LIEPĀJA,
12.decembris, 2013
Būtiskais par būvdarbu
iepirkumu un līgumu
Normatīvie akti
Publisko iepirkumu likums (spēkā no 01.05.2006.)
Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299
«N...
Interešu konflikta novēršana
• Finansējuma saņēmējs neslēdz piegādes, pakalpojumu un
būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ...
Iepirkuma procedūra
Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma izziņošana
Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Pienākum...
Iepirkuma procedūra
Galīgais piedāvājums
Piedāvājuma izvēle
piedāvājums
–
ekonomiski
visizdevīgākais
Lēmuma pamatojums...
Būvdarbu līgums un tā izpilde
• Vienības cenu līgums
– Līguma izpildes termiņš
• Būvlaukuma uzturēšana
– Līguma izpildē i...
of 7

Būtiskais par būvdarbu iepirkumu un līgumu

Būtiskais par būvdarbu iepirkumu un līgumu Didzis Jēriņš, Liepājas pilsētas domes Publisko iepirkumu daļas vadītājs 2013. gada 13. decembris, Liepāja video: http://www.youtube.com/watch?v=FdynPFd7eEA
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Būtiskais par būvdarbu iepirkumu un līgumu

  • 1. LIEPĀJA, 12.decembris, 2013 Būtiskais par būvdarbu iepirkumu un līgumu
  • 2. Normatīvie akti Publisko iepirkumu likums (spēkā no 01.05.2006.) Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem» Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1014 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 «Būvizmaksu noteikšanas kārtība»»
  • 3. Interešu konflikta novēršana • Finansējuma saņēmējs neslēdz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā • Uzskatāms, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir: – piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs; – piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks.
  • 4. Iepirkuma procedūra Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkuma izziņošana Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš Pienākums organizēt sarunas Sarunu dalībnieki Sarunu gaita
  • 5. Iepirkuma procedūra Galīgais piedāvājums Piedāvājuma izvēle piedāvājums – ekonomiski visizdevīgākais Lēmuma pamatojums Lēmuma paziņošana Iepirkuma procedūras norises dokumentēšana Piedāvājuma cenas atbilstība tirgus cenai
  • 6. Būvdarbu līgums un tā izpilde • Vienības cenu līgums – Līguma izpildes termiņš • Būvlaukuma uzturēšana – Līguma izpildē iesaistītais personāls • Līguma grozījumi – Kvalitātes prasības • Būvdarbu pabeigšana – Garantijas

Related Documents