โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๑
จัดทําโดย
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
สังกัดสํานัก...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ เลมนี้
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการพั...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๓
สารบัญ
จากใจ...ผูอํานวยการ ๒
บทที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ๔
❖ ขอมูลทั่วไป ๔
❖ ขอม...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๔ ู
บทที่ ๑
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ตั้งอยูเลข...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๕
ประวัติโดยยอ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร นามเดิมวา “โรงเรียนเทพวงศ” อันเปนนามของเ...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๖
๕
พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ม.๑) ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๑๘
จํานวน ๑๐ ห...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๗
๔
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหว...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๘
ขอมูลนักเรียน
ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน ดังนี้
๑) จํานวนนักเรีย...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๙
- มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก ๑๖๐ คน (๙๗.๕๖%) - ลาศึกษาตอ ๒ คน - มาชวยราชการ ๓ คน
-...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๐
สถานที่ตั้งโรงเรียนอยูในยานธุรกิจการคา ดานหนาโรงเรียนเปนสถานที่จอดรถรับสงสาย
อ...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๑๑
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๒
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๑๓
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๔
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๑๕
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๖
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๑๗
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๘
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๔ภาคเรียนที่๑ม.๔ภาคเรียนที่...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๑๙
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๔ภาคเรียนที่๑ม.๔ภาคเรียนที่...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๐
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๔ภาคเรียนที่๑ม.๔ภาคเรียนที่...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๒๑
กลุมสาระ/เวลาเรียน
จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน
ม.๔ภาคเรียนที่๑ม.๔ภาคเรียนที่...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๒
โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑
โรงเรียนพิริยาล...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๒๓
จํานวนหอง
ตารางการใชเงินตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๒
ฝาย/กลุมสาระ/งาน ยอดเงินที่ไดรับ ย...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๔
๒.ขอมูลทรัพยากรที่จําเปน
๑) คอมพิวเตอร มีจํานวนทั้งหมด ๑๒๐ เครื่อง
ใชเพื่อการเรีย...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๒๕
กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติการใชหองสมุดเปนรายเดือน
ระหวางปการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
เ...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๖
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน สถิติการใช แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน สถิติการใช
ชื่อแห...
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒
๒๗
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนโรงเรียน และทุนผูมีจิตศรัทธา ปการศึกษา ๒๕๕๒
ที่ ชื่อ - ส...
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๘
ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จํานวนเงิน
๖๕ นายอัฐพงษ เตียนจักร ม.๕/๙ ๑,๕๐๐
๖๖ นายศักรินทร ...
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
Nai piriyalai 52 ok
of 80

Nai piriyalai 52 ok

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nai piriyalai 52 ok

 • 1. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๑ จัดทําโดย ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รายงานตอสาธารณชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๘) โรงเรี ยนพิริยาลัยจังหวัดแพร รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจําป‚การศึกษา ๒๕๕๒
 • 2. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร ตามภาระงานในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน และที่สําคัญคือการนําผลการรายงานไปใชเพื่อ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ ๓ และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาตอไป รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร เปนการ สะทอนคุณภาพของผลงาน กิจกรรม รวมทั้งความเปนไป ทิศทาง ในการพัฒนา โรงเรียนในมุมมองที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรีียนให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน สากลในอนาคต ขอขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่มีสวน ทําใหการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลมนี้ปรากฏแกสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางยิ่ง และหวังวาจะไดรับความรวมมือที่ดีเชนนี้ ตลอดไป (นายพงศพันธุ เปงวงศ) ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร จากใจ... ผูอํานวยการ
 • 3. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๓ สารบัญ จากใจ...ผูอํานวยการ ๒ บทที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ๔ ❖ ขอมูลทั่วไป ๔ ❖ ขอมูลดานการบริหาร ๔ ❖ ประวัติโดยยอของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๕ ❖ ขอมูลนักเรียน ๘ ❖ ขอมูลบุคลากร ๙ ❖ สภาพชุมชนโดยรวม ๙ ❖ โครงสรางหลักสูตร ๑๐ ❖ ขอมูลดานอาคารสถานที่ ๒๓ ❖ แผนงบประมาณ ๒๓ ❖ แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และการใช ๒๔ ❖ ทุนการศึกษา ๒๗ ❖ ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ๓๐ ❖ เกียรติบัตรที่นักเรียน ไดรับจากหนวยงานตาง ๆ ๓๑ ❖ คุรุพิริยะเชิดชู ๓๗ ❖ การเขารับการอบรมของครู ๓๘ บทที่ ๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป ๔๑ บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕๒ บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖๔ ประมวลภาพกิจกรรม ๗๓
 • 4. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๔ ู บทที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลทั่วไป โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๑ ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอ เมืองแพร จังหวัดแพร รหัสไปรษณีย ๕๔๐๐๐ โทรศัพท ๐๕๔-๕๑๑๑๐๔ โทรสาร ๐๕๔-๕๒๒๒๑๐ e-mail-website piriyalai.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันเปดสอนตั้งแตชวงชั้นที่ ๓ - ๔ (มัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖) โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการ ๕ ตําบล ไดแก ๑. ตําบลในเวียง ๒. ตําบลปาแมต ๓. ตําบลทุงกวาว ๔. ตําบลเหมืองหมอ หมู ๒, ๔, ๕, ๖ และหมูที่ ๑๐ ดานตะวันตกของทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ๕. ตําบลนาจักร หมูที่ ๒, ๕, ๗ และ ๙ ดานตะวันตกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ขอมูลดานการบริหาร นายพงศพันธุ เปงวงศ ผูอํานวยการโรงเรียน วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนตั้งแต ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ผูชวยผูบริหาร (ที่ไดรับแตงตั้ง) นายภิญโญ ญาณสมเด็จ วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา) รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานงบประมาณและธุรการ นายชัชวาลย สุวรรณกาศ วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา) รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปและสงเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ นายมณเทียร ขจีจิตร วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา) รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายอภิชาติ อะทะเสน วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารบุคลากรและสงเสริมคุณภาพนักเรียน
 • 5. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๕ ประวัติโดยยอ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร นามเดิมวา “โรงเรียนเทพวงศ” อันเปนนามของเจาผูครองนครแพร องคสุดทาย โรงเรียนสรางประมาณกอน พ.ศ. ๒๔๔๔ เพราะระหวาง พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๔๕ เกิดจราจล เงี้ยวปลนเมืองแพร เปนเหตุใหเจาผูครองนครแพรหนีไปอาศัยอยู ณ เมืองหลวงพระบางและเสียชีวิตที่นั่น เดิมโรงเรียนตั้งอยูระหวางวัดพระบาทมิ่งเมือง (ปจจุบันวัดทั้งสองไดขยายอาณาเขตรวมเปนวัดเดียวกัน มีชื่อวา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร) เมื่อจราจลสงบแลว นามโรงเรียนเทพวงศสูญไป แตไดรับการ ยกฐานะขึ้นเปนโรงเรียนประจําจังหวัด เรียกวา โรงเรียนตัวอยางเมืองแพร ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถรับนักเรียนไดประมาณ ๒๐๐ คน และไดใชเปนสถานที่เรียนจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๓ จึงยายมา สรางใหมตรงขามจวนผูวาราชการจังหวัด (ปจจุบันคือโรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร) โดยมีพระยานิกรกิตติการ (กั๊ก ศรีเพ็ญ) ผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้นเปนผูริเริ่มและอํานวยการสราง เพื่อเปนอนุสรณแดพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ลงมือสรางเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยอาศัย แรงนักโทษและชางไมพื้นเมือง เมื่อสรางเสร็จแลว ผูวาราชการจังหวัดแพร ไดนําความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานนามโรงเรียน และไดรับพระราชทานนามวา “พิริยาลัย” โดยอาศัยเคามูลจากนาม เจาผูครองนครเดิม ซึ่งเปนผูริเริ่มใหมีโรงเรียนขึ้นคือ เจาพิริยะเทพวงศ โรงเรียนไดเปดสอนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยยกฐานะเปนโรงเรียนประจําจังหวัด ตอมาทางฝายปกครองยกฐานะเมืองแพรขึ้นเปนมณฑลชื่อ มณฑลมหาราช โรงเรียนพิริยาลัยจึงไดรับ การยกยองเปนโรงเรียนประจํามณฑลมหาราชไปดวย พ.ศ. ๒๔๖๙ มณฑลถูกยุบ โรงเรียนพิริยาลัย จึงกลับมาเปนโรงเรียนประจําจังหวัดตามเดิม พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดรับความอนุเคราะหจากทางราชการ โดยยกอาคารตางๆ ซึ่งเปนที่ทําการทหารใหอีก จึงไดยายมาสรางอาคารเรียนหลังใหมขึ้น ณ บริเวณทุงนา ติดกับถนนเพชรรัตน (ปจจุบันคือ ถนนยันตรกิจโกศล) โดยสรางเปนอาคารไม ๒ ชั้น ๑๐ หอง (ปจจุบันรื้อถอนแลว เพื่อสรางอาคาร ๒ และอาคาร ๓) โรงเรียนเปดสอนเมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เปนตนมา สอนตั้งแตประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และเริ่มเปดสอนชั้นมัธยมพาณิชยการ ปที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๘๐ ขยายถึงชั้นมัธยมพาณิชยการ ปที่ ๘ และยุบชั้นมัธยมพาณิชยการในป พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยเปดสอนตั้งแตมัธยมปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมปที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๐๐ เปดสอนชั้นเตรียมอุดม - ศึกษาปที่ ๑ แผนกวิทยาศาสตร แบบสหศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๑ เปดสอนชั้นเตรียมอุดม - ศึกษาปที่ ๒ แผนกวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ ยุบชั้นมัธยมปที่ ๑ - ๒ - ๓ ตามลําดับ คงเปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๑ (เทียบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ (เทียบชั้นเตรียมอุดมศึกษาปที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรียนไดรับการพิจารณาใหเขาอยูในโครงการปรัับปรุงโรงเรียนมััธยมในชนบท (คมช.) พ.ศ. ๒๕๑๗ โรงเรียนไดรับการพิจารณาใหเขาอยูในโครงการพัฒนาโรงเรียนสวนภูมิภาค กลุมที่ ๒ (คมภ.๒)
 • 6. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๖ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ (ม.๑) ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๑๘ จํานวน ๑๐ หอง ในปนี้โรงเรียนตองบริหารหลักสูตรอยู ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๘ และหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๔๑ (หลังคาทรงไทย) งบประมาณ ๑๙,๘๑๐,๐๐๐ บาท ชื่ออาคาร “เฉลิมราชพิริยานุสรณ” พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับจัดสรรงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๓๘ (พิเศษ งบประมาณ ๑๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ชื่ออาคาร “ฉลองสิิริราชย ๖๐ ป พิริยานุสรณ” คําขวัญของโรงเรียน “คุณธรรมเดน เนนการศึกษา อนามัยสมบูรณ เทิดทูนสถาบัน สัมพันธชุมชน เพิ่มผลสิ่งแวดลอม” วัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา ๑. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนน การพัฒนากระบวนการเรียนรู ตามแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษา ๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ ๓. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียน ๔. เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหบังเกิดผล แกนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ๕. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเลนกีฬาออกกําลังกาย เพื่อเสริมสรางสุขอนามัยของ ตนเอง หางไกลยาเสพติดและโรคติดตอรายแรง ๖. เพื่อพัฒนาการจัดระบบบริหารงานในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ๗.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการประสานสัมพันธระะหวางโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ชุมชน และองคการตางๆ ในทองถิ่นใหมีสวนรวมในการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน
 • 7. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๗ ๔ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร สมาคมศิษยเกาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ฝายอํานวยการ กลุมงานสํานักงาน กลุมงานบุคลากร กลุมงานแผนงานและสารสนเทศ กลุมงานบริหารงบประมาณ ฝายวิชาการ กลุมงานสํานักงานจัดการศึกษา กลุมทะเบียนและวัดผล กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุมงานสงเสริมคุณภาพการศึกษา ฝายกิจการนักเรียน กลุมงานสํานักงาน กลุมงานกิจการนักเรียน กลุมงานสงเสริมวินัยและจริยธรรม กลุมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ฝายบริหารทั่วไป กลุมงานสํานักงาน กลุมงานบริการทางการศึกษา กลุมงานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดลอม กลุมงานสงเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการ
 • 8. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๘ ขอมูลนักเรียน ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน ดังนี้ ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด ๓,๖๒๙ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓) ๒) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน ๓) มีนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม - คน ๔) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ๗๐ คน ๕) มีนักเรียนปญญาเลิศ ๗๘๐ คน ๖) มีนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - คน ๗) จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉลี่ย) ๔๕ คน ๘) สัดสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๒ ๙) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน - คน ๑๐) สถิติการขาดเรียน/เดือน ๓๐ คน ๑๑) จํานวนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน (รางวัลดีเดนที่ไดรับ) - ประเภทวิชาการ จํานวน ๔๐๐ คน - ประเภทกีฬา จํานวน ๒๐๐ คน ระดับชั้น รวมชาย หญิง เพศ ๕ ม.๑ ๔๗๐ ๑๑๔ ๕๘๔ ม.๒ ๕๔๖ ๑๕๐ ๖๙๖ ม.๓ ๕๓๐ ๑๐๕ ๖๓๕ ม.๔ ๓๙๐ ๒๑๔ ๖๐๔ ม.๕ ๓๖๑ ๑๗๙ ๕๔๐ ม.๖ ๓๘๐ ๑๙๐ ๕๗๐ รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๖๗๗ ๙๕๒ ๓,๖๒๙
 • 9. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๙ - มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก ๑๖๐ คน (๙๗.๕๖%) - ลาศึกษาตอ ๒ คน - มาชวยราชการ ๓ คน - มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด ๔ คน (๒.๔๔%) - ไปชวยราชการ ๑ คน สภาพชุมชนโดยรวม ๑. สภาพชุมชนโดยรวม ประชากรในเขตพื้นที่บริการสวนใหญมีฐานะปานกลาง ประกอบอาชีพรับราชการ อาชีพ คาขาย/เกษตรกร สวนใหญนับถือศาสนาพุทธมีวัฒนธรรมทองถิ่น คือ ประเพณีบวชนาค กิ๋นสลาก เทศกาลวันสงกรานต วันเขาพรรษา วันลอยกระทง งานนมัสการพระธาตุชอแฮ แหลงภูมิปญญาทองถิ่น คือ การทําผาหมอหอมที่บานทุงโฮง ตีเหล็ก ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป ที่บานรองฟอง การรับซื้อขายของเกาที่บานโปงศรี และการทําเฟอรนิเจอรไมที่บานหัวดง โรงเรียน มีบริการดานสถานที่ชุมชนไดแก สนามฟุตบอล ลานอเนกประสงคใหเปนที่ออกกําลังกาย หอประชุม เปนสถานที่เตนแอโรบิค ออกกําลังกาย นอกจากนี้ยัังเปนที่ตั้งทําการของศูนยตางๆ ไดแก ศูนยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจําจังหวัดแพร ศูนยใหการศึกษาอบรมพัฒนาบุคลากร ประจําการ (กศ.บป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําจังหวัดแพร ศูนยกีฬา กรมสามัญจังหวัดแพร/ ศูนยพััฒนาการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยจังหวัดแพร ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา จังหวัดแพร ศูนยสอบคัดเลือกของหนวยงานตางๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสและเทศกาลสําคัญประจําป เชน จัดขบวนแหเทียน จํานําพรรษา งานลอยกระทง การบริจาคโลหิต และชวยบริการรานกาชาดของจังหวัดแพร ในงานฤดูหนาว และกาชาดจังหวัดแพร ขอมูลบุคลากร ผูอํานวยการ ๑ - - - ๑ ๕๘ ๑๖ ป รองผูอํานวยการ ๔ - - - ๔ ๕๗ ๑๘ ป ครูประจําการ ๖๓ ๙๖ - ๙๘ ๖๑ ๕๑ ๒๘ ป ครูอัตราจาง ๓ ๑๔ ๑๗ - ๒๓ ๒ ป ลูกจางประจํา ๘ ๒ ๙ ๑ - ๔๙ - ลูกจางชั่วคราว ๑๓ ๑๕ - - - - - ครูภาษาตางประเทศ ๔ ๑ - ๕ - ๔๐ ๓ ป อื่นๆ (วิทยากรทองถิ่น) ๑ ๑ - ๒ - ๖๐ ๓ ป รวม ๙๗ ๑๒๙ ๙ ๑๒๓ ๖๖ ๔๘.๒๙ ๑๑.๖๗ ๒๒๖ ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ เฉลี่ย เฉลี่ย ประสบการณ สอนชาย หญิง ตํ่ากวาป.ตรี ป.ตรี สูงกวาป.ตรี ๘
 • 10. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๐ สถานที่ตั้งโรงเรียนอยูในยานธุรกิจการคา ดานหนาโรงเรียนเปนสถานที่จอดรถรับสงสาย อําเภอสอง อําเภอรองกวาง และอยูใกลสถานพยาบาลแพร-ราม จึงอยูในทําเลที่เปนศูนยกลางของ การประสานงานติดตอ โดยเฉพาะบริเวณสนามหญาหนาโรงเรียนมักจะเปนจุดที่เริ่มตน หรือ นัดหมายของขบวนแหตางๆ ดวย ๒. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรที่เปนโอกาสคือ ตั้งอยูในศูนยกลาง ของชุมชน สภาพแวดลอม การคมนาคมสะดวก อยูใกลแหลงขอมูลตางๆ และศูนยราชการของจังหวัด ผูปกครองนัักเรียนสวนใหญตองการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร และใหการ สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดี ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีอาชีพมั่นคง เชน อาชีพรับราชการ และทําธุรกิจคาขาย จึงทําใหนักเรียนที่มีปญหาทางดานเศรษฐกิจมีไมมากนัก และ โรงเรียน ไดใหความชวยเหลือโดยการจัดหาทุนการศึกษา และใหเขารวมโครงการอาหารกลางวัน เปนตน สภาพแวดลอม ภายนอกที่มีผลกระทบตอนักเรียน ไดแก สถานบริการ เชน รานอินเทอรเน็ต รานเกม สวนอาหาร รานคาราโอเกะ แตมีผลกระทบไมมากนัก สภาพแวดลอมภายในของโรงเรียนสวนใหญเปนจุดแข็ง เนื่องจากการจัดโครงสรางของ โรงเรียนดี ผลผลิตของโรงเรียนคือนักเรียนที่มีคุณภาพ นักเรียนสวนใหญสามารถเรียนไดจบหลักสูตรและ สามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได มีนักเรียนที่ออกกลางคัน หรือไมจบหลักสูตรเปนจํานวนนอย ใน ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม นักเรียนสวนใหญเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม แตที่เปนปญหาอยู บางไดแก การขาดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยสมบัติของสวนรวม และขาดการดูแลเรื่องความสะอาดของ สถานที่ สวนในดานบุคลากรของโรงเรียนเปนจุดแข็ง ครูสวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาและสอนตรงตามวุฒิ โรงเรียนมีการบริหารการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ที่เปนจุดออนซึ่งจะตองปรับปรุงแกไขตอ ไปไดแก ดานวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ยังไมสมบูรณ ในดานการใชภูมิปญญาทองถิ่นและ สถานประกอบการตางๆ มาชวยสงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนยังทําไดไมมากนัก โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในชั้น ม.๓, ม.๖ และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้น ม.๑, ม.๒ และ ม.๔, ม.๕ โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ ชวงชั้นที่ ๓ เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) รวม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ภาษาตาง ประเทศ กิจกรรม พัฒนาผูเรียน สาระการเรียนรู เพิ่มเติม สุขศึกษาและ พลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ ๑๑.๔๒ ๘.๕๗ ๘.๕๙ ๑๔.๒๙ ๕.๗๑ ๒.๘๖ ๕.๗๒ ๘.๕๗ ๑๔.๒๗ ๒๐ ๑๐๐ ม.๒ ๑๑.๔๒ ๘.๕๗ ๘.๕๙ ๑๔.๒๙ ๕.๗๑ ๒.๘๖ ๕.๗๒ ๘.๕๗ ๑๔.๒๗ ๒๐ ๑๐๐ ม.๓ ๑๑.๔๒ ๘.๕๗ ๘.๕๙ ๑๔.๒๙ ๕.๗๑ ๒.๘๖ ๕.๗๒ ๘.๕๗ ๑๔.๒๗ ๒๐ ๑๐๐ รวม ๓๔.๒๖ ๒๕.๗๑ ๒๕.๗๗ ๔๒.๘๗ ๑๗.๑๓ ๘.๕๘ ๑๗.๑๖ ๒๕.๗๑ ๔๒.๘๑ ๖๐ ๓๐๐ - จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๑๖๖ ชั่วโมง - แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษคือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
 • 11. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๑๑ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่๒ม.๒ภาคเรียนที่๑ม.๒ภาคเรียนที่๒ม.๓ภาคเรียนที่๑ม.๓ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๓๓๓๓๓๓ คณิตศาสตร๓๓๓๓๓๓ วิทยาศาสตร๓๓๓๓๓๓ สังคมศึกษา๔๔๔๔๔๔ สุขศึกษาพลศึกษา๒๒๒๒๒๒ ศิลปะ๒๒๒๒๒๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒๒๒๒๒๒ ภาษาตางประเทศ๓๓๓๓๓๓ รวม๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๖๖.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๑๕.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๘๑.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๒,๖๔๐ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม๖๐๐ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓,๖๐๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน }๕ }๑๓.๕ }๕ }๑๓.๕ }๕ }๑๓.๕ }๕ }๑๓.๕ }๕ }๑๓.๕ }๕ }๑๓.๕
 • 12. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๒ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่๒ม.๒ภาคเรียนที่๑ม.๒ภาคเรียนที่๒ม.๓ภาคเรียนที่๑ม.๓ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ คณิตศาสตร๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕ วิทยาศาสตร๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐ สังคมศึกษา๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ศิลปะ๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ภาษาตางประเทศ๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕ รวม๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๖๖.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๑๕.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๘๑.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๒,๖๔๐ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม๖๐๐ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓,๖๐๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเลือกวิชาคณิตวิทยเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 13. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๑๓ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่๒ม.๒ภาคเรียนที่๑ม.๒ภาคเรียนที่๒ม.๓ภาคเรียนที่๑ม.๓ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๓-๑.๕๓-๑.๕๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐ คณิตศาสตร๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕ วิทยาศาสตร๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ สังคมศึกษา๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ศิลปะ๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ภาษาตางประเทศ๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕ รวม๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๖๖.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๑๕.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๘๑.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๒,๖๔๐ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม๖๐๐ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓,๖๐๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเลือกวิชาคณิตภาษาเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 14. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๔ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่๒ม.๒ภาคเรียนที่๑ม.๒ภาคเรียนที่๒ม.๓ภาคเรียนที่๑ม.๓ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๓-๑.๕๓-๑.๕๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐ คณิตศาสตร๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ วิทยาศาสตร๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ สังคมศึกษา๔-๒.๐๔-๒.๐๔๒๓.๐๔๒๓.๐๔๒๓.๐๔๒๓.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ศิลปะ๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ภาษาตางประเทศ๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕ รวม๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๖๖.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๑๕.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๘๑.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๒,๖๔๐ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม๖๐๐ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓,๖๐๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเลือกวิชาภาษาสังคมเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 15. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๑๕ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่๒ม.๒ภาคเรียนที่๑ม.๒ภาคเรียนที่๒ม.๓ภาคเรียนที่๑ม.๓ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ คณิตศาสตร๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕ วิทยาศาสตร๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐ สังคมศึกษา๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ศิลปะ๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒-๑.๐๒-๑.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐ ภาษาตางประเทศ๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ รวม๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๖๖.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๑๕.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๘๑.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๒,๖๔๐ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม๖๐๐ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓,๖๐๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเลือกวิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 16. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๖ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่๒ม.๒ภาคเรียนที่๑ม.๒ภาคเรียนที่๒ม.๓ภาคเรียนที่๑ม.๓ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ คณิตศาสตร๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕ วิทยาศาสตร๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓๑๒.๐ สังคมศึกษา๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ศิลปะ๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ ภาษาตางประเทศ๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕ รวม๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๖๖.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๑๕.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๘๑.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๒,๖๔๐ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม๖๐๐ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓,๖๐๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเลือกภาษาจีนหรือญี่ปุนเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 17. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๑๗ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๑ภาคเรียนที่๑ม.๑ภาคเรียนที่๒ม.๒ภาคเรียนที่๑ม.๒ภาคเรียนที่๒ม.๓ภาคเรียนที่๑ม.๓ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ คณิตศาสตร๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ วิทยาศาสตร๓๑๒.๐๓๑๒.๐๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ สังคมศึกษา๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐๔-๒.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๒-๑.๐๒-๑.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐ ศิลปะ๒-๑.๐๒-๑.๐๒๑๑.๕๒๑๑.๕๒๑๑.๕๒๑๑.๕ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒-๑.๐๒-๑.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐๒๒๒.๐ ภาษาตางประเทศ๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕ รวม๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕๒๒๕๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๖๖.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๑๕.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๘๑.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๒,๖๔๐ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม๖๐๐ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓,๖๐๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา๑๕ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเลือกวิชาพละการงานศิลปเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 18. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๑๘ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๔ภาคเรียนที่๑ม.๔ภาคเรียนที่๒ม.๕ภาคเรียนที่๑ม.๕ภาคเรียนที่๒ม.๖ภาคเรียนที่๑ม.๖ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ คณิตศาสตร๓๓๓.๐๓๓๓.๐๓๓๓.๐๓๓๓.๐-๖๓.๐-๖๓.๐ วิทยาศาสตร๑๐-๕.๐-๑๐๕.๐๒๑๐๖.๐-๑๐๕.๐-๑๐๕.๐-๑๐๕.๐ สังคมศึกษา๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๓๒๒.๕๒๒๒.๐๒๒๒.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ ศิลปะ๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ ภาษาตางประเทศ๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕ รวม๒๓๘๑๕.๕๑๓๑๘๑๕.๕๑๕๑๘๑๖.๕๑๓๑๘๑๕.๕๙๒๑๑๕.๐๙๒๑๑๕.๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๔ชั่วโมง๓๔ชั่วโมง๓๖ชั่วโมง๓๔ชั่วโมง๓๓ชั่วโมง๓๓ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๐.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๐.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๐.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน-ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม-ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓๖๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกวิทย-คณิตเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 19. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๑๙ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๔ภาคเรียนที่๑ม.๔ภาคเรียนที่๒ม.๕ภาคเรียนที่๑ม.๕ภาคเรียนที่๒ม.๖ภาคเรียนที่๑ม.๖ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕ คณิตศาสตร๓๓๓.๐๓๓๓.๐๓๓๓.๐๓๓๓.๐-๖๓.๐-๖๓.๐ วิทยาศาสตร๓-๑.๕๔-๒.๐๒๒๒.๐๓๒๒.๕-๔๒.๐-๔๒.๐ สังคมศึกษา๓๔๓.๕๓๔๓.๕๓๔๓.๕๓๔๓.๕๒๔๓.๐๒๔๓.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ ศิลปะ๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ ภาษาตางประเทศ๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕ รวม๑๖๑๓๑๔.๕๑๗๑๓๑๕๑๕๑๕๑๕๑๖๑๕๑๕.๕๙๒๐๑๔.๕๙๒๐๑๔.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๒ชั่วโมง๓๓ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๔ชั่วโมง๓๒ชั่วโมง๓๒ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๐.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๐.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๐.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน-ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม-ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓๖๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกคณิต-ภาษาเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 20. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๐ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๔ภาคเรียนที่๑ม.๔ภาคเรียนที่๒ม.๕ภาคเรียนที่๑ม.๕ภาคเรียนที่๒ม.๖ภาคเรียนที่๑ม.๖ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕ คณิตศาสตร๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕-๒๑.๐-๒๑.๐ วิทยาศาสตร๓-๑.๕๔-๒.๐๒๒๒.๐๓๒๒.๕-๔๒.๐-๔๒.๐ สังคมศึกษา๓๖๔.๕๓๖๔.๕๓๖๔.๕๓๖๔.๕๒๖๔.๐๒๖๔.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ ศิลปะ๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ ภาษาตางประเทศ๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕๒๓๒.๕ รวม๑๖๑๒๑๔๑๗๑๒๑๔.๕๑๕๑๔๑๔.๕๑๖๑๔๑๕๙๑๘๑๓.๕๙๑๘๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๑ชั่วโมง๓๒ชั่วโมง๓๒ชั่วโมง๓๓ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๐.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๐.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๐.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน-ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม-ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓๖๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกภาษา-สังคมเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 21. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๒๑ กลุมสาระ/เวลาเรียน จํานวนชั่วโมง:สัปดาห/หนวยการเรียน ม.๔ภาคเรียนที่๑ม.๔ภาคเรียนที่๒ม.๕ภาคเรียนที่๑ม.๕ภาคเรียนที่๒ม.๖ภาคเรียนที่๑ม.๖ภาคเรียนที่๒ พื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวยพื้นฐานเพิ่มเติมหนวย ภาษาไทย๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐๒-๑.๐ คณิตศาสตร๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕๓-๑.๕-๒๑.๐-๒๑.๐ วิทยาศาสตร๓-๑.๕๔-๒.๐๒๒๒.๐๓๒๒.๕-๔๒.๐-๔๒.๐ สังคมศึกษา๓๔๓.๕๓๔๓.๕๓๔๓.๕๓๔๓.๕๒๔๓.๐๒๔๓.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ ศิลปะ๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕๑-๐.๕ ภาษาตางประเทศ๒๘๕.๐๒๘๕.๐๒๘๕.๐๒๘๕.๐๒๘๕.๐๒๘๕.๐ รวม๑๖๑๒๑๔.๐๑๗๑๒๑๔.๕๑๕๑๔๑๔.๕๑๖๑๔๑๕.๐๙๑๘๑๓.๕๙๑๘๑๓.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง๓ชั่วโมง เวลาเรียนตอสัปดาห๓๑ชั่วโมง๓๒ชั่วโมง๓๒ชั่วโมง๓๓ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง สรุปหนวยการเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน๐.๐หนวยการเรียนวิชาเพิ่มเติม๐.๐หนวยการเรียนรวมทั้งหมด๐.๐หนวยการเรียน สรุปเวลาเรียนทั้งหมดวิชาพื้นฐาน-ชั่วโมงวิชาเพิ่มเติม-ชั่วโมงรวมทั้งหมด+กิจกรรม๓๖๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา๒๐ชั่วโมง:ปการศึกษา โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกภาษาจีนหรือฝรั่งเศสหรือญี่ปุนเปนวิชาเพิ่มเติม
 • 22. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๒ โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรอําเภอเมืองแพรจังหวัดแพร(ปรับปรุงครั้งที่๑) กลุมสาระ/เวลาเรียนม.๑ม.๒ม.๓ม.๔ม.๕ม.๖ เวลาหนวยกิตเวลาหนวยกิตเวลาหนวยกิตเวลาหนวยกิตเวลาหนวยกิตเวลาหนวยกิต ภาษาไทย๓๑.๕๓๑.๕๓๑.๕๒๑.๐๒๑.๐๒๑.๐ คณิตศาสตร๓๑.๕๓๑.๕๓๑.๕๒๑.๐๒๑.๐๒๑.๐ วิทยาศาสตร๓๑.๕๓๑.๕๓๑.๕๒๑.๐๒๑.๐๒๑.๐ สังคมศึกษา(เพิ่มประวัติศาสตร)๔๒.๐๔๒.๐๔๒.๐๒๑.๐๒๑.๐๔๒.๐ สุขศึกษาพลศึกษา๒๑.๐๒๑.๐๒๑.๐๑๐.๕๑๐.๕๑๐.๕ ศิลปศึกษา๒๑.๐๒๑.๐๒๑.๐๑๐.๕๑๐.๕๑๐.๕ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒๑.๐๒๑.๐๒๑.๐๑๐.๕๑๐.๕๑๐.๕ ภาษาตางประเทศ๓๑.๕๓๑.๕๓๑.๕๒๑.๐๒๑.๐๒๑.๐ รวมวิชาพื้นฐาน๒๒๑๑๒๒๑๑๒๒๑๑๑๓๖.๕๑๓๖.๕๑๕๗.๕ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน๓-๓-๓-๓-๓-๓- วิชาเพิ่มเติม๕๒.๕๕๒.๕๕๒.๕๑๕๗.๕๑๕๗.๕๑๒๖.๐ รวมทั้งหมด๓๐๑๓.๕๓๐๑๓.๕๓๐๑๓.๕๓๑๑๔.๐๓๑๑๔.๐๓๐๑๓.๕ เวลาเรียนตอภาคเรียน๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง๓๑ชั่วโมง๓๑ชั่วโมง๓๐ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน ๔๕ชั่วโมง๖๐ชั่วโมง
 • 23. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๒๓ จํานวนหอง ตารางการใชเงินตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๒ ฝาย/กลุมสาระ/งาน ยอดเงินที่ไดรับ ยอดเงินใชแลว ยอดเงินคงเหลือ ๑. งบกลาง (สํารองจาย ๑๐) ๑,๓๕๕,๘๙๐ ๑,๓๕๒,๔๙๙ ๓,๓๙๑ ๒. ฝายธุรการและงบประมาณ ๒,๖๘๘,๗๒๙ ๒,๕๙๑,๑๔๖ ๙๗,๕๘๓ ๓. ฝายบริหารทั่วไป ๓๙๐,๔๙๖ ๓๘๗,๓๑๐ ๓,๑๘๖ ๔. ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ๓,๖๘๔,๔๘๓ ๓,๖๗๙,๕๔๓ ๔,๙๔๐ ๕. ฝายปกครองและกิจการนักเรียน ๒,๙๗๓,๔๖๖ ๒,๙๗๓,๔๖๖ - รวม ๑๑,๐๙๓,๐๖๔ ๑๐,๙๘๓,๙๖๔ ๑๐๙,๑๐๐ ชื่ออาคาร ชื่อแบบ ปที่สราง หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักครู รวม ขอมูลดานอาคารสถานที่ จํานวนอาคารเรียน และอาคารประกอบภายในโรงเรียน ๑. พิริยะ (อาคาร ๑) ๓๑๘ ค. ๒๕๑๓ ๖ ๔ ๘ ๑๘ ๒. ไชยลังกา (อาคาร ๒) ๓๑๘ ก. ๒๕๑๘ ๑๔ ๒ ๒ ๑๘ ๓. นิกรกิตติการ (อาคาร ๓) CS ๓๑๘ ๒๕๒๒ ๓ ๑๓ ๒ ๑๘ ๔. เฉลิมพระชนม ๖๐ พรรษา (อาคาร ๔) ๓๑๘ ล. ๒๕๓๐ ๑๔ - ๔ ๑๘ ๕. ฉลองสิริราชย ๖๐ ป พิริยานุสรณ ๓๑๘ ล./๓๘ ๒๕๔๘- ๑๘ - ๒ ๒๐ (อาคาร ๕) พิเศษ ๒๕๔๙ ๖. ทิพยศิลป (อาคาร ๖) ๓๐๖ ล./๒๗ ๒๕๓๖ - ๖ - ๖ ๗. เฉลิมราชพิริยานุสรณ (อาคาร ๗) ๔๒๔ ล./๔๑ ๒๕๔๓ ๑๙ ๒ ๓ ๒๔ ๘. ผึ้งหลวง (หอประชุม-โรงอาหาร) ๑๐๑ ล./๒๗ ๒๕๓๗ - - - - พิเศษ ๙. โรงฝกงานเกษตร คมภ๒. ๒๕๒๑ - ๑ - ๑ รวม ๗๔ ๒๘ ๒๑ ๑๒๓ แผนงบประมาณ (BUDGET PLAN) งบประมาณ (รับ-จาย) รายได บาท รายจาย บาท เงินอุดหนุนรายหัว ๑๓,๕๕๘,๙๐๐ งบดําเนินการ ๒๓,๕๐๓,๒๕๔ เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ป ๙,๔๖๓,๙๕๔ งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ ๔,๕๓๔,๔๐๐ เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน ๒๘๙,๕๐๐ (คาจาง) เงินงบประมาณอื่นๆ ๓๐๐,๐๐๐ เงินรายไดสถานศึกษา ๔,๕๓๔,๔๐๐ รวม ๒๘,๑๔๖,๗๕๔ ๒๘,๐๓๗,๖๕๔
 • 24. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๔ ๒.ขอมูลทรัพยากรที่จําเปน ๑) คอมพิวเตอร มีจํานวนทั้งหมด ๑๒๐ เครื่อง ใชเพื่อการเรียนการสอน ๖๐ เครื่อง ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได ๓๐ เครื่อง ใชในงานบริหาร ๓๐ เครื่อง ๒) ปริมาณสื่อ ๙๘ ชิ้น ๓. หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ไดแก หองวิทยาศาสตร (เคมี-ชีววิทยา-ฟสิกส) หองคอมพิวเตอร หองศูนยการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษ, หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab), หองศูนยภาษาจีน, หองศูนยคณิตศาสตร ฯลฯ ๔. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก ลานอเนกประสงค สนามกีฬา สนามเปตอง หอประชุมใหญ ใตทุนอาคาร ๗ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช หองสมุดมีขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด ๒๕,๑๐๘ เลม มีการสืบคนหนังสือและการยืม-คืนใชระบบคอมพิวเตอร มีสถิติการใชเฉลี่ยสูงสุด เดือนสิงหาคม ตํ่าสุด เดือนตุลาคม
 • 25. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๒๕ กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติการใชหองสมุดเปนรายเดือน ระหวางปการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เดือน กุมภาพันธ พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ตุลาคม กันยายน สิงหาคม กรกฎาคม มิถุนายน พฤษภาคม ๕๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ รวมทั้งหมด (คน) ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ พฤษภาคม ๒๐,๘๗๑ ๒๓,๑๔๒ ๒๒,๓๘๑ มิถุนายน ๓๗,๐๒๑ ๓๕,๖๒๙ ๔๓,๔๙๓ กรกฎาคม ๓๔,๔๔๐ ๓๖,๑๙๐ ๓๒,๗๘๓ สิงหาคม ๓๔,๕๕๙ ๓๒,๕๙๕ ๔๕,๑๗๖ กันยายน ๓๐,๗๑๙ ๒๙,๔๙๕ ๔๔,๔๙๑ ตุลาคม ๑๙,๑๗๓ ๑๙,๑๗๓ ๙,๒๓๒ พฤศจิกายน ๒๖,๑๓๘ ๓๐,๙๒๕ ๔๑,๔๑๘ ธันวาคม ๒๗,๒๕๕ ๓๔,๘๓๓ ๔๒,๗๓๘ มกราคม ๓๕,๓๓๕ ๓๑,๓๙๖ ๓๗,๒๕๒ กุมภาพันธ ๓๑,๘๔๓ ๑๗,๒๖๔ ๓๐,๔๑๘
 • 26. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๖ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน สถิติการใช แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน สถิติการใช ชื่อแหลงเรียนรู (จํานวนครั้ง/ป) ชื่อแหลงเรียนรู (จํานวนครั้ง/ป) ๑. หองเรียนสีเขียว ๓๒๐ ๑. อุทยานแพะเมืองผี ๓ ๒. หองจริยศึกษา ๖๔๐ ๒. สถานศึกษาเรื่อง “เตา” บานนาคูหา ๓. หองสืบคน (Internet) ๘๐๐ ต.ปาแดง อ.เมือง จ.แพร ๓ ๔. ศูนยศิลปศึกษา ๘๐๐ ๓. สถานศึกษาเรื่อง “เตาปูลู” ๕. หองมุมเพื่อนใจวัยรุน ๘๐๐ บานนาตอง ต.ปาแดง ๖. หองบริการแนะแนว ๘๐๐ อ.เมือง จ.แพร ๓ ๗. หองวิทยพัฒน ๖๐๐ ๔. ศูนยชมรมอนุรักษ ๘. หองสิ่งแวดลอม ๔๐๐ วัฒนธรรมไทย-ลานนา ๑๐ ๙. ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ๔๐๐ ๕. คุมเจาหลวงเมืองแพร ๖ Self Access Learning Center ๖. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ๒ (SALC) ๗. วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง ๔ ๑๐. หองศูนยภาษาจีน ๔๐๐ ๘. หมอหอมแมเหลือง ๓ ๑๑. หองศูนยคณิตศาสตร ๓๐๐ ๙. การทําเครื่องเหล็ก ๑๒. หองศูนยภาษาไทย ๓๐๐ บานรองฟอง ๒ ๑๓. โรงฝกงานเกษตร ๑๐. การกลั่นสุราพื้นบาน อ.สอง ๒ ๑๔. ชางตางๆ ๑๑. วัดบอนํ้าพระฤาษี อ.วังชิ้น ๑ ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น/ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกนักเรียน ในปการศึกษานี้ ๑. นายอรุณ ทิพยวงศ ใหความรูเรื่อง ดนตรีพื้นเมือง ๒. นายตุลาการ สุขทั่วญาติ ใหความรูเรื่อง นาฏศิลปพื้นบาน ๓. นายรังสิมันต เนื่องพืช ใหความรูเรื่อง พระพุทธศาสนา ๔. Mr.Hu shengjia ใหความรูเรื่อง ภาษาจีน ๕. นายพลากร นพดลธิยากูล ใหความรูเรื่อง ภาษาฝรั่งเศส ๖. Mr.Hiromichi Ohara ใหความรูเรื่อง ภาษาญี่ปุน ๗. Mr.Gavin Letch ใหความรูเรื่อง ภาษาอังกฤษ ๘. Miss Kristle Ann ใหความรูเรื่อง ภาษาอังกฤษ
 • 27. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร ๒๕๕๒ ๒๗ รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนโรงเรียน และทุนผูมีจิตศรัทธา ปการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จํานวนเงิน ๑ นางสาวปริยากร พรหมรักษ ม.๔/๑ ๑,๕๐๐ ๒ นายชานนท ใจเฉียง ม.๔/๑ ๑,๕๐๐ ๓ นายจีรชัย ทองพาน ม.๔/๑ ๑,๕๐๐ ๔ นายศราวุฒิ เพาะเจาะ ม.๔/๒ ๑,๕๐๐ ๕ นางสาววราลี อินกัน ม.๔/๒ ๑,๕๐๐ ๖ นายศักดิ์ชาติ เหลาใหญ ม.๔/๒ ๑,๕๐๐ ๗ นายปยะพงษ ทิหงษสา ม.๔/๒ ๑,๕๐๐ ๘ นางสาวชนากาญจน งานขยัน ม.๔/๓ ๑,๕๐๐ ๙ นางสาวรัชดาภรณ ฝาเรือนดี ม.๔/๓ ๑,๕๐๐ ๑๐ นางสาวณัฏฐธิดา นันตา ม.๔/๓ ๑,๕๐๐ ๑๑ นายอนุพงษ ยะตุย ม.๔/๔ ๑,๕๐๐ ๑๒ นายพัชรพล ขมิ้นเหลือง ม.๔/๔ ๑,๕๐๐ ๑๓ นางสาวเบญจวรรณ ผุดผองพรรณ ม.๔/๔ ๑,๕๐๐ ๑๔ นายชาคริต เทพยศ ม.๔/๕ ๑,๕๐๐ ๑๕ นายนันทพล มาอุตสาห ม.๔/๕ ๑,๕๐๐ ๑๖ นายนพดล บรรเลง ม.๔/๕ ๑,๕๐๐ ๑๗ นายปฏิภาณ หมื่นโฮง ม.๔/๕ ๑,๕๐๐ ๑๘ นางสาววรัญญา ปาละกูล ม.๔/๕ ๑,๕๐๐ ๑๙ นายสมชาย เชียงพันธ ม.๔/๖ ๑,๕๐๐ ๒๐ นางสาวทิพวรรณ อยูคง ม.๔/๖ ๑,๕๐๐ ๒๑ นายพงศธร เทียนทอง ม.๔/๗ ๑,๕๐๐ ๒๒ นายอมรเทพ ศิริเวช ม.๔/๗ ๑,๕๐๐ ๒๓ นางสาวคณิตา ทรัพยสุข ม.๔/๗ ๑,๕๐๐ ๒๔ นายพงศกร อุดธรรมชัย ม.๔/๘ ๑,๕๐๐ ๒๕ นายธีรรัตน มังกิตะ ม.๔/๘ ๑,๕๐๐ ๒๖ นางสาวสุธาสินี ธงหนึ่ง ม.๔/๘ ๑,๕๐๐ ๒๗ นางสาวมนเทียร จอมภาปน ม.๔/๙ ๑,๕๐๐ ๒๘ นางสาวเวฬุวัน ทนันชัย ม.๔/๙ ๑,๕๐๐ ๒๙ นายพิสิฏฐพล ประดิษฐ ม.๔/๑๐ ๑,๕๐๐ ๓๐ นางสาวอมรรัตน สมหมาย ม.๔/๑๐ ๑,๕๐๐ ๓๑ นายเมธา รัตนชมภู ม.๔/๑๐ ๑,๕๐๐ ๓๒ นายนนทนันต ใจหวง ม.๔/๑๐ ๑,๕๐๐ ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จํานวนเงิน ๓๓ นายวิชิต ลือโฮง ม.๔/๑๑ ๑,๕๐๐ ๓๔ นางสาวอมราภรณ เจริญยิ่ง ม.๔/๑๑ ๑,๕๐๐ ๓๕ นายธีรศักดิ์ อุตรพงค ม.๔/๑๒ ๑,๕๐๐ ๓๖ นายนพพล มีเภตรา ม.๔/๑๒ ๑,๕๐๐ ๓๗ นายเสกสรร บุญชม ม.๔/๑๒ ๑,๕๐๐ ๓๘ นายสามฟา เขมะวิชานุรัตน ม.๕/๑ ๑,๕๐๐ ๓๙ นายณัฐพงษ วรินทร ม.๕/๑ ๑,๕๐๐ ๔๐ นางสาวธนิตา สายยนต ม.๕/๑ ๑,๕๐๐ ๔๑ นายกิตติกร กอบเงิน ม.๕/๒ ๑,๕๐๐ ๔๒ นางสาวจารุกัญญ ทองนาค ม.๕/๒ ๑,๕๐๐ ๔๓ นางสาวรัตติกาล ฝนเครือ ม.๕/๒ ๑,๕๐๐ ๔๔ นายพีรวัส มีเคราะหดี ม.๕/๓ ๑,๕๐๐ ๔๕ นายอภิวุฒิ นันทะยานา ม.๕/๓ ๑,๕๐๐ ๔๖ นายศุภฤกษ บุญจันทร ม.๕/๓ ๑,๕๐๐ ๔๗ นายธีรวัต ธงตั๋น ม.๕/๔ ๑,๕๐๐ ๔๘ นายอณวัฒน เหมืองทอง ม.๕/๔ ๑,๕๐๐ ๔๙ นางสาวกิตติยา แกววิเศษ ม.๕/๔ ๑,๕๐๐ ๕๐ นางสาวอุบลรัตน ผิวออน ม.๕/๔ ๑,๕๐๐ ๕๑ นายสันติ แสนเปก ม.๕/๕ ๑,๕๐๐ ๕๒ นางสาวศิริมาศ หนองหลิ่ง ม.๕/๕ ๑,๕๐๐ ๕๓ นางสาวณัฐสุดา คําสีวาท ม.๕/๖ ๑,๕๐๐ ๕๔ นางสาวนนทนิกา ลือทอง ม.๕/๖ ๑,๕๐๐ ๕๕ นางสาวนฤมล บุญทิพย ม.๕/๖ ๑,๕๐๐ ๕๖ นางสาววิลาสินี ทาขาม ม.๕/๗ ๑,๕๐๐ ๕๗ นายมารุต สมรส ม.๕/๗ ๑,๕๐๐ ๕๘ นางสาวอัญชลี ทิมจิ๋ว ม.๕/๗ ๑,๕๐๐ ๕๙ นายทัตเทพ พวยฟุง ม.๕/๗ ๑,๕๐๐ ๖๐ นายเจตนิพัทธ ปลาเงิน ม.๕/๗ ๑,๕๐๐ ๖๑ นางสาวคฑามาศ ดวงฝน ม.๕/๘ ๑,๕๐๐ ๖๒ นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค ม.๕/๘ ๑,๕๐๐ ๖๓ นางสาวกัลยาณี ซองตัน ม.๕/๙ ๑,๕๐๐ ๖๔ นางสาวนันทชญาน เห-รา ม.๕/๙ ๑,๕๐๐
 • 28. รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๕๕๒๒๘ ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น จํานวนเงิน ๖๕ นายอัฐพงษ เตียนจักร ม.๕/๙ ๑,๕๐๐ ๖๖ นายศักรินทร อินเขียวสาย ม.๕/๑๐ ๑,๕๐๐ ๖๗ นายอานุภาพ วงคสกูล ม.๕/๑๐ ๑,๕๐๐ ๖๘ นางสาวกนกดารินทร สุทํา ม.๕/๑๑ ๑,๕๐๐ ๖๙ นางสาวทิพวัลย สําเนียง ม.๕/๑๑ ๑,๕๐๐ ๗๐ นายกิตติธร เพชรโก ม.๕/๑๒ ๑,๕๐๐ ๗๑ นายหรัณย สวนโพธิ์ ม.๕/๑๒ ๑,๕๐๐ ๗๒ นายอนุรักษ คําธนไพศาล ม.๕/๑๒ ๑,๕๐๐ ๗๓ นายวีระศักดิ์ สันเพ็ญ ม.๕/๑๒ ๑,๕๐๐ ๗๔ นายทักษดนัย เตชะรัง ม.๖/๑ ๑,๕๐๐ ๗๕ นายทวีศักดิ์ ขึมจันทร ม.๖/๑ ๑,๕๐๐ ๗๖ นายณัฐวัฒน วรรณา ม.๖/๑ ๑,๕๐๐ ๗๗ นายกิดาการ ตาคํา ม.๖/๑ ๑,๕๐๐ ๗๘ นายธนวันต พฤษาวนกิจ ม.๖/๒ ๑,๕๐๐ ๗๙ นายสุธีรชัย สมทา ม.๖/๓ ๑,๕๐๐ ๘๐ นางสาวสุภาวดี ธิกา ม.๖/๓ ๑,๕๐๐ ๘๑ นายภาณุเดช กันทะวะ ม.๖/๓ ๑,๕๐๐ ๘๒ นางสาวรุจีราภรณ แดงกัณฑ ม.๖/๕ ๑,๕๐๐ ๘๓ นายภิรายุ วงศพยา ม.๖/๖ ๑,๕๐๐ ๘๔ นายธัญญบุญ ครูขจร ม.๖/๖ ๑,๕๐๐ ๘๕ นางสาววรรณ฀ɺ