Założenia UmowyPartnerstwa 2014-2020
Sukcesy Województwa Zachodniopomorskiego• Województwo Zachodniopomorskie wyróżnia się dużym potencjałem w zakresie OZ...
Stan wdrażania PO (wg podpisanych umów)
Najciekawsze projekty w RPO WZ Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Sta...
Najciekawsze projekty w RPO WZZachodniopomorski Szlak Żeglugi – sieć portów turystycznych PomorzaZachodniego ...
Najciekawsze projekty w RPO WZZachodniopomorski Szlak Żeglarski
Najciekawsze projekty w RPO WZKompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matkii dziecka – zmiana funkc...
Rekomendacje na nową perspektywę – wybrane obszaryW obszarze B+R, innowacyjności i przedsiębiorczości:• wsparcie MŚP ora...
Rekomendacje na nową perspektywę – wybrane obszaryW obszarze kultury i turystyki:• zachowanie dziedzictwa kulturowego i ...
of 9

Prezentacja zachodniopomorskie v2

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja zachodniopomorskie v2

  • 1. Założenia UmowyPartnerstwa 2014-2020
  • 2. Sukcesy Województwa Zachodniopomorskiego• Województwo Zachodniopomorskie wyróżnia się dużym potencjałem w zakresie OZE, a zwłaszcza energetyki wiatrowej. Region jest obecnie liderem w Polsce w wykorzystaniu energii wiatru do produkcji energii elektrycznej. Rozwija się tu także przemysł produkujący urządzenia potrzebne do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.• Województwo Zachodniopomorskie dysponuje także dużym potencjałem zagospodarowania biomasy na cele energetyczne pochodzącej głownie z leśnictwa i rolnictwa oraz, w mniejszym stopniu, z biodegradowalnych odpadów.• Ze względu na dogodne geograficzne położenie w województwie zachodniopomorskim występują dobre warunki do rozwoju morsko-lądowych połączeń intermodalnych.• IZ RPO Województwa Zachodniopomorskiego zdecydowała o zastosowaniu w ramach programu tzw. finansowania zwrotnego przy wykorzystaniu funduszy powierniczych. W regionie wdrażane są obie inicjatywy KE tj. JESSICA oraz JEREMIE. Na instrumenty zwrotne w regionie przeznaczono trzecią co do wielkości alokację w kraju w ramach wszystkich RPO. Na chwilę obecną region zajmuje drugie miejsce w kraju biorąc pod uwagę ilość środków zakontraktowanych w umowach z ostatecznymi odbiorcami w ramach inicjatywy JEREMIE.
  • 3. Stan wdrażania PO (wg podpisanych umów)
  • 4. Najciekawsze projekty w RPO WZ Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie RPO Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe Beneficjent: Akademia Morska w Szczecinie Wartość projektu: 5,8 mln zł (w tym z UE 2,9 mln zł) Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów Akademii oraz wzrost dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez stworzenie specjalistycznej pracowni dydaktycznej oraz pozyskanie specjalistycznych narzędzi dydaktycznych. Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych.Projekt zlokalizowany jest na terenie budynku głównego uczelni i obejmuje 3 pomieszczenia. Dodatkowo zakupiono specjalistycznenarzędzia dydaktyczne – symulator LNG i LCHS oraz wyposażono sale dydaktyczne, przeprowadzono także prace adaptacyjne ibudowlane.Rozwiązania technologiczne zastosowane przy realizacji projektu promują na polskim rynku najlepsze i sprawdzone rozwiązaniatechnologiczne.
  • 5. Najciekawsze projekty w RPO WZZachodniopomorski Szlak Żeglugi – sieć portów turystycznych PomorzaZachodniego Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” obejmuje budowę infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeżu Bałtyku. Trasa szlaku leży na głównej drodze wodnej prowadzącej ze stolicy Niemiec – Berlina poprzez Bałtyk do Skandynawii. Obecnie jedna z największych inwestycji w tej części Europy. Najlepszy przykład projektów komplementarnych – rozwój i modernizacja portów i przystani jest dofinansowana w ramach EFRR: RPO WZ, PO IG, EWT – INTERREG IVA. Finansowanie: - ogólna wartość inwestycji: powyżej 57 mln EUR - wartość dofinansowania z funduszy europejskich powyżej 27 mln EUR.
  • 6. Najciekawsze projekty w RPO WZZachodniopomorski Szlak Żeglarski
  • 7. Najciekawsze projekty w RPO WZKompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matkii dziecka – zmiana funkcji Pawilonu 2B – Samodzielny Publiczny SpecjalistycznyZakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie RPO Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 7.3: Infrastruktura ochrony zdrowia Beneficjent: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” Wartość projektu: 44 mln zł (w tym z UE 21,4 mln zł) W wyniku realizacji projektu utworzone zostanie Zachodniopomorskie Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem – nowoczesny, komfortowy kompleks Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy. Pawilon 2B został przeprojektowany i zaadaptowany dla potrzeb oddziału ginekologii i położnictwa, poradni przyszpitalnych oraz zespołu pomieszczeń diagnostyki obrazowej.
  • 8. Rekomendacje na nową perspektywę – wybrane obszaryW obszarze B+R, innowacyjności i przedsiębiorczości:• wsparcie MŚP oraz przedsiębiorczości akademickiej• rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw innowacyjnych oraz promocja wspólnych badań i wdrożeń innowacji• inicjowanie powstawania oraz rozwój istniejących struktur klastrowych• wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu• zwiększenie udziału przedsiębiorstw regionu w finansowaniu B+R• zapewnienie dostępu MŚP do alternatywnych źródeł finansowania inwestycjiW obszarze sieci szerokopasmowych i Internetu:• budowa sieci dostępności o standardzie NGA oraz sieci szkieletowych w celu spełnienia wymogów EAC• edukacja obywateli w zakresie korzystania z Internetu• rozwój usług publicznych świadczonych on-line
  • 9. Rekomendacje na nową perspektywę – wybrane obszaryW obszarze kultury i turystyki:• zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (poprzez kreowanie produktów zintegrowanych oraz dalszy rozwój szlaków tematycznych)• wspieranie rozwój turystyki wodnejW obszarze energetyki:• budowa nowych jednostek wytwórczych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwój sieci przesyłowej• rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych, energetycznych i gazowychW obszarze transportu:• realizacja inwestycji transportowych, dotyczących ważnych węzłów komunikacyjnych, w tym m.in. drogi (S3, S10, DK6, DK11), linie kolejowe (m.in.: 202, E59, C-E 59)• Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz rozwój transportu mutlimodalnego w regionie

Related Documents