Vadlīnijas tehniskās specifikācijassagatavošanai publiskajamiepirkumam Ilze Oša,...
IETEIKUMI VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM Ieteikumi ir piemērojami būvdarbu iepirkumiem, kurus saskaņā ar Publisko iepirkumu liku...
IETEIKUMI VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM Privātpersonas, īstenojot mājokļa renovācijas projektus ERAF aktivitātes ietvaros, vadā...
PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendents, kā arī Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji nav atzīti par va...
PRASĪBAS PRETENDENTIEM Nav pasludināts Pretendenta, kā arī Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju maksātnespējas proc...
PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendents un Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Komercreģistrā. Pr...
PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendenta likviditātes koeficients pēdējos divos gados ir lielāks vai vienāds ar 0,5...
PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir pieredze vismaz divu līdzvērtīgu ēku, inženierbūvju (...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle piemērojama atbilstoši Publisk...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEkspluatācijas izmaksas un citas izmaksas (ne vairāk par 20punktiem) Energoefektīvāko...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Papildus būvdarbu garantijas laiks (līdz 5punktiem) Papildus punktus piešķir pied...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Energoefektīvāko iekārtu piedāvājums (līdz 5punktiem) Vērtē konkursa nolikumā nor...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Būvdarbu kvalitāte (ne vairāk par 5punktiem) Iepirkuma brīdī nav iespējams novērt...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Līguma izpildes termiņš (ne vairāk par 5punktiem) Piemēro, ja pasūtītājs ir ieint...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Cena (ne vairāk par 50 punktiem) Vērtē kopējo piedāvāto cenu (bez pievienotās v...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana (līdz 5 punktiem) Vērtē piedāvāto vid...
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un o...
Paldies par uzmanību! Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519 Tālrunis: 67013101 ...
of 18

Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam

Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam / Oša I., Ekonomikas ministrija Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore;Prezentācija tika rādīta 2012.gada 21.marta seminārā„Daudzdzīvokļu māju renovācija. Tehniskā dokumentācija un iepirkums”.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Vadlīnijas tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumam

 • 1. Vadlīnijas tehniskās specifikācijassagatavošanai publiskajamiepirkumam Ilze Oša, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore
 • 2. IETEIKUMI VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM Ieteikumi ir piemērojami būvdarbu iepirkumiem, kurus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veic valsts, pašvaldības vai to atsavinātas iestādes, kuras saucamas par Pasūtītāju. Ieteikumi nosaka vienotus būvdarbu iepirkuma konkursa dalībnieku atlases nosacījumus un piedāvājumu vērtēšanas kritērijus.
 • 3. IETEIKUMI VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM Privātpersonas, īstenojot mājokļa renovācijas projektus ERAF aktivitātes ietvaros, vadās pēc 2008. gada 5. februāra MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Saskaņā ar noteikumiem Finansējuma saņēmējs iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 120000 latu vai lielāka, no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. Savukārt iepirkumiem, kuru līgumcena ir zemāka par 120000 Ls, lai nodrošinātu būves ilgtspējību un kvalitāti, tādējādi sniedzot ieguvumus pasūtītājam, sabiedrībai kopumā un apkārtējai videi, ieteicams piemērot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju.
 • 4. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendents, kā arī Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. Pretendents, kā arī Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā. Pretendents, kā arī Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji nav atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā.
 • 5. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Nav pasludināts Pretendenta, kā arī Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta vai attiecīgā apakšuzņēmēja saimnieciskā darbība. Pretendentam, kā arī Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Pretendents un viņa piesaistītie apakšuzņēmēji nav snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesnieguši visu pieprasīto informāciju.
 • 6. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendents un Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Komercreģistrā. Pretendents un Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un MK 19.10.2011. noteikumu Nr. 799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā bez PVN par pēdējiem trīs gadiem ir vismaz____ LVL.[Minimālo apgrozījumu nosaka samērīgi ar paredzamo iepirkuma līgumcenu, ieteicams no 1,5 līdz 2 reizes lielāku par paredzamo līgumcenu].
 • 7. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendenta likviditātes koeficients pēdējos divos gados ir lielāks vai vienāds ar 0,5. Likviditātes koeficients tiek aprēķināts pēc šādas formulas: Likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi/ Īstermiņa saistības. Pretendents darbu nepārtrauktai izpildei ir spējīgs piesaistīt finansējumu vismaz Ls ___________ apmērā.[Šo punktu Pasūtītājs piemēro tikai gadījumā, ja tā rīcībā nav pietiekama finansējuma nepārtrauktas būvdarbu veikšanas nodrošināšanai].
 • 8. PRASĪBAS PRETENDENTIEM Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā ir pieredze vismaz divu līdzvērtīgu ēku, inženierbūvju (izvēlēties atbilstošo) būvniecībā par kopējo summu vismaz Ls ______ (nosaka samērīgi, piemēram, par pietiekamu varētu uzskatīt apjomu, kas nav mazāks par 30% no plānotās iepirkuma līgumcenas), kurā tas bijis nodarbināts kā galvenais būvuzņēmējs. Prasības Pretendenta būvniecības speciālistiem (būvprakses sertifikāti, pieredze līdzīgu objektu būvniecībā un citi).
 • 9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle piemērojama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46. panta (1)daļai. Izvēles faktoriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtējums būvdarbu iepirkumos piemērojams, lai nodrošinātu būves ilgtspējību un kvalitāti, tādējādi sniedzot ieguvumus pasūtītājam, sabiedrībai kopumā un apkārtējai videi. Faktora nozīmību un piešķiramo punktu skaitu izvēlas pasūtītājs, ievērojot ieteikumos sniegtās robežas vai paplašina tās, norādot pamatojumu atbilstoši būvei un tās būvniecībai izvirzītiem kritērijiem.
 • 10. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEkspluatācijas izmaksas un citas izmaksas (ne vairāk par 20punktiem) Energoefektīvāko norobežojošo konstrukciju būvizstrādājumu piedāvājums (līdz 10 punktiem). Vērtē konkursa nolikumā norādīto norobežojošo konstrukciju būvizstrādājumu energoefektivitātes rādītājus un energoefektivitātes ieguvumu attiecībā pret kopējo plānoto enerģijas patēriņu. Jo īpaši iekļaujami logi, durvis un siltumizolācija, ja tās atšķirīgu piedāvājumu pieļauj būvprojektā izvēlētie tehniskie risinājumu.
 • 11. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Papildus būvdarbu garantijas laiks (līdz 5punktiem) Papildus punktus piešķir piedāvājumiem ar būvdarbu garantijas laikam, kas lielāks par konkursa nolikumā noteikto minimālais būvdarbu garantijas laiku (ne mazāk kā 2 gadi). Ieteicams bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā. Konkursa nolikumā nosakāms maksimālais izvērtējamais būvdarbu garantijas laiks (ieteicams ne lielāks par 5 gadiem).
 • 12. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Energoefektīvāko iekārtu piedāvājums (līdz 5punktiem) Vērtē konkursa nolikumā norādīto iekārtu energoefektivitāti attiecībā pret būvprojektā noteiktajiem (minimālajiem) iekārtu energoefektivitātes rādītājiem.
 • 13. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Būvdarbu kvalitāte (ne vairāk par 5punktiem) Iepirkuma brīdī nav iespējams novērtēt būvdarbu kvalitāti (būve ir “uz papīra”). Vērtē būvuzņēmēja piedāvāto būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pēc tās apraksta, kurā pretendents detalizēti apraksta veicamos pasākumus būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī Konkursa nolikumā nosaka minimālās prasības.
 • 14. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Līguma izpildes termiņš (ne vairāk par 5punktiem) Piemēro, ja pasūtītājs ir ieinteresēts būvi pieņemt ekspluatācijā iespējami ātrāk. Piedāvājumiem ar īsāko izpildes termiņu piešķir maksimālo papildus punktu skaitu (līdz 5punktiem), pārējiem – proporcionāli mazāk. Būvdarbu līgumā paredz līgumsodu par izpildes termiņa neievērošanu. Pretendents būvdarbu izpildes termiņu pamato ar tāmi un būvdarbu kalendāro grafiku.
 • 15. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Cena (ne vairāk par 50 punktiem) Vērtē kopējo piedāvāto cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa). Piešķiramo punktu skaits =50 x (lētākā piedāvājuma cena / vērtējamā piedāvājuma cena).
 • 16. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana (līdz 5 punktiem) Vērtē piedāvāto videi draudzīgo būvizstrādājumu īpatsvaru (naudas izteiksmē). Videi draudzīgi būvizstrādājumi – marķēti ar I tipa ekomarķējumu saskaņā ar ISO14024 „Ekomarķējumi un deklarācijas - Pirmā tipa vides deklarācijas - Principi un procedūras” . Piedāvājumā norāda videi draudzīgos būvizstrādājumus un to tāmes vērtību.
 • 17. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem (ne vairāk par 5 punktiem). Apmaksas nosacījumi (līdz 5 punktiem).
 • 18. Paldies par uzmanību! Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519 Tālrunis: 67013101 Fakss: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv

Related Documents