METODE, TEHNIKE I PRINCIPI U ONLAJN
PODUČAVANJU STRANIH JEZIKA
- Prezentacija rada -
Autori:
SEAD ZOLOTA , prof.
Mr. sci. ...
KLJUČNE RIJEČI?
 onlajn-podučavanje,
 onlajn-nastavnici,
metode podučavanja,
 tehnike,
principi pojedinih metoda podu...
ONLAJN-OBRAZOVANJE I OBUKA?
 Internet i rasprostranjeno usvajanje naprednih
tehnoloških mjera doveli su do novog onlajn-
...
KAKO TO SVE FUNKCIONIŠE?
 potreba za cjeloživotnim učenje mi promjenama
 formirane su platforme,
 razvoj sve sofisticir...
PODUČAVANJA I KOMPETENCIJE?
 Onlajn-podučavanje nema razvijenu vlastitu osnovu
podučavanja, već se oslanja na tradicional...
DESET PRINCIPA ONLAJN-PODUČAVANJA
 biti prisutan na platformama, koje se bave podučavanjem; stvarati
poticajno okruženje ...
METODE ONLAJN-PODUČAVANJU
 gramatičko-prevodilačka metoda,
 direktna metoda,
 audio-lingualna metoda,
 tiha metoda,
 ...
GRAMATIČKO-PREVODILAČKA METODA
 klasična metoda jer je prvo bila korištena u podučavanju
klasičnih jezika, latinskog i gr...
DIREKTNA METODA
 značenje se prenosi direktno u strani jezik kroz korištenje
demonstracije i vizualnih pomagala, i bez up...
AUDIO-LINGUALNA METODA
 metoda se bazira na verbalnoj komunikaciji sa naglasakom na
korištenje riječi u obrascima gramati...
TIHA METODA
 sticanje jezika mora biti procedura gdje ljudi koriste svoje
procese razmišljanja, ili kognicije, i da otkri...
DESUGESTOPEDIJA
 Desugestopedija je primjena studije sugestije na pedagogiju ,
da bi pomogla učenicima da eliminišu negat...
UČENJE JEZIKA U ZAJEDNICI
 Metoda učenja jezika u zajednici preuzima principe od
pristupa savjetovanja-učenja.
 Tehnike ...
METODA POTPUNE FIZIČKE REAKCIJE
 Prirodni pristup dijeli određene osobine sa direktnom metodom
koju smo obradili ranije. ...
KOMUNIKATIVNO PODUČAVANJE JEZIKA
 Komunikativno podučavanje jezika cilja na primjenu teoretske
perspektive komunikativnog...
METODA BAZIRANA NA SADRŽAJU
 Poseban doprinos podučavanja baziranog na sadržaju je da
integrira učenje jezika sa učenjem ...
METODA BAZIRANA NA IZVRŠAVANJU ZADATAKA
 ima za cilj da ponudi učenicima prirodan kontekst za upotrebu
jezika (Larsen-Fre...
DISKUSIJA
 Onlajn-obrazovanje i obuka se kao koncept oslanja na
tradicionalno podučavanje, jer su se postojeći
pedagoški ...
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
 dali smo pregled metoda i tehnika podučavanja u jeziku,
koje bi bile kompatibilne sa onlajn-poduča...
PROFESSIONAL TEACHERS AT ITALKI. COM
LICENCIRANI ONLAJN NASTAVNICI
SEAD ZOLOTA , prof.
Mr. sci. MINELA KERLA
HVALA VAM NA PAŽNJI!
of 21

Methods, Techniques and Principles in Online Foreign Language Teaching

This work presents methods, techniques and principles in online foreign language teaching. In this work we will present methods in language teaching and their usage. By presenting these methods of teaching we will make things easier for future teachers in their choice of the most suitable methods for them. Furhermore, we'll try to encompass advantages and limitations of all methods in the context of online teaching. These are the methods we'll analyze in this work: the grammar-translation method, the direct method, the audio-lingual method, the silent way, desuggestopedia, community language learning, total physical response, communicative language learning, content-based, task-based and participatory approaches, learning strategy training, cooperative learning, and multiple intelligences. In this work we will analyze teaching techniques as well as postulates of basic principles of online teaching. On the basis of research we will discuss educational aspects of the results in the context of online language teaching with reference to possiblities of its application on traditional models of teaching.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Methods, Techniques and Principles in Online Foreign Language Teaching

 • 1. METODE, TEHNIKE I PRINCIPI U ONLAJN PODUČAVANJU STRANIH JEZIKA - Prezentacija rada - Autori: SEAD ZOLOTA , prof. Mr. sci. MINELA KERLA Professional Teachers at Italki. com Peti međunarodni naučno-stručni skup: “Kulturni identitet u digitalnom dobu”
 • 2. KLJUČNE RIJEČI?  onlajn-podučavanje,  onlajn-nastavnici, metode podučavanja,  tehnike, principi pojedinih metoda podučavanja 
 • 3. ONLAJN-OBRAZOVANJE I OBUKA?  Internet i rasprostranjeno usvajanje naprednih tehnoloških mjera doveli su do novog onlajn- obrazovanja i obuke, kako u akademskom, tako i poslovnom smislu pružajući jedinstvene alternative za postizanje veće publike  U akademskom smislu, univerziteti sada pružaju mogućnosti učenja na daljinu putem onlajn- nastave  Onlajn-treninzi, postaju vrijedni u poslovnom smislu u odnosu na varijable: geografske udaljenosti i vremena
 • 4. KAKO TO SVE FUNKCIONIŠE?  potreba za cjeloživotnim učenje mi promjenama  formirane su platforme,  razvoj sve sofisticiranijih komunikacijskih sistema,  tehnološke infrastrukture neophodne za online učenje se čvrsto uspostavljena kroz nedavne brzog poboljšanja u propusnosti, na sveprisutnost računara u domaćinstvu,  poboljšani tehnološki standardi,  računari u školi i na poslu,  kao i adaptivna priroda tehnologije (Clarke & Hermens, 2001)
 • 5. PODUČAVANJA I KOMPETENCIJE?  Onlajn-podučavanje nema razvijenu vlastitu osnovu podučavanja, već se oslanja na tradicionalno podučavanje  U tradicionalnom pudučavanju su nužne tri kompetencije: stručne, metodičke i psihopedagoške...te u posljednje vrijeme tehnološke na nivou tehnološke pismenosti  U onlajn podučavanju isto, s tim da tehnološke kompetencije moraju biti na većem stepenu od opće pismenosti (assessing and preparing organizational readiness; designing appropriate content; designing appropriate presentations; implementing e-learning.)
 • 6. DESET PRINCIPA ONLAJN-PODUČAVANJA  biti prisutan na platformama, koje se bave podučavanjem; stvarati poticajno okruženje za onlajn-zajednicu;  dijeliti jasne i konkretne zahtjeve među učenicima/studentima, kao što je: 1) kako ćete komunicirati? 2) koliko vremena će raditi svaki dan?;  koristiti različite grupe: više ljudi, u paru, individualne časove; koristiti sinkrone i asinkrone aktivnosti; tokom kursa - oko 3. sedmice, pitati u neformalnoj poruci " Kako ide ? " i " Imate li kakve prijedloge ? ";  pripremati pitanja za rasprave (brzi One - Liner savjeti);  fokusirati se na sadržaje resursa, aplikacija, linkova o aktualnim događajima i primjerima, kojima se lahko pristupa sa učenikova/studentova računara;  prilagoditi sadržaje učeničkim/studentskim potrebama;  planirati aktivnosti koje se odnosi na ceremoniju završetka kursa.
 • 7. METODE ONLAJN-PODUČAVANJU  gramatičko-prevodilačka metoda,  direktna metoda,  audio-lingualna metoda,  tiha metoda,  desugestopedija,  učenje jezika u zajednici,  metoda potpune fizičke reakcije,  komunikativno podučavanje jezika,  metoda bazirana na sadržaju, na izvršavanju zadataka i učestvovanju.
 • 8. GRAMATIČKO-PREVODILAČKA METODA  klasična metoda jer je prvo bila korištena u podučavanju klasičnih jezika, latinskog i grčkog (Chastain, 1988 – vidi kod Larsen-Freeman, D., 2000, str. 11).  tehnike su : prijevod književnog teksta, razumijevanje teksta, antonimi/sinonimi, prepoznavanje srodnih riječi, deduktivno primjenjivanje pravila, popunjavanje praznih mjesta, pamćenje gramatičkih pravila, upotreba riječi u rečenicama, pisanje sastava.  principi : da se omogući čitanje književnosti napisane tim jezikom, da se učenici nauče prevoditi sa jednog jezika na drugi, osnovne vještine koje se razvijaju su čitanje i pisanje, a malo pažnje se daje vještinama govora i slušanja i skoro nimalo izgovoru, proces učenja se svodi na traženje sličnosti između stranog i maternjeg jezika
 • 9. DIREKTNA METODA  značenje se prenosi direktno u strani jezik kroz korištenje demonstracije i vizualnih pomagala, i bez upotrebe maternjeg jezika  tehnike: čitanje naglas, vježba pitanja i odgovora, ispravljanje svojih grešaka, konverzacijska vježba, popunjavanje praznih mjesta, diktat, crtanje mape, pisanje paragrafa  principi su: vještina čitanja se razvija kroz vještinu govora, predmeti prisutni u učionici se koristite da bi se pomoglo učenicima u shvatanju značenja, maternji jezik se NE koristiti u učionici, nastavnik bi trebao demonstrirati (ne objašnjavati ili prevoditi), nove riječi uče tako što se upotrebljavaju u rečenicama, svrha učenja jezika je komunikacija
 • 10. AUDIO-LINGUALNA METODA  metoda se bazira na verbalnoj komunikaciji sa naglasakom na korištenje riječi u obrascima gramatičke rečenice.  Tehnike su: pamćenje dijaloga, nadogradnja rečenice od kraja prema početku, vježba ponavljanja, vježba lančanog dijaloga, vježba ponavljanja zamjenom jednog mjesta, vježba ponavljanja zamjenom više mjesta, vježba pretvaranja rečenica u druge oblike, vježba pitanja i odgovora, upotreba minimalnih parova, dopuna dijaloga, igra gramatike  Principi su: učenje jezika je proces stvaranja navika; svrha učenja jezika je upotreba tog istog jezika u komunikaciji, jedan od ciljeva učenja jezika da učenici nauče strukturalne obrasce, a vokabular će naučiti kasnije
 • 11. TIHA METODA  sticanje jezika mora biti procedura gdje ljudi koriste svoje procese razmišljanja, ili kognicije, i da otkrivaju pravila jezika kojeg uče (Larsen-Freeman, D., 2000 str. 53)  Tehnike su sljedeće: dijagram zvukova i boja, tišina nastavnika, ispravljanje vršnjaka, štapovi, geste samoispravljanja, dijagram sa riječima, fidelov dijagram, strukturirana podrška  Principi su sljedeći: nastavnik treba da počne sa nečim što učenici već znaju i da nadograđuje od početka prema nepoznatom, jezik se ne uči ponavljanjem za nekim nego učenici trebaju da razviju svoj lični unutarnji kriterij za ispravnost – da vjeruju i da budu odgovorni za svoje učenje stranog jezika, na čitanju se radi od početka, ali tek od onoga što su naučili da kažu, tišina je način rada jer potpomaže autonomnost, nastavnik govori samo onda kada je to potrebno, učenici trebaju da nauče da slušaju sebe.
 • 12. DESUGESTOPEDIJA  Desugestopedija je primjena studije sugestije na pedagogiju , da bi pomogla učenicima da eliminišu negativne asocijacije koje mogu imati prema učenju, tako da im pomaže da prebrode barijere koje se javljaju kod učenja  Tehnike su: sređivanje učionice, periferno učenje, pozitivna sugestija, biranje novog identiteta, igra uloga, prvi koncert (aktivni koncert), drugi koncert (pasivni koncert), primarna aktivacija, kreativna adaptacija.  Principi su: učenje se vrši u vedrom okruženju, nastavnik treba da prepozna da učenici nose sa sobom psihološke barijere i treba da pokuša da ih desugestira, pjesmice su korisne za „oslobađanje govornih mišića“ i buđenje pozitivnih emocija, nastavnik treba da predstavi i objasni gramatiku i vokabular, ali da se ne zadržava na tome, lijepa umjetnost je izvor pozitivnih sugestija za učenike, greške se ispravljaju polahko, a ne na direktan način
 • 13. UČENJE JEZIKA U ZAJEDNICI  Metoda učenja jezika u zajednici preuzima principe od pristupa savjetovanja-učenja.  Tehnike su: snimanje razgovora učenika, transkripcija, razmišljanje o iskustvu, slušanje snimljenih razgovora i razmišljanje o njima, ljudski kompjuter – vježbanje izgovora, rad zadataka u malim grupama  Principi su: izgradnja odnosa među učenicima je vrlo bitna, jezik služi za komunikaciju, nastavnik bi trebao biti svjestan učenikovog nivoa samopouzdanja, nastavnik i učenici su cjelovite osobe i dijeljenjem iskustva između sebe dopušta učenicima da se upoznaju i da izgrade zajednicu, nastavnik ohrabruje inicijativu i nezavisnost učenika, ali im ne dopušta da se nađu u neugodnoj tišini, u grupama, učenici mogu imati osjećaj zajedništva i mogu učiti jedni od drugih.
 • 14. METODA POTPUNE FIZIČKE REAKCIJE  Prirodni pristup dijeli određene osobine sa direktnom metodom koju smo obradili ranije. Naglasak se stavlja na učenikovo razvijanje osnovnih komunikacijskih vještina i vokabulara kroz smisleno izlaganje učenika stranom jeziku.  Tehnike koje se koriste kod ove metode su sljedeće: korištenje komandi kod direktnog ponašanja, zamjena uloga, akciona sekvenca  Principi su: značenje u stranom jeziku se najčešće može prenijeti kroz radnje, učenikovo shvatanje stranog jezika bi se trebalo razviti prije govora, učenici mogu učiti jedan dio jezika tako što će brzo pokretati svoja tijela, učenici mogu učiti kroz posmatranje radnji kao i da budu dio samih radnji,.  učenici govore onda kada su spremni, očekivano je da će učenici praviti greške prilikom govora, a nastavnik treba da bude tolerantan
 • 15. KOMUNIKATIVNO PODUČAVANJE JEZIKA  Komunikativno podučavanje jezika cilja na primjenu teoretske perspektive komunikativnog pristupa tako što kao glavni cilj podučavanja stranog jezika postavlja komunikativnu kompetenciju uzimajući u obzir i međunezavisnost jezika i komunikacije  Tehnike su sljedeće: autentični materijali, izmiješane rečenice, jezičke igre, slikovna priča, igra uloga  Principi su: strani jezik služi kao sredstvo komunikacije, a ne samo kao objekat izučavanja, naglasak je na procesu komunikacije, a ne samo na savladavanju jezičkih formi, igre su bitne zato što imaju određene zajedničke osobine sa stvarnim komunikativnim događajima, učenici rade u malim grupama što maksimizira količinu komunikativnih vježbi koje rade.
 • 16. METODA BAZIRANA NA SADRŽAJU  Poseban doprinos podučavanja baziranog na sadržaju je da integrira učenje jezika sa učenjem nekog drugog sadržaja koji često zna biti i akademskog tipa.  Principi, koji se koriste u ove metode su sljedeći: sadržaj predmetne materije se koristi u svrhu podučavanja jezika, podučavanje se treba bazirati na učenikovo prijašnje iskustvo, jezik se najefikasnije uči kada se koristi kao medij za prenošenje informativnog sadržaja, a koji je interesantan učeniku, učenici trebaju podršku kada se radi sa autentičnom materijom, komunikativna kompetencija uključuje više od samog korištenja u svrhu razgovora, ona takođe uključuje čitanje, diskusiju, i pisanje o sadržaju iz drugih polja (Larsen- Freeman, D., 2000 str. 140-141).
 • 17. METODA BAZIRANA NA IZVRŠAVANJU ZADATAKA  ima za cilj da ponudi učenicima prirodan kontekst za upotrebu jezika (Larsen-Freeman, D., 2000 str. 144).  „Glavna svrha našeg izučavanja je učenje jezika, i zadaci koje nalazimo u ovom obliku kod rješavanja problema između znanja koje učenik ima i novog znanja.“  Principi su sljedeći: nastavne aktivnosti imaju svrhu i jasan rezultat, nastavnik na nekoliko manjih koraka podijeli proces logičkog razmišljanja koje je potrebno da se završi zadatak, nastavnik treba da pronađe način koliko su učenici uključeni u proces učenja (Larsen-Freeman, D., 2000 str. 146-148).
 • 18. DISKUSIJA  Onlajn-obrazovanje i obuka se kao koncept oslanja na tradicionalno podučavanje, jer su se postojeći pedagoški principi iz tradicionalne model-učionice samo adaptirali u onlajn-medij.  Da bi se uopće došlo do onlajn-obrazovanja, nužno je da: neko ima potrebu, pristup platformi, odgovarajući komunikacijske sisteme, tehnološku infrastrukturu i standarde.
 • 19. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA  dali smo pregled metoda i tehnika podučavanja u jeziku, koje bi bile kompatibilne sa onlajn-podučavanjem i tu smo izdvojili sljedeće metode: gramatičko-prevodilačka metoda, direktna metoda, audio-lingualna metoda, tiha metoda, desugestopedija, metoda učenje jezika u zajednici, metoda potpune fizičke reakcije, metoda komunikativnog podučavanja jezika, metoda bazirana na sadržaju, metoda bazirana na izvršavanju zadataka.  Onlajn-obrazovanje ima mjerljive prednosti, jednostavan pristup i pravovremenost, tj. sve što je poželjno u današnjoj ekonomskoj klimi.
 • 20. PROFESSIONAL TEACHERS AT ITALKI. COM LICENCIRANI ONLAJN NASTAVNICI SEAD ZOLOTA , prof. Mr. sci. MINELA KERLA
 • 21. HVALA VAM NA PAŽNJI!