயர்: 197 கண்ணன் தி வா காளர் ெபயர்: ேகாமதி ெஜயம் கணவர் ெபயர்: காள த்து UHX0093872 வா காளர் ெபயர்: சியாமளா பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா UHX0008334 வா காளர் ெபயர்: ரா சட்டமன்ற ெதா 10 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 11. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 223 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 224 UHX0297283 சட்டமன்ற ெதா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 226 5-159A / - இனம்: ஆண் வயது: 227 UHX0574616 வா காளர் ெபயர்: சா ல் ஹமது வயது: 229 47 5-160A / NA இனம்: ஆண் கணவர் ெபயர்: வயது: 232 22 ரஹிமா கம்மது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ யாஸ் 5-163/ இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: சா ல்ஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 238 24 5-169A/ இனம்: ஆண் UHX0469700 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 69 வயது: த ைத ெபயர்: ராம ப்பு 5-165/ இனம்: ஆண் வயது: 234 UHX0008276 26 ஹம்மது வயது: 237 UHX0093740 241 57 இனம்: ெபண் UHX0426759 வா காளர் ெபயர்: அப்துல்சலாம் 5-168/ இனம்: ஆண் UHX0469684 வா காளர் ெபயர்: ர புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 239 52 5-169B / NA வயது: 240 UHX0574590 வயது: 242 27 60 5-172A / - இனம்: ஆண் UHX0255877 வா காளர் ெபயர்: காஜா ைகதின் த ைத ெபயர்: கமது த் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ ப் த ைத ெபயர்: ேச உதுமான் இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ர வயது: 43 வா காளர் ெபயர்: ெச யது அப்பாஸ் த ைத ெபயர்: அப்துல்காதர் கணவர் ெபயர்: ர 5-172A / - இனம்: ஆண் FJL1107036 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-167A / NA இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: நவாஸ் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 33 5-165 / வா காளர் ெபயர்: அகமது ைலமான் த ைத ெபயர்: காஜா ைஹதீன் ஹம்மது வா காளர் ெபயர்: ரசிதா ப் UHX0656496 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 236 FJL2725695 வா காளர் ெபயர்: அப்துல்நாசர் 5-162/ இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: அன்வர் பாஷா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-165/ இனம்: ெபண் 231 UHX0574749 22 வா காளர் ெபயர்: கம்மது ைமதீன் த ைத ெபயர்: அப்துல் காதர் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 235 UHX0574830 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் கணவர் ெபயர்: அன்வர் பாஷா # 5-160 / 5-18 இனம்: ஆண் வயது: 24 வா காளர் ெபயர்: ஸ்தா த ைத ெபயர்: ேச 26 228 UHX0470062 27 வா காளர் ெபயர்: ஹம்மது ஸ்வானா ஜன்னா தா ெபயர்: ர ல் பவ 233 FJL2726065 வா காளர் ெபயர்: அம்துல் ஜப்பார் வயது: வயது: வா காளர் ெபயர்: இஸ்மத் ஆப யா கணவர் ெபயர்: ைகதீன் மராசாகிபு புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-161 / ீ 230 UHX0574814 வா காளர் ெபயர்: உம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-159a/ இனம்: ஆண் வயது: த ைத ெபயர்: அப்துல் ரஹீம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 29 UHX0469981 வா காளர் ெபயர்: மரான் ைகதீன் த ைத ெபயர்: அப்துல்கன த ைத ெபயர்: ஹன பா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-172A / NA இனம்: ஆண் வயது: 243 UHX0469718 36 ஸா 5-173/ இனம்: ஆண் UHX0255703 வா காளர் ெபயர்: ைபஜீர் ர மான் த ைத ெபயர்: ைல மான் வா காளர் ெபயர்: ராஜம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-176 / NA ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-176/ ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: வயது: த ைத ெபயர்: 244 22 ைலமான் இனம்: ஆண் UHX0469973 245 20 த ைத ெபயர்: சிேயான்ரா இனம்: ஆண் 246 UHX0093682 வா காளர் ெபயர்: லத்திபா வா காளர் ெபயர்: கமது த ைத ெபயர்: இபுராஹிம் த ைத ெபயர்: சா ல்ஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 247 33 5-177/ இனம்: ெபண் UHX0008318 வயது: 248 30 பா 53 இனம்: ெபண் ைலகா கணவர் ெபயர்: பர் ஹம்மது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-179 / NA வயது: 249 UHX0148759 5-177 / - UHX0470518 வா காளர் ெபயர்: இனம்: ஆண் 60 5-180 / - இனம்: ெபண் UHX0574780 வா காளர் ெபயர்: ஆசியாபவ வா காளர் ெபயர்: ஜாகீ ர்உேசன் வா காளர் ெபயர்: அப்துல் காதர் கணவர் ெபயர்: ேச மதார் த ைத ெபயர்: ம யம் த ைத ெபயர்: சி தா மதார் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 250 36 5-180A / NA இனம்: ெபண் UHX0574897 வயது: 251 30 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-181/ இனம்: ஆண் வயது: 252 UHX0469833 42 UHX0469783 வா காளர் ெபயர்: காஜா த ைத ெபயர்: அப்துல்லா த ைத ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 52 இனம்: ஆண் வயது: 50 வா காளர் ெபயர்: 5-185 / - இனம்: ஆண் வயது: # - தி த்தம் ெச யப்பட்டது 51 ைஹபு ஹம்மது வா காளர் பதி அ 5-186/ இனம்: ஆண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ 5-183/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: அப்துல் ர மான் த ைத ெபயர்: அப்துல் காதர் 5-185 / - ைகதீன் 29 ெதாடர் சி... 225 UHX0255737 வா காளர் ெபயர்: ஜாபர்அலி 39 பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 வா காளர் ெபயர்: ஹம்மது இபுறாஹீம் த ைத ெபயர்: ஹம்மது அலி வயது: தி 11 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 12. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 253 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 254 UHX0469643 சட்டமன்ற ெதா த ைத ெபயர்: ைஹபு புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 256 46 5-186 / - இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: ெஜ ர்அலி லாப்தீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 259 257 UHX0426734 வா காளர் ெபயர்: மன் 21 5-188/ இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: ெஜ வயது: 258 UHX0255927 த ைத ெபயர்: வயது: 25 22 5-188/ இனம்: ஆண் UHX0469478 வா காளர் ெபயர்: ைசயது னாஸ்பாத்திமா த ைத ெபயர்: ப் ப் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ லாப்தீன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-186/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: கதாப அலி 260 FJL2725661 20 UHX0426742 வா காளர் ெபயர்: சதாம்உேசன் ைஹபு புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 255 கமதுஅலி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-189/ இனம்: ஆண் வயது: 261 UHX0574707 22 5-189 / - இனம்: ெபண் FJL1505148 வா காளர் ெபயர்: ெச யது அலிபாத்திமா கணவர் ெபயர்: காஜாைமதீன் வா காளர் ெபயர்: ஆய ஷா வா காளர் ெபயர்: ஆஷியாபவ கணவர் ெபயர்: அபுப கர் கணவர் ெபயர்: அகமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 262 24 5-191/ இனம்: ெபண் வயது: 263 FJL2617611 72 5-192A / NA இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ஷாஹிராபா 264 வா காளர் ெபயர்: ேஷ கணவர் ெபயர்: அப்துல்காதர் த ைத ெபயர்: அகமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 265 45 5-194 / இனம்: ெபண் வயது: 266 UHX0255885 22 த ைத ெபயர்: த ைத ெபயர்: வயது: 268 24 5-197/ இனம்: ஆண் த ைத ெபயர்: க 271 30 ெசல்வன் ப்பசாமி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 269 UHX0255554 வா காளர் ெபயர்: தமி 5-198 / 5-88 இனம்: ஆண் UHX0469874 23 இனம்: ெபண் UHX0470526 டைல புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-194 / - வயது: 267 த்து த 23 5-196 / 1-77 இனம்: ெபண் UHX0469460 வா காளர் ெபயர்: கண்ணெப மா த ைத ெபயர்: டைலமாடன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-197 / - இனம்: ஆண் வயது: 270 UHX0008144 வா காளர் ெபயர்: ெசல்வ 5-194 / கணவர் ெபயர்: கேணசன் டைலமண புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: ைகதீன் ைடல 47 வா காளர் ெபயர்: UHX0470203 வா காளர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ கம்மது இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: வரமண ீ டைலமாடன் வயது: UHX0469627 மார் 21 5-197 / - இனம்: ஆண் UHX0297309 வா காளர் ெபயர்: கன்ன யம்மா த ைத ெபயர்: ெப யநாயகம் த ைத ெபயர்: ெப யநாயகம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 272 27 5-198 / 1-88 இனம்: ஆண் வயது: 273 UHX0469890 24 5-198 / 1-88 இனம்: ெபண் UHX0255562 வா காளர் ெபயர்: ஜம்ஜமா வா காளர் ெபயர்: அப ேபகம் வா காளர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: ப கணவர் ெபயர்: ஜம்ஜ த ைத ெபயர்: புேவ திரன் தின் ர் டைல புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-198A / ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-198a / ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: வயது: 274 54 இனம்: ஆண் UHX0255570 275 44 இனம்: ெபண் 276 UHX0255455 53 5-199 / - இனம்: ஆண் UHX0255893 வா காளர் ெபயர்: ராசம்மா வா காளர் ெபயர்: புேவ திரன் வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: கணவர் ெபயர்: புேவ திரன் டைல புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 277 51 5-199/ இனம்: ெபண் UHX0148718 டைல புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 278 28 வா காளர் ெபயர்: ெப த ைத ெபயர்: பன்ன ீர்ெசல்வம் த ைத ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 280 29 5-200/ இனம்: ஆண் UHX0469544 வயது: 281 25 கணவர் ெபயர்: த வயது: 20 5-206A / - இனம்: ஆண் வயது: 61 வயது: 282 ள யம்மா த்தம் ெச யப்பட்டது 22 5-206A / இனம்: ஆண் UHX0255315 கம் த ைத ெபயர்: சிதமபரம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-206e / - இனம்: ெபண் வயது: 60 அ 5-206e/ இனம்: ஆண் ப கம் எண் : வா காளர் பதி கம் வா காளர் ெபயர்: ஆ 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி UHX0657494 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-202 / - ைகயா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-199 / 1-76 இனம்: ெபண் த ைத ெபயர்: ஆ UHX0255588 த ைத ெபயர்: ஆ 27 வா காளர் ெபயர்: மேக இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: வ கம் 279 மா டைல வா காளர் ெபயர்: மா பாண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: UHX0470237 வா காளர் ெபயர்: மகராஜன் ஜா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-199 / - இனம்: ஆண் 29 ெதாடர் சி... 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: பாகம் எண் 2014 UHX0469601 வா காளர் ெபயர்: ெஜசியா தி 12 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 13. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 283 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம சட்டமன்ற ெதா பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 284 UHX0255323 த ைத ெபயர்: புேவ திரன் த ைத ெபயர்: ராஜா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 286 5-206e / - இனம்: ெபண் வயது: 287 UHX0255943 வா காளர் ெபயர்: அன்னா 21 UHX0255745 வா காளர் ெபயர்: எஸ்தர்வளர்மதி கணவர் ெபயர்: ேப சி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-206F / - இனம்: ெபண் வயது: 288 UHX0008243 40 5-206g/ இனம்: ெபண் UHX0255752 கணவர் ெபயர்: ேதவதாசன் வா காளர் ெபயர்: கி பா சா ேவல் த ைத ெபயர்: ேதவதாசன் வா காளர் ெபயர்: ஜ பர்சாதி அலி த ைத ெபயர்: அன்சா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 289 53 5-207 / - இனம்: ெபண் வயது: 290 UHX0470369 29 5-207 / NA இனம்: ஆண் வயது: 291 UHX0255935 28 5-207/ இனம்: ஆண் UHX0093732 வா காளர் ெபயர்: ெபாம்மி வா காளர் ெபயர்: ேதவதாசன் வா காளர் ெபயர்: அன்ஸா கணவர் ெபயர்: ைமேகல்ரா த ைத ெபயர்: த த ைத ெபயர்: உதுமான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 292 27 இனம்: ெபண் UHX0297127 வா காளர் ெபயர்: ெச தா ெபயர்: 295 36 யது அ ப் ைலயகா பவ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 5-207 / - 5-207C / - இனம்: ஆண் UHX0093658 வா காளர் ெபயர்: அ தா வயது: # 293 60 ைகயா நாடார் இனம்: ஆண் 298 UHX0255331 இனம்: ஆண் UHX0093781 த ைத ெபயர்: அன்சா த ைத ெபயர்: ெபான்ைனயாநாடார் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 296 20 299 வயது: 297 UHX0255760 வா காளர் ெபயர்: உ வயது: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-207C / - இனம்: ஆண் காட்டான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-207G / NA 49 வா காளர் ெபயர்: ெலட் மணன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ெபண் 294 5-207C / NA வா காளர் ெபயர்: சதாம் உேசன் த ைத ெபயர்: 37 வயது: UHX0574764 கணவர் ெபயர்: ெலட் மணன் வயது: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-207b / - 51 40 5-207G / NA இனம்: ஆண் UHX0255463 வா காளர் ெபயர்: டைலமாடன் த ைத ெபயர்: கன் டைலமாடன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-210 / 1-50 இனம்: ஆண் வயது: 300 UHX0008268 50 5-210/ இனம்: ஆண் UHX0008151 வா காளர் ெபயர்: ராண வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: உஸ்காட்டான் த ைத ெபயர்: உஸ்காட்டான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ கன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 301 46 5-210 / 1-71 இனம்: ெபண் UHX0255596 வயது: 302 28 கன் வா காளர் ெபயர்: ெகாம்ைபயா 5-210 / NA இனம்: ஆண் வயது: 303 UHX0255950 26 5-210 / 1-50 இனம்: ஆண் UHX0255349 வா காளர் ெபயர்: ெசல்லத்துைர வா காளர் ெபயர்: ெசல்லம்மா வா காளர் ெபயர்: ராமேசகர் த ைத ெபயர்: ெப கணவர் ெபயர்: ெசல்லத்துைர த ைத ெபயர்: ெசல்லத்துைர புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-211 / ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-211 / 1-84 ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: வயது: 304 56 மா இனம்: ஆண் UHX0255778 வா காளர் ெபயர்: டைலமண 305 47 இனம்: ெபண் 306 UHX0008250 வா காளர் ெபயர்: சண் த ைத ெபயர்: ெசல்லத்துைர புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 307 26 5-211 / 1-84 இனம்: ஆண் UHX0255869 வயது: 308 47 த ைத ெபயர்: க வயது: 310 22 5-213 / 1-66 இனம்: ஆண் UHX0255265 311 309 20 ேவல் 43 UHX0255901 த ைத ெபயர்: டைல புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-214 / - இனம்: ஆண் வயது: 312 UHX0255356 UHX0255968 கணவர் ெபயர்: துைர த ைத ெபயர்: புேவ திரன் கணவர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 30 இனம்: ெபண் வயது: 46 வா காளர் ெபயர்: தமி ரசி 5-216b/ இனம்: ஆண் வயது: த்தம் ெச யப்பட்டது 38 டைல வா காளர் பதி அ 5-216b / - இனம்: ெபண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ # - தி 5-216a/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: 5-216a/ டைல 35 வா காளர் ெபயர்: கண்ணம்மா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-213 / NA இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: துைர ளவாண்டன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: UHX0470229 த ைத ெபயர்: சன் கேவல் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-213 / NA இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: ரா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் UHX0008227 கணவர் ெபயர்: சண் வா காளர் ெபயர்: சிவச தி கேவல் 27 5-211 / - வா காளர் ெபயர்: வ ஜயெலட் மி த ைத ெபயர்: ேசா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ கேவல் 29 ெதாடர் சி... 285 UHX0469775 வா காளர் ெபயர்: சகாேதவ 43 பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 வா காளர் ெபயர்: ேப சி வயது: தி 13 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 14. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 313 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம UHX0008326 சட்டமன்ற ெதா பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 314 தி பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 315 UHX0008342 UHX0255471 வா காளர் ெபயர்: மா யப்பன் வா காளர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: த கணவர் ெபயர்: மா யப்பன் கணவர் ெபயர்: மாடன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ கேவல் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 316 45 5-217 / NA இனம்: ஆண் UHX0255919 வா காளர் ெபயர்: த கேவல் த ைத ெபயர்: மாடன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 319 28 5-218 / - இனம்: ஆண் UHX0255489 வயது: 317 34 கம்மா வா காளர் ெபயர்: ேப சியம்மா 5-217 / NA இனம்: ெபண் வயது: 318 UHX0657478 65 UHX0255786 வா காளர் ெபயர்: ேசா த ைத ெபயர்: ேப சி த்து புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-219 / - 320 27 5-218 / இனம்: ெபண் வயது: 321 UHX0255810 71 இனம்: ஆண் UHX0255794 வா காளர் ெபயர்: ஈஸ்வ வா காளர் ெபயர்: ெசல்வ வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: ேசா கணவர் ெபயர்: கணபதி த ைத ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 322 57 5-219 / - இனம்: ெபண் UHX0255828 வா காளர் ெபயர்: ேப சசியம்மா கணவர் ெபயர்: 325 37 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 323 60 கன் தரபாண் யன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-219d/ இனம்: ெபண் வயது: 324 UHX0574756 42 இனம்: ஆண் UHX0255844 கன் 5-219d / - இனம்: ெபண் UHX0255851 வா காளர் ெபயர்: மாடத்தி த ைத ெபயர்: கணவர் ெபயர்: லட் மனன் த்து புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 326 19 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-220 / 1-38 இனம்: ெபண் வயது: 327 UHX0255364 UHX0255273 கணவர் ெபயர்: ஆலமரத்தான் த ைத ெபயர்: ஆலமரத்தான் கணவர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 328 5-223 / - இனம்: ெபண் UHX0470211 வயது: 329 36 வா காளர் ெபயர்: வளர்மதி 5-223 / 1-28 இனம்: ஆண் வயது: 330 UHX0255992 வா காளர் ெபயர்: ெபான்னம்மா வா காளர் ெபயர்: கணவர் ெபயர்: த ைத ெபயர்: அப்பா ப்ப ரமண யன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 331 72 5-224 / - இனம்: ஆண் UHX0255620 வா காளர் ெபயர்: ப்பம்மா கணவர் ெபயர்: ஆ வயது: 332 71 5-223 / - இனம்: ெபண் UHX0255984 வா காளர் ெபயர்: அமராவதி கணவர் ெபயர்: ப்ைபயா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-225 / 1-70 இனம்: ஆண் வயது: 333 UHX0255976 வா காளர் ெபயர்: ச 34 த்து டைல கரம்மா 65 5-225 / - இனம்: ெபண் UHX0255612 வா காளர் ெபயர்: ராமர் கணவர் ெபயர்: ேச த ைத ெபயர்: ேசா புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-225 / ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: 5-225 / ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: வயது: வயது: 334 62 கம் ப்ைபயா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-222a/ இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: 49 த்து டைல 71 வா காளர் ெபயர்: ேப சியம்மா வயது: 5-219d / - வா காளர் ெபயர்: சீதா ெலட் மி புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 5-218 / 1-66 இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: ேஜஸ்மின் ஜீவா கணவர் ெபயர்: த கேவல் வயது: இனம்: ெபண் UHX0255372 வா காளர் ெபயர்: த கம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 337 40 UHX0008177 த ைத ெபயர்: ப்ைபயா டைலமாடன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 340 5-227 / 1-65 இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: 57 40 இனம்: ெபண் 336 UHX0255505 23 5-225 / 1-93 இனம்: ஆண் UHX0008185 5-229/ இனம்: ஆண் வா காளர் ெபயர்: பத்திரகாள வா காளர் ெபயர்: ெலட் மி கணவர் ெபயர்: த த ைத ெபயர்: ேசா வயது: 335 கணவர் ெபயர்: புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 338 35 ப்ைபயா புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 5-227 / 1-67 இனம்: ெபண் வயது: 339 UHX0008193 63 5-229 / NA இனம்: ெபண் UHX0093757 வா காளர் ெபயர்: ன்ேவல் கன் த ைத ெபயர்: ப்ைபயா வா காளர் ெபயர்: ரஜியாேபகம் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 341 FJL2726073 வா காளர் ெபயர்: ஹாஜராபவ கம் 28 கணவர் ெபயர்: ெச 5-229 / NA இனம்: ஆண் வயது: 342 TN/36/226/0090636 40 யது அப்பாஸ் 5-1169B / NA இனம்: ெபண் TN/36/226/0090912 வா காளர் ெபயர்: ைச கினா கணவர் ெபயர்: இபுராகீ ம்கன வா காளர் ெபயர்: ம யம்பாத்திமா கணவர் ெபயர்: எஸ்.ேக,அமன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 37 6 / NA இனம்: ெபண் வயது: 50 கணவர் ெபயர்: காஜாைமதீன் 8 / 10 இனம்: ெபண் வயது: # - தி த்தம் ெச யப்பட்டது 44 வா காளர் பதி அ 8 / 10 இனம்: ெபண் ப கம் எண் : 01/01/2014 Üù¢Á õò¶ 29 ெதாடர் சி... 14 of 26 வலரால் ெவள ய டப்பட்டது
 • 15. 216- ைவ ண்டம் வா காளர் ப : 343 2-ஆராம்பண்ைண (வ.கி) ம TN/36/226/0078222 சட்டமன்ற ெதா பட் யல், ம் (ஊ) அரபாத்நகர் ப ளா 344 தி பாகம் எண் 2014 5 , ப ன்ேகாடு : 628625 345 FJL1499789 FJL1504497 வா காளர் ெபயர்: அப்துல்சலாம் வா காளர் ெபயர்: பா கியராண வா காளர் ெபயர்: ரம்ஸான்பவ த ைத ெபயர்: கணவர் ெபயர்: இச கி கணவர் ெபயர்: அப்துல் சலாம் கமதுஉேசன் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 346 44 8/ இனம்: ஆண் TN/36/226/0090585 வா காளர் ெபயர்: மதர்பாத்திமா கணவர் ெபயர்: உஸ்மான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 349 65 11 / 9 இனம்: ெபண் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 347 புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ 8 / NA இனம்: ெபண் வயது: 348 FJL2617629 34 FJL1118033 வா காளர் ெபயர்: ெச வயது: வயது: 47 8/ இனம்: ெபண் வா காளர் ெபயர்: கம்மதுஇ பால் த ைத ெபயர்: கம்மது உஸ்மான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: 11 / 9 ீ 350 FJL1504216 35 த்து யதுஅலி த ைத ெபயர்: உஸ்மான் புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ இனம்: ஆண் # TN/36/226/0090590 351 36 11 / 9 இனம்: ஆண் FJL0913228 வா காளர் ெபயர்: ஹாஜராபவ வா காளர் ெபயர்: ச கினாபவ கணவர் ெபயர்: அ பர்அலி கணவர் ெபயர்: அப்துல்ஹமது வா காளர் ெபயர்: ெச யது கம்மது த ைத ெபயர்: அப்துல்ஹமது புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ புதிய/பைழய வட்டு எண்: ீ வயது: 352 34 11 / 9 இனம்: ெபண் வயது: 353 FJL1504877 வா காளர் ெபயர்: சித்தி அலி 55 12 / 14 இனம்: ெப஀

Related Documents