Założenia UmowyPartnerstwa 2014-2020
Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa stanowią podstawę do przygotowania ...
Podstawy przygotowania Założeń Umowy Partnerstwa Założenia Umowy Partnerstwa zostały przygotowane w oparciu o...
Podstawowe zasady programowania dokumentów na lata 2014-2020W obecnej perspektywie nie koncentrujemy się na zaprogra...
Główne uwarunkowania europejskieUwzględnianie wymiaru terytorialnego – lepsze wykorzystanie potencjałówposzczególnych tery...
Strategia Rozwoju Kraju jako podstawado przygotowania dokumentów strategicznych Wyzwania dla Polski na lata 2014-202...
Fundusze WRS jako narzędzie realizacji celów rozwojowych kraju Fundusze WRS będą realizowały cele rozwojowe okreś...
Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami WRS ZWIĘKSZENIE ...
Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami WRS POPRAWA SPÓJN...
Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami WRS POPRAWA SPÓJNOŚ...
Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami WRS PODNOSZENIE SPR...
Ogólne założenia podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalnyNajważniejsze zasady podziału interwen...
Zarys programów operacyjnych – zasady programowaniaProgramy operacyjne zostały określone w oparciu o następujące zasady: ...
Zarys programów operacyjnych Program Fundu...
Szacunkowa alokacja na programy operacyjne polityki spójności ...
Podział środków pomiędzy kraj i regionyW nowej perspektywie finansowej nastąpi wzrost udziału środków funduszy strukturaln...
Wymiar terytorialnyPodejście terytorialne oznacza odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granicPodejście terytori...
Wymiar terytorialny Obszary strategicznej interwencji Pięć wyodrębnionych obszarów strategicznej int...
Wymiar terytorialny – odzwierciedlenie w programach operacyjnychPodejście terytorialne przekłada się na większe uwy...
Rezerwa programowaRezerwa programowa: 10% funduszy strukturalnych po odjęciu rezerwy wykonania, ustanowiona na poziomie...
Instrumenty Rozwoju Terytorialnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)ZIT wykorzystane na: Zwiększ...
ZIT na terenie obszarów funkcjonalnych 18 miast wojewódzkichŚrodki na realizację ZIT będą pochodzić z rezerwy prog...
Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (RKSL)CEL: zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu ii zarządz...
Kontrakt terytorialny – koordynacja WRS z instrumentami krajowymiInstrument poprawy efektywności polityki rozwoju u...
Kontrakt terytorialny – koordynacja WRS z instrumentami krajowymiPierwsza – pilotażowa – edycja kontraktów terytori...
Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów strategicznychTermin Termin Umowa Partnerska ...
Dziękuję za uwagę www.mrr.gov.pl Uwagi i sugestie można kierować na adres:konsultacje2014-2020@mrr.g...
of 27

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020

Dokument określa m.in.: - cele i kierunki wsparcia funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi; - strukturę programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym; - mechanizmy działania instrumentów terytorialnych; - zarys finansowania środkami europejskimi; - zarys systemu wdrażania Umowy Partnerstwa.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020

  • 1. Założenia UmowyPartnerstwa 2014-2020
  • 2. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa stanowią podstawę do przygotowania Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych.Dokument określa m.in.: Cele i kierunki wsparcia funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi; Strukturę programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym; Mechanizmy działania instrumentów terytorialnych; Zarys finansowania środkami europejskimi; Zarys systemu wdrażania Umowy Partnerstwa. 2
  • 3. Podstawy przygotowania Założeń Umowy Partnerstwa Założenia Umowy Partnerstwa zostały przygotowane w oparciu o:Propozycje właściwych resortów odnośnie wizji wykorzystania środków europejskichw określonych obszarach;Efekty dyskusji z regionami;Wnioski z debaty strategicznej z partnerami społecznymi i gospodarczymioraz organizacjami pozarządowymi, z uwzględnieniem krajowych i europejskichuwarunkowań strategicznych;Wnioski z doświadczeń z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013. 3
  • 4. Podstawowe zasady programowania dokumentów na lata 2014-2020W obecnej perspektywie nie koncentrujemy się na zaprogramowaniu poszczególnychfunduszy europejskich, ale na wskazaniu celów rozwojowych, które będą osiąganedzięki uzupełnianiu się interwencji finansowanych z różnych funduszy;Wsparcie unijne powinno generować efekt dźwigni, przyczyniając się do jednoczesnegozwiększenia zaangażowania finansowego sektora prywatnego w realizację celówrozwojowych;Działania finansowane z funduszy europejskich powinny stać się katalizatoremprocesów rozwojowych kraju, a nie zastępować inwestycje krajowe;W latach 2014-2020 środki UE muszą być przeznaczane na cele związane z rozwojemkraju, które wpisują się w Strategię Europa 2020 oraz gwarantują największe efektymnożnikowe w sferze społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, jak równieżw wymiarze terytorialnym. 4
  • 5. Główne uwarunkowania europejskieUwzględnianie wymiaru terytorialnego – lepsze wykorzystanie potencjałówposzczególnych terytoriów;Zintegrowane podejście – objęcie Wspólnymi Ramami Strategicznymi polityki spójności,wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej;Ukierunkowanie na rezultaty – wprowadzenie warunków ex-ante, które kładą nacisk nawartość dodaną inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich;Koncentracja tematyczna – ukierunkowanie wsparcia z funduszy WRS na celachwskazanych w Strategii Europa 2020: wzrost inteligentny, wzrost zrównoważony,wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (mechanizm ring-fencingu, 11 celówtematycznych). 5
  • 6. Strategia Rozwoju Kraju jako podstawado przygotowania dokumentów strategicznych Wyzwania dla Polski na lata 2014-2020 określa Strategia Rozwoju Kraju 2020 najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej przyjęta w dn. 25 września 2012 r. Celem strategicznym realizowanym do 2020 roku jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszyi zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 6
  • 7. Fundusze WRS jako narzędzie realizacji celów rozwojowych kraju Fundusze WRS będą realizowały cele rozwojowe określone w Strategii Rozwoju Kraju w ramach 3 obszarów: Zwiększanie Zwiększanie Poprawa spójności Poprawa spójności Podnoszenie Podnoszeniekonkurencyjnościkonkurencyjności społecznej społecznej sprawności sprawności gospodarki gospodarki ii terytorialnej terytorialnej ii efektywności państwa efektywności państwa poprzez wszystkie 11 celów tematycznych wskazanych w projektach rozporządzeń UE 7
  • 8. Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami WRS ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI Zakres wsparciaWzrost innowacyjności i powiązań pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorstwami;Rozwój cyfrowy (z wyłączeniem e-integracji oraz rozwoju e-usług publicznych);Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw w wybranych dziedzinach;Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, dywersyfikacjęźródeł energii, rozwój i modernizację sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w kierunku sieci inteligentnychoraz magazynowanie nośników energii;Wzrost jakości kluczowych powiązań transportowych;Rozwój kapitału ludzkiego (tworzenie podstaw do kreatywności i innowacyjności społeczeństwa, głównie poprzezuczenie się przez całe życie a także podnoszenie jakości i konkurencyjności szkolnictwa wyższego;Pełniejsze wykorzystanie potencjału największych miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesachrozwojowych kraju i regionów. 8
  • 9. Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami WRS POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ (1) Zakres wsparciaZwiększenie dostępności i jakości edukacji na różnych poziomach, w tym przedszkolnej, w kontekście lepszegoreagowania na potrzeby rynku pracy oraz zwiększania aktywności zawodowej;Zwiększenie poziomu zatrudnienia, szczególnie wśród grup defaworyzowanych na rynku pracy (osoby młode,kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, itp.);Zmniejszenie poziomu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które z jednej strony będziekoncentrować się na wsparciu aktywizacji społeczno-zawodowej, a z drugiej na zwiększaniu dostępu do usługgrupom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem, w tym na podniesieniu dostępności i jakości systemu wsparciarodziny oraz świadczeń medycznych;Poprawa dostępności i jakości podstawowych usług i dóbr (edukacja, zdrowie, kultura, transport) na obszarachwiejskich o najniższym poziomie rozwoju;Promowanie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez ułatwianie podejmowania działalnościpozarolniczej i tworzenie oraz zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, rozwójlokalny na obszarach wiejskich poprzez wspieranie rozwoju podstawowych usług i odnowę wsi na obszarachwiejskich; 9
  • 10. Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami WRS POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ (2) Zakres wsparciaPoprawa jakości środowiska naturalnegoZintegrowane oddziaływanie na obszary o najniższym w skali Polski i UE poziomie regionalnego PKB namieszkańca (Polska wschodnia);Promowanie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez ułatwianie podejmowania działalnościpozarolniczej i tworzenie oraz zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, rozwójlokalny na obszarach wiejskich poprzez wspieranie rozwoju podstawowych usług i odnowę wsi na obszarachwiejskich;Zwiększenie dostępności transportowej poprzez łączenie węzłów komunikacyjnych z infrastrukturą TEN-T;Zintegrowane oddziaływanie na rzecz obszarów przygranicznych;Rewitalizacja i przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej na obszarach niektórych miast i wybranychdzielnic. 10
  • 11. Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami WRS PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PAŃSTWA Zakres wsparciaPodnoszenie jakości stanowionego prawa;Wsparcie procesu zmian instytucjonalnych i prawnych w kluczowych dla funkcjonowania gospodarki obszarach;Promowanie wzrostu jakości funkcjonowania administracji publicznej na wszystkich poziomach zarządzania;Opracowanie nowych wzorców i szerokie wdrażanie zasady partnerstwa podmiotów publicznych, społecznychi prywatnych;Dalsze działania wspierające rozwój i wzmacniające rolę społeczeństwa obywatelskiego (w tym wspieranie dialoguspołecznego);Otwieranie zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej, wsparcie digitalizacji wspólnegodziedzictwa kulturowego, naukowego i edukacyjnego, stworzenie systemu instytucji i narzędzi zapewniającychjego archiwizację, zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej;Rozwój e-usług publicznych mierzony wzrostem odsetka obywateli korzystających z Internetu w kontaktachz administracją. 11
  • 12. Ogólne założenia podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalnyNajważniejsze zasady podziału interwencji między poziom krajowy a regionalny: Odejście od stosowania kryterium kwotowego (które nastręczało wiele problemów w perspektywie 2007-2013); Dążenie do określenia jednego poziomu interwencji dla danego priorytetu inwestycyjnego, ewentualnie typu działań.Najważniejsze kryteria podziału to: Zasięg geograficzny wsparcia; Beneficjent (typ beneficjenta/masowość beneficjenta/zdolność instytucjonalna); Skala oddziaływania interwencji (znaczenie); Kryteria charakterystyczne dla konkretnego typu interwencji.Kwestie te będą uzupełnianie i doprecyzowywane także na dalszym etapie prac. 12
  • 13. Zarys programów operacyjnych – zasady programowaniaProgramy operacyjne zostały określone w oparciu o następujące zasady: Utrwalenie i zmaksymalizowanie zintegrowanego podejścia; Odejście od sektorowości na rzecz łączenia obszarów wsparcia, w tym także takich, które są finansowane z różnych funduszy (wielofunduszowość programów operacyjnych); Zwiększenie crossfinancingu, który pozwala na maks. 10% (na poziomie osi priorytetowej) finansowanie zadań z obszaru innego funduszu; Zapewnienie koordynacji i komplementarności pomiędzy poszczególnymi funduszami. 13
  • 14. Zarys programów operacyjnych Program Fundusz Instytucja zarządzająca Polityka Spójności Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą1. EFRR przedsiębiorstw; Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania2. EFRR, FS i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego;3. Program dotyczący rozwoju cyfrowego; EFRR Ministerstwo Rozwoju4. Program pomocy technicznej; EFRR Regionalnego5. Program dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny; EFRR6. Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia; EFS7. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej; EFRR8. Regionalne Programy Operacyjne; EFRR, EFS Zarządy województw WPR i WPRyb1. Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich; EFRROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi2. Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich. EFMR 14
  • 15. Szacunkowa alokacja na programy operacyjne polityki spójności Program dotyczący innowacyjności, badań Regionalne Programy naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw Program dotyczący Operacyjne (EFRR, EFS) (EFRR) gospodarki niskoemisyjnej, 39% 10% ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego (EFRR, FS) 39%Programy EuropejskiejWspółpracy Terytorialnej (EFRR) 1% Program dotyczący rozwoju cyfrowego (EFRR) 3% Program dotyczący Program dotyczący Polski rozwoju kompetencji i Wschodniej – program umiejętności oraz dobrego ponadregionalny (EFRR) Program pomocy rządzenia (EFS) 3% technicznej (EFRR) 4% 1% 15
  • 16. Podział środków pomiędzy kraj i regionyW nowej perspektywie finansowej nastąpi wzrost udziału środków funduszy strukturalnych(EFS i EFRR) zarządzanych na poziomie regionalnym.W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie on 75%. Wzrost udziału środków funduszy strukturalnych (EFS i EFRR) zarządzanych na poziomie regionalnym 80 60 60 37 40 EFS i EFRR 20 0 2007-2013 2014-2020 16
  • 17. Wymiar terytorialnyPodejście terytorialne oznacza odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granicPodejście terytorialne oznacza odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier ii wzajemnych zależności. wzajemnych zależności.Pozwoli to na: Zapewnienie wysokiej efektywności i wartości dodanej w odniesieniu do realizacji EU2020; Lepsze wykorzystanie potencjałów terytorialnych; Sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki rozwoju finansowanej ze środków krajowych. 17
  • 18. Wymiar terytorialny Obszary strategicznej interwencji Pięć wyodrębnionych obszarów strategicznej interwencji państwa (OSI) wybranych na podstawie zapisów KSRR 2010-2020 A. B. C. D. E. F. Polska Miasta Miasta Obszary, w szczególności Obszary Inne obszary interwencjiWschodnia wojewódzkie i dzielnice miast wiejskie, o najniższym przygraniczne w układzie terytorialnym i ich obszary wymagające poziomie dostępu - zależne od decyzji mieszkańców do dóbr funkcjonalne rewitalizacji i usług warunkujących instytucji zarządzającej możliwości rozwojowe Wybór 5 OSI nie oznacza ograniczenia interwencji tylko do nich, możliwe będzie wspieranie innych obszarów o znaczeniu makro lub regionalnym. 18
  • 19. Wymiar terytorialny – odzwierciedlenie w programach operacyjnychPodejście terytorialne przekłada się na większe uwypuklenie w programachoperacyjnych wsparcia pochodzącego z interwencji funduszy na wybranych pięciuobszarach;Działania w ramach OSI będą wyodrębniane bądź specjalnie oznaczane na poziomachkrajowym i regionalnym programów operacyjnych poprzez wydzielenie oddzielnych osipriorytetowych, bądź działań dedykowanych tym obszarom lub też określeniekonkretnych alokacji pochodzących z różnych działań programu operacyjnegoprzeznaczonych na wsparcie OSI;Pogramy operacyjne będą wskazywały także, w jaki sposób odnoszą się do rozwojuobszarów wiejskich. 19
  • 20. Rezerwa programowaRezerwa programowa: 10% funduszy strukturalnych po odjęciu rezerwy wykonania, ustanowiona na poziomie UP; Dodatkowa alokacja rozdysponowana na końcowym etapie programowania UP – na RPO (np. 5% EFRR na zrównoważone działania związane z rozwojem miast); Wspomaga zaprogramowanie i późniejszą realizację działań/ przedsięwzięć priorytetowych, wynegocjowanych w kontrakcie terytorialnym na obszarach tematycznych oraz geograficznych, z różnych programów (krajowe, ponadregionalne, regionalne); Jest instrumentem wspierającym proces negocjacji kontraktu terytorialnego, nie jest jedynym źródłem finansowania kontraktu. 20
  • 21. Instrumenty Rozwoju Terytorialnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)ZIT wykorzystane na: Zwiększanie udziału obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu/ wdrażaniu programów operacyjnych; Sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.ZIT realizowane na: Obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich (16 ZIT po jednym na województwo); Dodatkowo na terenie innych miast (ewentualnie ich obszarów funkcjonalnych) o charakterze regionalnym/subregionalnym – decyzja w gestii samorządów województw. 21
  • 22. ZIT na terenie obszarów funkcjonalnych 18 miast wojewódzkichŚrodki na realizację ZIT będą pochodzić z rezerwy programowej (co najmniej 5% EFRR);Realizacja ZIT może zostać powierzona podmiotom reprezentującym miejski obszarfunkcjonalny i zgodnym z zakresem działania ZIT;Koncentracja na dużej liczbie małych projektów;Do zawarcia umowy pomiędzy IZ a związkiem komunalnym/inną formą porozumieniaw ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego niezbędne będzie spełnienie następującychwarunków: przedstawienie Programu działań dla ZIT dla miasta/obszaru funkcjonalnego; udowodnienie zdolności administracyjnej.Ścisła koordynacja działań w ramach ZIT z komplementarnymi działaniami realizowanymiw programach krajowych i RPO nie objętymi ZIT – poprzez realizację kontraktuterytorialnego. 22
  • 23. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (RKSL)CEL: zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu ii zarządzaniu CEL: zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu zarządzaniurozwojem danego obszaru, a także lepsze dopasowanie usług do potrzeb mieszkańców, rozwojem danego obszaru, a także lepsze dopasowanie usług do potrzeb mieszkańców,zwiększenie zaangażowania podmiotów niepublicznych w świadczenie usług publicznych, zwiększenie zaangażowania podmiotów niepublicznych w świadczenie usług publicznych,większe upodmiotowienie lokalnych społeczności. większe upodmiotowienie lokalnych społeczności. Instrument dobrowolny dla polityki spójności i polityki rybackiej, obligatoryjny dla WPR; Wykorzystane zostaną doświadczenia inicjatywy LEADER, realizowanej w ramach PROW 2007-2013; Zastosowanie RKSL w Polsce będzie zależało do decyzji IZ danym programem operacyjnym; RKSL obejmie fragment działań na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz zależnych od rybactwa: związanych z realizacją inicjatyw na poziomie lokalnym; aktywizujących lokalne społeczności na podstawie strategii rozwoju lokalnego. 23
  • 24. Kontrakt terytorialny – koordynacja WRS z instrumentami krajowymiInstrument poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialniebędący wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem i samorządem terytorialnym.Pozwoli uzgodnić interwencję funduszy WRS oraz powiązanych z nimi wybranychśrodków krajowych w odniesieniu do terytoriów. Przeznaczony do uzgodnienia m.in.: Obszarów tematycznej koncentracji w poszczególnych regionach; Obszarów geograficznej koncentracji, w tym OSI wskazanych w Założeniach UP oraz innych wynikających ze specyfiki regionalnej; Zastosowania instrumentów rozwoju terytorialnego (w szczególności ZIT).Przedmiotem kontraktu terytorialnego są ustalenia dotyczące: Wspólnych zasad programowania i realizacji interwencji obowiązujących rząd i wszystkie samorządy terytorialne; Realizacji wspólnie uzgodnionych przedsięwzięć priorytetowych w poszczególnych obszarach objętych kontraktem. 24
  • 25. Kontrakt terytorialny – koordynacja WRS z instrumentami krajowymiPierwsza – pilotażowa – edycja kontraktów terytorialnych będzie dotyczyła wyłączniewojewództw (przewiduje się zatem podpisanie 16 kontraktów rząd – samorządwojewództwa);Za koordynację całości procesu po stronie rządowej odpowiada minister właściwyds. rozwoju regionalnego a po stronie samorządowej odpowiada marszałekwojewództwa. 25
  • 26. Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów strategicznychTermin Termin Umowa Partnerska Umowa Partnerska Programy operacyjne Programy operacyjne Kontrakt terytorialny Kontrakt terytorialnyTermin Przedłożenie projektu Założeń UmowyXI 2012 Partnerstwa Radzie Ministrów Przygotowanie koncepcji projektów XI 2012 Przygotowanie mandatów programów operacyjnych Konsultacje negocjacyjnych: (1) rządu, (2) oraz przeprowadzenie dyskusji Założeń Umowy samorządów wojewódzkich na temat ich kształtuXII 2012 Partnerstwa XII 2012 I 2013 Przygotowanie wstępnych projektów Zatwierdzenie mandatów Opracowanie projektu Umowy programów operacyjnych negocjacyjnych. Partnerstwa (w tym ewaluacja ex-ante, uwzględniających negocjacjeII 2013 Ocena oddziaływania na środowisko) Pierwsza faza negocjacji kontraktu I-III 2013 kontraktu terytorialnego terytorialnego oraz uwzględnienie i przedłożenie go Radzie Ministrów do akceptacji wyników negocjacji w programachIII 2013 operacyjnychIV 2013 Przygotowanie ostatecznej wersji IV 2013 programów operacyjnych orazV 2013 wyników ewaluacji ex-ante i OOŚ V 2013 Druga faza negocjacji Negocjacje Przedłożenie projektów programów kontraktu terytorialnegoVI 2013 VI 2013 Umowy Partnerstwa operacyjnych Radzie Ministrów z Komisją Europejską Opracowanie i zatwierdzenie Negocjacje programówVII-XII ostatecznej wersji kontraktu VII-XII operacyjnych 2013 terytorialnego oraz uwzględnienie 2013 z Komisją Europejską wyników w UP i PO/RPO 26
  • 27. Dziękuję za uwagę www.mrr.gov.pl Uwagi i sugestie można kierować na adres:konsultacje2014-2020@mrr.gov.pl

Related Documents