NATO umrežena C3 politika za interoperabilnost
dr Marinko Aleksić dipl.inž.
„Ratovanje zasnovano na mreži” (- engl.- Net-Centric Warfare). Ono je rezultat tehnološkog
napretka i novih ciljeva NATO s...
NATO ima potrebu da usvoji, zajedno s partnerima, te relevantnim internacionalnim
organizacijama i nevladinim organizacija...
svih vojnih komponenata (KoV, mornarica, avijacija) funkcionalnih područja (operacije, obavještajno
obezbe enje, komandno-...
Literatura:
1. Publikacije NATO C3 Odbora,
2. http://www.nc3a.nato.int/Pages/Organization.aspx
3. Moon T.:“Are Networked a...
of 5

Nato Network politika za interoperabilnost

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Nato Network politika za interoperabilnost

  • 1. NATO umrežena C3 politika za interoperabilnost dr Marinko Aleksić dipl.inž.
  • 2. „Ratovanje zasnovano na mreži” (- engl.- Net-Centric Warfare). Ono je rezultat tehnološkog napretka i novih ciljeva NATO saveza. U prethodnoj stepenici evolutivnog napretka aktuelni su bili integrisani C4ISR sistemi (engl.- Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). To je značilo: komandovanje, kontrolu, komunikacije i kompjuterizaciju, kao i borbeno izvi anje i nadgledanje bojišta. Termin Net-Centric vojska je preuzela iz oblasti informacionih sistema, jer podrazumijeva globalnu računarsku mrežu, podržavajuću informacionu tehnologiju i digitalnu komunikacionu mrežu. Postoji više termina koji se koriste u SAD, Velikoj Britaniji, Švedskoj i NATO paktu, a koji imaju isto značenje: „Na mreži usredsre eno ratovanje“ (engl.- Network centric Warfare), „Na mreži zasnovane operacije“ (engl.- Net-Centric Operations), „Mrežom omogućene sposobnosti“ (engl.- Network Enabled Capability) i „Na mreži bazirana odbrana“ (engl.- Network based Defence). Net-Centric znači u prevodu učestvovati u stalno rastućoj kompleksnoj zajednici snaga, ure aja, informacija i servisa me usobno spojenih u mrežu s ciljem postizanja optimalnih koristi od dodijeljenih resursa kao i bolje sinhronizacije doga aja i njihovih posljedica, a sve to daleko van granica NATO saveza. Osnovne karakteristike Net-Centric sistema su: • Doseg koji podrazumijeva da daljina više nije faktor, već samo veličina umreženih kapaciteta koji su efektivni u odre enom vremenskom okviru. • Snaga dostupnih načina da se prikupe, obrade i me usobno razmijene informacije u mreži. • Agilnost koja podrazumijeva efektivno prilago avanje različitim situacijama. • Sigurnost koja podrazumijeva dostizanje predvi enog nivoa operativnih i sistemskih performansi u datim uslovima (uključujući bezbjednost informacija). Umrežavanje različitih vojnih računarskih sistema, naročito izme u borbenih platformi, je mnogo izazovnije nego industrijsko umrežavanje, zbog velikog oslanjanja na bežične komunikacije, velikih zahtjeve za sigurnost prenosa i potrebu za otpornošću na neprijateljsko ometanje u situaciji kada su koalicione mreže različitih tehnoloških nivoa. Najfundamentalniji cilj umrežavanja jeste ubrzavanje radnih ciklusa i operativnog tempa na svim nivoima borbenog djelovanja. To se postiže obezbje enjem mehanizma koji vrlo brzo prikuplja i distribuira ciljne informacije i vrlo brzo izdaje direktive. Računarska mreža velike brzine dozvoljava transmisiju bez grešaka, kako glasa tako i širokog opsega različitih formata podataka. Ključni faktor umrežavanja jeste podrška sistema za obavještavanje, izvi anje i nadzor koji ga podržavaju. Meci, bombe i rakete su na kraju svega i umrežavanje jeste samo alat koji im služi i ne može ih zamijeniti. NATO umrežena C3 politika za interoperabilnost Cilj ove politike jeste da definiše i naredi mjere neophodne za dostizanje i održavanje „NATO umrežene C3 interoperabilnosti - NNC3 interoperabilnosti” da bi se složila sa potrebama prelaza NATO organizacije i nacija ka mrežnom okruženju. 2
  • 3. NATO ima potrebu da usvoji, zajedno s partnerima, te relevantnim internacionalnim organizacijama i nevladinim organizacijama, koherentan i sveobuhvatan pristup operacijama.To zahtijeva sposobnost razmjene i zajedničkog korišćenja informacija i omogućavanje servisa za postizanje informacione superiornosti, i poboljšanje situacionog značaja i pravovremenosti planiranja i donošenja odluka, plus unapre enja veze izme u komandanata, senzora i izvršilaca. Realizacija NNEC – “NATO sposobnosti zasnovanoj na mreži” je ključni faktor za dostizanje tih ciljeva. Izvršioci Senzor Udaljena komanda Koordinacija Saradnja Senzor Zajedničko korišćenje informacija Zaštita informacija Prenos podataka Pristup informacijama Izvršilac NNEC – “NATO sposobnost zasnovana na mreži” se definiše kao kognitivna (spoznajna) i tehnička sposobnost za udruživanje različitih komponenata operativnog okruženja, od strateškog nivoa prema taktičkom nivou, kroz NII – „Mrežnu i informacionu infrastrukturu”. NII – „Mrežna i informaciona infrastruktura” omogućava veoma poboljšanu sposobnost korisnika za zajedničko korišćenje informacija sa zajedničkim elementima mreže kao i pretraživanje i ekstrakciju informacija iz njih. Ta sposobnost daje radikalno novu dimenziju zahtjevima interoperabilnosti, i odatle je ova politika razvijena da produbi i zamijeni raniju „NATO C3 politiku sistemske interoperabilnosti (C4ISR)” da bi se složila sa potrebama NNEC okruženja. „NATO umrežena C3 interoperabilnost - NNC3 interoperabilnost” se definiše kao sposobnost razmjene i zajedničkog korišćenja informacija kroz sve nivoe civilnih i vojnih autoriteta i organizacija što je omogućeno udruživanjem NATO i nacionalnih elemenata NII – „Mrežne i informacione infrastrukture” u cilju stvaranja zahtijevane sposobnosti. To uključuje političke i strateške, operativne i taktičke nivoe vojnih komandi, preko 3
  • 4. svih vojnih komponenata (KoV, mornarica, avijacija) funkcionalnih područja (operacije, obavještajno obezbe enje, komandno-informaciono obezbe enje i logistika), i izme u elemanta nacionalnih snaga, uključujući odgovarajuće partnerske nacije i koalicione partnere. Da bi se dostigla NNC3 interoperabilnost zahtijevaće se odgovarajuća arhitektura tehničkih rješenja. Njome će se opisati zahtijevani servisi i me uservisne relacije neophodne za izgradnju zahtijevane interoperabilnosti. Detaljniji opis arhitekture će se zahtijevati u odbrambenom planiranju, kroz definisanje kriterija neophodnih za postizanje potpune kompatibilnosti mrežne i informacione infrastrukture i komandno-informacionih sistema1. Ti kriteriji će uključivati i identifikaciju „tačaka servisne interoperabilnosti – SIOP”. Razvijaju se posebni „NATO standardi i profili ineroperabilnosti NISP” (STANAG 5524 i publikacija ADatP-34). Zahtijevaće se stalne harmonizovane aktivnosti testiranja i validacije. Kao i u svakoj politici NATO definisane su i odgovornosti pojedinih NATO tijela, odbora i komiteta. Odgovornosti nacija i partnera su da se usaglase s ovom politikom kad god djeluju u NATO- u i maksimiraju njihovu primjenu unutar nacionalnih programa. NATO C3 priručnik za interoperabilnost za operacije razmještaja snaga Operacije razmještaja snaga (engl.- expeditionary operations) su prema NATO rječniku termina i definicija AAP-6 definisane kao projekcija vojne sile preko proširenih linija komunikacije u udaljena operativna područja za postizanje specifičnih ciljeva. One uključuju borbene operacije, operacije podrške miru, nametanje mira, održavanje mira, stabilizaciju i rekonstrukciju, humanitarne operacije i operacije spašavanja pri katastrofama. U svim slučajevima podrazumijeva se brzo razmještanje snaga i efektivna operativnost u udaljenim područjima što zahtijeva zamisao, planiranje, strukturiranje, opremanje, treniranje i održivost. Komunikaciono informacioni sistemi za podršku operacija razmještaja snaga će nužno sadržati veliku mješavinu NATO i različitih nacionalnih sistema koji treba da djeluju zajedno da bi postigli razmjenu i zajedničko korišćenje informacija2. Korisnici komunikaciono informacionih sistema će zahtijevati set komunikacionih i informacionih servisa za izvo enje operacija. Opšta lista servisa sadrži slijedeće servise: elektronska pošta, NATO zaštićeni web portal, kancelarijski alati, administracija podataka, geografske informacije, upravljanje dokumentima; zaštićeni funkcionalni servisi u području združenih operacija, kopnenih, pomorskih, vazdušnih, logističkih, obavještajnih i operacija upravljanja resursima; javni servisi kao što su Internet, email, web; video telekonferensioni servisi, data linkovi itd. Arhitektura, odnosno tehnička rješenja igraju ključnu ulogu u koherentnosti i interoperabilnosti unutar i izme u učesnika u sistemu. Priručnik objašnjava kako prevazići neusaglašenosti, kako postići zahtijevani stepen bezbjednosti mreže... Postizanje interoperabilnosti komunikaciono informacionih sistema postiže se putem tehničke standardizacije, korišćenjem operacionalnih i konfiguracionih procedura, te korišćenjem veznih čvorova. Naglašava se važnost tzv. tačaka interoperabilnosti. Opisuje se proces testiranja i validacije sistema. 1 Trenutno samo SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija imaju Net-Centričnost kao prioritet u transformaciji oružanih snaga. Suprotan primjer je jedna od baltičkih novih članica NATO-a koja ima samo 6 računara iz 70-tih godina vremena SSSR-a koji su u nacionalnom KIS sistemu. Integracija tih sistema u NATO mrežu je veoma veliki izazov, jer se niko ne može primorati da u nacionalnim okvirima koristi ono što nije u stanju da ostvari. 2 U koalicionim operacijama u Iraku i Afganistanu 2003. godine Američka centralna komanda je sara ivala sa 84 koalicione mreže, od kojih je samo 26 imalo prihvatljiv nivo sigurnosti. 4
  • 5. Literatura: 1. Publikacije NATO C3 Odbora, 2. http://www.nc3a.nato.int/Pages/Organization.aspx 3. Moon T.:“Are Networked and Net-Centric the Same?”, NCW Strategic Initiative, Defence Systems Analysis Division, http:// www.dsto.defence.gov.au 4. Kopp C.: “Understanding Network Centric Warfare”, Australian Aviation, http://www.ausairpower.net 5. McKenna E.:” Net-Centric Operations Supplement: A Networked NATO”, Avionics Magazine, 2008, http://www.aviationtoday.com/av/ 6. „Priručnik za NATO” - prevod, Forum za bezbednost i demokratiju, Beograd, 2009. 7. R. van Dam “NATO Network Enabled Capabilities”, http://www.afcea.org 8. Williamson R.: “Perspectives: Being Net-Centric” Avionics Magazine, 2008, http://www.aviationtoday.com/av/ 9. Vasić S.:”Komandno informacioni sistem – C4ISR”, http://www.yugoimport.com/forum/ 5

Related Documents