PREZENTACIJA „NEVERBALNAKOMUNIKACIJA“Priprema za čas odeljenjske zajednice
O S E Ć A N J A K O J A S E U S V I M D E L O V I M A S V E TA ISTO ISKAZUJU SU: Sreća ...
Strah  Gađenje
 IznenaĊenje  Ljutnja
ŠTA MOGU OČI DA NAM KAŽU?
VEŽBA:U mislima se stavite u sitacije sa prethodnih slajdova:U paru vežbamo pokrete očima:Jedan se vizuelno priseća nekog ...
USTA Dodirivanje usana ukazuje na pokušaj zaustavljanjasopstvenih reĉi. Veruje se da je ovo zaostalo ljudima još i...
OSMEH Istraţivanja su pokazala da se više mišića angaţujeonda kada se iskreno nasmejemo nego onda kadapokušavamo da odglu...
POLOŢAJ GLAVE Klimanje glavom – odobravanje Ubrzano klimanje – nestrpljivost, poenta jeizreĉena Odmahiv...
POLOŢAJ GLAVE Podignuta brada nakon nekog vremenadovodi do menjanja celokupnog telesnog stava.Podiţe se grudna kos...
RUKEU neverbalnoj komunikaciji ruke se koriste za: Naglašavanje poente, isticanje neĉega Ilustracija neĉega (pokaz oblik...
RUKE Prekrštene ruke ukazuju na moguć odbrambenistav Prekštene ruke + prekrštene noge ukazuju nato da verovatno postoji ...
RUKE Stisnuta pesnica - Otpor, agresija, odluĉnost.Jedna ili dve stistute pesnice mogu ukazivati narazliĉita osećanja (od...
RUKE Dlanovi na gore ili otvoreni –znaksubmisivnosti, ali i iskrenosti. Moţe takoĊe znaĉiti daosoba nema odgovor. Potrebn...
RUKE
RUKE
VEŽBA:- Svi stavljamo ruke u položaje sa prethodnih slajdova i usmeno analiziramo kako se u tim položajima osećamo i raz...
NAĈIN RUKOVANJA
NAĈIN RUKOVANJA dlan na dole - osoba želi da pruži utisak dominacije dlan na gore - ukazuje na submisivnost, predusretlj...
NOGE I STOPALA
NOGE I STOPALA Usmerenost nogu - Interesovanje, paţnja Neprekrštene noge dok se sedi -Otvorenost Raširene noge u sedeće...
K O G A G R U P A S M AT R A V O Đ O M ?
VEŽBA: Podelimo se po grupama , pa analiziramo način na koji stojimo,kakvi su položaji ruku, nogu, prema kome su usmerena...
Š TA S E D E Š A V A N A S L I C I ?
D A L I S U S A G O V O R N I C I Z A I N T E R E S O VA N I J E D N O Z A DRUGO?
Š TA N A M OV D E G OVO R I G OVO R TELA?
PERSONALNI PROSTOR
I N T I M N A D I S TA N C A (OD 0 DO 45 CM)Rezervisana za ljubavni odnos i intimne veze odnosnousposta...
P E R S O N A L N A D I S TA N C A (OD 45 DO 80 CM) Ljudi koji se veoma dobro poznaju (prijatejlji,roĊaci)....
S O C I J A L N A D I S TA N C A (OD 80 CM DO 4 M) Uspostavlja se u poslovnom okruţenju.Omogućava uĉesnicima ...
J A V N A D I S TA N C A (PREKO 4 M) U formalnom okruţenju i onda kada se ne ţelikontakt. Kada na...
BAZIĈNA NAĈELA USPEŠNE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U JAVNIM NASTUPIMA Ostvarite stabilan kontakt očima sa lju...
BAZIĈNA NAĈELA USPEŠNE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U JAVNIM NASTUPIMA Ne smešite se previše. Osmeh saĉuvajte za p...
BAZIĈNA NAĈELA USPEŠNE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U JAVNIM NASTUPIMA Ne dodirujte svoje lice dok govorite. Ovaj ...
VEŽBA: Stajemo na različitu udaljenost jedni od drugih da osetimo da linam prisustvo drugih u toj zoni smeta ili ne, u za...
ZAKLJUČAK: “Sve reči moramo tretirati kao glasinesve dok ne budu podržane neverbalnim ...
of 36

Prezentacija Neverbalne Komunikacije

Prezenatacija radjena na času odeljenjske zajednice , januar 2013.godine u obliku radionice sa ciljem poboljšanja komunikacija i razvijanja emocionalne pismenosti kod učenika.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      


Transcripts - Prezentacija Neverbalne Komunikacije

 • 1. PREZENTACIJA „NEVERBALNAKOMUNIKACIJA“Priprema za čas odeljenjske zajednice
 • 2. O S E Ć A N J A K O J A S E U S V I M D E L O V I M A S V E TA ISTO ISKAZUJU SU: Sreća  Tuga
 • 3. Strah  Gađenje
 • 4.  IznenaĊenje  Ljutnja
 • 5. ŠTA MOGU OČI DA NAM KAŽU?
 • 6. VEŽBA:U mislima se stavite u sitacije sa prethodnih slajdova:U paru vežbamo pokrete očima:Jedan se vizuelno priseća nekog događaja, dok drugi prati njegovepokrete očima, i tako za svaki od slučaja sa prethodnog slajda.
 • 7. USTA Dodirivanje usana ukazuje na pokušaj zaustavljanjasopstvenih reĉi. Veruje se da je ovo zaostalo ljudima još izdetnjstva kada su kao deca ĉim kaţu nešto što ne bi trebaloinstinktivno poklapali usta rukama. U odraslom dobu ovaj znakse modifikuje, tako da zaustavljanje komentara onda kadaţelimo da delujemo kao da se slaţemo sa neĉim što slušamo ililaganje mogu podsvesno izazvati primicanje ruke usnama. Veţba: zamislimo nešto što ne smemo da izgovorimo ipratimo pokrete ruke.
 • 8. OSMEH Istraţivanja su pokazala da se više mišića angaţujeonda kada se iskreno nasmejemo nego onda kadapokušavamo da odglumimo osmeh. Osoba koja seiskreno smeje osmehom menja celo svoje lice, obrvese spuštaju, obrazi se podiţu i javljaju se bore okoustiju i oĉiju. TakoĊe treba obratiti paţnju i na simetriĉnostosmeha. Iako iskren osmeh nikada nije u potpunostisimetriĉan, preterana asimentriĉnost znak jepomešanih osećanja u osobi (nekada i sarkazma). Obratiti paţnju na ramena. Veţba: smejemo se laţno, iskreno i pratimopokrete našeg para.
 • 9. POLOŢAJ GLAVE Klimanje glavom – odobravanje Ubrzano klimanje – nestrpljivost, poenta jeizreĉena Odmahivanje- odbijanje U ovim sluĉajevima pratiti pokrete nosa kakobi se uoĉili i mali pokretiVeţba: u paru ponavljamo ove pokrete i analiziamošta znaĉe ti pokreti glavom.
 • 10. POLOŢAJ GLAVE Podignuta brada nakon nekog vremenadovodi do menjanja celokupnog telesnog stava.Podiţe se grudna kost, ulazi više vazduha u grudi,šire se ramena te osoba deluje veće. Otvaranje podruĉja oko vrata ukazuje na toda osoba nema potrebu da se zatvori. Na isti naĉin inagnuta glava na stranu ukazuje na spremnost zarazgovor i pokušaj razumevanja druge strane. Ukoliko ste pred publikom dovoljno jepogledati da li je većina glava barem malo nagnutakako biste otkrili da li imate paţnju publike.
 • 11. RUKEU neverbalnoj komunikaciji ruke se koriste za: Naglašavanje poente, isticanje neĉega Ilustracija neĉega (pokaz oblika, odreĊenjeveliĉine) Specifiĉne svesne signale (primer: prst gore za ok) Pozdravljanje i mahanje Nesvesni signali koji su ĉesto otkrivajući uukljuĉuju i ostale predmete kao što su olavka,cigareta ili neki deo tela.
 • 12. RUKE Prekrštene ruke ukazuju na moguć odbrambenistav Prekštene ruke + prekrštene noge ukazuju nato da verovatno postoji odbrambeni stav Prekrštene ruke + prekrštene noge +mrštenje + stisnute pesnice su znak dadefinitnivno postoji odbrambeni stav pri tomeverovatno i neprijateljski
 • 13. RUKE Stisnuta pesnica - Otpor, agresija, odluĉnost.Jedna ili dve stistute pesnice mogu ukazivati narazliĉita osećanja (odbranu, spremnost za napad) uzavisnosti od konteksta. Savijeni isprepletani prsti – Kada se ovakopostave prsti, ruke su uglavnom ili na stolu ili nastomaku. Signal ukazuje na frustraciju i anksioznost. Palac stegnut u pesnicu - Frustracija,nesigurnost. Drţeći palĉeve osoba spreĉavasopstvenu akciju.
 • 14. RUKE Dlanovi na gore ili otvoreni –znaksubmisivnosti, ali i iskrenosti. Moţe takoĊe znaĉiti daosoba nema odgovor. Potrebno je naglasiti da je ovoĉesto korišćen signal kada osoba pokušava da selaţno predstavi kao iskrena i neduţna i zbog toga jepotrebno biti obazriv prilikom tumaĉenja (lako seglumi). Dlanovi okrenuti na dole – Ukazuju naautoritet, snagu, dominaciju.
 • 15. RUKE
 • 16. RUKE
 • 17. VEŽBA:- Svi stavljamo ruke u položaje sa prethodnih slajdova i usmeno analiziramo kako se u tim položajima osećamo i razmenjujemo iskustva.- Zatim jedan od učesnika pokazuje pokrete rukama , a mi pogađamo emocionalna stanja u kome se nalaze.
 • 18. NAĈIN RUKOVANJA
 • 19. NAĈIN RUKOVANJA dlan na dole - osoba želi da pruži utisak dominacije dlan na gore - ukazuje na submisivnost, predusretljivost rukovanje sa obe ruke - osoba želi da pokaže iskrenost unamerama, ali isto tako se primećuje i težnja za kontrolom. Bez obzirada li je iskren ili ne, ovaj gest često je neprijatan. Vežba: u paru se rukujemo na različite načine i analiziramo osećaj
 • 20. NOGE I STOPALA
 • 21. NOGE I STOPALA Usmerenost nogu - Interesovanje, paţnja Neprekrštene noge dok se sedi -Otvorenost Raširene noge u sedećem položaju -Arogancija, borbenost ili seksualnost Članak oko članka u sedećem položaju –Defanzivnost Raširene noge u stojećem stavu - Agresija,spremnost na akciju
 • 22. K O G A G R U P A S M AT R A V O Đ O M ?
 • 23. VEŽBA: Podelimo se po grupama , pa analiziramo način na koji stojimo,kakvi su položaji ruku, nogu, prema kome su usmerena stopala i šta tooznačava.
 • 24. Š TA S E D E Š A V A N A S L I C I ?
 • 25. D A L I S U S A G O V O R N I C I Z A I N T E R E S O VA N I J E D N O Z A DRUGO?
 • 26. Š TA N A M OV D E G OVO R I G OVO R TELA?
 • 27. PERSONALNI PROSTOR
 • 28. I N T I M N A D I S TA N C A (OD 0 DO 45 CM)Rezervisana za ljubavni odnos i intimne veze odnosnouspostavlja se samo izmeĊu ljudi koji su meĊusobno izuzetnobliski. Moţe se podeliti na: bližu intimnu distancu (od 0 do 15 cm) koja ukazuje naveliku bliskost dalju intimnu distancu (od 15 do 45 cm) koja je izazanešto manje prisnosti, ali idalje mogu da se dodiruju i osećajumirise.
 • 29. P E R S O N A L N A D I S TA N C A (OD 45 DO 80 CM) Ljudi koji se veoma dobro poznaju (prijatejlji,roĊaci). Ipak, iako je dodir moguć na ovoj distanci,on je redak, osim u sluĉaju rukovanja.
 • 30. S O C I J A L N A D I S TA N C A (OD 80 CM DO 4 M) Uspostavlja se u poslovnom okruţenju.Omogućava uĉesnicima nesmetanu saradnju, ali ne ifiziĉki kontakt.
 • 31. J A V N A D I S TA N C A (PREKO 4 M) U formalnom okruţenju i onda kada se ne ţelikontakt. Kada na javnom mestu neku naruši ovudistancu, doţivlja se blagi nemir i javlja se oĉekivanjeneke interakcije.
 • 32. BAZIĈNA NAĈELA USPEŠNE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U JAVNIM NASTUPIMA Ostvarite stabilan kontakt očima sa ljudima u publici ili sakamerom (neki na televiziju savetuju govornike/goste da ne gledajupravo u kameru-ovo je loš savet!) Kada ostvarite kontkat očima ostanite tu neko vreme. Ukolikoočima prelazite brzo po prostoriji publici ćete delovati nestalno. Ne pomerajte glavu previše. Naglost može zbuniti slušaoca. Još specifičnije, izbegavajte da gledate naniže (ka podu) ili gore ka(ka plafonu). Prvi pokret navodi ljude da pomisle da ste neiskreni, adrugi na to da ste nepripremljeni.
 • 33. BAZIĈNA NAĈELA USPEŠNE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U JAVNIM NASTUPIMA Ne smešite se previše. Osmeh saĉuvajte za prvihnekoliko sekundi izjave i za naglašavanje nekogspecifiĉnog komentara ili šale. Konstantnoosmehivanje moţe delovati izveštaĉeno i neiskreno. Kada je moguće, drţete ruke/šake otvorene ividljive publici. Kada su ruke govornika vidjivepublika više veruje govorniku. Ne ţurite. Korišćenje tišine barem povremeno nećeuĉiniti da delujete nepripremljeno kao što će touĉiniti gledanje ka plafonu. Publika ĉesto interpretiratrenutak ili dva u tišini kao promišljenost govornika.
 • 34. BAZIĈNA NAĈELA USPEŠNE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U JAVNIM NASTUPIMA Ne dodirujte svoje lice dok govorite. Ovaj se gestĉesto tumaĉi kao znak sumnje. Jedno od pravila glume jeste da glumacniakda ne sme pribliţiti ruke glavi osim ako ne ţeli daiskaţe sumnju i zabrinutost.
 • 35. VEŽBA: Stajemo na različitu udaljenost jedni od drugih da osetimo da linam prisustvo drugih u toj zoni smeta ili ne, u zavisnosti od toga da lise radi o osobi koja nam je prijatelj i sl.
 • 36. ZAKLJUČAK: “Sve reči moramo tretirati kao glasinesve dok ne budu podržane neverbalnim signalima.”

Related Documents