ПРЕТПРИЕМНИЧКО
УЧЕЊЕ
Д Е Л О Д О Б Р А З О В Н И О Т С И С Т Е М В О О С Н О В Н О Т О
О Б Р А З О В А Н И Е В О Р Е П ...
ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ
Претприемничкото учење треба да се
вклучи во наставиниот план и
програма во основните училишта.
Ц...
ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ
СЕЕЦЕЛ е организација која што
работи на систематско развивање на
доживотното претприемничко учење...
ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ
Тим за воведување на
претприемничко учење
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
„ Мора да се ослободиме
о...
ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ
Тим за воведување на
претприемничко учење
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Албанија
Босна и Херцегов...
ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ
Она што СЕЕЦЕЛ во своите
програми го нуди а ги опфаќа
образовните програми, се
следниве компонент...
ИСЦЕД 2
• Вклучени се 29 училишта од регонот. Од
Република Македонија вклучени се 4 училишта.
Основно училиште „Гоце Де...
ИСЦЕД 2
Области за ИСЦЕД 2 и наставни програми
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Тим за воведување на
претприемничко учење ...
ИСЦЕД 2
ОУ"Лазо Ангеловски",
Скопје
Тим за воведување на
претприемничко учење
• Чекори
Дискусии и
изработка на
инс...
ИСЦЕД 2
Подготовки:
- Составување на тимот кој ќе ги организиара и
спроведува сите активности на пилот-проектот -
вове...
ИСЦЕД 2
Активности потребни за реализација на проектот
- Воведување на претприемништво во секоја наставна
програма со д...
ПРЕТПРИЕМНИЧКО
УЧЕЊЕ
„Претприемништвото може да
ги охрабри обичните луѓе да
направат извонредни работи.“
ОУ"Лазо Анге...
of 12

Pretpriemnicko ucenje

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pretpriemnicko ucenje

 • 1. ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ Д Е Л О Д О Б Р А З О В Н И О Т С И С Т Е М В О О С Н О В Н О Т О О Б Р А З О В А Н И Е В О Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Тим за воведување на претприемничко учење ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 2. ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ Претприемничкото учење треба да се вклучи во наставиниот план и програма во основните училишта. Целта не е да ги претвориме нашите ученици во претприемачи, туку да го промовираме претприемачкиот начин на размислување така што тоа ќе стане составен дел од наставниот план во сите области на учењето. Тим за воведување на претприемничко учење ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 3. ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ СЕЕЦЕЛ е организација која што работи на систематско развивање на доживотното претприемничко учење како клучна компетенција, во рамките на законите и практиките на државите во Европската Унија, структурирана преку регионална соработка. Целта на СЕЕЦЕЛ е да се добие претприемнички- расположена средина и да се зајакне градењето на претприемнички образуваните општества коишто, пак, водат до издржан економски раст и развој. Тим за воведување на претприемничко учење ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 4. ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ Тим за воведување на претприемничко учење ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје „ Мора да се ослободиме од надежта дека морето само ќе се смири. Мора да научиме како да пловиме под силен ветер.“ Аристотел Оназис
 • 5. ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ Тим за воведување на претприемничко учење ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Албанија Босна и Херцеговина Хрватска Косово Македонија Црна Гора Србија Турција
 • 6. ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ Она што СЕЕЦЕЛ во своите програми го нуди а ги опфаќа образовните програми, се следниве компоненти: - ИСЦЕД 1 - ИСЦЕД 2 - ИСЦЕД 3 Тим за воведување на претприемничко учење ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје
 • 7. ИСЦЕД 2 • Вклучени се 29 училишта од регонот. Од Република Македонија вклучени се 4 училишта. Основно училиште „Гоце Делчев“ Скопје Основно училиште „Христо Узунов“ Кичево Основно училиште „Кирил и Методиј“ Кочани Основно училиште „Лазо Ангеловски“ Скопје ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Тим за воведување на претприемничко учење
 • 8. ИСЦЕД 2 Области за ИСЦЕД 2 и наставни програми ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Тим за воведување на претприемничко учење Јазик Општествен и науки Природни науки Ликовно, физичко и техничко образование Училишни активности Мајчин јазик и странски јазици Историја, Географија Математика , Биологија, Физика, Хемија Ликовно, физичко и техничко образование Проширување на предметите, нови предмети, проекти и сл.
 • 9. ИСЦЕД 2 ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Тим за воведување на претприемничко учење • Чекори Дискусии и изработка на инструменти Пилотирање Преглед и финализација
 • 10. ИСЦЕД 2 Подготовки: - Составување на тимот кој ќе ги организиара и спроведува сите активности на пилот-проектот - воведување на претприемничкото учење во основното училиште. - Координирање и соработка меѓу тимот и училиштето- ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Тим за воведување на претприемничко учење ментор. - Координирање со барањата на СЕЕЦЕЛ. - Изготвување и реализација на годишната програма за воведување на претприемништвото. - Изготвување и реализација на Акционен план.
 • 11. ИСЦЕД 2 Активности потребни за реализација на проектот - Воведување на претприемништво во секоја наставна програма со два часа во месецот. - Одговарање на прашалници од страна на наставници и ракововодна служба. - Обука на наставниците од страна на стручно лице - Активности зададени во акциониот план. - Забележување на секој настан кој опфаќа ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Тим за воведување на претприемничко учење претприремништво. - Размена на искуствата со останати училишта. - Воведување на страница за Претприемништво на официјалната web страна на училиштето.
 • 12. ПРЕТПРИЕМНИЧКО УЧЕЊЕ „Претприемништвото може да ги охрабри обичните луѓе да направат извонредни работи.“ ОУ"Лазо Ангеловски", Скопје Гери Шенигер Тим за воведување на претприемничко учење

Related Documents