Влада Републике СрбијеНАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ ИСУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЗАШТИТЕ ЖРТАВА ...
Сарджај1. Уводна реч2. Полазни оквир3. Дефиниција основних појмова4. Законодавни оквир5. Стратешки оквир6. Анализа стања с...
Уводна речНакон јавне расправе даће је Министарунутрашњих послова, Председник Владе иПредседник Савета за борбу противтрго...
Полазни оквир• Савет за борбу против трговине људима којим председава министар унутрашњих послова, уз подршку Заједни...
Дефиниција основних појмоваДефиниција тргпвине људимаПрема члану 388. Став 1. Кривичнпг закпника (Службени ...
Законодавни оквир• Анализа је показала да у Републици Србији постоји одговарајући нормативни правни оквир:• Устав Републ...
Стратешки оквир• Стратешки оквир је дефинисан кроз анализу која је обухватила SWOT, ПЕСТЕЛ и анализу заинтересованих ...
Анализа стања са препорукама• Обезбедити статистичке и аналитичке податке за све облике трговине људима•...
ВизијаОбезбеђено поштовање изаштита људских права каоодговор на трговину људима Општи циљОбезбеђен континуирани...
Посебни циљеви1. Системски ојачано партнерство у одговору на трговину људима на локалном, националном и међународном нив...
Спровођење, праћење и оцењивањеОву Стратегију имплементирају државни органи и органи локалне самоуправеСложеност и мултиди...
Финансијски ефекти Стратегије и акционог плана • Издвајања из Буџета потребна • Министарство рада, запошљавања и с...
Prezentacija nacrta stretegije protiv trgovine ljudima
of 13

Prezentacija nacrta stretegije protiv trgovine ljudima

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija nacrta stretegije protiv trgovine ljudima

 • 1. Влада Републике СрбијеНАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ ИСУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЗАШТИТЕ ЖРТАВА 2013-2018 Нацрт предлога фебруар 2013 године
 • 2. Сарджај1. Уводна реч2. Полазни оквир3. Дефиниција основних појмова4. Законодавни оквир5. Стратешки оквир6. Анализа стања са препорукама7. Визија8. Општи циљ9. Посебни циљеви10.Спровођење, праћење и оцењивање11.Финансијски ефекти Стратегије и акционог плана
 • 3. Уводна речНакон јавне расправе даће је Министарунутрашњих послова, Председник Владе иПредседник Савета за борбу противтрговине људима
 • 4. Полазни оквир• Савет за борбу против трговине људима којим председава министар унутрашњих послова, уз подршку Заједничког програма УНХЦР, УНОДЦ и ИОМ за борбу против трговине људима, иницирао је израду новог одговора на проблем трговине људима у мају 2012. године• Министарство унутрашњих послова као административно тело Савета за борбу против трговине људима окупило је мултидисциплинарну радну групу за израду новог стратешког одговора на трговину људима• Изради новог стратешког документа претходио је Извештај о спровођењу стратегије за борбу против трговине људима и Извештај за спровођење Националног акционог плана за борбу против трговине људима 2009-2011 (израђени у оквиру Заједничког програма УНХЦР, УНОДЦ и ИОМ за борбу против трговине људима). Извештај је представљен јавности на округлом столу у децембру 2011. године.
 • 5. Дефиниција основних појмоваДефиниција тргпвине људимаПрема члану 388. Став 1. Кривичнпг закпника (Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05-исправка, 107/05-исправка, 72/09 и 111/09) и Став 8.Жртва тргпвине људима Жртва је свакп физичкп лице кпје је преживелп искпришћаваое у циљу тргпвине људима или ппстпји реална и пснпвана сумоа да је мпглп бити искпришћенп у циљу тргпвине људима.Утврђиваое статуса жртве тргпвине људима Центар за заштиту жртава тргпвине људима (Службени гласник РС бр. 13/12) дпдељује статус жртве тргпвине људима свакпј пспби кпд кпје су преппзнати неки пд елемената тргпвине људима или кпд кпјих ппстпји пснпвана сумоа да мпгу бити искпришћени у циљу тргпвине људима.
 • 6. Законодавни оквир• Анализа је показала да у Републици Србији постоји одговарајући нормативни правни оквир:• Устав Републике Србије чл 26• Закони који регулишу проблематику и последице• Најважнији међународни документи потврђени• Усвојени су и спроводе се стратешки документи и Споразум о сарадњи
 • 7. Стратешки оквир• Стратешки оквир је дефинисан кроз анализу која је обухватила SWOT, ПЕСТЕЛ и анализу заинтересованих страна, анализу проблема и анализу људских и материјалних ресурса.• Такође коришћене су и анализе и закључци Извештаја Европске комисије о напретку реформи у Србији, Извештаји о трговини људима Стејт Департмента, Упитник за евалуацију имплементације Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима уговорних страна (Група експерата о борби против трговине људима 2011), Директиве Европског парламента Савета о превенциjи и сузбијању трговине људима и заштити жртава, којим се укида оквирна Одлука 2002/629/ПУП (Европска комисија, 2010), Стратегија ЕУ за искорењивање трговине људима 2012-2016 (2012) и Извештај са препорукама о истраживању дечијег просјачења у Србији (Заштитник грађана, 2011).• На основу спроведених анализа, имајући у виду динамику нових изазова, ризика и претњи створила се претпоставка за израду визије, општих и ппсебних циљева.
 • 8. Анализа стања са препорукама• Обезбедити статистичке и аналитичке податке за све облике трговине људима• Створити претпоставке за обезбеђење буџетске средстава• Обезбедити ефикасан систем идентификације, заштите и подршке жртвама трговине људима, посебно за децу• Обезбедити свеобухватну иницијативу у области откривања и процесуирања случајева трговине људима• Иницирати политике, процесе и праксу у области превенције, заштите жртава и сузбијања трговине људима• Развити акредитоване програме из области трговине људима• Обезбедити заштиту деце, жртава трговине људима посебним програмима
 • 9. ВизијаОбезбеђено поштовање изаштита људских права каоодговор на трговину људима Општи циљОбезбеђен континуирани свеобухватанодговор друштва на трговину људима ускладу са динамиком нових изазова,ризика и претњи, кроз унапређен системпрвевенције, помоћи и заштите жртава исузбијања трговине људима, функционалнимповезивањем и институционалном изградњомкапацитета свих парнера
 • 10. Посебни циљеви1. Системски ојачано партнерство у одговору на трговину људима на локалном, националном и међународном нивоу2. Унапређена превенција и смањен утицај узрока трговине људима у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи3. Унапређен проактивни систем откривања случајева трговине људима,ефикасно продесуирање физичких и правних лица и правна заштита жртава трговине људима4. Унапређен систем идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима кроз дугорочне и одрживе програме социјалног укључивања5. Деца су заштићена од трговине људима и њених последица посебним партиципативним програмима који се спроводе у њиховом најбољем интересу
 • 11. Спровођење, праћење и оцењивањеОву Стратегију имплементирају државни органи и органи локалне самоуправеСложеност и мултидисциплинарност захтева тешње системско повезивањеносилаца Стратегије путем координације активности кроз Савет Владе.Саветом председава министар унутрашњих послова а чине га чланови Владенадлежни за кључне области имплементације. Поред председника, заменикапредседника и чланова Савет има и Секретара који је истовремено иНационални координатор/ка активности на превенцији и сузбијању трговинељудима и заштити жртава трговине људима, кога/коју бира Влада на предлогСавета.Савет је надлежан да разматра и оцењује напредак у имплементацијиСтратегије и акционог плана, као и да иницира ангажовање потребнихресурса за имплементацију. Састаје се најмање једном годишње.За оперативно спровођење акцоног плана Савет ће формирати Тим заимплементацију Националне стретегије састављен од стручних представникадржавних органа носилаца стратегије. Тимом у име Савета руководиНационални координатор/ка који по позиву може омогућити присуствовањесастанцима и Организацијма цивилног друштва.Састав, задаци и рок извршења задатака као и начин финансирања Тима бићепрецизирани Пословником о раду Савета.У процесе праћења и оцењивања спровођења Стратегије укључиће сеорганизације цивилног друштва
 • 12. Финансијски ефекти Стратегије и акционог плана • Издвајања из Буџета потребна • Министарство рада, запошљавања и социјалне политике предложиће Влади формирање буџетског фонда за заштиту жртава трговине људима. • За спровођење Акцоног плана у 2013 нису опредељења средства користиће се већ опредељена, али треба тражити у ребалансу и предвидети за 2014. средства за имплементацију • Према могућностима користити донације

Related Documents