PROTEST MIESZKAŃCÓW OSIEDLI BARANÓWKA IV, MIŁOCIN I PRZYBYSZÓWKA PRZECIWKO Bud...
Wstęp• Zdajemy sobie sprawę, że Rzeszów się rozrasta, powstaje SSE i potrzeba rozwoju dróg• W związku z tym, że granice R...
Wniosek Mieszkańców do Studium i Planu Zagospodarowania1. Zlokalizowanie obwodnicy Miasta Rzeszowa będącej jednocześni...
Wniosek Mieszkańców do Studium i Planu Zagospodarowania3. Zachowanie ładu urbanistycznego osiedli Baranówka IV, Miłoci...
Wniosek Mieszkańców do Studium i Planu Zagospodarowania5. Pozostawienie dotychczasowego charakteru terenów przeznaczon...
Wniosek Mieszkańców doPrezydenta i Rady Miasta Rzeszowa1. Ujęcie w budżecie miasta nowego zadaniainwestycyjnego: „Budowa d...
Wniosek Mieszkańców doPrezydenta i Rady Miasta Rzeszowa2. Odstąpienie od realizacji inwestycji "Budowa dróg3KD–Z i KD-G do...
Wniosek Mieszkańców doPrezydenta i Rady Miasta Rzeszowa3. Przyśpieszenie prac nad niezbędnymi MiejscowymiPlanami Zagospoda...
Uzasadnienie wniosków MieszkańcówProponowane droga:stanowi dobre i logiczne rozwiązanie, spójne z resztą układu komunika...
Uzasadnienie wniosku MieszkańcówProponowane droga: nie powoduje podziałów wewnątrzosiedlowych, (co miałoby miejsce gdyby...
O co prosimy na początekWnioskujemy o uchylenie zarządzenia (lub innegorównoważnego dokumentu wydanego przezPrezydenta Mia...
EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SAMORZĄD LOKALNY to prawo i zdolnośćspołeczności lokalnych, do kiero...
Dlaczego mieszkańcy osiedli Baranówka IV, Miłocin iPrzybyszówka protestują??
DROGA POD OKNAMI
DROGA POD OKNAMI
DROGA POD OKNAMI
DROGA POD OKNAMI
DROGA POD OKNAMI
DROGA POD TORAMI
DROGA POD TORAMI
DROGA POD TORAMI
DROGA POD TORAMI
DROGA POD TORAMI
Charakterystyka inwestycji
Charakterystyka inwestycji• Obwodnica Rzeszowa stanowiąca dojazd do SSE• Droga 4 pasmowa (2 jezdnie rozdzielone pasem ziel...
Sposób przygotowania inwestycji• Droga przez środek osiedla planowana wg SPECUSTAWY uchwalonej głównie dla autostrad (ZR...
Dojazd do Strefy Przemysłowej „Rzeszów – Dworzysko”• Uchwalony i obowiązujący Plan Zagospodarowania nr 156/11/20...
Dojazd do strefy Przemysłowej „Rzeszów – Dworzysko
Uchwała Rady Miasta z 22.06.2010• o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania 196/8/2010 dla terenu osiedla Ba...
Plany zagospodarowania• Obecnie jest chaos urbanistyczny i w imię wspólnego dobra trzeba przyśpieszyć opracowanie planów ...
NEGATYWNE SKUTKI INWESTYCJI• Zagrożenia dla zdrowia• Zagrożenia bezpieczeństwa• Gorsze rozwiązanie komunikacyjne dla Rzes...
DROGA MA ŁĄCZYĆ LUDZI A NIE ICH DZIELIĆ• Stworzenie z Miłocina istnego getta, bez dostępu do infrastruktury Osied...
Co zrobić aby wszyscy bylizadowoleni, nie szkodzić Osiedlui Nasze Miasto mogło się jeszcze szybciej rozwijać?! Pro...
Propozycje Mieszkańców dot. lepszego układu komunikacyjnego• POPIERAMY uchwałę dot. dojazdu do strefy i zaplanowaną lokali...
Zapewnienie godnych warunków do życia dla mieszkańców• W imię dobrych intencji należy przyśpieszyć opracowanie Plan...
My Mieszkańcy• w tej sprawie poczuliśmy się jak przedmioty które się przestawia, a Rzeszów to przecież NASZE Miasto i ch...
Wierzymy że Pan Prezydent, Radni i Wszyscy Urzędnicy• Uznają racjonalne argumenty, przyłączą się do postulatów tysię...
Miasto nie jest celem samym w sobie, lecz jego celem ma być człowiek, do którego winno dostosowywać swe stru...
Charakterystyka wybranychnegatywnych skutków inwestycji
ZANIECZYSZCZENIA i HAŁAS• Bezpieczna odległość dróg głównych od zabudowań – powyżej 200 m – ALE NIE W SYTUACJI KUMULACJ...
SKUTKI ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI NA ZDROWIE• ryzyko wad wrodzonych u nienarodzonych dzieci• wzros...
BEZPIECZEŃSTWO• Dojście dla dzieci przez ruchliwą 4 pasmową drogę dla TIRów do szkoły podstawowej i gimnazjum• Większa l...
Koszty inwestycji• Rozwiązania prowizoryczne „na szybko” zazwyczaj są najdroższe, najgorsze i pozostają na dziesięcioleci...
Inne wnioski• Jeśli powstanie 4-ro pasmowa droga przez osiedle znacząco spadnie prawdopodobieństwo inwestycji koło torów...
Lokalizacja osiedli Baranówka IV, Miłocin i Przybyszówka• Położenie osiedli Baranówka IV w okolicy 3 bardzo ruchli...
Charakterystyka Strefy Przemysłowej (SSE) Rzeszów - Dworzysko• Ponad MILION metrów kwadratowych powierzchni przeznacz...
OBWODNICA• OBWODNICA – z definicji droga prowadzona obrzeżami wokół miasta (a nie przez osiedla)• Bardzo dobrze zaprojekt...
Pozytywne aspekty podjętych decyzji• Scementowanie mieszkańców w dążeniu do wspólnego celu• Bezinteresowne i spontaniczne...
UFAMY w dotrzymanie deklaracji Ratusza i Radnych• Zgodnie z deklaracją o wycofaniu się UM z budowy tej drogi – z...
Dyskusja i pytania
of 50

Prezentacja na posiedzenie

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja na posiedzenie

 • 1. PROTEST MIESZKAŃCÓW OSIEDLI BARANÓWKA IV, MIŁOCIN I PRZYBYSZÓWKA PRZECIWKO Budowie drogi przez osiedle mieszkaniowedo terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko Rzeszów, 27/03/2012
 • 2. Wstęp• Zdajemy sobie sprawę, że Rzeszów się rozrasta, powstaje SSE i potrzeba rozwoju dróg• W związku z tym, że granice Rzeszowa zostały poszerzone funkcje terenów zostały zmienione• Uwarunkowania urbanistyczne z poprzedniej epoki także uległy zmianie• Do SSE można dostać na wiele sposobów• Proponujemy zaplanować drogi jak najbardziej racjonalnie i perspektywicznie dla rozwoju Rzeszowa – jednocześnie nie szkodząc i zapewniając godne warunki do życia dla Mieszkańców (Rzeszów to my Mieszkańcy!)
 • 3. Wniosek Mieszkańców do Studium i Planu Zagospodarowania1. Zlokalizowanie obwodnicy Miasta Rzeszowa będącej jednocześnie dojazdem do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) „Rzeszów Dworzysko” pasem nieużytków i terenów rolnych biegnących wzdłuż torów kolejowych od ul. Warszawskiej do budowanej drogi ekspresowej S19 i autostrady A4.2. Utworzenie izolacyjnej strefy ochronnej pasem o szerokości 200 metrów zieleni urządzonej, stanowiącej dla mieszkańców miasta Rzeszowa należytą ochronę przed negatywnym oddziaływaniem czynników szkodliwych:  terenów SSE „Rzeszów Dworzysko”,  dróg głównych oraz dojazdowych do strefy przemysłowej.
 • 4. Wniosek Mieszkańców do Studium i Planu Zagospodarowania3. Zachowanie ładu urbanistycznego osiedli Baranówka IV, Miłocin i Przybyszówka, tj. nielokalizowanie strefy przemysłowej i dróg dojazdowych oraz innych obiektów uciążliwych w sąsiedztwie terenów mieszkalnych i obiektów zabytkowych, jak np. terenu otoczonego parkiem botanicznym.4. Lokalizowanie nowych dróg innych niż lokalne na terenach nieużytków i terenów rolnych w znacznej, uzasadnionej względami zdrowotnymi, odległości od istniejących i planowanych zabudowań mieszkalnych.
 • 5. Wniosek Mieszkańców do Studium i Planu Zagospodarowania5. Pozostawienie dotychczasowego charakteru terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną oraz drogi lokalne i zbiorcze.6. Przeznaczenie niezabudowanych terenów, nie będących we władaniu osób fizycznych, leżących pomiędzy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Miłocińska, Tarnowska i Kolbego, na tereny rekreacyjne (plac zabaw, scate park, park, ścieżki rowerowe itp).7. Zlokalizowanie ścieżek rowerowych wzdłuż kluczowych szlaków komunikacyjnych osiedli Baranówka i Miłocin (ul: Wyzwolenia, Obrońców Poczty Gdańskiej, Osmeckiego, Miłocińska, Ofiar Katynia i innych).
 • 6. Wniosek Mieszkańców doPrezydenta i Rady Miasta Rzeszowa1. Ujęcie w budżecie miasta nowego zadaniainwestycyjnego: „Budowa drogi do Specjalnej StrefyEkonomicznej »Rzeszów-Dworzysko « (SSE)”. Droga taprzebiegałaby od ul. Warszawskiej do SSE, przeznieużytki i tereny rolne leżące wzdłuż linii kolejowejRzeszów-Kraków. Powinna ona stanowić kluczowy fragment przyszłej obwodnicy północnej miasta Rzeszowa, która będzie połączona z autostradą A4 oraz drogą ekspresową S19.
 • 7. Wniosek Mieszkańców doPrezydenta i Rady Miasta Rzeszowa2. Odstąpienie od realizacji inwestycji "Budowa dróg3KD–Z i KD-G do terenów inwestycyjnych SSERzeszów – Dworzysko (etap III)". Tak projektowana droga przebiegałaby przez osiedla Baranówka IV, Miłocin i Przybyszówka dzieląc je oraz stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Środki przewidziane na to zadanie inwestycyjne proponujemy przeznaczyć na realizację zadania omówionego w pkt. 1.
 • 8. Wniosek Mieszkańców doPrezydenta i Rady Miasta Rzeszowa3. Przyśpieszenie prac nad niezbędnymi MiejscowymiPlanami Zagospodarowania Przestrzennego miasta. Prace te powinny przebiegać z uwzględnieniem zarówno szerokich konsultacji z mieszkańcami Rzeszowa, jak i potrzeb wszystkich podmiotów zainteresowanych we właściwym kształtowaniu przestrzeni miejskiej Rzeszowa.
 • 9. Uzasadnienie wniosków MieszkańcówProponowane droga:stanowi dobre i logiczne rozwiązanie, spójne z resztą układu komunikacyjnego miastaskróci się dojazd do SSE (niższy koszt inwestycji)jest zgodna z wcześniejszymi planami inwestycyjnymi miasta w zakresie układu komunikacyjnego,nie wywołuje negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi
 • 10. Uzasadnienie wniosku MieszkańcówProponowane droga: nie powoduje podziałów wewnątrzosiedlowych, (co miałoby miejsce gdyby droga powstała w projektowanym miejscu) i pozwala zachować integralność terenów osiedli Baranówka IV i Miłocin, nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przekładaniem i zabezpieczeniem międzynarodowego gazociągu, nie narusza żywotnych interesów mieszkańców naszych osiedli.
 • 11. O co prosimy na początekWnioskujemy o uchylenie zarządzenia (lub innegorównoważnego dokumentu wydanego przezPrezydenta Miasta w związku z rozpoczęciem pracprojektowych dotyczących inwestycji "Budowa dróg3KD–Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów –Dworzysko (etap III)". Zgodnie z deklaracją Wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Pana Marka Ustrobińskiego, złożoną podczas posiedzenia Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa, w dniu 21.03.2012 w obecności Przewodniczącego Rady Miasta, Radnych, mediów oraz mieszkańców ww. osiedli.
 • 12. EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SAMORZĄD LOKALNY to prawo i zdolnośćspołeczności lokalnych, do kierowania i zarządzaniazasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców Prosimy o uwzględnienie powyższego przy podejmowaniu wszystkich decyzji
 • 13. Dlaczego mieszkańcy osiedli Baranówka IV, Miłocin iPrzybyszówka protestują??
 • 14. DROGA POD OKNAMI
 • 15. DROGA POD OKNAMI
 • 16. DROGA POD OKNAMI
 • 17. DROGA POD OKNAMI
 • 18. DROGA POD OKNAMI
 • 19. DROGA POD TORAMI
 • 20. DROGA POD TORAMI
 • 21. DROGA POD TORAMI
 • 22. DROGA POD TORAMI
 • 23. DROGA POD TORAMI
 • 24. Charakterystyka inwestycji
 • 25. Charakterystyka inwestycji• Obwodnica Rzeszowa stanowiąca dojazd do SSE• Droga 4 pasmowa (2 jezdnie rozdzielone pasem zieleni)• RUCH TIRów 24/7/365 do strefy przemysłowej• Pas drogowy ok. 50 metrów szerokości• Ronda o średnicy ok. 60 m• Przebieg bezpośrednio pod oknami wielu bloków, domów i działek budowlanych• Protest tysięcy mieszkańców, którzy o niczym nie wiedzieli• Istotne zagrożenia życia i zdrowia ludzi• MOŻLIWE ALTERNATYWNE, ZNACZNIE LEPSZE, TAŃSZE I AKCEPTOWALNE ROZWIĄZANIA!!!
 • 26. Sposób przygotowania inwestycji• Droga przez środek osiedla planowana wg SPECUSTAWY uchwalonej głównie dla autostrad (ZRID) bez jakichkolwiek konsultacji społecznych!! – naszym zdaniem to jest nadużycie i nagięto ustawę – ustawa nie powinna być stosowana do takiej drogi przeciwko mieszkańcom! – coś co robione w ukryciu zazwyczaj jest złe, bo jeśli coś jest dobre to się tym chwalimy
 • 27. Dojazd do Strefy Przemysłowej „Rzeszów – Dworzysko”• Uchwalony i obowiązujący Plan Zagospodarowania nr 156/11/2007 (Uchwała z dnia 29.09.2009 nr LX/1027/2009 )• W § 6 określono dojazd: – od drogi E4 – od ul. Ceramicznej – drogami przez SZCZERE pola i koło torów w kierunku S19 i A4• BARDZO DOBRZE ZAPROJEKTOWANY PRZEZ WŁADZE MIASTA UKŁAD KOMUNIKACYJNY I DOJAZD DO STREFY!!! – nie rozumiemy dlaczego Władze chcą teraz to zmienić i realizować inne rozwiązania, które są nieracjonalne zarówno dla osiedli, jak i całego Rzeszowa• POPIERAMY UKŁAD KOMUNIKACYJNY ZGODNIE Z PLANEM 156/11/2007 I OCZEKUJEMY, ŻE WŁADZE MIASTA ZREALIZUJĄ TEN WŁAŚNIE PLAN, – nie zaś będą zmieniały po kryjomu, UZGODNIONE wcześniej z mieszkańcami rozwiązania na takie, które w naszym przekonaniu są NIELOGICZNE i GORSZE
 • 28. Dojazd do strefy Przemysłowej „Rzeszów – Dworzysko
 • 29. Uchwała Rady Miasta z 22.06.2010• o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania 196/8/2010 dla terenu osiedla Baranówka IV:• Główny cel: zaplanowanie terenów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych• NIE ma w uchwale ani jednego słowa o lokalizacji obwodnicy czy dojazdu do strefy ekonomicznej• Na mapie dołączonej do uchwały też nie ma zaznaczonej żadnej projektowanej głównej arterii komunikacyjnej która miałaby przebiegać przez osiedla: – czy to jest rzetelna informacja dla mieszkańców? – czy nie jest to zatajenie i wprowadzenie opinii publicznej w błąd? – nawet Przewodniczący Rady Osiedla Baranówka IV stwierdził że nic nie wiedział o planowaniu takiej drogi!!
 • 30. Plany zagospodarowania• Obecnie jest chaos urbanistyczny i w imię wspólnego dobra trzeba przyśpieszyć opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – Powoływanie się na stare nieobowiązujące obecnie plany zagospodarowania przestrzennego nie ma sensu nie tylko z formalnego punktu widzenia ale także dlatego że granice Rzeszowa uległy zmianie – Droga która w tamtych zamierzeniach miała biec wzdłuż ówczesnej granicy Miasta obecnie wchodzi bardzo głęboko w teren włączony do Rzeszowa• Radykalnie zmieniły się uwarunkowania, zaś lokalizacja SSE nie były w ogóle zaplanowane do 2009 roku – Należy zauważyć że nawet w minionej epoce nie projektowano przelotowych połączeń drogowych wewnątrz osiedli w pobliżu domów wielo- i jedno rodzinnych
 • 31. NEGATYWNE SKUTKI INWESTYCJI• Zagrożenia dla zdrowia• Zagrożenia bezpieczeństwa• Gorsze rozwiązanie komunikacyjne dla Rzeszowa i mieszkańców osiedli• Odcięcie osiedla Miłocin od Miasta• Dalsza dewastacja osiedla• Nieracjonalne wydatki
 • 32. DROGA MA ŁĄCZYĆ LUDZI A NIE ICH DZIELIĆ• Stworzenie z Miłocina istnego getta, bez dostępu do infrastruktury Osiedla B IV i odcięcie od Rzeszowa• Odcięcie osiedla Baranówka od terenów rekreacyjnych na Miłocinie – park, tereny spacerowe• Zerwanie zawiązanych już więzi społecznych między mieszkańcami Baranówki IV i Miłocina• Mieszkańcy Miłocina chcieli integracji z Miastem czują się oszukani - czy po to Miłocin był przyłączany do Rzeszowa?
 • 33. Co zrobić aby wszyscy bylizadowoleni, nie szkodzić Osiedlui Nasze Miasto mogło się jeszcze szybciej rozwijać?! Propozycje i wnioski Mieszkańców
 • 34. Propozycje Mieszkańców dot. lepszego układu komunikacyjnego• POPIERAMY uchwałę dot. dojazdu do strefy i zaplanowaną lokalizację obwodnicy po polach i wzdłuż torów zgodnie z uchwałą LX/1027/2009: – Uważamy, że ta droga powinna być jak najszybciej zrealizowana wzdłuż torów dla potrzeb powstającej SSE – To rozwiązanie nie wywołuje takich niekorzystnych dla mieszkańców dzielnicy skutków gdyż tereny te nie są zamieszkałe – Jest to najlepszy wariant zarówno dla rozwoju Miasta, jak i jego mieszkańców• Nie zgadzamy się na obwodnicę i dojazd do strefy w nowym układzie pod oknami bloków i domów• Czujemy się jak przedmioty które potraktowano w sposób niegodny Państwa obywatelskiego• Zaufaliśmy Władzom Miasta i dziś czujemy się obywatelami gorszej kategorii
 • 35. Zapewnienie godnych warunków do życia dla mieszkańców• W imię dobrych intencji należy przyśpieszyć opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego, tak aby nie doprowadzić do dalszego CHAOSU URBANISTYCZNEGO i DROGOWEGO w Rzeszowie• Utworzyć min. 200 metrową strefę oddzielającą projektowane nowe Drogi Główne i Strefę Przemysłową (SSE) od terenów mieszkalnych poprzez utworzenie strefy przejściowej z nasadzeniami drzew, terenami zielonymi i rekreacyjnymi, które byłyby równocześnie zielonymi płucami okolicznych osiedli• Zmienić w planie dla SSE zapisy dotyczące terenów najbliżej położonych strefy mieszkalnej, tak aby nie można było tam lokalizować obiektów uciążliwych dla mieszkańców
 • 36. My Mieszkańcy• w tej sprawie poczuliśmy się jak przedmioty które się przestawia, a Rzeszów to przecież NASZE Miasto i chcemy aby dało się tu żyć – Zjednoczyło się mnóstwo ludzi i chcemy podziękować za to Władzom miasta• Jesteśmy za rozwiązaniem racjonalnym i nie ustąpimy - Polska jest jeszcze Państwem demokratycznym• jeśli nie da się porozumieć to skorzystamy z każdej innej możliwości pozytywnego rozwiązania ale jednocześnie …
 • 37. Wierzymy że Pan Prezydent, Radni i Wszyscy Urzędnicy• Uznają racjonalne argumenty, przyłączą się do postulatów tysięcy mieszkańców osiedli Baranówka, Miłocin i Przybyszówka i przychylą się do woli Mieszkańców – bez gier politycznych i prywatnych interesów• Zrealizują inwestycje zgodnie z planem zatwierdzonym w 2009 roku dla dobra całego Rzeszowa! (a tym samym sporna inwestycja stanie się bezprzedmiotowa i UM od niej odstąpi)
 • 38. Miasto nie jest celem samym w sobie, lecz jego celem ma być człowiek, do którego winno dostosowywać swe struktury i kryteria, według których ma się rządzić.Jeśli władze publiczne tracą sprzed oczu tę prawdę, działają jak maszyna, która kręci się bezużytecznie, z ryzykiem wyrządzenia szkody. Jan Paweł II – 1985 rok
 • 39. Charakterystyka wybranychnegatywnych skutków inwestycji
 • 40. ZANIECZYSZCZENIA i HAŁAS• Bezpieczna odległość dróg głównych od zabudowań – powyżej 200 m – ALE NIE W SYTUACJI KUMULACJI ZANIECZYSZCZEŃ Z WIELU STRON• W strefie bezpośredniego zagrożenia zdrowia ok 10 bloków i wiele domów – W tym część w I i II strefie o największym zanieczyszczeniu• Hałas 24 godziny na dobę – dojazd TIRów do magazynów i fabryk!
 • 41. SKUTKI ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI NA ZDROWIE• ryzyko wad wrodzonych u nienarodzonych dzieci• wzrost ryzyka zachorowań na nowotwory (w tym raka płuc)• zaburzenia rozwojowe dzieci• wzrost zachorowań na choroby przewlekłe, w tym astmę• znaczny wzrost ryzyka zachorowań na nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego• wzrost występowania nerwic (przez hałas)• i inne….
 • 42. BEZPIECZEŃSTWO• Dojście dla dzieci przez ruchliwą 4 pasmową drogę dla TIRów do szkoły podstawowej i gimnazjum• Większa liczba wypadków przy lokalizacji drogi w strefie intensywnej zabudowy i zamieszkania (w tym także z udziałem pieszych i rowerzystów) – Kto na swoje sumienie chce wziąć za to odpowiedzialność?
 • 43. Koszty inwestycji• Rozwiązania prowizoryczne „na szybko” zazwyczaj są najdroższe, najgorsze i pozostają na dziesięciolecia• Nie można patrzeć krótkowzrocznie i kalkulować tylko bezpośrednie koszty samej inwestycji: – jak wyceniono zdrowie i życie ludzi? – Jak oszacowano koszty roszczeń związanych z utratą wartości nieruchomości?• Niepotrzebne koszty przeniesienia gazociągu międzynarodowego !!!
 • 44. Inne wnioski• Jeśli powstanie 4-ro pasmowa droga przez osiedle znacząco spadnie prawdopodobieństwo inwestycji koło torów: – Jaki jest sens co kilkaset metrów lokalizować kolejną dużą arterię komunikacyjną? – W efekcie gorsze i szkodliwe dla tysięcy mieszkańców rozwiązanie pozostanie na stałe, a rozwiązanie dobre nigdy nie powstanie• Takie rozwiązanie oznacza bezpowrotną dewastację osiedla i utrudnienie życia wielu mieszkańcom!
 • 45. Lokalizacja osiedli Baranówka IV, Miłocin i Przybyszówka• Położenie osiedli Baranówka IV w okolicy 3 bardzo ruchliwych czteropasmowych dróg tranzytowych: – Wyzwolenia – Krakowska – Warszawska• W bliskiej odległości Planowana Strefa Przemysłowa• Praktycznie brak terenów zielonych na B IV• Projektowana kolejna Droga Główna (4-ro pasmowa) po środku osiedla!
 • 46. Charakterystyka Strefy Przemysłowej (SSE) Rzeszów - Dworzysko• Ponad MILION metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej pod przemysł, składy, magazyny, usługi, sklepy wielkopowierzchniowe• Dopuszczenie lokalizacji budynków o wysokości do 45 m!
 • 47. OBWODNICA• OBWODNICA – z definicji droga prowadzona obrzeżami wokół miasta (a nie przez osiedla)• Bardzo dobrze zaprojektowany i zatwierdzony przez Urząd Miasta przebieg (w porozumieniu z mieszkańcami!!): – Od Warszawskiej – Przez szczere pola – Wzdłuż torów kolejowych – Do Krakowskiej, S19 i A4• Zapewnia bardzo dobry dojazd do SSE• I TAKIE ROZWIĄZANIE MIESZKAŃCY POPIERAJĄ I DOMAGAJĄ SIĘ JEGO REALIZACJI – Ale protestują przeciwko zmianie dotychczasowych planów na GORSZE i wbrew mieszkańcom!
 • 48. Pozytywne aspekty podjętych decyzji• Scementowanie mieszkańców w dążeniu do wspólnego celu• Bezinteresowne i spontaniczne zaangażowanie społeczne dla wspólnego dobra• Większe zainteresowanie sprawami Miasta – w tym kto i jakie decyzje podejmuje – kto się wywiązuje z obietnic i deklaracji• Wzrost zainteresowania sprawami Miasta i Osiedla
 • 49. UFAMY w dotrzymanie deklaracji Ratusza i Radnych• Zgodnie z deklaracją o wycofaniu się UM z budowy tej drogi – złożoną podczas posiedzenia Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa, w dniu 21.03.2012 przez Wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Pana Marka Ustrobińskiego, w obecności Przewodniczącego Rady Miasta, Radnych, mediów oraz mieszkańców ww. osiedli.• Zielone płuca Rzeszowa na Baranówce IV: – to chyba nie chodziło o pas zieleni pomiędzy jezdniami 4-ro pasmowej nowej drogi?• Należy się liczyć z opinią mieszkańców: – prosimy o nie wykorzystywanie SPECUSTAWY tworzonej głównie z myślą o autostradach do zlokalizowania po środku osiedla drogi bez planów zagospodarowania i bez jakichkolwiek konsultacji społecznych• I wielu innych…• Wierzymy, że Pan Prezydent, Radni i cały Urząd Miasta przychylą się do woli mieszkańców!
 • 50. Dyskusja i pytania

Related Documents