С О В Р Е М Е Н О У Ч И Л И Ш Т Е
ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
- Локација и просторни можности
- Организација
- Наставни методи и...
ЛОКАЦИЈА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
ПРОСТОР
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
- Локација и просторни можности
- Организација
- Наставни методи и...
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Раководна
служба
Педагошко-
психолошка
служба
Наставен
кадар
Техничка
служба
ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
- Локација и просторни можности
- Организација
- Наставни методи и...
НАСТАВНИ МЕТОДИ
И ТЕХНИКИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Наставниот процес се одвива по различни
методи
Монолошки Истражување...
НАСТАВНИ МЕТОДИ
И ТЕХНИКИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Наставниот процес се одвива по различни
методи
НАСТАВНИ МЕТОДИ
И ТЕХНИКИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Наставниот процес се одвива по различни
методи
НАСТАВНИ МЕТОДИ
И ТЕХНИКИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во наставниот процес се применуваат
различни техники
Пајакова
мрежа
...
НАСТАВНИ МЕТОДИ
И ТЕХНИКИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во наставниот процес се применуваат
различни техники
ПРИМЕНА НА ИКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Компјутерите се дел од наставниот
процес
ПРИМЕНА НА ИКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Компјутерите се дел од наставниот
процес
НАСТАВНИ МЕТОДИ
И ТЕХНИКИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Учиме и кога не сме на настава
ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
- Локација и просторни можности
- Организација
- Наставни методи и...
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Родителите и нашите сограѓани се дел од
секојдневнит...
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Родителите и нашите сограѓани се дел од
секојдневнит...
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Родителите и нашите сограѓани се дел од
секојдневнит...
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Родителите и нашите сограѓани се дел од
секојдневнит...
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Родителите и нашите сограѓани се дел од
секојдневнит...
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Родителите и нашите сограѓани се дел од
секојдневнит...
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Локалната управа редовно го посетува
нашето училиште
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И
ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Локалната управа редовно го посетува
нашето училиште
ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
- Локација и просторни можности
- Организација
- Наставни методи и...
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во училиштето составени се повеќе
тимов кои што во континуитет се грижат
...
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Вработените во училиштето во континуитет
ги надградуваат своите компетенц...
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Вработените во училиштето во континуитет
ги надградуваат своите компетенц...
ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
- Локација и просторни можности
- Организација
- Наставни методи и...
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во училиштето се реализираат многу
проектни активности
- Еко проектот
- Си...
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Училиштето е носител на
зеленото знаме
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Практична примена
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Подготовки за Еко -самит
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Подготовки за Еко -самит
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Еко -самит
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Еко –плакати
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Еко –пораки
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Собираме пластични шишиња
ЕКО ПРОЕКТ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Се натпреваруваме со изработки од тетрапак
амбалажа
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во училиштето се реализираат многу
проектни активности
- Еко проектот
- Си...
СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Нашето училиште е безбедна, еколошка,
инклузивна средина. Во училиштето сите ...
СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Промоција на проектот и размена на
искуства
СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Промоција на книги и работилница
за децата
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во училиштето се реализираат многу
проектни активности
- Еко проектот
- Си...
МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Етничко училиште во мултиетничко
општество
МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Етничко училиште во мултиетничко
општество
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во училиштето се реализираат многу
проектни активности
- Еко проектот
- Си...
Д Е Л О Д О Б Р А З О В Н И О Т С И С Т Е М В О О С Н О В Н О Т О
О Б Р А З О В А Н И Е В О Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О ...
ПРЕТПРИЕМНИЧКО
УЧЕЊЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
„Претприемништвото може да
ги охрабри обичните луѓе да
направат извонредн...
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Области за ИСЦЕД 2 и наставни програми
Јазик Општествен
и науки
Природни
науки
Ликовно...
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
• Чекори
Дискусии и
изработка на
инструменти
Пилотирање
Преглед и
финализација
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Подготовки:
- Составување на тимот кој ќе ги организиара и
спроведува сите активности ...
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Тим за воведување на
претприемничко учење
Активности потребни за реализација на проект...
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Презентација на пилот проектот пред
наставничкиот совет на ОУ”Лазо Ангеловски”,
Скопје
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Презентација на пилот проектот пред
наставниците на ОУ”Љубен Лапе”, Скопје
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Обука во траење од 4 дена по 6 работни часа
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Информирање на родителите и вклучување на
ученици во тимот
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Новогодишна претстава
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Посета на карневал во Струмица
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Активности дел од акциониот план
- Концерт на училишниот оркестар
- Аукција на изработ...
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во училиштето се реализираат многу
проектни активности
- Еко проектот
- Си...
МАЈКА ТЕРЕЗА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Хуманост без граници
 Цел: Меѓуетничко дружежње и
развивање на перцепцијата за
х...
МАЈКА ТЕРЕЗА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Хуманост без граници
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Во училиштето се реализираат многу
проектни активности
- Еко проектот
- Си...
АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Училиште без ограничувања
АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Училиште без ограничувања
ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
- Локација и просторни можности
- Организација
- Наставни методи и...
АКТИВНО УЧИЛИШТЕ
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Натпревари, посети, изложби, приредби и ........
of 69

Prezentacija na postignuvanjata 13.03.2015

Ucilisni postignuvanja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija na postignuvanjata 13.03.2015

 • 1. С О В Р Е М Е Н О У Ч И Л И Ш Т Е ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ” ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 2. ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје - Локација и просторни можности - Организација - Наставни методи и техники - Соработка со родители - Соработка со локалната заедница - Професионален развој на наставниците - Проектни активности - Воннаставни активности на учениците
 • 3. ЛОКАЦИЈА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 4. ПРОСТОР ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 5. ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје - Локација и просторни можности - Организација - Наставни методи и техники - Соработка со родители - Соработка со локалната заедница - Професионален развој на наставниците - Проектни активности - Воннаставни активности на учениците
 • 6. ОРГАНИЗАЦИЈА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Раководна служба Педагошко- психолошка служба Наставен кадар Техничка служба
 • 7. ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје - Локација и просторни можности - Организација - Наставни методи и техники - Соработка со родители - Соработка со локалната заедница - Професионален развој на наставниците - Проектни активности - Воннаставни активности на учениците
 • 8. НАСТАВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Наставниот процес се одвива по различни методи Монолошки Истражување Експериментирање Дијалошки Проект Презентација Илустративен Решавање проблем Дискусија Демонстративен Претприменичко учење Практична работа Разговор
 • 9. НАСТАВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Наставниот процес се одвива по различни методи
 • 10. НАСТАВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Наставниот процес се одвива по различни методи
 • 11. НАСТАВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во наставниот процес се применуваат различни техники Пајакова мрежа Ако-тогаш Т- табела Снежна топка Грозд Техника на провокации Вртелешка Бура на идеи Табела за предвидување ЗСНУ Петоред Мрежа на дискусија Венов дијаграм Призма Агли
 • 12. НАСТАВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во наставниот процес се применуваат различни техники
 • 13. ПРИМЕНА НА ИКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Компјутерите се дел од наставниот процес
 • 14. ПРИМЕНА НА ИКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Компјутерите се дел од наставниот процес
 • 15. НАСТАВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Учиме и кога не сме на настава
 • 16. ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје - Локација и просторни можности - Организација - Наставни методи и техники - Соработка со родители - Соработка со локалната заедница - Професионален развој на наставниците - Проектни активности - Воннаставни активности на учениците
 • 17. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Родителите и нашите сограѓани се дел од секојдневните случувања во училиштето
 • 18. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Родителите и нашите сограѓани се дел од секојдневните случувања во училиштето
 • 19. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Родителите и нашите сограѓани се дел од секојдневните случувања во училиштето
 • 20. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Родителите и нашите сограѓани се дел од секојдневните случувања во училиштето
 • 21. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Родителите и нашите сограѓани се дел од секојдневните случувања во училиштето
 • 22. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Родителите и нашите сограѓани се дел од секојдневните случувања во училиштето
 • 23. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Локалната управа редовно го посетува нашето училиште
 • 24. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ И ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Локалната управа редовно го посетува нашето училиште
 • 25. ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје - Локација и просторни можности - Организација - Наставни методи и техники - Соработка со родители - Соработка со локалната заедница - Професионален развој на наставниците - Проектни активности - Воннаставни активности на учениците
 • 26. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во училиштето составени се повеќе тимов кои што во континуитет се грижат за профеионалниот развој на наставничкиот кадар - Тим за професионален развој - Тим за унапредување на оценувањето на учениците - Тим за инклузивно образование - Тим за следење, анализа и подршка - Тим за сертификација - Тим за вовеување на претприемничко учење
 • 27. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Вработените во училиштето во континуитет ги надградуваат своите компетенции
 • 28. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Вработените во училиштето во континуитет ги надградуваат своите компетенции
 • 29. ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје - Локација и просторни можности - Организација - Наставни методи и техники - Соработка со родители - Соработка со локалната заедница - Професионален развој на наставниците - Проектни активности - Воннаставни активности на учениците
 • 30. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во училиштето се реализираат многу проектни активности - Еко проектот - Сите сме еднакви - Меѓуетничка интеграција во образованието - Претприемничко учење - Мајка Тереза-хуманост без граници - Прегрни ја солидарноста: Ние се грижиме, се осмелуваме и споделуваме“ - Примена на асистивна технологија
 • 31. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Училиштето е носител на зеленото знаме
 • 32. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Практична примена
 • 33. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Подготовки за Еко -самит
 • 34. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Подготовки за Еко -самит
 • 35. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Еко -самит
 • 36. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Еко –плакати
 • 37. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Еко –пораки
 • 38. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Собираме пластични шишиња
 • 39. ЕКО ПРОЕКТ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Се натпреваруваме со изработки од тетрапак амбалажа
 • 40. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во училиштето се реализираат многу проектни активности - Еко проектот - Сите сме еднакви - Меѓуетничка интеграција во образованието - Претприемничко учење - Мајка Тереза-хуманост без граници - Прегрни ја солидарноста: Ние се грижиме, се осмелуваме и споделуваме“ - Примена на асистивна технологија
 • 41. СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Нашето училиште е безбедна, еколошка, инклузивна средина. Во училиштето сите имаат еднакви можности за стекнување на знаења и вештини преку заедничка соработка на сите субјекти и меѓусебно почитување на различностите.
 • 42. СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Промоција на проектот и размена на искуства
 • 43. СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Промоција на книги и работилница за децата
 • 44. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во училиштето се реализираат многу проектни активности - Еко проектот - Сите сме еднакви - Меѓуетничка интеграција во образованието - Претприемничко учење - Мајка Тереза-хуманост без граници - Прегрни ја солидарноста: Ние се грижиме, се осмелуваме и споделуваме“ - Примена на асистивна технологија
 • 45. МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Етничко училиште во мултиетничко општество
 • 46. МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Етничко училиште во мултиетничко општество
 • 47. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во училиштето се реализираат многу проектни активности - Еко проектот - Сите сме еднакви - Меѓуетничка интеграција во образованието - Претприемничко учење - Мајка Тереза-хуманост без граници - Прегрни ја солидарноста: Ние се грижиме, се осмелуваме и споделуваме“ - Примена на асистивна технологија
 • 48. Д Е Л О Д О Б Р А З О В Н И О Т С И С Т Е М В О О С Н О В Н О Т О О Б Р А З О В А Н И Е В О Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 49. ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје „Претприемништвото може да ги охрабри обичните луѓе да направат извонредни работи.“ Гери Шенигер
 • 50. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Области за ИСЦЕД 2 и наставни програми Јазик Општествен и науки Природни науки Ликовно, физичко и техничко образование Училишни активности Мајчин јазик и странски јазици Историја, Географија Математика , Биологија, Физика, Хемија Ликовно, физичко и техничко образование Проширување на предметите, нови предмети, проекти и сл.
 • 51. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје • Чекори Дискусии и изработка на инструменти Пилотирање Преглед и финализација
 • 52. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Подготовки: - Составување на тимот кој ќе ги организиара и спроведува сите активности на пилот-проектот - воведување на претприемничкото учење во основното училиште. - Координирање и соработка меѓу тимот и училиштето- ментор. - Координирање со барањата на СЕЕЦЕЛ. - Изготвување и реализација на годишната програма за воведување на претприемништвото. - Изготвување и реализација на Акционен план.
 • 53. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Тим за воведување на претприемничко учење Активности потребни за реализација на проектот - Воведување на претприемништво во секоја наставна програма со два часа во месецот. - Одговарање на прашалници од страна на наставници и ракововодна служба. - Обука на наставниците од страна на стручно лице - Активности зададени во акциониот план. - Забележување на секој настан кој опфаќа претприремништво. - Размена на искуствата со останати училишта. - Воведување на страница за Претприемништво на официјалната web страна на училиштето.
 • 54. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Презентација на пилот проектот пред наставничкиот совет на ОУ”Лазо Ангеловски”, Скопје
 • 55. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Презентација на пилот проектот пред наставниците на ОУ”Љубен Лапе”, Скопје
 • 56. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Обука во траење од 4 дена по 6 работни часа
 • 57. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Информирање на родителите и вклучување на ученици во тимот
 • 58. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Новогодишна претстава
 • 59. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Посета на карневал во Струмица
 • 60. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 61. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Активности дел од акциониот план - Концерт на училишниот оркестар - Аукција на изработки на учениците - Изложба на изработки на учениците - Промоција на “ Готвачот за здрава храна” - Прилагодување на училишната бина во сцена
 • 62. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во училиштето се реализираат многу проектни активности - Еко проектот - Сите сме еднакви - Меѓуетничка интеграција во образованието - Претприемничко учење - Мајка Тереза-хуманост без граници - Прегрни ја солидарноста: Ние се грижиме, се осмелуваме и споделуваме“ - Примена на асистивна технологија
 • 63. МАЈКА ТЕРЕЗА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Хуманост без граници  Цел: Меѓуетничко дружежње и развивање на перцепцијата за хуманост.  Намена: Донирање хуманитарен пакет за помош на „Институтот за белодробни заболувања кај децата“ – Козле.  Активности: Приредба и доделување награди, изложба на творби и продажна изложба.  На 18.04.2013 година во 12 часот.  Ве покануваат учениците и вработените од ОУ „Лазо Ангеловски“ – Скопје ОПШТИНА АЕРОДРОМ
 • 64. МАЈКА ТЕРЕЗА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Хуманост без граници
 • 65. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Во училиштето се реализираат многу проектни активности - Еко проектот - Сите сме еднакви - Меѓуетничка интеграција во образованието - Претприемничко учење - Мајка Тереза-хуманост без граници - Прегрни ја солидарноста: Ние се грижиме, се осмелуваме и споделуваме“ - Примена на асистивна технологија
 • 66. АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Училиште без ограничувања
 • 67. АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Училиште без ограничувања
 • 68. ОУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, СКОПЈЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје - Локација и просторни можности - Организација - Наставни методи и техники - Соработка со родители - Соработка со локалната заедница - Професионален развој на наставниците - Проектни активности - Воннаставни активности на учениците
 • 69. АКТИВНО УЧИЛИШТЕ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Натпревари, посети, изложби, приредби и ........