Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredzebei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerăētiskaj...
Energoefektīvas būvniecības/renovācijaspamatprincipi Vācijā • Enerăētiski katastrofālā ēku stāvokĜa Austrumvācijā uzlabo...
Aktuelle Ziele in Deutschland / aktuālie mērėi Vācijā• Bis/līdz 2020.: 20 % Primärenergieeinsparung ...
Enerăētiskā koncepcijas ēkai• Līdz 2020. g. samazināt siltuma patēriĦu par 20% salīdzinājumā ar šodienu• Līdz 2050.g. sam...
Probleme in Deutschland / problēmas Vācijā Vācijas valdība virzās uz 2020. gada enerăijas taupīšanas mērėiem bal...
Politikinstrumente der Bundesregierung in DeutschlandVācijas valdības politiskie instrumenti • “Politik des Forderns:”...
Politiskās prioritātes • Dzīvojamo ēku fonds: • 39 miljoni dzīvokĜu, 17,3 miljoni dzīvojamo ēku • Jaunu ēku būvniecība: 0,...
Ēku fonds .t t 1,5 milj. nedzīvojamas i ...
Atbalsta un prasīšanas efektivitātes nosacījumi • Standartu, īpašnieku/investoru tiesību un pienākumu skaidra noteikšana...
Dažādu interešu piemērs kopīpašuma undzīvokĜa īpašuma gadījumos kopīpašums/piemēram, dzīvokĜu sabiedrība ar iero...
Elemente des Sanierungsfahrplans derBundesregierung • Līdz 2020. gadam pakāpeniski jaunbūvēm panākt “klimata neitrālas ē...
Renovācijas ieviešanas plāna atbalsta sadaĜa • Vācijas Attīstības bankas atbalsts: „Energoefektīvi būvēt un renovēt“, kā...
Renovācijas ieviešanas plāna elementi, kas saistītiar tirgus un konkurences stiprināšanu• Jaunbūves un renovācijas paraugp...
CO2- Ēku renovācijas programmas bilance• LīdzekĜu apjoms 2006. – 2010.: ap 7,1 Mrd. €,• LīdzekĜu apjoms 2011: 936 milj...
Förderprinzip / atbalsta principi EnEV prasības jaunbūvei ...
Förderprinzip Tilgungszuschuss / pamatsummasatmaksas atbalsts pieteikums Pārbaude...
Förderprinzip Zuschuss – atbalsts dāvinājuma veidā pieteikums Klients ...
Faktors 10 – ēku renovācijaTehniskās prasības: • Ēkas ārējo konstrukciju labs siltinājums ...
Faktors 10 – ēku renovācijaTipoloăija Nepieciešamais siltuma Nepieciešamais primārās Ietaupījums ...
Aktuelle Herausforderungen – aktuālie izaicinājumi ā āPolitikinstrumente an den ...
Atbalsta politika ar labas prakses piemēriem • Dena-s paraugpasākums „CeĜā uz energoefektīvu Plus- māju“ • Paraugpasākum...
Dena-s paraugpasākumi Vienăimenes ēka Vienăimenes ēka Olde...
Darmštates TU Plus- enerăijas māja 2007 Pasīvās sistēmas Aktivās sistēmas . Kompakts būvėermenis ...
2009 – the winner is…24 24
Nākamais solis: ēkas savietošana ar e- mobilitāti Uzdevums: izveidot konkurēt...
Paldies!Knut Höller IWO e.V.Теl.: +49 30 20679802Fax: +49 30 20679804hoeller@iwoev.orgwww.iwoev.org ...
of 27

Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1)

2012.gada 8.novembra seminārā "Aktualitātes mājokļu renovācijā Vācijā, Polijā un Latvijā" Knuts Hellers (IWO, Mājas draugs) informēja par aktuālo situāciju un pieredzi ēku enerģētiskajā renovācijā Vācijā
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1)

 • 1. Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredzebei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerăētiskajā renovācijā in Deutschland Vācijā Knut Höller, IWO e.V. Riga, November 2012
 • 2. Energoefektīvas būvniecības/renovācijaspamatprincipi Vācijā • Enerăētiski katastrofālā ēku stāvokĜa Austrumvācijā uzlabošana pēc abu Vācijas daĜu apvienošanas (16 miljoni iedzīvotāju, 7 miljoni sliktas kvalitātes dzīvokĜu) • Energoefektivitātes uzlabošana jaunbūvējamās un esošās ēkās Vācijā, Ħemot vērā enerăijas cenas celšanos (vairāk kā 35% pēdējo 10 gadu laikā, gāze mājsaimniecībai + 100 % ; šėidrais kurināmais + 200 %) • „Energoresursu maiĦa“: atteikšanās no fosilajiem enerăijas avotiem un pievēršanās atjaunojamai enerăijai 2
 • 3. Aktuelle Ziele in Deutschland / aktuālie mērėi Vācijā• Bis/līdz 2020.: 20 % Primärenergieeinsparung 30 % Reduzierung CO2-Ausstoß ggü. 1990 20% primārās enerăijas ietaupījums 30 % CO-2 izmešu samazināšana pret 1990.g• Bis/līdz 2020.: alle Neubauten klimaneutral. visas jaunbūves klimatam neitrālas• Bis/līdz 2050.: 80 % Primärenergieeinsparung 80% primārās enerăijas ietaupījums 3
 • 4. Enerăētiskā koncepcijas ēkai• Līdz 2020. g. samazināt siltuma patēriĦu par 20% salīdzinājumā ar šodienu• Līdz 2050.g. samazināt PE patēriĦu par aptuveni 80%• Līdz 2050. g. sasniegt gandrīz klimata neitrālu ēku fondu (izm. siltuma patēriĦa samazinājumu)• Dubultot der enerăētiskās renovācijas intensitāti• Tehniskā realitāte: šos augsti efektīvos standartus mēs izmantojam jau šodien!4 4
 • 5. Probleme in Deutschland / problēmas Vācijā Vācijas valdība virzās uz 2020. gada enerăijas taupīšanas mērėiem balstoties uz to, ka renovācijas intensitāte (ēku fonda daĜa, kur veikta renovācija, no kopējā ēku fonda) ir par mazu. Steigerung der Sanierungsrate / Renovēto ēku īpatsvara kāpums, procentuāli uz kopējā dzīvojamā ēku fonda fona IST: 0,8 % NOTWENDIG: 2% IR: 0,8 % NEPIECIEŠAMI: 2 % Erhöhung des Sanierungsumfanges Renovācijas apjoma paaugstināšana 5
 • 6. Politikinstrumente der Bundesregierung in DeutschlandVācijas valdības politiskie instrumenti • “Politik des Forderns:” – “Pieprasīšanas politika” Rechtlich: Energieeinsparverordnung EnEV juridiski: Energotaupības nolikums • “Politik des Förderns” – “Atbalstīšanas politika” Förderdarlehen und Investitionszuschüsse zur umfassenden Sanierung KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“ Atbalsta aizdevumi un investīcijas pilnai renovācijai Vācijas Attīstības bankas programma “Energoefektīva renovācija” • Information und Transparenz Informācija un caurskatāmība • Forschung und verbessertes Know-how Pētniecība un uzlabotas zināšanas 6
 • 7. Politiskās prioritātes • Dzīvojamo ēku fonds: • 39 miljoni dzīvokĜu, 17,3 miljoni dzīvojamo ēku • Jaunu ēku būvniecība: 0,5 % - 1 % no dzīvojamā fonda • Galvenie instrumenti: atbalstīt un prasīt (burkāna un pātagas princips) • Enerăētisko standartu paaugstināšana ar likumdošanas palīdzību (likumi un noteikumi) • Atbalsts ar daudziem piedāvājumiem (subsīdijas, kredīti ar zemu procentu likmi un ilgu atmaksas laiku, valsts galvojumi, nodokĜu atlaides, tiešas un netiešas šėērssubsīdijas atjaunojamai enerăijai) • Atbalsta metodes, kas Ħem vērā ēku tipu un īpašuma formu 7
 • 8. Ēku fonds .t t 1,5 milj. nedzīvojamas i o M io. M 12 O 2 17,3 milj. 48 ēkas, no tām 40.000 O 2 39 miljoni dzīvokĜi 1 C dzīvojamās ēkas skolas C 10 milj. dzīvokĜu 14 milj. dzīvokĜu 15 milj. dz. Profesionāli iznomātāji Privāti izn./ Amatieri iznomātāji Dz. lietotāji 2,7 milj.dz. Pašvaldības 10,4 milj. dz. 12,2 milj.apsaimn. uzĦēmumi Izīrētāji amatieri Vien- un divdzīvokĜu ēkas 2,6 milj. dz. priv. uzĦēmumi 3,4 milj. dz. 2,8 milj. dz. Iznomāšana lietotājiem Daudzstāvu ēkās 2,3 milj. dz. biedrības 1,6 milj.dz. citi (Bankas, fondi) 0,5 milj. dz. Dati: 2006/2010 publ. Īp./Baznīca 8
 • 9. Atbalsta un prasīšanas efektivitātes nosacījumi • Standartu, īpašnieku/investoru tiesību un pienākumu skaidra noteikšana • Efektīva kontrole • Sankcijas pārkāpumu gadījumos • Dažādu interešu ievērošana kopīpašuma un dzīvokĜa īpašuma gadījumos 9
 • 10. Dažādu interešu piemērs kopīpašuma undzīvokĜa īpašuma gadījumos kopīpašums/piemēram, dzīvokĜu sabiedrība ar ierobežotu atbildību: pārvalde, peĜĦa/riski, lēmumi investora ziĦā Investīciju atgūšana no iedzīvotājiem/īres maksa vai valsts atbalsta līdzekĜi Sankcijas par nemaksāšanu: īres uzteikums/piespiedu izlikšana sekas: liela investīciju brīvība/ ieinteresētība nekustamā īpašuma vērtības saglabāšanai/ palielināšanai – dzīvokĜu īpašnieku biedrība: – biedrības lemšana par ēku – sekas: sociāli vājie dzīvokĜu īpašnieki bloėē lēmumu pieĦemšanu; sankcijas par nemaksāšanu = piedziĦa sociāli vājo īpašnieku gadījumā apgrūtināta; mazas investīciju iespējas 10
 • 11. Elemente des Sanierungsfahrplans derBundesregierung • Līdz 2020. gadam pakāpeniski jaunbūvēm panākt “klimata neitrālas ēkas” standarta ieviešanu uz primārās enerăijas parametru bāzes • Līdz 2050. gadam pakāpeniski samazināt primārās enerăijas nepieciešamo daudzumu esošajās ēkās par 80 % • Instrumenti: prasību paaugstināšana (Energotaupības nolikums, Atjaunojamo energoresursu likums= pieslēgumi tīkliem ar izdevīgiem nosacījumiem, jaunbūvēs un sabiedriskās ēkās pienākums lietot atjaunojamo resursu enerăiju) 11
 • 12. Renovācijas ieviešanas plāna atbalsta sadaĜa • Vācijas Attīstības bankas atbalsts: „Energoefektīvi būvēt un renovēt“, kā arī energoefektīva pilsētas attīstība • Vācijas federālās ekonomikas pārvaldes (BAFA) Tirgus aktivizēšanas programma, kas atbalsta energoefektivitāti (solārās iekārtas, siltumsūkĦi, biomasas apkures iekārtas) 12
 • 13. Renovācijas ieviešanas plāna elementi, kas saistītiar tirgus un konkurences stiprināšanu• Jaunbūves un renovācijas paraugprojekti ar zemas enerăijas, nulles enerăijas un plus- enerăijas principiem• Lielāka caurskatāmība, balstoties uz energopasēm un īres maksu regulējumu• Energokonsultantu, projektētāju un amatnieku zināšanu vairošana ar kvalifikācijas celšanu• Enerăētikas izpratnes palielināšana, izmantojot dažāda veida konsultācijas 13
 • 14. CO2- Ēku renovācijas programmas bilance• LīdzekĜu apjoms 2006. – 2010.: ap 7,1 Mrd. €,• LīdzekĜu apjoms 2011: 936 milj. €, iskaitot 500 milj. € Enerăijas un klimata fonda atbalstu• 2,5 milj. dzīvokĜu un vairāk kā 1000 pašvaldības un sociālās infrastruktūras ēkas• Investīciju apjoms 85 Mrd. €• Atbalsta svira sabiedriskie līdzekĜi / privātās investīcijas 1:12• Apkures izmaksu ietaupījums visiem iedzīvotājiem un labāka dzīves kvalitāte (pasākumi 2005.-2009.: 1,5 Mrd. €)• Enerăijas ietaupījums = divu ātomspēkstaciju jauda 14 14
 • 15. Förderprinzip / atbalsta principi EnEV prasības jaunbūvei HT‘ = 0,40 - 0,65 W/(m²K) Atkarībā no ēkas tipa QP = 40 - 120 kWh/(m²a) Atkarībā no ēkas tipa Reference jaunbūve (100%) KfW-115 KfW-100 KfW-85 KfW-70 KfW-55 Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēkaAvots: BMVBS 15
 • 16. Förderprinzip Tilgungszuschuss / pamatsummasatmaksas atbalsts pieteikums Pārbaude nosūtīšana Klients Klienta banka Kredīts nodošana Atbalsta līdzekĜi KfW-115 KfW-100 KfW-85 KfW-70 KfW-55 Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēka 2,5 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % Atbalsts, kas balstās uz enerăijas taupības noteikumiem (EnEV) ar procentu likmes atbalstuAvots: BMVBS 16
 • 17. Förderprinzip Zuschuss – atbalsts dāvinājuma veidā pieteikums Klients Subsīdija KfW-115 KfW-100 KfW-85 KfW-70 KfW-55 Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēka Taupīgā ēka 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % Atbalstāmās Atbalstāmās Atbalstāmās Atbalstāmās Atbalstāmās izmaksas līdz izmaksas līdz izmaksas līdz izmaksas līdz izmaksas līdz 5.625 € 7.500 € 9.375 € 11.250 € 13.125 € Atbalsts, kas balstās uz Enerăijas taupības noteikumiem (EnEV). Subsīdija uz dzīvokli saskaĦā ar programmu 430avots: BMVBS 17
 • 18. Faktors 10 – ēku renovācijaTehniskās prasības: • Ēkas ārējo konstrukciju labs siltinājums Umittel ≤ 0,15 W/(m²K) • Siltumnecaurlaidīgi logi U ≤ 0,80 W/(m²K); g ≈ 0,55 • Komforta vēdināšana ar rekuperāciju • Termisko tiltu optimizācija • Gaisa un vēja necaurlaidība • Taupīga mājas tehnikaIzmaksas • 80 – 150 €/m² virs EnEV-prasībām jaunbūvēmIeguvumi • Enerăijas ietaupījums • Ēkas saglabāšana • Iekštelpu gaisa kvalitāte - veselība • Ēkas vērtība Avots: Schulze Darup, B. (Hrsg.), Gebäudesanierung mit Faktor 10 18
 • 19. Faktors 10 – ēku renovācijaTipoloăija Nepieciešamais siltuma Nepieciešamais primārās Ietaupījums daudzums gadā enerăijas daudzums gadā QP‘‘ [%] qh [kWh/(m²a)] QP‘‘ [kWh/(m²a)] Esošās Renovācija Esošās ēkas Renovācija ēkas1880-tie Bloka mala 164,5 29,2 254,1 53,1 791920 -tie Bloka mala 216,2 36,6 326,5 61,6 811930 -tie Brīvi 203,5 25,9 308,7 49,3 84 stāvoša1950 -tie Punktveida 407,6 32,2 594,4 56,6 901950 -tie Rindu 150,9 16,9 235,1 39,0 831960 -tie Rindu 206,1 20,5 312,3 43,1 861960 -tie Brīvi 250,5 25,1 374,5 48,4 87 stāvoša1970 -tie Punktveida 127,9 14,6 202,9 36,3 821970 –tie PaneĜu 138,4 12,0 217,6 33,4 851970 -tie Brīvi 124,3 23,1 197,8 46,1 77 stāvošaAvots: Schulze Darup, B. (Hrsg.), Gebäudesanierung mit Faktor 10 19
 • 20. Aktuelle Herausforderungen – aktuālie izaicinājumi ā āPolitikinstrumente an den Bedürfnissen der Gebäudeeigentümer orientierenOrientēt politikas instrumentus uz ēku īpašnieku vajadzībāmPhase 1:Bisher uninteressierte Haushalte anregen, eine energetische Sanierungin Betracht zu ziehen.1. fāze:Līdz šim neieinteresētu mājsaimniecību ieinteresēšana enerăētiskasrenovācijas veikšanā.Phase 2:Haushalten, die sich für energetische Sanierungen interessieren,bei der Entscheidung für und Planung von energetischen Sanierungen helfen.2. fāze:Palīdzēt enerăētiskā renovācijā ieinteresētām mājsaimniecībām izdarotlēmumu par renovāciju un projektējot / plānojot to.Phase 3:Sicherstellen, dass das Baugewerbe die Entscheidungender Haushalte unterstützt und korrekt umsetzt.3. fāze:Nodrošināt, ka būvniecības uzĦēmumi atbalsta un pareizi izpilda mājsaimniecību lēmumus. Quelle: DIW-Wochenbericht 34/2011
 • 21. Atbalsta politika ar labas prakses piemēriem • Dena-s paraugpasākums „CeĜā uz energoefektīvu Plus- māju“ • Paraugpasākumi energoefektīvu pašvaldības un sociālo infrastruktūras ēku jaunbūvēs (EH 55,EH 40) • Atbalsts pilsētas renovācijas koncepcijām, kombinējot publiskās telpas plānošanu, privātās un publiskās investīcijas un konsultācijas, piesaistot visus iespējamos atbalsta veidus 21
 • 22. Dena-s paraugpasākumi Vienăimenes ēka Vienăimenes ēka Oldenburgā Oldenburgā Būvniecības gads 1890 Būvniecības gads 1890 pirms: 462 kWh/ m² / /aa pirms: 462 kWh/ m² pēc: 21 kWh/ m² /a pēc: 21 kWh/ m² /a ietaupījums (PE) 95% ietaupījums (PE) 95% DaudzdzīvokĜu ēka DaudzdzīvokĜu ēka Pforzheimā Pforzheimā Būvniecības gads 1951 Būvniecības gads 1951 pirms: 358 kWh/ m² / /aa pirms: 358 kWh/ m² pēc: 31 kWh/ m² /a pēc: 31 kWh/ m² /a ietaupījums (PE) 92% ietaupījums (PE) 92% Aizsargājama ēka Aizsargājama ēka Eihštetenē (Eichstetten) Eihštetenē (Eichstetten) Būvniecības gada 1750 Būvniecības gada 1750 pirms: 202 kWh/ m² / /aa pirms: 202 kWh/ m² pēc: 22 kWh/ m² /a pēc: 22 kWh/ m² /a 22 ietaupījums (PE) 89% ietaupījums (PE) 89%
 • 23. Darmštates TU Plus- enerăijas māja 2007 Pasīvās sistēmas Aktivās sistēmas . Kompakts būvėermenis . Fotovoltāžas moduĜi . ěoti izolētas ārējās . Solārtermiskie kolektori konstrukcijas . SiltumsūkĦi . Pasīva solārā iekārta dienvidos . Changing Material fāze . Šėērsventilācija naktī . Pasīva dzesēšanas sistēma . Pārkurināšanas novēršana . Dienas gaismas izmantošana23 23
 • 24. 2009 – the winner is…24 24
 • 25. Nākamais solis: ēkas savietošana ar e- mobilitāti Uzdevums: izveidot konkurētspējīgu ēku ar uzpildes staciju un ăimenei piemērotu e-auto. Bez pozitīvas enerăetiskās bilances ēkai jāatbilst arī sekojošām prasībām: • Visiem materiāliem jābūt atkārtoti pārstrādājamiem, • Reakcija uz demogrāfiskajām izmaiĦām, barjeru neesamība, palīgsistēmas • Apkalpošana ar augstu automatizācijas pakāpi ar iespēju lietotājam iejaukties Plus- enerăijas mājas enerăētiskā bilance • Viegla kopšana, ekspluatācija, remonts savienojumā ar E-smart un uzturēšana (Avots: Team Germany TU Darmstadt) • Moderns dizains un elastīgums attiecībā uz pārbūvēšanu 25 25
 • 26. Paldies!Knut Höller IWO e.V.Теl.: +49 30 20679802Fax: +49 30 20679804hoeller@iwoev.orgwww.iwoev.org 26

Related Documents