ความมั่นคงแห่งชาติ National Security พันเอก อารยะ กลิ่นเฟื่อง รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
<ul><li>ภัยคุมคามรูปแบบใหม่ต่อความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>ขอบเขตการบรรยาย <ul><li>ความหมายของคำว่า “ ความมั่นคงแห่งชาติ ”...
<ul><li>ความมั่นคง = ? </li></ul>
ความมั่นคงแห่งชาติ = National security ความปลอดภัย = Security ความมั่นคง = Firmness, Steadiness,Permanance หมายถึง ...
ปัจจัยหลักของความมั่นคง ๕ ประการ <ul><li>ด้านการเมือง : มีรัฐบาลบริหารประเทศโดยชอบ มีเสถียรถาพ </li></ul>ด้านเศรษฐกิจ : ...
<ul><li>ชาติ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบของชาติ ( ดินแดน + ประชากร ) </li></ul><ul><li>รัฐบาล </li></ul><ul><li>เอกราช ...
สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านการเมือง </li></ul><ul><ul><li>สภาพการเมืองที่ประชากรเชื่อถือศรัทธาต่อระบบ...
( ต่อ ) สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ </li></ul><ul><ul><li>ประชากรมีงานทำ </li></ul></ul><ul...
( ต่อ ) สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา </li></ul><ul><ul><li>ประชากรครองชีวิตปกติสุข </l...
( ต่อ ) สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านการทหาร </li></ul><ul><ul><li>สภาพการณ์ด้านนี้แสดงถึงความเข้มแข็...
Russian Military Parade
( ต่อ ) สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul>...
<ul><li>หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>คณะกรรมการ ของสภาความมั่นคง ประชาคม ข่าวกรอง สภา ความมั่นคง สำนักงาน สภาความม...
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย <ul><li>นายกรัฐมนตรี ( ประธาน ) </li></ul><ul><li>รองนายกรัฐมนตรี ( รองประธาน ) </li></...
คณะกรรมการของสภา ฯ <ul><li>ประเภทของคณะกรรมการ </li></ul><ul><ul><li>คณะกรรมการประจำ แต่งตั้งตาม พรบ . ปฏิบัติหน้าที่อยู...
<ul><li>หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>คณะกรรมการ ของสภาความมั่นคง ประชาคม ข่าวกรอง สภา ความมั่นคง สำนักงาน สภาความม...
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ <ul><li>จัดตั้งตาม พรบ . สภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี ๒๕๐๒ </li></ul><ul><li>เป็นส่วนราชการฐานะ...
ประชาคมข่าวกรอง (Intelligent Community) <ul><li>เป็นหน่วยงานสนับสนุนข่าวกรองของประเทศ </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่ด้านการข...
<ul><li>เกิดจากปัญหาโลกาภิวัตน์ , ความก้าวหน้าเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>กลายเป็นปัญหาข้ามชาติหรือข้ามพรมแดนทุกมิติ </l...
<ul><li>ปัญหาสำคัญที่กระทบความมั่นคงแห่งชาติปัจจุบัน </li></ul><ul><li>ปัญหาการก่อการร้ายสากล </li></ul><ul><li>ปัญหาอาชญา...
<ul><li>ปัจจุบัน พ . ศ . ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ </li></ul><ul><ul><li>วิสัยทัศน์และผลประโยชน์แห่งชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>นโยบ...
<ul><li>ถาม & ตอบ </li></ul>
of 22

National Security 20 Jan R2009

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - National Security 20 Jan R2009

 • 1. ความมั่นคงแห่งชาติ National Security พันเอก อารยะ กลิ่นเฟื่อง รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • 2. <ul><li>ภัยคุมคามรูปแบบใหม่ต่อความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>ขอบเขตการบรรยาย <ul><li>ความหมายของคำว่า “ ความมั่นคงแห่งชาติ ” </li></ul><ul><li>หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul><ul><li>นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>
 • 3. <ul><li>ความมั่นคง = ? </li></ul>
 • 4. ความมั่นคงแห่งชาติ = National security ความปลอดภัย = Security ความมั่นคง = Firmness, Steadiness,Permanance หมายถึง การที่ชาติ / รัฐ มีเอกราช , สวัสดิภาพของสังคมและประชาชนอยู่ในความปลอดภัย อยู่ดีมีสุข มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีวัฒนธรรม
 • 5. ปัจจัยหลักของความมั่นคง ๕ ประการ <ul><li>ด้านการเมือง : มีรัฐบาลบริหารประเทศโดยชอบ มีเสถียรถาพ </li></ul>ด้านเศรษฐกิจ : ประกอบการเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีรายได้ยุติธรรม ด้านสังคมจิตวิทยา : ส่งเสริมการศึกษา / วิจัย , วิชาชีพ , สามัคคี , สุขอนามัยดี ด้านการทหาร : จัดให้มีกำลังรบ อาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม : - ความก้าวหน้า มีนักวิชาการคุณภาพ คิดค้นวิจัย - พลังงานมั่นคง สิ่งแวดล้อมดี
 • 6. <ul><li>ชาติ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบของชาติ ( ดินแดน + ประชากร ) </li></ul><ul><li>รัฐบาล </li></ul><ul><li>เอกราช </li></ul><ul><li>การรับรองโดยสังคมนานาชาติ </li></ul><ul><li>ความเป็นธรรมของสังคม </li></ul><ul><li>ความจงรักภักดีต่อชาติ </li></ul><ul><li>ความรู้สึกที่ดีของปชช . ต่อรัฐบาล </li></ul><ul><li>นิสัยประจำชาติ </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อสังคม </li></ul>ความมั่นคงแห่งชาติ รูปธรรม นามธรรม
 • 7. สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านการเมือง </li></ul><ul><ul><li>สภาพการเมืองที่ประชากรเชื่อถือศรัทธาต่อระบบการปกครอง , ต่อผู้บริหาร </li></ul></ul><ul><ul><li>เคารพเชื่อฟังและยอมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล </li></ul></ul><ul><ul><li>เชื่อรัฐบาลสร้างความเป็นธรรม ป้องกันความแตกแยก </li></ul></ul><ul><ul><li>รักษาดินแดนให้ปลอดภัย มีเอกภาพ รัฐบาลบริหารมีประสิทธผล </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศมีเสถียรภาพปลอดการคุกคามทั้งภายในและภายนอก </li></ul></ul>
 • 8. ( ต่อ ) สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ </li></ul><ul><ul><li>ประชากรมีงานทำ </li></ul></ul><ul><ul><li>ยกระดับเศรษฐกิจได้เหมาะสม </li></ul></ul><ul><ul><li>มีระบบภาษีอากรเหมาะสม เป็นธรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาเศรษฐกิจได้ตามแผน มีอิสระทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความสามารถทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรดี </li></ul></ul>
 • 9. ( ต่อ ) สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา </li></ul><ul><ul><li>ประชากรครองชีวิตปกติสุข </li></ul></ul><ul><ul><li>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน </li></ul></ul><ul><ul><li>กระบวนการยุติธรรมดี , เป็นธรรมดำเนินชีวิต , เสมอภาค </li></ul></ul><ul><ul><li>ประชากรรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองและต่อสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเกียรติภูมิของบรรพบุรุษ </li></ul></ul><ul><ul><li>ยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ </li></ul></ul>
 • 10. ( ต่อ ) สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านการทหาร </li></ul><ul><ul><li>สภาพการณ์ด้านนี้แสดงถึงความเข้มแข็งของกำลังรบของชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>พร้อมรบ มีประสิทธิภาพ อาวุธยุธโธปกรณ์ การใช้อาวุธ </li></ul></ul><ul><ul><li>การฝึกศึกษา การสวัสดิการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี เอาชนะศัตรูผู้รุกรานทั้งในและนอกประเทศได้ </li></ul></ul>
 • 11. Russian Military Parade
 • 12. ( ต่อ ) สรุปความหมายของความมั่นคง <ul><li>ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><ul><li>สถาพด้านนี้ ตอบสนองความต้องการ ปชช . ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ </li></ul></ul>
 • 13. <ul><li>หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>คณะกรรมการ ของสภาความมั่นคง ประชาคม ข่าวกรอง สภา ความมั่นคง สำนักงาน สภาความมั่นคง
 • 14. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย <ul><li>นายกรัฐมนตรี ( ประธาน ) </li></ul><ul><li>รองนายกรัฐมนตรี ( รองประธาน ) </li></ul><ul><li>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม </li></ul><ul><li>รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง </li></ul><ul><li>รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ </li></ul><ul><li>รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม </li></ul><ul><li>รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย </li></ul><ul><li>ผู้บัญชาการทหารสูงสุด </li></ul><ul><li>เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( เลขานุการ ) </li></ul>
 • 15. คณะกรรมการของสภา ฯ <ul><li>ประเภทของคณะกรรมการ </li></ul><ul><ul><li>คณะกรรมการประจำ แต่งตั้งตาม พรบ . ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดไป </li></ul></ul><ul><ul><li>คณะกรรมการพิเศษ แต่งตั้งตามมติ ครม . หรือบัญชา นรม . พิจารณาปัญหาที่มีนัยทางการเมือง เมื่อเสร็จงาน กรรมการจะสิ้นสุด </li></ul></ul><ul><ul><li>คณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่งตั้งขั้นเป็นครั้งคราว </li></ul></ul><ul><li>องค์ประกอบทั่วไป </li></ul><ul><ul><li>ข้าราชการพลเรือน , ตำรวจ ทหาร </li></ul></ul><ul><li>อำนาจหน้าที่ </li></ul><ul><li>คณะอนุกรรมการ </li></ul><ul><ul><li>อาจตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา ฯ </li></ul></ul>
 • 16. <ul><li>หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>คณะกรรมการ ของสภาความมั่นคง ประชาคม ข่าวกรอง สภา ความมั่นคง สำนักงาน สภาความมั่นคง
 • 17. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ <ul><li>จัดตั้งตาม พรบ . สภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี ๒๕๐๒ </li></ul><ul><li>เป็นส่วนราชการฐานะเทียบเท่ากรม </li></ul><ul><li>ขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี </li></ul><ul><li>มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ในฐานะข้าราชการพลเรือน ระดับปลัดกระทรวง </li></ul><ul><li>ลิ้งค์ผู้บริหารสำนักงานสภาฯ http :// www . nsc . go . th / index . php?option = com_partystaff&Itemid = 52 </li></ul><ul><li>นางสาวเตือนใจ รอดยินดี เลขานุการกรม Secretary to the office of NSC </li></ul>
 • 18. ประชาคมข่าวกรอง (Intelligent Community) <ul><li>เป็นหน่วยงานสนับสนุนข่าวกรองของประเทศ </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่ด้านการข่าวกรองทั้งมวล </li></ul><ul><li>เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์และสนับสนุน วัตถุประสงค์แห่งชาติ </li></ul><ul><li>แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ </li></ul><ul><ul><li>ระดับนโยบาย </li></ul></ul><ul><ul><li>ระดับบริหาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ระดับปฏิบัติการ </li></ul></ul>
 • 19. <ul><li>เกิดจากปัญหาโลกาภิวัตน์ , ความก้าวหน้าเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>กลายเป็นปัญหาข้ามชาติหรือข้ามพรมแดนทุกมิติ </li></ul><ul><ul><li>เช่น ปัญหายาเสพติด , การก่อการร้าย , การค้ามนุษย์และอาวุธสงคราม และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ </li></ul></ul><ul><li>ภัยคุมคามรูปแบบใหม่ต่อความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>
 • 20. <ul><li>ปัญหาสำคัญที่กระทบความมั่นคงแห่งชาติปัจจุบัน </li></ul><ul><li>ปัญหาการก่อการร้ายสากล </li></ul><ul><li>ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ </li></ul><ul><li>ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ </li></ul><ul><li>ปัญหาความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน </li></ul><ul><li>ปัญหาความมั่นคงภายในอื่นๆ </li></ul><ul><li>ปัญหาระบาดวิทยา </li></ul><ul><li>ปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆ </li></ul>
 • 21. <ul><li>ปัจจุบัน พ . ศ . ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ </li></ul><ul><ul><li>วิสัยทัศน์และผลประโยชน์แห่งชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>นโยบายเฉพาะหน้า </li></ul></ul><ul><ul><li>นโยบายระยะ ๕ ปี </li></ul></ul><ul><li>ปัจจัยแห่งความสำเร็จ </li></ul><ul><li>นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ </li></ul>
 • 22. <ul><li>ถาม & ตอบ </li></ul>

Related Documents