Proiectul de Susținere a Autorităților Locale din Moldova
Strategia de dezvoltare socio-
economică a orașului Edineț
2015 ...
PA II PARCUR IȘ Ș
 9 Ateliere şi şedin e comuneț
 Numărul participan ilor la fiecare atelier / şedinţă: în mediu 20ț
- 2...
3
4
5
Cadrul general al Strategiei
Viziunea strategică a oraşului Edineţ
• Orasul Edinet – centru urban atractiv, pol de crester...
Cadrul general al Strategiei
Misiunea APL Edineţ şi a comunităţii
• APL si cetatenii orasului Edinet colaboreaza
impreuna ...
Cadrul general al Strategiei
Principii asumate i împărtă ite:ș ș
• Competen ă, transparen ă i deschidere către cetă eni di...
Obiectivul general al strategiei:
Obiectivul general strategic constă în asigurarea unei
dezvoltări socio-economice durabi...
Direcţii strategice i obiective specificeș
Direcţia strategică 1: Reabilitarea infrastructurii de bază
si asigurarea efici...
11
Direcţia strategică 2: Dezvoltarea unui mediu economic
si turistic competitiv.
Obiective specifice:
• OS 2.1. Crearea c...
Direcţia strategică 3: Promovarea multidimensionala
a Edinetului ca pol cultural-sportiv regional.
Obiective specifice:
• ...
13
Direcţia strategică 4: Ridicarea nuvelului de calitate a
serviciilor educationale si relansarea coeziunii
sociale prin ...
14
Direcţia strategică 5: . Conservarea si protectia
mediului inconjurator.
Obiective specifice:
• OS 5.1. Responsabilizar...
15
Plan de ac iuni 2015-2020ț
Planul de acţiuni 2015 - 2020
Direcţia strategică 1: Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea
eficienţei energet...
Planul de acţiuni 2015 - 2020
Direcţia strategică 1: Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea
eficienţei energet...
Obiectiv specific Acţiuni
• Protejarea şi întreţinerea drumurilor reabilitate prin
curaţare, plombare, construcţia scurger...
Obiectiv specific Acţiuni
• Modernizarea sistemului de informare şi siguranţă în
traficul rutier:
- Instalarea a 6 semafoa...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 1.3
Aprovizionarea cu
apă potabilă de
calitate şi servicii de
canalizare a tuturor
cetăţeni...
Obiectiv specific Acţiuni
• Elaborarea documentelor tehnice pentru staţia de
epurare a apelor reziduale (Studiu de fezabil...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 1.4
Modernizarea şi
extinderea
serviciului de
salubrizare şi
îmbunătăţirea
managementului
d...
Obiectiv specific Acţiuni
• Construcţia unui depozit regional de deşeuri pentru
subzona II ce cuprinde raioanele: Ocniţa, ...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 1.5
Creşterea eficienţei
energetice şi
dezvoltarea durabilă a
sectorului energetic.
• Repar...
Obiectiv specific Acţiuni
• Reproiectarea şi înlocuirea sistemului de
încălzire monotubular cu sistem bitubular
(coloane, ...
Planul de acţiuni 2015 - 2020
Direcţia strategică 2: Dezvoltarea unui mediu economic şi turistic
competitiv.
Obiectivul sp...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 2.2
Atragerea
investiţiilor în
sectorul economic şi
dezvoltarea IMM.
• Inventarierea patrim...
Obiectiv specific Acţiuni
• Crearea asociaţiilor oamenilor de afaceri din
or.Edineţ;
• Promovarea si dezvoltarea Clubului ...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 2.3
Dezvoltarea culturii
antreprenoriale în
rândul tinerilor.
• Evaluarea nevoilor mediului...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 2.4
Dezvoltarea
turismului ca factor
cheie de dezvoltare
economică.
• Diversificarea oferte...
Obiectiv specific Acţiuni
• Atragerea turiştilor prin organizarea de
evenimente culturale şi de agrement de calitate
(fest...
Planul de acţiuni 2015 - 2020
Direcţia strategică 3: Promovarea multidimensională a Edineţului ca pol
cultural-sportiv reg...
Obiectiv
specific
Acţiuni
• Restaurarea şi dotarea Muzeului Ţinutului natal:
- Reparaţia tavanelor;
- Schimbarea geamurilo...
Obiectiv
specific
Acţiuni
• Reparaţia capitală a Şcolii de muzică a
or. Edineţ:
- Schimbarea geamurilor şi uşilor;
- Efect...
Obiectiv
specific
Acţiuni
• Reparaţia capitală a Bibliotecii pentru
copii:
- Schimbarea geamurilor şi uşilor;
- Reparaţia ...
Obiectiv
specific
Acţiuni
• Reparaţia capitală a Bibliotecii pentru
copii:
- Schimbarea geamurilor şi uşilor;
- Reparaţia ...
Obiectiv
specific
Acţiuni
• Reparaţia capitală a Bibliotecii publice a or.
Edineţ:
- Schimbarea geamurilor şi uşilor;
- Re...
Obiectiv
specific
Acţiuni
• Reparaţia capitală şi dotarea Casei de creaţie a
copiilor:
- Extinderea instituţiei prin repar...
Obiectiv
specific
Acţiuni
• Construcţia, dotarea şi
amenajarea Centrului
Comunitar din s. Gordinestii Noi.
39
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 3.2
Intensificarea
cooperării
multiculturale şi
valorificarea
tradiţiilor locale.
• Realiza...
Obiectiv specific Acţiuni
• Asigurarea unui schimb de
experienţă între instituţiile
extraşcolare din ţară şi peste hotare....
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 3.3
Îmbunătăţirea
infrastructurii
sportive a oraşului
Edineţ.
• Reparaţia şi extinderea sta...
Planul de acţiuni 2015 - 2020
Direcţia strategică 4: : Ridicarea nuvelului de calitate a serviciilor
educaţionale şi relan...
• Reparaţia capitală a Gradiniţei-creşă nr. 2 din
or. Edineţ:
- Reparaţia capitală şi izolarea acoperişului (bl.
2,3);
- S...
• Reparaţia capitală şi dotarea Gradiniţei de
copii nr. 3 din or. Edineţ:
- Anveloparea clădirii şi reparaţia capitală a
p...
Reparaţia capitală a Gradiniţei de copii nr. 4
din or. Edineţ şi dotarea tehnică:
Schimbarea acoperişului;
Anveloparea clă...
- Dotarea cabinetului medical;
- Construcţia unei Săli festive;
- Schimbarea sistemului de aprovizionare cu apă
şi canaliz...
• Reparaţia capitală a Gradiniţei de copii din s.
Gordineştii Noi:
- Reparatia capital a dormitorului;
- Amenajarea teenul...
• Reparaţia capitală a Gradiniţei de copii din s.
Alexandreni:
- Schimbarea acoperişului;
- Anveloparea pereţilor;
- Repar...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 4.2
Consolidarea
capacităţilor APL
prin dezvoltarea
resurselor umane şi
asigurarea
transpar...
• Asigurarea transparenţei decizionale
prin revigorarea mecanismelor de
consultare publică ;
• Elaborarea de politici şi s...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 4.3
Oferirea serviciilor
sociale de calitate.
• Asigurarea accesului persoanelor cu
disabil...
• Crearea serviciului de angajareîin cîmpul
muncii a persoanelor cu disabilităţi:
- Elaborarea bazei de date a persoanelor...
Planul de acţiuni 2015 - 2020
Direcţia strategică 5: Conservarea şi protecţia mediului înconjurător.
Obiectivul specific A...
• Organizare de campanii de înverzire şi
amenajare a oraşului.
• Organizarea de campanii de promovare a
transportului ecol...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 5.2
Protejarea
scuarurilor stradale
şi a spaţiilor verzi şi
dezvoltarea
infrastructurii de
...
• Construcţia şi amenajarea Teatrului de vară în
incinta Grădinii publice “V. Alexandri”;
• Instalarea a 12 busturi pe Ale...
Obiectiv specific Acţiuni
O.S. 5.3
Amenajarea şi
protejarea bazinelor
acvatice.
• Curatarea bazinelor acvatice;
• Efectuar...
Mulţumim pentru atenţie!
59
of 59

Prezentare strategie Edineţ 12.12 .2014

Prezentarea Strategiei 2015-2020 Edineţ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Prezentare strategie Edineţ 12.12 .2014

 • 1. Proiectul de Susținere a Autorităților Locale din Moldova Strategia de dezvoltare socio- economică a orașului Edineț 2015 - 2020
 • 2. PA II PARCUR IȘ Ș  9 Ateliere şi şedin e comuneț  Numărul participan ilor la fiecare atelier / şedinţă: în mediu 20ț - 25 persoane  Perioada: Mai 2014 - Decembrie 2014  Numărul orelor investite: în mediu 5 ore per eveniment (circa 45 ore)  Mul umiri persoanelor care au participat în proces.ț 2
 • 3. 3
 • 4. 4
 • 5. 5
 • 6. Cadrul general al Strategiei Viziunea strategică a oraşului Edineţ • Orasul Edinet – centru urban atractiv, pol de crestere socio- economic si turistic cu infrastructura moderna si servicii publice diversificate, multidimensional sub aspect cultural si sportiv, cu un mediu ambiant sanatos. 6
 • 7. Cadrul general al Strategiei Misiunea APL Edineţ şi a comunităţii • APL si cetatenii orasului Edinet colaboreaza impreuna pentru crearea unui mediu economico- social atractiv pentru existen ii i poten ialiiț ș ț investitori, gestionarea eficienta a investitiilor in scopul modernizarii continue a orasului, revalorificarea economiei locale si crearea locurilor de munca, diversificarea serviciilor publice, regenerarea traditiilor istorico-culturale si imbunatatirea mediului ambiant. 7
 • 8. Cadrul general al Strategiei Principii asumate i împărtă ite:ș ș • Competen ă, transparen ă i deschidere către cetă eni din partea APL.ț ț ș ț • Calitate i diversitate pentru servicii publice locale.ș • Responsabilitate i atitudine participativă a locuitorilor.ș • Parteneriat viabil i constructiv între ale ii locali, actorii sociali i economici.ș ș ș • Profesionalism si calitate in soluţionarea problemelor stringente ale comunităţii. • Respect pentru diversitatea culturala si etnica. • Respect pentru demnitatea umană. • Respect pentru generatiile in varsta, traditiile familiale. • Tradi ii locale păstrate i promovate.ț ș • Ospitalitate i atitudine pozitivă fa ă de turi ti.ș ț ș • Atitudine grijulie fa ă de mediul înconjurător.ț 8
 • 9. Obiectivul general al strategiei: Obiectivul general strategic constă în asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile a oraşului Edineţ în perioada 2015 - 2020. 9
 • 10. Direcţii strategice i obiective specificeș Direcţia strategică 1: Reabilitarea infrastructurii de bază si asigurarea eficientei energetice in scopul furnizarii unor servicii continue si de calitate. Obiective specifice: • OS 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice si cai de acces la obiectele de menire economica (Parcul industrial Edinet) si sociala. • OS 1.2. Renovarea infrastructurii drumurilor locale si extinderea serviciului de transport public. • OS 1.3. Aprovizionarea cu apa potabila de calitate si servicii de canalizare a tuturor cetatenilor din or. Edinet. • OS 1.4. Modernizarea si extinderea serviciului de salubrizare si imbunatatirea managementului deseurilor solide. • OS 1. 5. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sectorului energetic. 10
 • 11. 11 Direcţia strategică 2: Dezvoltarea unui mediu economic si turistic competitiv. Obiective specifice: • OS 2.1. Crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor industriale. • OS 2.2. Atragerea investitiilor in sectorul economic si dezvoltarea IMM. • OS 2.3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor. • OS 2.4. Dezvoltarea turismului ca factor cheie de dezvoltare economica.
 • 12. Direcţia strategică 3: Promovarea multidimensionala a Edinetului ca pol cultural-sportiv regional. Obiective specifice: • OS 3.1. Imbunatatirea infrastructurii centrelor culturale orasenesti. • OS 3.2. Intensificarea cooperării multiculturale si valorificarea traditiilor locale. • OS 3.3. Imbunatatirea infrastructurii sportive a orasului Edinet. 12
 • 13. 13 Direcţia strategică 4: Ridicarea nuvelului de calitate a serviciilor educationale si relansarea coeziunii sociale prin imbunatatirea serviciilor administrative a APL. Obiective specifice: • OS 4.1. Crearea unor condiţii optime pentru educaţie în instituţiile preuniversitare. • OS 4.2. Consolidarea capacitatilor APL prin dezvoltarea resurselor umane si asigurarea transparentei decizionale. • OS 4.3. Oferirea serviciilor sociale de calitate.
 • 14. 14 Direcţia strategică 5: . Conservarea si protectia mediului inconjurator. Obiective specifice: • OS 5.1. Responsabilizarea sociala a cetatenilor si agentilor economici privind protectia mediului. • OS 5.2. Protejarea scuarurilor stradale si a spatiilor verzi si dezvoltarea infrastructurii de agrement. • OS 5.3. Amenajarea si protejarea bazinelor acvatice.
 • 15. 15 Plan de ac iuni 2015-2020ț
 • 16. Planul de acţiuni 2015 - 2020 Direcţia strategică 1: Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea eficienţei energetice în scopul furnizării unor servicii continue şi de calitate. Obiectivul specific Acţiuni O.S. 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de utilităti publice şi căi de acces la obiectele de menire economică (Parcul industrial Edineţ) şi socială. • Crearea infrastructurii interne a PI (drum intern, telefonie, reţea internet ) şi conectarea rezidenţilor la utilităţile publice de AAC, gaz, energie electrică , comunicaţii etc. • Amenajarea terenului PI (înverzirea teritoriului, amenajare parcări, sistem de iluminare, procurarea tomberoanelor de gunoi şi amenajarea locurilor de colectare a deşeurilor). • Construcţia halelor de producere pentru Incubatorul de afaceri al PI. • Construcţia halelor de producere pentru rezidenţii PI. • Extinderea PI pe suprafaţa de 50 h. şi conectarea la utilităţi publice. 16
 • 17. Planul de acţiuni 2015 - 2020 Direcţia strategică 1: Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea eficienţei energetice în scopul furnizării unor servicii continue şi de calitate. Obiectivul specific Acţiuni O.S. 1.1 Renovarea infrastructurii drumurilor locale şi extinderea serviciului de transport public. • Elaborarea documentelor de urbanism . • Elaborarea unui studiu privind reabilitarea străzilor. • Reparaţia a 86 km. de drum local; • Construcţia şi reabilitarea trotuarelor în cartierele oraşului: Str. Independenţei, str. Alexandru cel Bun, str. Octavian Cirimpei, str. Ştefan Vodă, str. Gagarin, str. Valentin Roşca, str. Florar, str. Testemiţeanu; • Realizarea unui proiect de construire a unui sistem integrat de mini parcări. • Realizarea proiectului de amenajare a staţiilor de autobus acoperite. 17
 • 18. Obiectiv specific Acţiuni • Protejarea şi întreţinerea drumurilor reabilitate prin curaţare, plombare, construcţia scurgerilor de evacuare a apelor, etc. • Realizarea unui studiu privind eficienţa funcţionării transportului public in oraş. • Realizarea unui program de înnoire a parcului de transport pentru călători. • Crearea serviciului “Taxi social” pentru urmatoarele categorii de persoane: pensionarii şi persoane cu dizabilităţi de gradul I şi II care se deplasează greu; • Realizarea unui proiect de instalare în staţii a panourilor publicitare illuminate pentru reclamă socială. 18
 • 19. Obiectiv specific Acţiuni • Modernizarea sistemului de informare şi siguranţă în traficul rutier: - Instalarea a 6 semafoare moderne adaptate pentru persoane cu disabilităţi; - Instalarea camerelor video pentru supraveghere şi monitorizare; -Instalarea indicatoarelor de orientare; • Modernizarea parcului de autospeciale pentru întreţinerea drumurilor publice. • Construcţia pistelor pentru ciclişti (4 km). 19
 • 20. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 1.3 Aprovizionarea cu apă potabilă de calitate şi servicii de canalizare a tuturor cetăţenilor din or. Edineţ. • Realizarea programului de extindere şi reabilitare a reţelelor de aprovizionare cu apă potabilă în cartierele oraşului: Str. Izvoarelor, str. Dimo, str. Nicolae Moroşanu, str. D. Cantemir. • Modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare în cartierele: str. Basarabia, str. Aurel David, str. A. Cristea, str. A. Hîjdeu, str. C. Stamati, str. Donici, str. Mateevici, str. V. Roşca, str. Miron Costin, str. Elena Sîrbu, str. Serghei Lazo, str. Miron Costin, str. Tcacenco, str. Copilăriei, str. Em. Bucov, str. Moldove, str. B. Glavan, str. V. Stroiescu. 20
 • 21. Obiectiv specific Acţiuni • Elaborarea documentelor tehnice pentru staţia de epurare a apelor reziduale (Studiu de fezabilitate, proiect ethnic, fişa de proiect ). • Proiect de modernizare a staţiei de epurare a apelor reziduale. • Modernizarea parcului de autospeciale la IM “Apa Canal”. 21
 • 22. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 1.4 Modernizarea şi extinderea serviciului de salubrizare şi îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide. • Realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor-colectare selectivă , transport, valorificare, depozitare • Procurarea tomberoanelor pentru fiecare gospodarie. • Promovarea reciclării deşeurilor solide reutilizabile. • Dotarea operatorului de salubritate cu autospeciale. • Sistem integrat de gestionare a deşeurilor spitaliceşti inclusiv un incinerator ecologic. 22
 • 23. Obiectiv specific Acţiuni • Construcţia unui depozit regional de deşeuri pentru subzona II ce cuprinde raioanele: Ocniţa, Briceni, Donduşeni şi Edineţ. 23
 • 24. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 1.5 Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic. • Reparaţia capitală a acoperişurilor clădirilor edifiiciilor municipale din or. Edineţ: Grădiniţele nr. 1, 2, 4; Şcoala de arte, Primăria. • Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare vechi cu ferestre şi uşi tip termopan PVC în clădirile municipale: Grădiniţele 1, 2; Casa de cultură, Şcoala de muzică, Şcoala de arte, Staţia tinerilor tehnicieni, Casa de creaţie a copiilor, Primăria. • Îmbunătăţirea anvelopei clădirilor municipale. • Imbunătăţirea anvelopei blocurilor de locuit (206 scări) • Introducerea, în toate instituţiile publice, a becurilor cu consum energetic redus. 24
 • 25. Obiectiv specific Acţiuni • Reproiectarea şi înlocuirea sistemului de încălzire monotubular cu sistem bitubular (coloane, conducte orizontale şi corpuri de încălzire noi, echipate cu ventile termostatice pentru reglajul temperaturii interioare, dispozitive automate de echilibrare în sistem). • Montarea de panouri solare pe clădirile instituţiilor publice. • Proiectarea şi înlocuirea a 73 corpuri de iluminat stradal cu lămpi de tip LED. • Sesiuni de instruire dedicate funcţionarilor din primărie, consumatorilor finali cu privire la măsuri de eficienţă energetică posibile şi la modul lor de implementare. 25
 • 26. Planul de acţiuni 2015 - 2020 Direcţia strategică 2: Dezvoltarea unui mediu economic şi turistic competitiv. Obiectivul specific Acţiuni O.S. 2.1 Crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor industriale. • Crearea unui punct de informare în cadrul Primăriei Edineţ privind condiţiile de recrutare/selectare a rezidenţilor PI Edineţ; • Organizarea activităţilor de atragere a noilor rezidenti la PI Edineţ; • lansarea proiectelor rezidenţilor şi semnarea contractelor de desfăşurare a activităţii în cadrul PI. • Crearea unui Incubator de afaceri în cadrul PI. • Identificarea pieţelor de desfacere pentru mărfurile produse în localitate; • Promovarea facilităţilor de activare în PI. 26
 • 27. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 2.2 Atragerea investiţiilor în sectorul economic şi dezvoltarea IMM. • Inventarierea patrimoniului de care dispune APL în vederea identificării rezervelor pentru susţinerea procesului investiţional; • Elaborarea unui Program pentru atragerea investiţiilor; • Promovarea imaginii investiţionale a or. Edineţ prin organizarea Forumului economic pentru atragerea investiţiilor din remitenţele de peste hotare; • Elaborarea materialelor promoţionale (ghid investiţional, buclete, pliante etc.), diseminarea materialelor electronice pe reţelele de socializare, în scopul atragerii investitorilor străini; 27
 • 28. Obiectiv specific Acţiuni • Crearea asociaţiilor oamenilor de afaceri din or.Edineţ; • Promovarea si dezvoltarea Clubului Economic în rîndurile migranţilor reveniţi – potentiali investitori; • Elaborarea programelor de dezvoltare şi promovare a afacerilor în rândul celor întorşi de peste hotare; • Organizarea tradiţională a unor evenimente de promovare a potenţialului local şi produselor autohtone (expo-tîrguri, iarmaroace, festivaluri etc.); 28
 • 29. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 2.3 Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor. • Evaluarea nevoilor mediului de afaceri, şi identificarea zonelor unde APL poate acţiona pentru a crea condiţii dezvoltării activităţilor economice; • Organizarea unor seminare de instruire pentru antreprenori în domeniul afacerilor innovative. • Realizarea vizitelor de studiu în alte localităţi din tară şi peste hotare cu vizitarea companiilor şi întreprinderilor de succes. • Instruirea tinerilor antreprenori privind introducerea sistemelor de comerţ electronic şi a sistemelor pentru relaţii cu clienţii; 29
 • 30. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 2.4 Dezvoltarea turismului ca factor cheie de dezvoltare economică. • Diversificarea ofertei turistice şi elaborarea pachetelor specializate: turismul agricol, ecologic, sportiv, vînătoresc, monahal, gastronomic, etc. • Crearea unui itinerar turistic orăşenesc; • Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de acces şi obiectelor de destinaţie turistică; • Crearea unui birou local de informare turistică; • Elaborarea materialelor de promovare a turismului în or. Edineţ (buclete informaţionale, Mini-Ghid turistic, portal turistic, panouri publicitare, video si audio clip-uri, etc.) • Atragerea turiştilor prin organizarea de evenimente culturale şi de agrement de calitate (festivaluri, tîrguri, sărbători naţionale şi locale). 30
 • 31. Obiectiv specific Acţiuni • Atragerea turiştilor prin organizarea de evenimente culturale şi de agrement de calitate (festivaluri, tîrguri, sărbători naţionale şi locale). • Elaborarea unui Program pentru dezvoltarea pensiunilor eco-turistice în oraş şi localităţile limitrofe. • Crearea unui spaţiu pentru realizarea unor expoziţii - tîrg de artizanat; • Stimularea întreprinzătorilor ce realizează afaceri în domeniul turismului rural prin scutirea de taxe locale pentru primii 2 ani de activitate; • Dezvoltarea capacităţilor profesionale a persoanelor ce activează în sectorul turistic; 31
 • 32. Planul de acţiuni 2015 - 2020 Direcţia strategică 3: Promovarea multidimensională a Edineţului ca pol cultural-sportiv regional. Obiectivul specific Acţiuni O.S. 3.1 Îmbunătăţirea infrastructurii centrelor culturale oraşeneşti. • Reabilitarea capitală a Casei de cultură Edineţ: - Reparatia internă a salii de spectacole; - Amenajarea scenei; - Reparaţia capitală a sălii mici; - Reparaţia birourilor Casei de cultură; - Procurarea instrumentelor muzicale; - Achiziţionarea costumelor naţionale autohtone; - Procurarea mobilierului; - Reparaţia sistemului de încălzire; - Renovarea sistemului de energie electrică; - Anveloparea externă a edificiului şi reparaţia externă şi reaparaţia capitală a pereţilor exteriori; - Amenajarea curţii interioare a Casei de cultură (pavaj, mobilier de gradină, havuz, etc) 32
 • 33. Obiectiv specific Acţiuni • Restaurarea şi dotarea Muzeului Ţinutului natal: - Reparaţia tavanelor; - Schimbarea geamurilor şi uşilor; - Reparaţia sălilor de păstrare a exponatelor; - Restaurarea aspectului exterior al clădirii cu păstrarea particularităţilor istorice; -Dotarea instituţiei cu echipament electronic: calculator, proiector, ecran, copiator, aparat foto digital; -Amenajarea unui mini-magazin de vînzare a obiectelor artizanale şi a suvenirelor promoţionale ale oraşului Edineţ; - Amenajarea în curtea Muzeului Ţinutului natal un mini- muzeu în aer liber; - Elaborarea materialelor promoţionale ale Muzeului Ţinutului: pliante, pixuri, mape, agende, etc. - Procurarea a 4 costume naţionale pentru muzeografi; 33
 • 34. Obiectiv specific Acţiuni • Reparaţia capitală a Şcolii de muzică a or. Edineţ: - Schimbarea geamurilor şi uşilor; - Efectuarea reparaţiei interne si externe a edificiului; - Asfaltarea (pavarea) curţii; - Îngrădirea clădirii; - Procurarea instrumentelor muzicale; - Procurarea utilajului de sonorizare; -Conectatrea la Internet; 34
 • 35. Obiectiv specific Acţiuni • Reparaţia capitală a Bibliotecii pentru copii: - Schimbarea geamurilor şi uşilor; - Reparaţia capitală a pereţilor externi şi interni cu izolare termică; - Reparaţia capitală a blocului sanitar; - Procurarea mobilierului specializat: stilaje, vitrine, dulapuri, etc - Dotarea instituţiei cu echipament electronic (calculatoare, imprimantă, copiator, scanner, proiector, ecran) - Dotare cu noi colecţii de cărţi; 35
 • 36. Obiectiv specific Acţiuni • Reparaţia capitală a Bibliotecii pentru copii: - Schimbarea geamurilor şi uşilor; - Reparaţia capitală a pereţilor externi şi interni cu izolare termică; - Reparaţia capitală a blocului sanitar; - Procurarea mobilierului specializat: stilaje, vitrine, dulapuri, etc - Dotarea instituţiei cu echipament electronic (calculatoare, imprimantă, copiator, scanner, proiector, ecran) - Dotare cu noi colecţii de cărţi; 36
 • 37. Obiectiv specific Acţiuni • Reparaţia capitală a Bibliotecii publice a or. Edineţ: - Schimbarea geamurilor şi uşilor; - Reparaţia capitală a pereţilor externi şi interni cu izolare termică; - Reparaţia capitală a blocului sanitar; - Procurarea mobilierului specializat: stilaje, vitrine, dulapuri, etc - Dotarea instituţiei cu echipament electronic (calculatoare, imprimantă, copiator, scanner, proiector, ecran) - Dotare cu noi colecţii de carte; - Crearea raftului de cărţi electronice; - Amenajarea unei Săli de informare europeană în incinta Bibliotecii publice; 37
 • 38. Obiectiv specific Acţiuni • Reparaţia capitală şi dotarea Casei de creaţie a copiilor: - Extinderea instituţiei prin reparaţia capitală a subsolului; - Reparaţia internă şi externă a edificiului; - Îngrădirea instituţiei; - Amenajarea unei Săli de dans; - Procurarea mobilierului ; - Procurarea instrumentelor muzicale (chitara, acordeon) - Amrnajarea unei mini-scene de vară în curtea instituţiei; - Procurarea echipamentelor sonore(microfoane, amplificator, etc) - Renovarea sistemului de energie electrică; 38
 • 39. Obiectiv specific Acţiuni • Construcţia, dotarea şi amenajarea Centrului Comunitar din s. Gordinestii Noi. 39
 • 40. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 3.2 Intensificarea cooperării multiculturale şi valorificarea tradiţiilor locale. • Realizarea proiectului de renovare a clădirii fostului cinematograf şi crearea Centrului de Cultură şi Civilizaţie multilngvistic (romana, ucraineană, rusă): - Reabilitarea, dotarea şi adaptarea spaţiilor destinate implementării proiectului; - Crearea Teatrului dramatic profesionist; - Crearea unei Filarmonici populare; - Elaborarea materialelor promoţionale ale instituţiei; • Editarea broşurii informative “Retro Edinet. • Organizarea tradiţională a Festivalurilor regionale: “ Lăutarii Moldovei”, “La sofca cu zestre” “Sarbatori de iarnă”. • Participarea la festivaluri şi alte evenimente culturale din ţară şi peste hotare. 40
 • 41. Obiectiv specific Acţiuni • Asigurarea unui schimb de experienţă între instituţiile extraşcolare din ţară şi peste hotare. • Realizarea expoziţiilor tematice de picturi în aer liber. • Organizarea taberelor de creaţie internaţionale. • Crearea unei burse locale de susţinerea a tinerilor talente. 41
 • 42. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 3.3 Îmbunătăţirea infrastructurii sportive a oraşului Edineţ. • Reparaţia şi extinderea stadionului oraşenesc. • Susţinerea FC Edineţ în participarea la campionate sportive naţionale şi internaţionale. • Instalarea în cartiere a echipamentelor şi utilajelor sportive pentru copii şi maturi. • Amenajarea terenurilor sportive în grădiniţele pentru copii. • Organizarea evenimentelor sportive orăşeneşti şi raionale. • Sustinerea financiară a sportivilor locali talentaţi. • Atragerea de parteneri privaţi în dezvoltarea activităţii sportive a oraşului. 42
 • 43. Planul de acţiuni 2015 - 2020 Direcţia strategică 4: : Ridicarea nuvelului de calitate a serviciilor educaţionale şi relansarea coeziunii sociale prin îmbunătăţirea serviciilor administrative a APL. Obiectivul specific Acţiuni O.S. 4.1 Crearea unor condiţii optime pentru educaţie în instituţiile preşcolare. • Reparaţia şi dotarea Grădiniţei de copii nr. 1 “Snejinca” - Schimbarea şi izolarea acoperişului; - Anveloparea pereţilor exteriori; - Reparaţia internă a încăperilor; - Reparaţia sistemului de canalizare pentru bl. II al grădiniţei; - Reparaţia blocurilor sanitare şi instalarea podelelor calde; - Reparaţia trotuarelor; - Amenajarea terenurilor de joacă; - Reparaţia capitală a bazinului; - Procurarea unei unităţi de transport; - Procurarea jucăriilor; - Procurarea mobilierului modern corespunzator; - Amenajarea unei Săli de sport; 43
 • 44. • Reparaţia capitală a Gradiniţei-creşă nr. 2 din or. Edineţ: - Reparaţia capitală şi izolarea acoperişului (bl. 2,3); - Schimbarea sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare în bl. 4; - Termoizolarea pereţilor în sala muzicală şi spălătorie; - Schimbarea parţială a sistemului de încălzire; - Îngrădirea instituţiei; - Amenajarea terenului de joacă; - Amenajarea unui teren sportiv şi dotarea cu echipament pentru preşcolari; - Reparaţia capitală a blocurilor sanitare şi instalarea podelelor calde; - Iluminarea teritoriului instituţiei în perioada nocturnă; 44
 • 45. • Reparaţia capitală şi dotarea Gradiniţei de copii nr. 3 din or. Edineţ: - Anveloparea clădirii şi reparaţia capitală a pereţilor; - Îngrădirea instituţiei şi instalarea porţilor; - Iluminarea terenului pe timp de noapte; - Instalarea sistemului de alarmă; - Construcţia şi amenajarea unui teren sportiv, conform cerinţelor de vîrsta a copiilor; - Reparaţia capitală a blocurilor sanitare şi instalarea sistemului de incălzire a podelei; - Schimbarea sistemului de aprovizionare cu energie electrică; - Amenajarea unei Biblioteci interactive, dotată cu podele calde, echipament electronic (calculator, proiector, ecran); 45
 • 46. Reparaţia capitală a Gradiniţei de copii nr. 4 din or. Edineţ şi dotarea tehnică: Schimbarea acoperişului; Anveloparea clădirii şi reparaţia capitală a pereţilor; Schimbarea sistemului de încălzire; Instalarea pavajului decorativ pe teritoriul gradiniţei; Schimbarea uşilor interne; Reparaţia capitală a bucătăriei şi instalarea echipamentului necesar; Amenajarea unei Săli sportive; Iluminarea terenului pe timp de noapte; Construcţia şi amenajarea unui teren sportive, conform cerinţelor de vîrstă a copiilor; Procurarea mobilierului; Reparaţia capitală a subsolului; Îngrădirea instituţiei; 46
 • 47. - Dotarea cabinetului medical; - Construcţia unei Săli festive; - Schimbarea sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare; - Procurarea instrumentelor muzicale; - Reparaţia capitală a blocurilor sanitare şi instalarea sistemului de incălzire a podelei; - Schimbarea sistemului de aprovizionare cu energie electrică; - Amenajarea unei Biblioteci interactive, dotată cu podele calde, echipament electronic (calculator, proiector, ecran); 47
 • 48. • Reparaţia capitală a Gradiniţei de copii din s. Gordineştii Noi: - Reparatia capital a dormitorului; - Amenajarea teenului de joaca modern - Procurarea inventarului sportive; - Incalzirea podelilor; - Dotarea cu echipament media: calculator, proiector, ecran, televizor, etc - Schimbarea usilor interioare; - Reparatia capital a sistemului de canalizare; 48
 • 49. • Reparaţia capitală a Gradiniţei de copii din s. Alexandreni: - Schimbarea acoperişului; - Anveloparea pereţilor; - Reparaţia dormitoarelor; - Reparaţia sălilor ocupaţionale; - Schimbarea uşilor interioare; - Reparaţia terenului de joacă; - Amenajarea trotuarelor cu pavaj; - Procurarea inventarului sportiv; - Procurarea mobilierului; - Procurarea utilajului pentru dotarea bucătăriei; - Dotarea cabinetului medical; - Încălzirea podelilor; - Dotarea cu echipament tehnic multi-media: calculator, proiector, ecran, TV, centru muzical, etc. 49
 • 50. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 4.2 Consolidarea capacităţilor APL prin dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea transparenţei decizionale. • Pregătirea personalului din administraţia publică în domeniul planificării strategice, managementul proiectelor, achiziţiilor publice, managementul financiar. • Organizarea vizetelor de studiu, schimb de bune parctici cu autorităţi locale din tară sau din ţările mebre a UE. • Faciliatrea dezvoltării capacităţilor funcţionarilor publici în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale; • Organizarea dezbaterilor, audierilor publice pe marginea problemelor şi documentelor de interes major. 50
 • 51. • Asigurarea transparenţei decizionale prin revigorarea mecanismelor de consultare publică ; • Elaborarea de politici şi strategii pe termen mediu a instituţiilor orăşeneşti finanţate din bugetul primăriei. 51
 • 52. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 4.3 Oferirea serviciilor sociale de calitate. • Asigurarea accesului persoanelor cu disabilităţi în toate instituţiile publice ale oraşului prin construirea pantelor de acces. • Extinderea Centrului AREAP: - Extinderea şi modernizarea spaţiilor; - Construirea pantei de acces pentru persoane cu nevoi speciale; -Dotarea Centrului cu echipament multi- media (proiector, ecran, calculator) 52
 • 53. • Crearea serviciului de angajareîin cîmpul muncii a persoanelor cu disabilităţi: - Elaborarea bazei de date a persoanelor cu disabilităţi, apţi de muncă; - Identificarea potenţialilor angajatori; - Instruirea şi consilierea persoanelor cu disabilităţi pe diverse domenii ; -Acordarea ajutorului in acomodarea spaţiului de lucru conform necesităţilor; • Crearea unui Centru multifuncţional pentru persoanele vîrstnice. • Organizarea de campanii în şcoli pentru combaterea discriminării în rîndul copiilor. • Crearea unei cantine sociale pentru persoane defavorizate. 53
 • 54. Planul de acţiuni 2015 - 2020 Direcţia strategică 5: Conservarea şi protecţia mediului înconjurător. Obiectivul specific Acţiuni O.S. 5.1 Responsabilizarea socială a cetăţenilor şi agenţilor economici privind protecţia mediului. •Facilitarea creării şi înregistrării unui ONG în domeniul mediului. • Organizarea seminarelor de informare în domeniul protec iei mediului.ț • Organizarea campaniilor de educare i informare înș domeniul ecologic a populaţiei din localitate. • Organizarea concursului oră enesc “Cel mai amenajatș cartier” • Elaborarea i editarea materialelor promo ionale cuș ț subiecte de educaţie ecologică. • Organizarea ac iunii “Aer curat pentru to i”.ț ț • Încurajarea voluntariatului în acţiunile de curăţare a mediului înconjurător. 54
 • 55. • Organizare de campanii de înverzire şi amenajare a oraşului. • Organizarea de campanii de promovare a transportului ecologic. 55
 • 56. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 5.2 Protejarea scuarurilor stradale şi a spaţiilor verzi şi dezvoltarea infrastructurii de agrement. • Modernizare arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din oraşul Edinet; • Inventarierea spaţiilor abandonate şi ecologizarea acestora; • Elaborarea unor standarde locale unice de amenajare a oraşului; • Revalorificarea spaţiilor verzi şi a lacurilor din Gradina publică “V. Alexandri”; • Construirea unui “Aqua Parc” în preajma Gradinii publice “V. Alexandri” prin aplicarea procedurilor de PPP; • Extinderea infrastructurii de agrement în Gradina publică “V. Alexandri”(foisoare, terenuri de joacă pentru copii, atracţioane, etc); 56
 • 57. • Construcţia şi amenajarea Teatrului de vară în incinta Grădinii publice “V. Alexandri”; • Instalarea a 12 busturi pe Aleea clasicilor din Gradina publică “V. Alexandri”; • Amenajarea Pieţii Ştefan cel Mare (pavaj, plantari, instalare mobilier de gradină, iluminare, etc); • Amenajarea unei Gradini zoologice; • Crearea unui azil pentru cîinii vagabonzi; • Extinderea cimitirelor din or. Edineţ şi s. Alexandreni; 57
 • 58. Obiectiv specific Acţiuni O.S. 5.3 Amenajarea şi protejarea bazinelor acvatice. • Curatarea bazinelor acvatice; • Efectuarea lucrărilor de întărire a malurilor; • Amenajarea unei plaje de odihnă şi agrement în preajma lacului orăşenesc: - Salubrizarea lacului şi a terenurilor aferente; - Procurarea utilajului necesar pentru amenajare; - Amenajarea unui teren de joacă pentru copii; - Construcţia VC public; - Instalarea tomberoanelor pentru deşeuri; - Crearea serviciului de salva mari; - Procurare de bărci şi biciclete de apă; 58
 • 59. Mulţumim pentru atenţie! 59

Related Documents