(II)
Mislav Modronja
Položaj i prava pripadnika nacionalnih
manjina – normativni okvir
• Nacionalna manjina u smislu Ustavnog zakona o pravima
...
Ustavno-pravni okvir nacionalnih
manjina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ustav Republike Hrvatske
Ustavni zakon o p...
Ustavni zakon o pravima nacionalnih
manjina (2002)
•
•
•
•
•
•
45 članaka
Hrvatski sabor; predsjednik Hrvatskoga sabora...
Pitanje dvojezičnosti; napose srpskog
jezika
• Hrvatski ustav iz 1974. (čl. 138): “U Socijalističkoj Republici
Hrvatskoj u...
Vukovar/Вуковар
• Gradsko vijede Grada Vukovara 14. srpnja 2009. godine
donijelo je novi Statut Grada Vukovara i u članku ...
Mjesto posebnog pijeteta?
•
•
•
Izmjene statuta u vukovarskome Gradskom vijedu prihvadene su glasovima devet
vijednika ...
Stožer za obranu Hrvatskog
Vukovara/Europska unija
?
of 8

Nacionalne manjine (ii); zakon, vukovar

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nacionalne manjine (ii); zakon, vukovar

  • 1. (II) Mislav Modronja
  • 2. Položaj i prava pripadnika nacionalnih manjina – normativni okvir • Nacionalna manjina u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina skupina je hrvatskih državljana čiji su pripadnici tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična i/ili vjerska obilježja različita od drugih graĎana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. • U Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske navedeno je da se Republika Hrvatska ustanovljuje kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, MaĎara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s graĎanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.
  • 3. Ustavno-pravni okvir nacionalnih manjina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ustav Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o elektroničkim medijima Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o sustavu državne uprave Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o izboru opdinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba Zakon o državnim službenicima Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sudovima ); Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o suzbijanju diskriminacije Kazneni zakon Zakon o popisu stanovništva, kudanstava i stanova u Republici Hrvatskoj
  • 4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (2002) • • • • • • 45 članaka Hrvatski sabor; predsjednik Hrvatskoga sabora Zlatko Tomčid, v. r. (1) Prava i slobode osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama (u daljnem tekstu: pripadnici nacionalne manjine), kao temeljna ljudska prava i slobode, nedjeljiv su dio demokratskog sustava Republike Hrvatske i uživaju potporu i zaštitu, uključujući pozivtivne mjere u korist nacionalnih manjina. (2) Etnička i multikulturna raznolikost i dih razumijevanja, uvažavanja i tolerancije doprinose promicanju razvoja Repubike Hrvatske. Zakon je donesen, krajem 2002 godine, kao što je vidljivo na kraju dokumenta (vidi gornji link), a objavljen u NN 155 od 23. prosinca 2002. Iz članka 82, Ustava RH piše i sljedeće: Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
  • 5. Pitanje dvojezičnosti; napose srpskog jezika • Hrvatski ustav iz 1974. (čl. 138): “U Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u javnoj je upotrebi hrvatski književni jezik – standardni oblik narodnoga jezika Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji se naziva hrvatski ili srpski”, dakle kao standardni jezik taj je jezik zvan hrvatski književni jezik (i on se razlikovao od srpskog standardnog jezika u Srbiji). • dvojezičnost je definirana u članku 12, točka 1 Ustavnog zakona…. (1) Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje tredinu stanovnika takve jedinice.
  • 6. Vukovar/Вуковар • Gradsko vijede Grada Vukovara 14. srpnja 2009. godine donijelo je novi Statut Grada Vukovara i u članku 51. stavak 3. uredilo slobodnu uporabu srpskog jezika i diriličnog pisma i u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara • Vukovarsko-srijemska županija • Popis 2001.g.Ukupan broj stanovnika: 204.768, od toga Hrvata 160.277 (78.27 %), te Srba 31.644 (15.45 %)Popis 2011.g.Ukupan broj stanovnika: 179.521, od toga Hrvata 142.135 (79.17 %), te Srba 27.824 (15.50 %)Vukovar • Popis 2001.g.Ukupan broj stanovnika: 31.670, od toga Hrvata 18.199 (57.46 %), te Srba 10.412 (32.88 %)Popis 2011.g.Ukupan broj stanovnika: 27.683, od toga Hrvata 15.881 (57.37 %), te Srba 9.654 (34.87 %)
  • 7. Mjesto posebnog pijeteta? • • • Izmjene statuta u vukovarskome Gradskom vijedu prihvadene su glasovima devet vijednika HDZ-a i tri vijednika HSP-a dr. Ante Starčevida te predsjednika tog vijeda Željka Pinjuha, Vijednici SDP-a (8) bili su suzdržani, a vijednici SDSS-a (3) glasovali su protiv izmjena Statuta grada Vukovara. Ministarstvo objavilo odluku da je obustavilo od primjene članak 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara, kojim je područje Vukovara bilo izuzeto od primjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (u postupku nadzora zakonitosti opdeg akta pokrenutog na traženje Vijeda srpske nacionalne manjine Grada Vukovara, u skladu s člankom 32. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina). (3) Ministarstvo nadležno za opću upravu, ako ocijeni da je opći akt iz stavka 2. ovoga članka ili neka njegova odredba protivan Ustavu, ovomu Ustavnom zakonu ili posebnim zakonima kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina, obustavit će, u roku od osam dana, njegovu primjenu.
  • 8. Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara/Europska unija ?